Visų Lietuvos problemų indikatorius yra jos viduryje esanti Jonava.

Išlydėtas Lietuvai atsidavęs

Galima pasididinti

 

Galima pasididinti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Atsisveikiname su pirmojo knygnešio Jurgio Bielinio anūku ir garsaus socialdemokrato Kipro Bielinio sūnėnu Jurgiu Bieliniu-Bieliaku. Jį aš (Vytenis Aleksandraitis - šio puslapio autorius) pamenu nuo 1968 metų, kai po kariuomenės pradėjau dirbti Azote. Kadangi man teko atkūrinėti KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą, tai tarp ITD  darbuotojų (inžinierinių-techninių) atkreipiau dėmesį į Jurgį, kaip Kultūros puoselėtoją, besidomintį kraštotyra ir neabejingą pažintinėmis kelionėmis.

    Kaip žymaus knygnešio anūkas Jurgis mums pasakojo apie vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą knygnešystės puoselėjime ir Tautos blaivinime. Kadangi Jonavoje, kaip "sparčiojoje komjaunuoliškoje statyboje" nebuvo jokių užsiėmimų, tai mieste suvažiavusieji iš plačiosios "tėvynės" statybininkai ir montažininkai labai girtuokliavo. Todėl Jurgio iniciatyvos dėka 1969 m. teko man  prisidėti prie jo organizuojamos Blaivybės draugijos kūrimo. Deja, pilkuose rūmuose esantis "partkomas" neleido vadintis "buržuaziniu" pavadinimu ir leido vadinti tik "komisija kovai su girtavimu" prie Nepilnamečių reikalų komisijos. Vienintelį puikų darbą teko nuveikti, kad pavyko išreikalauti Jonavoje blaivyklą, kurios dėka mieste ženkliai sumažėjo besišlaistančių po gatves ir alkoholio mėgėjams pagerėjo sveikatos apsauga, o taip pat ženkliai sumažėjo chuliganizmas, nes milicija jau labiau pradėjo kreipti dėmesį į tvarkos pažeidėjus.


Iš vėliavų kolekcijos,
pristatytos per šių eilučių autoriaus gimimo dieną liepos 12 d. žymios senografės Sofijos Kanaverskytės jubiliejinės parodos.

     Atkūrus Turistų klubą, Jurgis buvo kelionių mėgėjų konsultantu - jis skatino mus - sportininkus Gamtoje plėsti šį pomėgį kaip vieną geriausių chemikų užimtumo priemonę, atitraukiančią nuo alkoholio.
      Kaip ne keista, prie Kremliuje paskelbtos "Perestroikos", Turistų klubo entuziastai tapo aktyvūs ir Sąjūdžio veikėjais. Juk pažintinė-kelioninė veikla žmonėms plėtė akiratį visai kitokį, nei buvo skleidžiama komunistinėje melo propagandoje. Juk kelionėse ir sportuojant gamtoje, žmonės, ir, ypač, jaunimas turėjo puikias sąlygas prisiliesti prie uždraustų rezistencijos temų - vyko sėkminga nepageidaujamoji entnologinė saviugda ir pasimatė realesnis aplinkos vaizdas. Mums, aukšto meistriškumo Keliautojų sporto mėgėjams Jurgis primindavo apie tremtinius Sibire, į kurį keliaudami, pradėjome rengti ne vien tik sportinius žygius, bet juos rengdavome ir kaip ekspedicijas tų tolimų kraštų nuodugnesniam tyrinėjimui.
       Kai susiformavo Sąjūdis, Jurgis prie jo veiklos aktyviai įsiliejo. Tada jis žavėjosi Roko maršais, kuriame buvo skanduojama "Laisvės
!", žavėjosi jaunuoju Arvydu Juozaičiu. Kai vyko prie g/s "Azotas" įmonės Tautinės vėliavos pakėlimas ir kai man kalbą pasakius, toks KGB agentas "Voltas" mane "juozaitininku" išvadino, tai, būtent, Jurgis kritikavo jį, bandžiusį prie besikuriančių socdemų  prisišlieti, bet jam tapus "superpatriotu", persimetė į konservativizmą. Taip, kad, kai susikūrė politinės partijos, Jurgis savo dėdės Kipro Bielinio pavyzdžiu atsiraitojo rankoves Tautinės socialdemokratijos puoselėjimui. Man su juo, kaip Demokratui ir dar su vienu Krikščionių demokratų lyderiu teko sudaryti šių trijų partijų koaliciją, kurios dėka buvo keliami savivaldai įvairūs pasiūlymai.  
     Ypač Jurgis per Sausio įvykius prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės išsaugojimo, užmezgęs ryšius su Rusijos, Baltarusijos ir UkraiJinos socialdemokratais. Jo įspūdžius skelbiu atskirai.

       Per pastaruosius metus pamenu Jurgį aktyvų kaip visuomenininką, susitikinėdavau su Jurgiu kelionėse sostinėn į mitingus dėl mūsų Valstybės klystkelių, ar rinkiminių kampanijų susirinkimuose, kuriuose jis reikšdavo aktyviai savo pastabas. Jas grįsdavo istorijos giliu studijavimu.

 

 
 


Galima pasididinti


Galima pasididinti

 
 


Galima pasididinti


Galima pasididint
i

 
 

Jurgio dėdės Kipro Bielinio rašytos knygos: pirmoji apie spaudos draudimo laikus išleista 1958  m. New Yorke ir Kipro (sūnėno) bei Br. Lubio paramos dėka pakartotinai perspspausdinta.1992 m., o antroji planuota išleisti vokiečių okupacijos metais, bet sėkmingai atradus rankraštį, išleista tik  2012 m.
 


Galima pasididinti

 
 
 

  Pamenu, dar sovietmetyje  Jurgio pasakymą apie jo dėdę Kiprą, kaip Lietuvos socialdemokratijos vieną iš lyderių,  ant pirmos Kauno Laisvės alėjos šakos pakabinti žadėjo V. Kapsukas 1919 m., bėgdamas iš Vilniaus, žadėdamas grįžt į Lietuvą su Raudonąja armija. Tai buvo aišku, kad socialdemokratija, paremta Karlo Markso mokymu, nieko bendro neturi su NUSIKALSTAMU leninizmu, ko net dabar nenorima pripažinti, bandant griauti marksizmui atsidavusiems paminklus, nors marksizmas su leninizmu nieko bendro neturi - marksizme nebuvo numatyta vietos raudonajam terorui, kokį įvedė V. Leninas su savo Didžiojo Spalio perversmu, pamynęs parlamentarizmo bet kokias idėjas.

 

Prisiminkime veržlų velionį Jurgį
- savo senelio ir dėdės atminimo įamžintoją.
Kairėje Edemundas Simanaitis-Simanavičius, kurį pamename kaip Skaičiavimo centro  (Automatizuoto valdymo  skyriaus - AVS) Azote viršininką - vieną iš inžinerijos suhomanitarinimo iniciatorių ezopinėje kovoje prieš bolševikinę melo demagogiją, kuris vėliau tapo pirmuoju Jonavos meru ir po to Krašto apsaugos viceministru..
Ir taip liepos 08 d. Jurgis Bielinis Raudondvaryje išlydėtas

Galima pasididinti
Galima pasididinti. Ant Nemuno šlaito prieš nuleidžiant urną ir dangus ašarėlę nurideno


Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti

Bendražygio Vidmanto Jankausko žodis. Galima pasididinti

 Biržų muziejus pagarvą išreiškė Galima pasididinti

Papildymai, kuriuos Jurgis man buvo prisiuntęs: Mat velionis Jurgis Bielinis-Bieliakas kritikavo mūsų Valstybės politiką alkoholio srityje ir tai darė savo dėdės Kipro Bielinio pavyzdžiu, kuris su kunigu Mykolu Krupavičiumi 1922 m. sausio 25 d.163 posėdyje įkūrė „Alkoholio monopolio Departamentą“ su 159 tarnautojais: A  „Centras“ 45 žmonių, B „Apygardos inspekcija 114  žmonių. Tada ekonominį Įstatymą  nusižiūrėjęs į nuostolius nešantį linų monopolį, iš kurio pelnėsi tik žydeliai,  padėjo tam Alkoholio įgyvendinti socialdemokratas Kipras Bielinis, kuris Steigiamajame Seime  buvo priimtas beveik vienbalsiai. Šio istorinio dokumento priėminui siūlau atsiversti  Steigiamojo Seimo 1922 m. sausio 25 d.163 posėdžių stenogramas, kurias velionis Jurgis atrado.

 


Galima pasididinti

 

 

 Patys vertingiausi Jurgio apie Sausio įvykius atsiminimai "Už Jūsų ir mūsų Laisvę".  Ypač jaudinantis Jurgio pasakojimai apie Sausio įvykius. Jis rašė, kad jį Sąjūdis pakėlė. Tereikėjo kibirkšties, ir mes nuėjome tėvų protėvių takais, išsivadavimo keliu. Po sausio 10-tos Jurgis šiltai, "minkštai" apsirengęs, nes tikėjosi gauti lupti, pasiėmęs pinigų paliko ašarojančią žmoną. Per Ukmergę išvažiavo į Vilnių. Jo prieigose stovėjo tankas...Toliau literatūtiškai ir labai vaizdžiai aprašo kruvinosios Sausio 13-tosios situaciją prie Seimo ir kaip jis apsisprendžia važiuoti į Maskvą tokiu momentu:  

     "... Sutinku jonavietę Verutę Gabužienę. Jos du  broliai žuvo pokaryje, pati perėjusi KGB kalėjimus, sąjūdininkė. Su ja ne kartą platinom Rukloje rusiškus laikraščius.

      Ji dėl viso pikto pastovi netoli pašto, o aš įėjęs išdėlioju rusišką spaudą... Jeigu mane suimtų, ji praneštų mano žmonai, Sąjūdžiui, gal tie gelbėtų. Prašau, kad Verutė perduotų mano žmonai žinią - išvažiuoju į Maskvą... Ji man pritaria: "Važiuok, blogiau nebus"...".

     Kaip toliau Maskvoje jis susitinka su garsiuoju šventiku Glebu Jakuninu (su juo kalėjo monsinjoras Svarinskas, Tomkevičius), apie susitinkimą ir kaip sausio 20 d. Maniežo aikštėje buvo rengiamas mitingas Lietuvai palaikyti, susitikimą su Lebedevo skaičiavimo gamyklos darbininkais, ir kaip buvo daugiau nei 100 tūkstančių maskviečių užkirto smurtui kelią Vilniuje, taip pat Rygoje bei Taline, skaitykite "Maskva „Už mūsų ir Jūsų laisvę."

     Na, o šio Jurgio straipsnio 2-oji dalis prasideda tokiais žodžiais: "Po Sausio 13 -tosios žudynių su Maskvos socialdemokratais pasikalbėdavau telefonu , pasiųsdavau spaudos. O po Jų šimto tūkstantinio   Lietuvai pagelbėti Maniežo aikštėje surengto mitingo  [tokie mitingai vyko visoje Sąjungoje]  iš Jų gaunu laišką. Jame būtinai prašo Sausio 27 d. į Charkovą atvažiuoti į Charkovą, į ten įvykstantį ''Sąjungos demokratinių jėgų forumą''. Prašė atvežti apie Sausio įvykius spaudos." Tuose atsiminimuose minimas Alvydas Medalinskas, kuris ir dabar važinėja į Ukrainą kaip politologas. Toliau Jurgis rašo: "Charkove sutiktas žurnalistas iš Lvovo primygtinai kvietė mane atvažiuoti. 1991 m. vasario viduryje, apsirūpinęs laikraščiais „Kaunasskije vesti“, Vilniaus „Soglasije“, rusiška „Respublika“, dar kruvinosios Sausio 13-osios nuotraukomis, Kauno radijuje ir televizijoje įsirašęs vaizdajuostes, penktadienio pavakarę iš Jonavos traukiniu Talinas–Lvovas išvažiavau.". Ką jis sutiko Lvovo geležinkelio stotyje, skaitykite toliau. O jau apie kitą mėnesį Jurgis rašė taip: "1991 m. kovo pradžioje Minske vyko baltarusių socialdemokratų partijos suvažiavimas. Iš LSDP buvo deleguotas vienas draugas rusiška pavarde. Aš vėl važiavau savo iniciatyva.". Jame pasakoja, kaip ginčijosi su "profesoriumi" iš Maskvos dėl tautybių ir Lietuvos dydžio ir kaip buvo siekiama gudus sukurstyti prieš lietuvius, kad gudai pareikštų teritorines pretenzijas.

      Įdomus Jurgio pasakojimas ir apie Rugpjūčio pučo dienas, kaip jis važinėjo ir Jelcino atsišaukimus sovietiniams kariams dalino. Žymiai išsamesnis tas pats pasakojimas su kitais epizodais bei politologinėmis pastabėlėmis įrašytas į 5-ją " Už jūsų ir mūsų laisvę" dalį "Rugpjūčio ir kiti įvykiai".

   Be to aš Jurgiui rašiau, kaip velionio Jurgio senelis minėjo apie didikus Zaluskius ir jų Gulbinų dvarą Rusijos caro valdžios nacionalizuotą. Tai vienintelis rašytinis šaltinis, įrodantis kad Gulbinų dvaras buvo Zaluskių. Aš dabar Tavo senelio parodymais remiu Biržų paminklosaugą ir net Departamento direktorei minėjau Rietave per Ogiinskiams paminklo atidengimą, apie kurį čia nesiplėsiu. - tai kita tema, nors pamatai jos tie patys.

     Visą šį ir kitą velionio Jurgio palikimą privalome studijuoti ČIA-Lietuvoje, jei ją norime išlaikyti, taip, kaip laikė ir dėl jos kovojo mūsų proseneliai-seneliai, tokie, kaip Jurgio Jurgis ir dėdė Kipras.

 

 

 

Judėjimo "Lietuva yra ČIA"
visuotinas susirinkimas

2020-07-04 A.Stulginskio universiteto III-tieji (Ekonomikos fakulteto) rūmai.

 
 

 

Šio puslapio autoriaus Įžvalga apie Birželio sukilimą ir II-o pasaulinio karo sufalsifikuotos istorijos įrodymus.

    Šio tinklalapio autorius Vytenis Aleksandraitis, kaip buvęs Sąjūdžio tarybos narys Jonavoje, suprato, jog privalės kurtis naujas Sąjūdžiui analogiškas darinys jau po numatytos ROTACIJOS sužlugdymo, kai Sąjūdžiui turėjo vadovauti Šviesiosios Atminties profesorius Romualdas Ozolas. Todėl šiam jonaviečiui dar laidiniu telefonu teko ne kartą skambinti Arvydui į namus, iš kurių teko vežti į Jonavą Sąjūdžio Žinias. Tada ne kartą ir labai ilgai Vytenis prakalbėdavo su Arvydu vėlias vakarais, nors Arvydas, vargu, ar žinojo-pažinojo, kas jam skambinėdavo.  Vyteniui užteko tik prisistatyti, kad jis buvo miesto stadiono sporto instruktorius, šalia kurio vyko pirmasis Sąjūdžio mitingas Jonavoje ir po Arvydo jame kalbos, teko ir Vyteniui pakelti triukšmą dėl šalia stadiono sovietmetyje  prieš kelis metus barbariškai ir  vandališkai sunaikintų žydų kapų, kuriose mitingo metu Vykdomojo komiteto pirmininkas pažadėjo miestiečiams pramogai apžvalgos ratą įrengti ant besiilsinčių kaulų. Kurie sunaikino tas kapines, Sąjūdžio vėjui padvelkus, tie patys vandalai nuskandintus paminklus Taurostos upelyje, vėl gražino tik butaforiškai visiškai ne prie palaidojimų vietų. Todėl teko Vyteniui su Arvydu diskutuoti apie POLITINĘ KULTŪRĄ (toks Arvydo buvo straipsnis 1988 m. balandžio mėn., kurio dėka susikūrė Sąjūdis), o Vytenis po 3-jų mėnesių parašė Jonavos Balse poleminį straipsnį "Ar Baltos dėmės baltos?". Tada pavyko Vyteniui nors ezopiškai pakelti NUSIKALSTAMO LENINIZMO bruožus, nieko bendro su marksizmu neturinčiais...  O tai ir nuslėpta nuo pasaulio žmonijos ir, ypač, nuo Lietuvos gyventojų. Tai daroma, matyt, sąmoningai, kad nuslėpti tikrąjį Holokausto kaltininką ir apšmeižti nebūtais dalykais Lietuvos Didvyrius. Todėl atsitokėti galima bus tik kai suvoksime, jog Lietuva yra ČIA, o ne kur kitur., ir ...

 


(autorius šio puslapio: Vytenis Aleksandraitis)
ir MES; JONAVIEČIAI: Ramute Irbinskienė (matematikė-informatikos specialistė) bei Janina Altaravičienė (skyriaus pirmininkė ir menininkė) atvykome iš Jonavos, kuri lygiai už mėnesio rugpjūčio 08 d. švęs savo 270-metį.  Tai progai piešiu Jonavos pažintinį žemėlapį "Jonava yra ČIA". Tokį patį žemėlapį buvau sudaręs ir Jonavos 250-mečiui skirtą.


Galima labai pasididinti
Smulkus reljefas pradėtas piešti pagal šiuolaikiškiausią reljefo sudarymo technologiją, panaudojant infroraudonų spindulių skanavimą iš lėktuvo duomenų dėka. Žemėlapio piešimo eigą galite stebėti - kiekvieną dieną bus keičiama.

     Todėl iš judėjimo "Lietuva yra čia" (LYČ-o) susikūrė politinis darinys "Kartų solidarumo SANTALKA LIETUVAI (KSS-SL), Šios partijos pagrindiniu siekiu tapo telkti, ginti ir puoselėti solidarią, bendro gėrio, tautinę valstybę ir jos piliečių interesus. Apie tai susirinkime ir buvo svarstoma.


+Galima pasididinti
Jei šis garsaus straipsnio ISTORINĖ KLAIDA autorius nebūtų apšmeižtas to ko jis nerašė ir rašyti negalėjo tame straipsnyje, jis būtų dabar Prezidentu. Svarbiausia, pliurpia nesamones tie, kurie to straipsnio net neskaitė. Todėl jį būtina vėl pateikti ir paanalizuoti šią istorinę klaidą.


Galima pasididinti
: Šiam susirinkimui skelbiama susirinkimo  dienotvarkė. Juk KSS-SL šiuo metu turi 25 skyrius rajonų savivaldybėse ir po kelis didžiuosiuose miestuose.


Daug kam iš susirinkimo dalyvių teko prisiminti studijų laikus didžiosiose universitetų auditorijose, tokiose kaip ši. Tolumoje trečias nuo krašto vienas vyriausių 92-iejų metų Kauno miesto Pensininkų partijos ir Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos skyrių  pirmininkas Pranas Kavaliauskas, kuris  1951 m. baigė  KPI ir pažinojo šių eilučių autoriaus tėvą tada dar jaunu dėstytoju buvusį. 
Nuotrauką galima pasididinti


KSS-SL pirmininko pavaduotojas ir rinkimų štabo vadovas Saulius Lapėnas susirinkime demonstravo ypatingą sugebėjimą vadovauti susirinkimui. Jo gebėjimu valdyti mintis ir žodį, siūlau išklausyti jo atliekamą dainą "Partizano rauda" jo paties sukurtą pagal Leonard-o Coen-o dainą "The Partizan". Nuotrauką galima pasididinti

 

  Beje, dėl to jubiliejaus teko net man pačiam pakovoti dėl prieš tai sufalsifikuotos Jonavos istorijos, kovojant su savo kolega - possovietinio periodo pirmuoju Jonavos meru. Pastarasis suklydo, paskelbęs istorijos h.m.d. ir buvusio Istorijos instituto direktoriaus Antano Tylos klaidą, jog, neva, tada prieš 320 m. Jonas Eustachijus Kosakovskis įkūrė Jonavą". Tai skelbė sovietinė enciklopedija. Bet, kadangi minėtas didikas jau buvęs miręs net prieš 27 metus, todėl aš ir mano mokinys (12-tokas tada) Gediminas Sungaila nesutikome, kad "Jonava vaiduoklio miestas". Jis pagrindė istoriniais faktais savo kontroliniame darbe "Ar Jonava švęs savo 250-metį?", už kurį negavo jokio įvertinimo, nes mokytoja bijojo mero ir savivaldybės valdžios. Bet dėka šio moksleivio  kontrolinio darbo Jonava vis tik atšventė savo 250-metį, nes minėtam merui padarius karjerą ir išėjus į viceministrus, savivaldybės administracija atsitokėjo.  Aišku, už tai suinteresuotos politinės jėgos man atsikeršijo ir todėl man iki pensijos 8-iems metams teko palikti Jonavą, nors mano auklėtiniai (orientacininkai) garsino Jonavą pasaulyje. O kadangi Jonava yra niekur kitur, kaip mūsų planetoje, tai todėl ir reikia sakyti, kad "Jonava yra ČIA", lygiai, kaip "Lietuva yra ČIA", nes mes visi privalome rūpintis, kad bet kokios absurdiškos klaidos nebūtų daromos niekur. Ypač tokių klaidų neturi likti, kurios verstų mūsų šalies piliečius bėgti iš savo Tėvynės. Todėl visus LYČ-o gerbėjus ir kviečiame į šio Jonavos 270-mečio renginius. Su visomis peripetijomis galite susipažinti prieš 5 metus įvykusio miesto 265-mečio pristatyme ir komentaruose.


Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti

Galima pasididinti


Galima pasididinti


Galima pasididinti


Galima pasididinti

 

    Kas  buvo kalbama susirinkime, siūlau susipažinti SANTALKOS Lietuvai programa.  Tai  labai išsamus dokumentas, kuriuo gali ne tik rinkėjai studijuoti, bet, visų pirma Judėjimo "Lietuva yra čia" aktyvistai, kuriems būtina diskutuoti ir kūrybingai skleisti rinkėjams.    


Galima atsiversti visą straipsnį

    Jonavos KSS-SL  ir LYČ-o skyriaus gretose didžiausią patirtį turi Lietuvos Pensininkų partijos Jonavos skyriaus skyriaus pirmininkas Valentinas Stepanovas, kuris jau kandidatavo 2012 m. į Seimą vienmandatėje apygardoje ir turėjo programą dėl pensijų, dėl kurių visos Lietuvos pensininkams jis dalyvauja teismuose, įrodinėdamas, kad apskaičiavimo koeficientai yra pensininkų "Apgaulės koeficientai". Tokiu pavadinimu buvo publikuotas jo straipsnis 2010 m. rusų bendruomenės laikraštyje "lietuviškasis KURJERIS", kuris leidžiamas net  nuo 1759 metų.
     Juk ne paslaptis, kad Lietuvos pensijos yra pačios mažiausios Europos sąjungoje. Todėl siūlome pastudijuoti jo straipsnius, žemiau esančius:


Galima paskaityti-pasididinti

 
Taigi galima atsiversti visą "Pensininko apgavystės koeficiento" straipsnį kairėje esantį, o taip pat dar kitą "Erkė pensininko kūne" straipsnį.

Panašu, kad pensijos mažos ir mažai skiriasi nuo darbo stažo bei nuo indelio tam, kad atlikti komunistinę lygiavą ir šelpti tuos, kurie turėjo mažą darbo stažą. Čia galima ir suklysti. Todėl reikia studijuoti BVP ir jį lyginti su Europos sąjunga, o taip pat minimalų uždarbį ir kitus rodiklius.

 

    Taigi, yra ką pamąstyti, kaip žmonėms informuoti apie minėtą SANTALKOS Lietuvai puikią programą. Juk sociologiniai tyrimai verčia labai sunerimti.  Ypatingai aš (Vytenis Aleksandraitis) matau neišsemiamus rezervus Lietuvos centre - Jonavoje. Juolab, rugpjūčio pradžioje bus  Jonavos 270-mečio jubiliejus, kurio šventimą aš su savo auklėtiniais inicijavau prieš 22 metus. Todėl matau, kad tai labai dėkinga progą, nes ta šventė bus skirta tam, kad jonaviečiai balsuotų už socdemų partiją. Todėl būtų gerai, kad šį raudonoji hegemoniją galima būtų nutraukti, tam labai gerai apmąsčius ir korektiškai ir sutelktai dalyvauti toje šventėje, informuojant, kad rinkimuose bus ne vien Felikso Edmundovičiaus ("Geležinio Felikso") įkurta LSDP. Reiktų socdemams pasiūlyti įvertinti šio žymiausio pasaulyje masinių žudynių organizatoriaus "indėlį" socialdemokratijos teorijoje bei praktikoje.
     Be to, judėjimas LYČ-as neturėtų būt nuošalyje nuo partinės struktūros, juolab, Jonavoje partijos narė tik viena, kol kas - visi kiti tik LYČ-ui priklauso. Svarbiausia, rinkiminėje agitacijoje reiktų ne vien tik vidaus problemas matyti, nes Lietuva nėra uždaras indas (Berlyno siena seniai sugriuvo) ir ignoruoti Fizikos dėsnių poveikį visuomenėje būtų labai neišmintinga, kaip neišmintinga ignoruoti Holizmą (VISUMĄ). Tai šį kart tiek..

LYČ-o visuomenei


Galima pasididinti ir pasidinti labiau ir dėl rinkimų agitacijos problemų laiškas

 

Lietuva yra ČIA - 2019

     
 

Pasididinti labai
Motinos dienos išvakrėse į Rumšiškių senąjį miestelį, kuris buvo Kauno marių dugne, susirinkta prisiminti Baltijos kelią, apie kurį buvo prisiminta

 

Vaidilos kalba apie Perkūną ir mūsų KŪNĄ, įsikūnijusias mintis bei šventosios ugnies šviesą-švietimą-šviesuomenę bei tikėjimo sėkme svarbą. Visas apeigų, kalbų ir tautinių linksmybių įrašai:

Apeigos šventąjai Ugnelei  -"Žemenėle, Žemynėl būk linksma".,. Sveikinimo laišką žinys perskaito apie Baltijos kelio tąsą ..., Arvydas Juozaitis apie kelią nuo medžio viršūnių, kamienu iki protėvių šaknų ... ir ... Nuo sutartinės ...

 

                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   

LIETUVA YRA ČIA - ieškoti kitur jos nereikia. Todėl Motinos dienos išvakarėse sėdau ant dviračio ir susukau pedalus į ten, kur visa Lietuva kaip ant delno Rumšiškių miške. Pamenu, prieš 50 metų kraštotyrinį žygį atlikdamas, buvau užėjęs į tą vietą, kur sutikau būsimo muziejaus kūrėją, triūsiančio prie sodybos projekto. Pamenu ir vaikystę, kai mano tėvas dar Stalino laikais buvo Latvijos prieškariniame Buities muziejuje - sunku buvo patikėti tada, kad ir sovietinė Lietuva turės tokį muziejų. Vėjas buvo į katą, todėl pedalus sukau kaip per varžybas išsikraudamas "ANT IŠGYVENIMO"; taip, kaip pagal kunigo veikalą ŽMONĖS IR ŽVĖRYS Dievų miške (tame pačiame, kur ir Balys Sruoga aprašė), kai iš 46-ių svarbiausiųjų Lietuvos inteligentų, tarp kurių buvo tik neseniai VANDALO SUDAUŽYTAS Jonas Noreika (Generolas Vėtra), po metų išgyveno tik 25 Štuthofo mirties stovyklos kaliniai, kurie tapo netikėtai "Garbės kaliniais", kai dėl jųjų likimį jų žmonos-tėvai-artimieji  ir draugai bei visa Lietuvos visuomenė užvertė Reicho kanceliariją klausimais. Todėl "rašytoja-tyrinėtoja" Rūta Vanagaitė paskleidė Generolui Vėtrai "Garbės kalinio" statusą, kaip "nuopelną naciams".

Tą "nuopelną", manau patikėjo ir mano F.b. draugas Audrius Nakas, taip, kaip ir įtikėjusi buvusi mano draugė - Jono Noreikos anūkė Silvia Foti, kuriai daug rašiau, bet kai konkrečiai angliškai parašiau, visai tos kalbos nemokėdamas, tai iš kart mane išdraugino ir josios profilis slaptasis - niekam neprieinamas, kad niekas nematytų, kas ją kvailina.

Tai tokios Juodosios technologijos Prezidento rinkimų kampanijos metu, tam, kad sistemos kandidatai laimėtų - dėl to VANDALAS ir pasistengė VANDALIZMĄ atlikti, kad S.Skvernelio ir I.Šimonytės kailį gelbėti, kaip A.Kubiliaus statytinę, kuris su S.Skverneliu grubiai pažeisdamas Lietuvos pasirašytą konvenciją, draudžiančią vaikus pradanginėti be žinios - tai atliko su 220 policininkų armija, kai, jei "mokintas-tvirkintas" vaikas buvo, tai galima buvo tik psichologų pagalba, kad vaikas ne tik prasitartų, bet ir pasigirtų apie "repeticijas", jei jam pažadėsi karjerą Hulivude, prieš tai žaidimukus pažaidus apie artistus.  Tada vaikas būtų viską išpasakojęs ir jo pasakojimus įrašius, taip, kaip tėvas rašė - mergaitė savo mamą būtų už rankos išsivedusi. Bet, manau, dabartinei visuomenei tai suprasti neįmanoma, kai dar neseniai buvo baudžiava ir tik su rykštėmis mūsų seneliai buvo auklėjami, kurie buvo baudžiauninkai, o ne dvarininkai-bajorai ar inteligentai.

Todėl VANDALAS ir atliko VANDALIZMĄ, nes jis per Jungtines Tautas dėl tos mergaitės turėjo nuo kovo 19 d. iki balandžio 08 d. parašyti išsamesnį paaiškinimą, nes Jungtinės Tautos susidomėjo šia mergaite pradanginta. Todėl pas vandalą atsiranda Efraimo Zurofo antrininkas Dovydas Kacas ir jau VANDALAS PAMIRŠTA MERGAITĘ, ir vietoje balandžio 08 d. atsakymo Jungtinėms Tautoms  - BALANDŽIO 08 d. ATLIEKA VANDALIZMĄ, už kurį paimami dokumentai ir pasižadėjimas neišvykti, o kažkokiu "stebuklu" jį įleidžia į lėktuvą, nors jo portretas visai Lietuvai žinomas, kaip vandalo, ir ramiausiai išskrenda į Izraelį, o po to Austrijoje pasiprašo politinio prieglobsčio. O po to vyksta jo "teismo" spektaklis - nuteisiamas 50-čiai parų. Ar tai ne mūsų Lietuvos visuomenės kvailinimas rinkimų išvakarėse?

 

Todėl į Rumšiškių miestelį įdardėjau su dviračiu pervargęs visai ne šventinėje nuotaikoje. Gerai, kad aikštėj susikabinę kaip Baltijos kelyje, tautinių giesmių harmonija pakėlė nuotaiką, pradėjau filmuoti. Juk ir Arvydo Juozaičio veikalą "Tėvynės tuštėjimo metas" galiu pratęsti- komentuoti - todėl savo tinklalapyje, kuro nuorodą -http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/index.htm  čia pateikiu. Mat, Arvydui papasakojau apie Krelijoje atliktą mūsų ekspediciją Kalevalos epo užrašymo vietomis Baltijos kelio laike, kai ten mes susipažinome su filosofu Sergejumi Belozercevu (jo tėvas taip pat filosofas aklas, kurį Brežnevo klika negalėjo nuteisti už jo paskaitas skaitomas, nes jis buvo aklas), kuris tapo Karelijos nacionalinio atgimimo lyderiu ir buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą.  Apie jį minėjau žurnale Mokslas ir Gyvenimas po metų nuo Baltijos kelio. Joje jis vadovavo komisijai, kuri tyrė Latvijoje ir Lietuvoje sovietinės armijos nusikaltimus Sausio įvykių metu. Aš jam pastoviai skambinėdavau ir paskutinį kartą paskambinau Sausio 13-tosios naktį. Jo ir kitų demokratų dėka Raudonojoje aikštėje įvyko manifestacija Lietuvai palaikyti. Toliau S.Belozercevas demaskuoja į Maskvą traukiamus tankus - apie tai per televiziją visasąjunginę aš pats savo akimis mačiau jo sukeltą triukšmą, o ryte pagal TASS-o pranešimą, sužinojome kad Rugpjūčio ГКЧП pučas įvyko, kuris pralaimėjo, būtent, dėka S. Belozercevo sukelto triukšmo, kai demokratinės jėgos pasirengė tam pasirengė, ir DEMONSTRANTAI Į TANKŲ VIKŠRUS SUKIŠO STRYPUS IR TAIP SUSTABDĖ TANKUS - tankistus perėmė į demonstrantų pusę.  Todėl S. Belozercevas Kazanės geležinkelio stotyje atsidūrė at bėgių be sąmonės, traukiniui atvažiuojant. Tada geležinkeliečiai pastebėjo ir jį nutraukė.

Bet, deja, Maidano Kijeve išvakarėse S. BELOZERCEVAS NUŽUDOMAS, Koroliovo Maskvos priemiestyje. Toks vaizdas, kad tai prevencija, kad Krymo "referendumo" pavyzdžiui, nesusigalvotų niekas analogiškų referendumų tikrų Kurilų salose, Kaliningrade ir Karelijoje, iš kurios ir buvo rinktas velionis į AT. Beje, jis buvo žymios etnopsichologės nužudytosios Galinos Starovoitovos mokslo bei politikos kolega. O apie ją ir Arvydas Juozaitis mini tame "Lietuvos tuštėjimo metų" veikalo 50 psl. straipsnelyje apie Anatolijų Sobčiaką.

 

Arvydas paminėjo ir apie J.Gagariną, kai aš jo esu ne tik nužudymo liudininkas, bet ir atlikau studijas, kurias, prašome žemiau mano F.b. sienoje studijuoti.

 

Taigi, šią savo Įžvalgą-STUDIJĄ DAR IŠPLĖSIU pagal A.Juozaičio minėtą veikalą

 

O dabar šios temos pirmajame komentare ir jo Atsakymuose sudėsiu video įrašus iš nuostabios šventės Rumšiškėse: 

 

 Už "padorią diskusiją", atsisakius ignoruoti istoriją, gali būti ir sankcijos -taip mane užblokavo Algirdas Makauskas, kai įrodžiau, kad A.Brazauskas, atidavęs katedrą tikintiesiems per Sąjūdžio suvažiavimą, gavo didžiausią populiarumą.

 

 

 

Dėl ATbėgelių prie Žemaitės paminklo

 

Laiškas dėl SAMBŪRIO

 

.  Čia  VĖLIAU galima bus peržiūrėti peržiūrėti videoįrašus kurie bus aprašyti:  1 .... 2.   .. 3. ...4. ... 5. ...6. ...7. ... 8. ,,, 9.,,, 10..... 11. ... 12. ... 13. ...14. ... 15. ...