Lietuvos Respublikos prokuratūros Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriui dr. Arūnui Bubniui, buvusiam generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, buvusiam Baudžiamojo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojui, priėmusiam 2015-01-22 Nr. 17.2-829 sprendimą Žydrūnui Radišauskui, buvusiai LGGRTC direktorei Teresei Birutei Burauskaitei, Ukmergės merui Dariui Varnui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Žmogaus teisių koordinacinio centro organizacijoms, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos Garbės pirmininkui Jonui Burokui, LGGRTC istorikams ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovybei.

keliautojo-kraštotyrininko,
sporto pedagogo, pradėjusio tyrinėti
Juozo Krikštaponio biografijos ypatumus
Vytenio Aleksandraičio
 

INFORMACIJOS PAPILDYMAS

dėl mokslinių principų ignoravimo Juozo Krikštaponio veiklos „tyrime“, išryškėjusių
kažkokioje 
„pažymoje“, tik atsiradusioje LGGRTC tinklalapyje genocid.lt


     Prie 2023-08-16 Jums atsiusto Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro (toliau LŽTKC) Prašymo dėl nepagrįstų kaltinimų Lietuvos Laisvės gynėjui, kariui-savanoriui Juozui Krikštaponiui, dalyvavus Holokauste, remiantis mano atliktais tyrimais, papildau ne visus paminėtus ir tik dabar naujai aptiktus pastebėjimus.
         Pirmiausiai esu dėkingas LŽTKC-ui už pastebėtus mano tyrimus ir juos apibendrinus, jog J. Krikštaponis buvo nuo nacių nukentėjęs - Kauno kalėjime buvo kalinamas, greičiausiai 1941 m.  pabaigoje ir todėl jam tuo pačiu metu inkriminuojamų
„nusikaltimų“, panašu, kad jis atlikti negalėjo, nes tuo pačiu metu Baltarusijoje būti, negalėjo - tam prieštarauja daug istorinių sąlygų, kurios nurodytos 13-tame skyrelyje.

     Todėl atkreipiu dėmesį į „tyrime“ MOKSLINIŲ PRINCIPŲ IGNORAVIMĄ:

     Neaiški VIEŠŲJŲ OBJEKTŲ ATITIKTIES TOTALITARINIŲ, AUTORITARINIŲ REŽIMŲ IR JŲ IDEOLOGIJŲ PROPAGAVIMO JUOSE DRAUDIMUI VERTINIMO TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS (toliau desovietizacijos Komisijos, arba, tiesiog, Komisijos) dokumentacija ir prie tos Komisijos sprendimo pridėta kažkokia neaiški pažyma be jokios autorystės, kurios 10 psl. yra paskelbtos prieštaringos žinios, kurios nepaneigtos, kad J. Krikštaponis visą okupacijos laikotarpį slapstėsi nuo vokiečių ir 3-jų mėnesių kalinimo Kauno kalėjime dokumentas paminėtas, bet nenustatyta, kada tas kalinimas buvo vykdomas. Tai turėtų prieštarauti Demokratinės ir Teisinės valstybės principams, kai svarstoma nacių okupacijos laikotarpio veikla ir visai netirtas nuo nacių nukentėjimo faktas.
 (Tos pažymos adresas:
http://www.genocid.lt/UserFiles/File/Draudimas/Sprendimai/20230629_isvada01_priedas.pdf ) Kadangi ši „pažyma“ be jokios autorystės, apie kurios klaidas ir net sąmoningus melus bus čia dėstoma, todėl ji bus vardinama tik kabutėse, lygiai, taip pat, kaip ir LGGRTC 2014-12-19 „pažyma“, kurioje buvo nuslėptas aprašomojo asmens nuo nacių nukentėjimo faktas.
        O šios
„pažymos“ 2 psl. parašyta:

        „J. Krikštaponio (Krištaponio) sesers Veronikos pavardė publikuotuose atsiminimuose rašoma kaip „Krikštaponytė“ (Laisvės kovų ir netekčių metai: laisvės kovotojų prisiminimų rinktinė, sud. R. Kaunietis, Vilnius: Margi raštai, 2016, p. 495). Pateikti asmenvardžio naudojimo faktai neleidžia daryti galutinės išvados (reikia papildomų tyrimų), bet galima daryti atsargią prielaidą, kad tikrasis J. Krikštaponio (Krištaponio) asmenvardis buvo Krištaponis. Galima prielaida, atgavus nepriklausomybę tikrasis asmenvardis Krištaponis dėl 2-ojo PPT bataliono, sovietiniuose ir partizanų dokumentuose pasitaikančių įvairių variacijų pradėtas klaidingai rašyti kaip Krikštaponis. “

     Tokia „išvada“, nes šokiruojanti,  nes tai akivaizdus žinių ignoravimas, būtinų pradinėse mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose, kurios reikalingos vaikų ugdymui.  Todėl nuo pat mažens vaikai privalo žinoti, jog PAVARDES VAIKAMS SUTEIKIA TĖVAI. Irm kai J. Krikštaponio tėvai apsivedė, tai dar caro vietininko išrašytame sutuoktuvių liudijimo KriKštaponis pavardėje yra aiškiai įrašyta raidė K. 
     


0 a pav.: Juozo Krikštaponio tėvų (knygnešio Jono ir Mortos Smetonaitės 1900 m. sausio mėn. sutuoktuvių liudijimas. Galima pasididinti

        

     Nesuprantama, kokio „išsilavinimo“ lygio turi būti Centro istorikai, „nematantys“, kad tekste tyčiojamasi iš iš J. Krikštaponio sesers V. Krikštaponytės ir norima mirusiai moteriai pakeisti pavardę? Juk Krikštaponio tėvų santuokos liudijimas, išrašytas rusiškai dar caro laikais, kurį galima susirasti yra e-pavelde, ir kur pavardės viduryje aiškiai galima įžiūrėti K raidę gimimo liudijimas Vadoklių kunigo išrašytas. Jau Centre visiškai „nusivažiuota“, kad moksliniame GENOCIDAS IR REZISTENCIJA žurnale M. Pocius buvo prisikabinęs ir prie Vadoklių kunigo išrašyto gimimo liudijimo, jame net kažkokias „gramatines klaidas“ įžiūrėjo, duodamas suprasti, kad ... Ir, akivaizdu, kad jau daugiau jokių problemų pas istoriką nebeliko, kad pasitelkė net kalbininkus, norėdamas knygnešiui (J. Krikštaponio tėvui) pavardę pakeisti!


0 b pav.: Juozo Krikštaponio metrikų išrašas kunigo ranka įrašyta pavardė lietuviška. Galima vaizdą pasididinti.

        Kaip matome, PAVARDĖ PAKITO, NETEISINGAI PASĄ IŠRAŠIUS - PRALEIDUS RAIDĘ, dėl ko tokių klaidų pasitaiko labai daug. Tai įrodo ir Lietuvos lengvosios atletikos čempionatų 100-mečio čempionų bei prizininkų protokolas, kuriame J. Krikštaponio pavardėje taip pat yra praleista raidė K.
     (Tų protokolų adresas yra -
http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/krikstapon/sasajos/Lietuvos_cempionatai.pdf  )
      Jau, vien tėvų vaikams pavardžių ignoravimas, tai byloja elementariausių LGGRTC pasaulinių žinių ignoravimą ir bilę ką rašinėjimą, kai klaida pavardėje neturi kelti jokių asociacijų. Aš irgi maniau, kad tai ne tas pats asmuo, kol nesužinojau, kad laipsnio Pakėlimo lape buvo nurodyta ta pati gimimo vieta ir tie patys gimimo metai. O tokio argumento pilnai pakanka, kad abejones panaikinti ir nereikia jokių
„dviračių išradinėti“, ieškant, ko nepametus „kitoje Mėnulio pusėje“.

     Štai, LGGRTC „pažymos“ 8 psl. ir ANTRASIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS VIETOVIŲ MOKYMO IGNORAVIMO PAVYZDYS:

        „Vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono operatyvinio pranešimo duomenimis, 1941 m. spalio 18 d. viena apsaugos dalių kuopa sunaikino „1150 komunistų“ - Minsko civilių belaisvių stovyklos kalinių. Šio pranešimo duomenis iš dalies atitinka buvusio 2-ojo bataliono 2-osios kuopos policininko M. Kačiulio parodymai. Jis teigė, kad 1941 m. spalio mėn., po akcijos Rudenske, vieną ankstyvą rytą lietuvių policijos 2-ojo bataliono 2-osios kuopos policininkai iš kareivinių sunkvežimiais važiavo Minsko, į sovietų karo belaisvių stovyklą. ...“

     Čia matome, kad visiškai skirtingos vietovės esančios Minsko mieste ir esančios už Minsko negali ne kaip atitikti, juo labiau, civiliai belaisviai su karo belaisviais taip pat ne kaip negali atitikti. Todėl priedėlis „iš dalies“ atitinka, taip pat kažkoks bereikšmis žodžių žaismas, kad abejotiną „liudijimą“ pritemti prie prie visiškai kito ir kitur vykusio istorinio įvykio, paremto dokumentais. O neaiškaus ir labiausiai nepatikimiausio „liudininko“ Mariaus Kačiulio „parodymams“ pagrįsti, čia ir yra atlikta eilinė manipuliacija, nes už Minsko esančioje Miško stovykloje šalia Masiukovščinos gyvenvietės 1941 m.  spalio mėnesyje masinės žudynės neturėjo būti, nes jų ne tik nėra internete paminėtų, bet jos (filtracija nuo komunistų, komisarų ir žydų) vyko liepos mėnesyje Drozdų kaimo apylinkėse šalia dabartinio karinio ryšių centro, kai dar A. Impulevičiaus batalionas Lietuvoje suformuotu nebuvo. Todėl pakartotina filtracija nelogiška. O 1941 m. spalio mėnesio žudynės vyko Miesto karo belaisvių stovykloje ir tai patvirtina NKVD sudarytos komisijos Aktas 64 ir toliau to Akto 2 psl. išaiškinimas, apie ką LŽTKC Prašymo  7-8 psl. paaiškinta su įrodymu.

Nerimą kelia tai, kad vykstančio dabar karo metu; Ukmergės Pivonijos šile - Holokausto vykdymo vietoje vykdomos pastovios-neaiškios provokacijos. Ypač, yra mįslingas Lietuvos Žydų bendruomenės tinklalapyje su rusofašistiniu „Z“ ženklu  raginimas J. Krikštaponiui nuimti paminklą:

 

 


0 c pav.: 
pagrindinė LŽB tinklalapio straipsnio nuotrauka

        Įdomu, ką bendro  J. Krikštaponis turi su Ukrainos užpuolimo rusofašistiniu Z simboliu? Po Žydų bendruomenės nuotrauką (šv. mėlynai pabraukta autorystė) parašymo, neva, dėl „vandalų“ ir dėl „išniekinimo“ galima labai paabejoti, nes užpiešta Z raidė yra, kaip ir šviežia (neapdulkėjusi), o žvakutės tvarkingai sudėtos ir atrodo kaip ir uždegtos - matosi  lyg ir liepsnelės bei pilnos vaško. Tokios apdengtos stikle žvakės parafiną turi pilnai sudeginti ir tada vėjas turėtų jas išmėtyti-apversti. Bet jos šviežiai padėtos ant senų-sausų lapų. Tai kaip suprasti? Prie ko čia po šia nuotrauka kaltinimas savivaldybei, neva, dėl „nesutvarkomos“ aplinkos, jei nuotraukoje matome šviežiai uždegtas žvakutes ir, gal, dar šviečiančias nufotografuotas?  Ar jos šviečia, pažvelkime į originalo raiškesnės nuotraukos fragmentą:


0 g pav.:
 išdidinta nuotrauka liepsnelėms ir parafinui stiklinėse įžiūrėti


0 h pav.:
patamsinus žvakidžių vaizdą, aiškiai jose liepsnelė pasimato. Tai ką jos simbolizuoja? Ar tai ne Putino eiliniai palinkėjimai?

      Pagal kokius „įstatymus“ galima savivaldybę kaltinti „nesutvarkant“ (nenurenkant žvakeles?), jei jos pilnos parafino? O, gal, tos žvakelės uždegtos visai ne Holokaustui, o „spec. operacijai“ Ukrainoje atminti? Tai, ar ne Kremliaus kvapelis su „Z“ reikalavimu Lietuvos Didvyriui pašalinti paminkląAr buvo  iš karto kreiptasi į policiją - ar nuo žvakelių paimti pirštų antspaudaiKodėl net žiniasklaidai nėra pranešta  apie šį politinį rusofašistinį aktą? Juk, lygiai tokie patys rusonacistiniai ženklai buvo 2022-04-04 išpiešti Paneriuose Holokaustui atminti memoriale. O kodėl per GOOGLĘ negalima internete aptikti Pivonijos šile rusofašistinės provokacijos užsiminimo? Negi pagal vienodą braižą negalima specialistams nustatyti? Kodėl nutylėta - visuomenė neinformuota?

 

     Tačiau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau LGGRTC, arba Centras) nepaaiškinamai savo tinklalapyje nuo Lietuvos gyventojų iki dabar slepia J. Krikštaponio nuo nuo nacių  nukentėjimo faktą, nors „Wikiwand“-o Enciklopedija  ir Vikipedija tai mini ir įrodymui teikia (LYA, f. k-21, ap. 1, b. 49, l. 199) dokumento adresą, kuriuo yra dar istorikų netyrinėtas  NKVD generolo Kapralovo raštelis šis:

 


1 pav.:
NKVD generolo Kapralovo raštelis, kurį pagal Enciklopedijoje ir Vikipedijoje skelbiamą to raštelio (LYA, f. k-21, ap. 1, b. 49, l. 199) adresą, Lietuvos Ypatingajame archyve nufotografavau ir 2021 m. Rugpjūčio 28 d. socialiniame tinkle paskelbiau LGGRTC slepiamą J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktą. Todėl malonu, kad tuoj pat į tai sureagavo Lietuvos Istorijos institutas ir jau skirtoje 2021-12-03 Ukmergės konferencijai Pažymoje atsirado šio raštelio paminėjimas bei prieštaringi faktai, paminėti 11 psl. , dėl ko šią Pažymą verta rašyti iš didžiosios raidės. Galima pasididinti. Šio NKVD generolo Kapralovo raštelio originalas yra LŽTKC 2023-08-16 Pareiškimo 4 psl. pav. Nr.6

 

     Iš šio NKVD generolo Kapralovo raštelio parodyto čia 1 pav.: , matome, jog LGGRTC istorikui A. Rukšėnui „nepastebėti“ paminėto J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo fakto nebuvo neįmanoma. Tuo labiau, kad J. Krikštaponis (jis minimas dokumentuose kaip Krištaponis; pagal, matyt, neteisingai išrašytą pasą, bet, kadangi jo tėvų ir jo gimimo liudijimo pavardė minima su šaknyje esančia raide K, todėl jo pavardę reiktų minėti pagal gimimo dokumentus) NKVD generolo pažymimas, jog jis turėjo pagal sovietinę gradaciją vyr. leitenanto laipsnį, kurio tokio Lietuvoje nebuvo. Todėl galima manyti, kad dėl tik ką 1939 m. suteikto kapitono laipsnio, apie kurį mini liudininkai (toliau šio teksto 6-tojoje pozicijoje), sovietai gal galėjo neužskaityti naujai gautą kapitono laipsnį ir gal galėjo pervesti į vyr. leitenanto laipsnį. Tai reikia istorikams ištirti, nes jojo tarnystė 2/12 batalione su pažemintu laipsniu visiškai nesiderina prie J. Krikštaponio žymių nuopelnų, garsinant Kariuomenę bei Lietuvą sportinėse varžybose bei galimai dalyvaujant Sporto rūmų (Sporto universiteto) kūrime, puoselėjant Fizinio lavinimo svarbą Lietuvos kariuomenėje. Taip, kad  J. Krikštaponis su nepaaiškinamai sužemintu kariniu laipsniu 2/12 batalione galėjo neturėti motyvacijų tarnauti ir dėka sportinio gyvenimo būdo, bendraujat varžybose bei treniruotėse su žydų tautybės atstovais, galėjo nacių pradėtus nusikaltimus nepakęsti ir todėl Ukmergės restorane išreiškė savotišką protestą.  Todėl papildau dar LŽTKC 2023-08-16 Pareiškime nepaminėtus požymius šiuos:

1.             Galima daryti prielaidą, kad 2014-12-19 Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centro (toliau LGGRTC, arba Centro) galimai buvo apgaudinėjama L. R. Generalinė prokuratūra per jai skirtame LGGRTC 2014-12-19 Nr.13R-30 rašte su istoriko Alfredo Rukšėno „pažyma“, kurioje buvo nuslėptas J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktas. Todėl tą „pažymą“, iškraipančią istorinę situaciją, ją visur rašau per kabutes. O to J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo fakto galėjo teisininkai ir nepastebėti, kuris buvo minimas NKVD generolo Kapralovo raštelyje ir jis buvo priduotas Gen. prokuratūrai kaip 27-tas dokumentas tarp begalės, kitų 28-ių bereikalingų; visai ne į  temą dokumentų, kaip 8 dokumentai buvo pristatyti Jono Rutkausko, kuris minėtoje „pažymoje“ nebuvo minimas, o Stasio Rutkausko, kuris „pažymoje“ minimas – nei vienas jo dokumentas nebuvo pristatytas. Todėl, matyt, L. R. Generalinės prokuratūros 2015-01-22 Nr. 17.2-829, atsakyme Centrui, J. Krikštaponio kalinimo Kauno kalėjime faktas neminimas, matyt, kaip nepastebėtas ar nesuprastas. Pagal pedagoginę-teisinę logiką, jei tas teisininkų faktas būtų buvęs pastebėtu, tai tarp Gen. prokuratūros išvardintų neobjektyvių duomenų, būtų gal iškeltas Centrui reikalavimas ištirti ir nustatyti J. Krikštaponio kalinimo laikmetį? Dar keisčiau, jog ir naujoje LGGRTC be jokio autoriaus, visai nepasirašytoje „pažymoje“, skirtoje kaip priedui desovetizacijos Komisijai ir jos sprendimui pašalinti J. Krikštaponio bareljefo atvaizdą, 1 psl. pabaigoje - 2 psl. pradžioje jau, pagaliau paminėtas šis NKVD generolo Kapralovo raštelis tik kaip J. Krikštaponio nukovimą, o apie čia pat minimą GESTAP-o suėmimą ir tris mėnesius kalinimą paminėtas kaip „nereikšmingas“ įvykis tiktos „pažymos“ priešpaskutiniame 10-tame psl. (http://www.genocid.lt/UserFiles/File/Draudimas/Sprendimai/20230629_isvada01_priedas.pdf) tarp prieštaringos informacijos, bylojančios, kad Juozas visą nacių okupacijos laikotarpį slapstėsi nuo vokiečių ir minimas ĮTAKINGŲ ASMENŲ LAIDAVIMAS ir generolo Stasio Raštikio. Bet, liūdna. kad istorikai negali nustatyti, jog tas J. Kapralovo raštelis ir buvo skirtas patraukti atsakomybėn S. Raštikį už tą laidavimą, kurio požymiai akivaizdūs tarp bataliono dokumentų, apie kuriuos čia žemiau.

2.             Pats NKVD generolo Kapralovo turinys apie sunaikintą J. Krikštaponio būrį ir paminėtą vokiečių desantininkų išmetimą, bandžiusių užmegzti radijo ryšį su J. Krikštaponiu būriu tuo metu, kai nuo Klaipėdos link Kretingos vokiečiai vykdė kontrapuolimą – tokia aukštesniajai Sovietų Sąjungos NKVD vyresnybei informacija privalėjo būti skubi, OPERATYVINĖS reikšmės.

                   
2 pav.:
 NKVD generolo Kapralovo raštelio išsiuntimo data rugpjūčio 29 d., praėjus net 7,5 mėnesiui po J. Krikštaponio sunaikinimo.
Galima VISĄ tą NKVD generolo raštelį paskaityti.


Tačiau tas raštelis generolo Kapralovo datuotas ... po 7,5 mėnesių nuo J. Krikštaponio sunaikinimo, arba po 3-jų mėnesių ir 21-os dienos nuo hitlerinės Vokietijos kapituliacijos tas terminas įrodo jog to raštelio paskirtis buvo ne operatyvinė žinia, o kažkaip buvo susieta su J. Krikštaponio kalinimo ir iš kalėjimo išlaisvinimo faktu. Tuo labiau, kad NKVD-istai apie J. Krikštaponio nukentėjimo nuo nacių minėti faktą motyvacijų turėti jokių neturėjo ir jiems tas įvykis turėjo būti bereikšmiu. Bet, kadangi jie tai paminėjo, tai, akivaizdu, kad tas raštelis turėjo būt skirtas tam, kas buvo susietas su J. Krikštaponio išlaisvinimu iš kalėjimo. Pagal J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimus kraštotyrininko Romo Kauniečio į magnetofoninę juostą įrašytus 1990 m. liepą Šiluose, jos brolio išlaisvinimui įtaką turėjo giminaitis generolas S. Raštikis. Todėl šis raštelis pagal logiką ir galėjo būti skirtu generolui S. Raštikiui apkaltinti dėl J. Krikštaponio išlaisvinimo ir ... Tai verčia manyti aplinkybė, kad tame NKVD raštelyje nėra nurodytos suėmimo ir išlaisvinimo datos bei nėra kalinimo termino, todėl akivaizdu, kad NKVD teisininkai praleido sąmoningai, nes 1941-ų metų suėmimas generolui apkaltinti turėjo netikti, kaip įvykio senatis, o sovietų Sąjungininkų britų ar JAV pareigūnams netiko, kad 1941-1942 m. m. sandūroje  J. Krikštaponio išlaisvinimu generolą S. Raštikį apkaltinti, todėl iš
Regensburgo ar Scheinfeldo pabėgėlių stovyklų galimai buvo bandoma išprašyti generolą, taip, kaip išprašė ir generolą Vlasovą ar generolą Kubiliūną išėmė. Juk. pastarojo išviliojimui, NKVD ėmėsi drastiškų veiksmų, 1946 metais iš tremties į Lietuvą sugražinus generolo dukras Meilutę su Laimute bei su jųjų senelę, o dukroms pasislėpus nuo NKVD-istų, senelė vėl buvo į Sibirą sugražinta ir ten numirė. Todėl J. KRIKŠTAPONIO SUĖMIMO-KALNIMO DATŲ NUSLĖPIMAS LEIDŽIA DARYTI PRIELAIDĄ, KAD Didvyrio KALINIMAS VYKO VOKIEČIŲ OKUPACIJOS PRADŽIOJE ir todėl NKVD-istai datas nuslėpė, kaip netinkamas generolui S. Raštikiui apkaltinti. Todėl galima manyti, kad visus GESTAP-o dokumentus, susijusius su J. Krikštaponio kalinimu NKVD turėjo išsivežti į Maskvą ir mūsų istorikai, manau, turėjo Rusijai pateikti užklausas dėl to keisto generolo Kapralovo raštelio turinio ir dar keistesnės datos.

3.             Savo 2014-0-12-19 „pažymoje“, skirtoje L. R. Gen. prokuratūrai, A. Rukšėnas buvo nuslėpęs – visai neminėjęs ir vyr. leitenanto Nikodemo Reikalo, sūnų Simono, kurį KGB tyrėjai buvo nustatę nuo 1941 m. spalio mėnesio tapus 2/12 bataliono 2-osios kuopos vadu, kai tas batalionas nuo 1941 m. spalio 6 d. išvyko į Minską ir toji KGB nuostata yra parodyta jos pačios sudaryto Sąrašo pirmo puslapio pavadinime.


3 pav.:
 raudonais pažymėjimais, kurią galima pasididinti.

          Aišku, KGB tyrėjai tame Sąraše suklydo dėl J. Krikštaponio tėvavardžio ir į tą klaidą jie nekreipė dėmesio, nes jį pažymėjo kaip „bandoje“ žuvusį.

       Tas KGB-stų tyrėjų sudarytas Sąrašas buvo ne anksčiau, kaip 1981 m., nes tie metai yra minimi to Sąrašo 171-oje pagal eilę pozicijoje, skirtoje jaunajam kariui Leonui Stonkui sūnui Leono, o tas Sąrašas buvo sudaromas pagal įsakymą Nr. 42 nuo 1941 m. spalių 6 d. (įsakymo originale mėnesis daugiskaitos kilmininke rašomas) ir skliausteliuose nurodytą ф.1444, ОП .I , хр.З, л.159, pagal kurį Lietuvos centriniame valstybiniame archyve (toliau LCVA) nufotografavau ir juos Jums pristatau priede. Nors tame A. Impulevičiaus įsakyme Nr. 42 nėra minimas Nikodemas Reikalas, bet KGB tyrėjai jį nustatė kaip 2-osios kuopos vadą pagal liudininkų parodymus (juos pateiksiu ...) ir, tikriausiai, kitus požymius (galėjo KGB tyrėjai ir GESTAP-o dokumentus apie J. Krikštaponio suėmimą matyti) ir todėl KGB tyrėjų kompetencija šiuo atveju abejoti nėra pagrindo.

4.             Kadangi J. Krikštaponio sesuo Veronika Krikštaponytė-Juodienė savo Atsiminimuose ir NKVD generolas Kapralovas savo raštelyje mini abu J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo (Kauno kalėjime kalinimo) faktą, tai to fakto ignoruoti, kaip tai daro LGGRTC, - negalima.

 

4 pav.: Ne vėliau, kaip 1981 m. (gal 1982 m. vykdomai Vilniuje apklausai Juodžio byloje?) KGB sudarytas 2/12 bataliono II-os kuopos Sąrašas, nes 1981 m. minimi 171. eilutėje. Galima pasididinti.

 
 

        Jeigu tas J. Krikštaponio suėmimas įvyko prieš išvyką į komandiruotę Baltarusijon (tai nurodo begalę istorinių požymių, kuriuos išvardinu ...), tai akivaizdu, jog batalionas tą įvykį turėjo laikyti paslaptyje kaip Karinę paslaptį ir savo dokumentuose nerodyti neišvykusio J. Krikštaponio – į jo vietą oficialiai neturėjo skirti kito 2-osios kuopos vado su galimai motyvu „nesant kuo pakeisti“. Todėl buvo kurpiama, galimai GESTAP-o apgavystė, su, neva, „susirgusio“ leitenanto Jono Klimavičiaus melagingu Raportu, kuris dar ir vokiškai buvo atspausdintas ir apie jį L. R. Generalinei prokuratūrai skirtame 2023-08-16 LŽTKC-o 2023-08-Prašymo 5-7 psl. su 7 pav., 8 pav. ir 9 pav. buvo detaliai išaiškinta.

 

5.            Dokumentas, minintis J. Krikštaponį, neva, „išvykusįjį į Minską“ neturtų turėti jokios juridinės galios, nes A. Impulevičiaus įsakymas Nr. 42 su būtojo kartinio žodžiais „išvyko“ yra niekiniai, nes tas įsakymas yra rašytas ne traukinyje išvykos metu, o rašytas iš anksto Šančiuose, ir kanceliarijos raštvedys ne kaip negalėjo žinoti, kas išvyks, o kas ne.

 

    Kaip matome čia 5 pav.:, tas 4 pav.: KGB sudarytam Sąrašui, vadovautasi šiuo archyviniu 159-tuoju įsegimo A. Impulevičiaus  42-uoju įsakymu, kuris tame KGB Sąraše nurodomas, bet KGB specialistams, matyt, neįrodė J. Krikštaponio „išvykimo“, nes akivaizdu, jog įsakymas buvo rašomas PRIEŠ IŠVYKĄ Šančiuose, o ne traukinyje. Todėl tame įsakyme 6 pav., 7 pav.:   ir 8 pav. paminėtos pavardės ne kaip ne gali būti kaip „neginčytina tiesa“, kai dėl kokių nors priežasčių galėjo ir neišvykti paminėtieji?

 

42  6 pav.: A. Impulevičiaus įsakymo Nr. 42 paragrafai nuo 2 iki 4 su karininkų sąrašo pradžia. Galima pasididinti.

 


 

43 7 pav.:  minėto 42-o įsakymo pirmas lapas, kurį galima pasididinti.

 
 

44  8 pav.: įsakymo N. 42 antrojo lapo pradžia - išvardintų karininkų sąrašo tęsinys.
Galima pasididinti 
pasididinti be pabraukimo ir be kontrasto užkėlimo

        Todėl dokumente rašymas būtajame kartiniame laike - tai kažkoks nesusipratimas, į kurį istorikai privalėjo dėmesį atkreipti kaip neteisingai rašomą įsakymą. Šią neteisingai rašomą formą įrodo kitas jau Minske 1941 m. spalių mėn. 13 d. parašytas A. Impulevičiaus įsakymas Nr.. 44, kuriuo A. Impulevičius naikina - atitaiso prieš savaitę rašytą garsųjį įsakymą Nr. 42. 


9 pav.:

To įsakymo naikinimo-atitaisymo pagrindas yra j. ltn. Jono Stankaičio raportas Nr. 338 su gydytojų pažyma, apie tai, kad išvykti negalėjo.


10 pav.:

        To paties įsakymo 4-tame paragrafe nurodomi sauvaliai pasišalinusieji, kurie irgi į Minską komandiruotėn neišvyko, ir prie jųjų pridedamas raportas Nr. 340.  Akivaizdu, jog jokio „raporto“ J. Krikštaponis iš GESTAP-o ar Kauno kalėjimo parašyti ne galėjo. Todėl nėra jokio juridinio pagrindo teigti, kad J. Krikštaponis  „išvyko“, jei įsakymas Nr. 42 yra niekinis ir tą niekingumą įrodo pats A. Impulevičius kitais įsakymais, naikinančiais tą savo ankstesnįjį 42-ąjį įsakymą.

6.             Komandiruotės į Minską metu 2/12 batalione kiti fiksuoti J. Krikštaponio duomenys, kaip vedusiojo prie atlyginimo priedas ar 1941 m. gruodžio 18 d. Pakėlimo lape nurodomas laipsnio pakėlimas, suteikiant J. Krikštaponiui kapitono laipsnį, neturėtų būti siejami „su tarnyba Baltarusijoje“, nes jeigu karininkas netikėtai atsidūrė kitos valstybės kalėjime ir dėl jo išlaisvinimo vyksta veiksmai (melagingi J. Klimavičiaus raportai rašomi), tai nemokėti vedusio vyro priedo ir žmoną palikti be pragyvenimo šaltinio - tokio įstatymo kaip ir neturėjo būti.  Bet, deja, šioje LGGRTC naujoje „pažymos“ 6 psl. parašyta: „Pažymėtina, kad ltn. J. Krikštaponis (Krištaponis), kaip gaunantis priedą prie algos, 1941 m. spalio 9 d. minimas 2-ojo bataliono vado įsakyme (2-ojo bataliono vado mjr. A. Impulevičiaus 1941 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 43, LCVA, f. R-1444, ap,1, b. 3, l. 164). 2-ojo bataliono 2-osios kuopos vado ltn. J. Krikštaponio (Krištaponio) dalyvavimą Rudensko miestelio žydų geto likvidavime liudija buvusio 2-osios kuopos policininko jaunesniojo karininko Martyno Kačiulio parodymai. M. Kačiulis 1980 m. liepos 14 d. apklausoje parodė: ...“. Kaip matome, koks priedas prie algos - nenurodoma ir čia pat tas priedas sugretinamas su žudynėmis. Todėl SKAITYTOJUI SUSIDARO ĮSPŪDIS, KAD NENURODYTAS PRIEDAS SKIRTAS KAIP UŽ DALYVAVIMĄ ŽUDYNĖSE. Todėl priedo prie atlyginimo paskirtis nenurodyta, kad skaitytoją įteigti, „J. Krikštaponį dalyvavus žudynėse“. Tokia manipuliacija negali nieko bendro turėti su mokslu, kai tendencingai atrenkami ir sąmoningai praleidžiami patys svarbiausi duomenys. Juk, negali būti taip, kad už nieką kas mokėtų priedus prie atlyginimo ir priedai turi turėti paskirtis. O, jeigu nutylimas priedo pavadinimas, tai, tada tas priedas gali būti panašus į kyšį, kaip premija už žudynių vykdymą.  Todėl, kai lygiai tokia pat Pažymą 2021-12-03 Ukmergės konferencijai buvo parašęs M. Pocius, irgi CHULIGANIŠKAI nutylėjęs priedo paskirtį, todėl buvau priverstas važiuoti į LCVA archyvą ir tada supratau, jog Lietuvos Istorijos instituto Pažyma buvo skirta Ukmergės visuomenės ir jos mokslinės konferencijos dalyvių apgaudinėjimui, o dabar LGGRT Centro tokia pati „pažyma“, skirta Komisijos narių apgaudinėjimui, kad jie balsuotų už J. Krikštaponio pasmerkimą.  Taip, kad pateikiu 9 pav.:  nuotrauką VEDUSIO vyro priedą, kuris su jokia tarnyba negali būti susijęs, kai netikėtai karininkas suserga laikinai, ar į kitos valstybės kalėjimą pateko, ir, kai dėl jojo vyksta veiksmai išlaisvinti karininką - tai nėra tokio įstatymo, kad žmoną būtina tokioje situacijoje palikti be pragyvenimo šaltinio.


9 pav.:
  Vedusio vyro priedas.

        Tas pat ir su laipsnio pakėlimu, kuris galėjo būti pakartotinas pakėlimas, kad lengviau GESTAP-ą įtikinti būtinybe J. Krikštaponį iš kalėjimo išimti.  O, kad tas laipsnio pakėlimas gali neturėti nieko bendro su tarnyba, įrodo faktai tokie, kad laipsniai suteikiami visiems metų pabaigoje ir tų Pakėlimų lapų už 1941 m. gruodžio 18 d. yra išrašyta daug. Ir jeigu kažkas su karininku atsitinka (suserga laikinai, ar išvyksta komandiruotėn, ...), tai ištarnautas laikas ir jame pasiekti nuopelnai neturėtų būt anuliuojami.

 

68 pav.: Juozo Krikštaponio Pakėlimo lapas (kontrastas užkeltas) Galima pasididinti.

69 pav.: šiame Pakėlimo lapo gimimo laiko ir vietos grafoje įrašas liudija, 
jog Juozas Krikštaponis ir čia "Krištaponis" yra vienas ir tas pats asmuo, neaišku, dėl ko susitrumpinęs pavardę?

71 pav.: mokslų išėjimo įrašas Juozui Krikštaponiui-"Krištaponiui" jo Pakėlimo lapo grafoje. Raidžių šifro analizei galima dar labiau pasididinti.

 
 

Motyvas suteikti J. Krikštaponiui kapitono laipsnį yra nurodytas aukštas bendrasis išsilavinimas, pažymint, jog J. Krikštaponis yra išklausęs 5 semestrus Teisių fakultete ir kažkokių teisių skyriuje Kaune. Tai, greičiausiai, VDU, nenurodžius, kokios teisės (civilinės, baudžiamosios, administracinės ar karinės) skyriuje buvo išklausyti kursai. Dar keisčiau atrodo labai vėlyvas J.Krikštaponiui kapitono laipsnio suteikimas, kai jo sesuo ir jojo kaimynas bei jojo buvęs ryšininku Mykolas Dirsė (žymus tautodailininkas, į Anapilį iškeliavęs 2008 metais ir tada po mirties LGGRTC jo darbų paroda buvo demonstruota) per kraštotyrininkę Audronę Astrauskaitę XXI amžiaus tinklalapio straipsnyje minėjo 1939 metais J. Krikštaponiui „suteiktą kapitono laipsnį“.. Be to, J. Krikštaponis labai aukštais sportiniais pasiekimais lengvosios atletikos rungtyse (disko metime, rutulio stūmime ir šuolyje su kartimi) garsino ne tik Lietuvos kariuomenę, bet ir pačią Lietuvą tarptautinėse varžybose, todėl jam kapitono laipsnis seniai priklausė, kai Kariuomenės vadu buvo jojo giminaitis generolas S. Raštikis.

 


70 pav.: Atskiras A. Impulevičiaus įrašas Zenonui Kemzūrai. Rankraščio tyrimui, galima žymiai pasididinti

, o taip pat galima visą Pakėlimo lapą pamatyti.

 

          O pastaram tarpininkaujant dėl J. Krikštaponio iš kalėjimo išėmimo, kaip teigia suimtojo sesuo, tai tas kapitono laipsnis J. Krikštaponiui turėjo būti kaip sena skola, jei suteikimas buvo užstrigęs, arba, tai pakartotinas suteikimas GESTAP-ui, gal, pamalonint – tai istorikai irgi privalėjo ištirti. Todėl Lietuvos istorijos instituto [toliau LII (Lii)] istorikas ir naujai sukurtos desovietizacijos Komisijos narys Mindaugas Pocius savo publikacijose pasižymėjo, bandydamas 2023-12-03 Ukmergėje konferencijos dalyvius bei LGGRTC su tikslu nuteikti Komisijos narius nuteikti priešiškai prieš J. Krikštaponį, tai M. Pociaus Pažymos 11 psl. ir LGGRTC  naujos „pažymos“ 10 psl. yra ANTIMOKSLINĖ  „išvada“ tokia:

66 pav.: ištrauka iš Mindaugo Pociaus pažymos 11 psl. ir LGGRTC  naujos "pažymos" 10 psl. Galima plačiau kontekstą pamatyti.

 

Ir šis  M. Pociaus bei LGGRTC naujos "pažymos" teiginys yra kaip Holizmo (VISUMINIO) požiūrio į problemą ir į jo tyrimą ignoravimas, atliekant tyrimą vienpusiškai pagal kažkieno užsakymą, o ne norint išsiaiškinti tiesą. Todėl taisyklė „paprastai“ ne kaip negali tikti, nes J. Krikštaponio atvejis nebuvo „paprastu“, kaip įsivaizduoja istorikas M. Pocius, bei LGGRTC     pastarojo „pažymą“ dar ir  žurnalo  ( http://www.genocid.lt/UserFiles/File/leidyba/Zurnalas/51_zurnalas.pdf ) 21 psl. tą laipsnio pakėlimą teigiantis J. Krikštaponio „gerą tarnystę“, aplamai, neturėtų vertinti karinių struktūrų, nes jis neskiria net kario nuo karininko. Minėto LŽTKC Prašymo 3 psl. pav. 4 yra pažymėtas visiško supratimo neturėjimo apie kariuomenę  įrodymo pavyzdys. 

7.             Nepatikimais parodymais turėtų būti skaitomi J. Krikštaponio kolegų 1-os kuopos vado Zenono Kemzūros ir ypač 3-čios kuopos vado Juozo Ūselio, apie kurį LGGRTC sudarytas batalionų karininkų aprašymas (  www.genocid.lt/Leidyba/7/tautinio.htm   ) kuriame buvo rašoma, jog „ ... iki 1944 m. liepos slapstėsi; artėjant Raudonajai armijai išvyko į Telšių aps. Rietavo valsčių; nuo 1944 10 08 gyveno nelegaliai pas pažįstamą kpt. Kazį Juozaitį; po poros savaičių buvo Raudonosios armijos kontržvalgybos sulaikyti, bet, nesant įrodymų, kad veikė prieš Raudonąją armiją, perduoti Šiaulių MVD; paleistas grįžo į Telšių aps., vėliau slapstėsi Ukmergės aps.; 1945 m. įsitraukė į partizaninį judėjimą Ukmergės aps. (slapyvardis Pakalnis), ėmė vadovauti partizanų būriams; 1947 10 07 suimtas,...“.Tai, akivaizdu, jog J. Ūselis privalėjo žinoti, jog jojo kolega J. Krikštaponis buvo žuvęs, todėl kito jojo kolegos Nikodemo Reikalo gelbėjimui nuo teisinės atsakomybės, KGB tyrėjams privalėjo pagal taisyklę „visas kaltes“ suversti žuvusiajam J. Krikštaponiui. Juolab, Z. Kemzūra ir J. Ūselis po 1962 m. sausio 26 d. apklausos Vilniaus teismo 1962-10-20 nuteisti mirties bausme. O 2021-12-03 Ukmergės konferencijos  trečiame pranešime-atsakyme į klausimus, dėl liudijimų, kad Krištaponis yra 2-os kuopos vadas, „...Mindaugas Pocius tos konferencijos įrašo 3:06:25 dalyje (https://youtu.be/2vb_tQeM1Nw?t=11186) pasakė „sparnuotą frazę“ tokią: „Naujausiais duomenimis yra 9 (devyni) skirtingų laikų apklausti policininkai-liudininkai,  mini Krikštaponio pavardę, kad jis buvo kuopos vadas - dabar yra papildomas tyrimas padarytas. Jeigu būtų koks vienas liudijimas, tai tada galima būtų abejoti. Bet kai yra 3 (trys) - 9 (devyni). Nežinau, kokio dar reikia didesnio, kad šitas žmogus vadovavo 2-ai kuopai?“. Tai, būtent, J. Krikštaponiui patekus į kalėjimą, jis vis tiek turėjo skaitytis kuopos vadu ir jo kariai neturėjo jokios teisės jo nelaikyti vadu, kai kuopai vadovavo tik laikini pavaduotojai. Pavyzdžiui, kai aš 1966-1968 m. m. kariuomenėje buvau 3-jų radarų-aukštimačių tarnybos viršininku, tai kai išvykau vos ne dviem mėnesiams komandiruotėn į dvi treniruočių stovyklas-varžybas, tai niekas manęs nuo tarnybos viršininko pareigų nenuiminėjo - vietoje manęs niekas nebuvo paskirtas jokiais įsakymais ir būdamas komandiruotėje, vis tiek gavau tokį patį padidintą tarnybos viršininko atlyginimą. Todėl mano pavaldiniai vis tiek skaitėsi mano tarnyboje tarnaujantys, ir jeigu kas juos būtų klausę - jie būtų tarnybos viršininku nurodę mane, taip, kaip  nurodė ir J. Krikštaponį. Juk, pagal juos jis irgi „į kokią komandiruotę“ laikinai buvo išvykęs ar kitu svarbiu reikalu   ir visi laukė sugrįžtant, taip, kaip ir manęs laukė, kada sugrįšiu. Todėl galima „pasigrožėti“ tuo naujuoju „tyrimu“, kurį man J. Rukšėnas buvo pasiuntęs, štai, šį:  


10 pav.:
liudininkų liudijusių, kad J. Krikštaponis buvo kuopos vadų sąrašas ir jų liudijimų "parodymai", vienodai surašyti man atsiustame A. Rukšėno rašinyje

 

      Pirmiausiai, tarp tame A. Rukšėno man atsiųstų 10 pav.: matomų duomenų iš J. Ūselio 1962 m. sausio 26 d. apklausos, po kurios, praėjus pusmečiui, jis buvo sušaudytas, teismo nutartį įvykdžius, jo parodymas dėl šaudymo sovietinių karių už Minsko, yra labai abejotinas, nes sovietinius tardymo organus K. Ūselis, galėjo, paprasčiausiai, apgaudinėti - klaidinti. Klaidinimas akivaizdus, nes už Minsko esančioje Miško stovykloje šalia Masiukovščinos gyvenvietės 1941 m. spalio mėnesyje masinio karo belaisvių naikinimo būti negalėjo, nes tiems karo belaisviams valymas (komunistų, komisarų ir žydų naikinimas) vyko 1941 m. liepos-rugpjūčio mėnesiuose prie Drozdų kaimo ir tiems patiems belaisviams pakartotinas valymas, atliekant vėl pakartotinas masines žudynes, labai jos ten abejotinos. Juolab, tos masinės karo belaisvių žudynės 1941 m. spalio mėnesyje vyko Minsko miesto karo belaisvių stovykloje ir tai įrodo NKVD sudarytas Aktas Nr. 64, kuris LŽTKC 2023-08-16 Prašymo 8 psl. pav. Nr. 10 parodytas fragmentu bei kitomis nuorodomis į tą aktą. Todėl J. Ūselio parodymas „išvyko šaudymo vietą už Minsko“ galėtų būti teisingas tik tuo atveju, jei tai būtų už Minsko į rytus Uručje vietovės mišką, kuriame šiuo metu vyksta masinių sušaudymų ekshumacijos. Bet istorikai A. Rukšėnas ir M. Pocius apie tikras masinio karo belaisvių naikinimo vietas visai nieko nemini. Be to, pagal logiką apie J. Krikštaponio kalinimą kariai neturėjo nieko žinoti ir jam nesant batalione, jie turėjo skaitytis kaip J. Krikštaponio kuopos kariais, kaip vadui „laikinai kažkur išvykus“, ar ..., nes laikinai pavaduojantys neturėjo oficialiai būti apiforminti įsakymais. Todėl nieko nuostabaus, kad daug apklaustųjų karių J. Krikštaponį laikė savo vadu. Tai matosi iš naujo tyrimo rezultatų surašytų LGGRTC man moksliniame atsakyme, kurie surašyti,  „visiems?“ vienodai atsakant, kaip matosi 10 pav.:, bet nesimato, kaip klausiama. Gali būti, kad čia vienodai tik vienas ir tas pats tardytojas surašė, nes apklausa,  o klausimų kontekstas neaiškus – neaišku, už kokį periodą ir kaip buvo klausiama. Dar įdomiau, jog 10 pav.:  apie 2 paskutiniųjų liudininkų - tai Petro Andriuškevičiaus ir Edvardo Guogos parodymą žodžiui VADAS panaudotas keistai daugiskaitos galininko linksnis teigiant, jog jiedu „per apklausą parodė, kad 2-osios kuopos vadus ...“. Jeigu tai būtų, kad prie žodžio VADU netyčia būtų prispausdinta atsitiktinai raidė S, tai galima būtų patikėti tokia atsitiktine klaida, bet ne dvejose variantuose, kai S raidės klavišas visai kitoje vietoje. Todėl tokios klaidos priežastis gali būti, jog šie du liudininkai paminėjo 2-os kuopos vadus daugiskaitoje, bet tai istorikams galėjo netikti ir atliko ne pilną ištaisymą. Tam pagrindas yra tai įtarti, nes dar yra du liudininkai ypač Mindaugo Pociaus slepiami, kurie nurodė 2-3 2-osios kuopos vadus, kuriuos čia tuoj parodau.   

     8.              Todėl NESĄŽININGUMO ASPEKTAS ATSIVERIA tame naujajame abejotiname „tyrime“, „nurašius?“ idealiai vienodus tų 9-ių liudininkų pasakymus, tiek A. Rukšėnui man atsakyme, matomame 10 pav.:, o, ypač, A. Pociaus žurnalo „Genocidas ir Rezistencija“ (toliau G. ir R.) 2023 1(51) straipsnio 15-16 psl. irgi visiškai  vienodai 11 pav.: taip pat pateikiant labai abejotinus tų 9-ių liudininkų visiškai  vienodus žodžius, - labai abejotina, kad tie 9 liudininkai sakytų vienodais žodžiais, kuriais matosi aiškus kažkoks keistas mėgavimasis tais jų vienodais užrašytais žodžiais, juos 9-is kart atkartojant ir be reikalo užimant tekstuose vietos, vietoje to, kad tik išvardinti tas 9 pavardes ir prie jų pridėti tą jų bendrą teiginį. Todėl A. Pocius minėtoje Ukmergės konferencijoje buvo neteisus, jog, neva, „9 (devyni) skirtingų laikų apklausti policininkai-liudininkai“, nes aiškiai matosi, jog tos apklausos vyko nuo 1961 m. vasario 22 d. iki 1962 m. vasario 19 d. ir jos buvo vykdomos garsiajam istoriniam-teisminiam 1962 m. Vilniaus teismo proceso farsui, kurį aš puikiai prisimenu; publikuotą tada per sovietines masines informavimo priemones - dabar vadinamas žiniasklaida. Todėl nieko nuostabaus, kad to paties tardytojo, ar tos pačios tardytojų grupės parodymai galėjo būti vienodais žodžiais užrašyti, ir neaišku, iš kokio konteksto juos nurašius, ir neaišku, kaip juos klausiant - ką klausiant ir už kokį periodą tą vadovavimą kuopai klausiant? Todėl, iškilus klausimams, akivaizdu, jog tas istorinis „tyrimas“ nėra kokybiškas. Žemą to „tyrimo“ kokybę parodo ir tai, kad pateiktos ne tų liudininkų citatos (jos nepaimtos į kabutes), o istorikų tik vienodai atpasakotos, nenurodžius ko buvo klausiama ir kaip konkrečiai buvo klausiama ir neaišku, kaip liudininkas atsakinėjo. Todėl Mindaugo Pociaus G. ir R. moksliniame žurnale akivaizdžiai ne moksliškai daromas apibendrinimas, kad, neva: „Šie pasikartojantys parodymai leidžia neabejotinai konstatuoti faktą, kad J. Krikštaponis (Krištaponis) 1941 m. Baltarusijoje vykusių žudynių metu vadovavo 2-ai kuopai Abejotina, kad iš tų 9-ių liudininkų, išskyrus J. Ūselį, kas nors dar būtų „prie žudynių J. Krikštaponį“ minėję, ir, aplamai „J. Krikštaponį Baltarusijoje“ minėję? Jei liudininkai J. Krikštaponį būtų sieję su Baltarusija, tai reiktų konkrečiai matyti, ką apie jį Baltarusijoje mini, ką ir kaip Baltarusijoje „matė?“ J. Krikštaponį. Jeigu tokių būtų, tai jie būtų eksploatuojami ne mažiau, kaip „liudininkas“ Marius Kačiulis, su pasimėgavimu apie žudynes pasakojant. Bet, kažkodėl ir  minėto G. ir R. žurnalo 15-16 psl. M. Pocius čia 11 pav.:   matomoje mano nuotraukoje, kurią aiškumo dėlei dviem spalvom subraukiau skirtingus aspektus iš žurnalo, kurio adresas:     http://www.genocid.lt/UserFiles/File/leidyba/Zurnalas/51_zurnalas.pdf


11 pav.:
 nuotrauka M. Pociaus straipsnio 15-16 psl. moksliniame žurnale GENOCIDAS IR REZISTENCIJA 2021 1(51)  su skirtingais pagal reikšmę pažymėjimais, atkreipiant dėmesį į konkrečius liudininkus, jųjų vienodus teiginius ir labai svarbius tų teiginių momentus.

 

     

 

                        Pačioje 11 pav.: nuotraukos pabaigoje M. Pocius 58-tąją nuoroda nurodo, jog „58 J. Krikštaponį (Krištaponį) buvus 2-ojo bataliono 2-osios kuopos vadu, rašoma knygoje Lietuvos karininkai, t. 4, p. 277.“ Ir tai, natūralu, nes jis ir buvo to bataliono karininku ir visi karininkai Lietuvos yra apskaityti. Bet, J. Krikštaponio apšmeižimo dėlei, M. Pocius nesąžiningai  11 pav.:   pateikia „liudininką“ Martyną Kačiulį, nors šis istorikas žino, kad M. Kačiulis yra pats nepatikimiausias savo „liudijimais“, bet jį vis tiek kiša, kad tendencingai iškreipti istorinę tiesą, ir tai N. Pocius šioje pozicijoje daro tai ne kartą. Taigi, pirmasis M. Pociaus istorinės tiesos iškraipymas yra toks, kad Martyno Kačiulio nepatikimumas yra akivaizdus ir aiškus tuo, kad jeigu M. Kačiulis net nežino savo būrio vado Juodžio vardo, su kuriuo bendrauti turėjo net iki keliolikos karų daugiau, nei su kuopos vadu, tai panašu, kad M. Kačiulis gali būti vos ne pašaliniu batalione. Ir čia nieko nuostabaus nėra dėl šio „liudininko“, nes M. KAČIULIS YRA JAUNASIS KARYS, net eilinio laipsnio neturintis „karys“ - tik kaip kursantas, kaip prie Rusijos baudžiavos rekrutas - dar neapmokytas „karys“. Todėl kaip naujokas batalione, net nežinantis savo būrio vado vardo, todėl kitus vyresnius karininkus, kaip savo kuopos vadą gali ir net maišyti pavardėmis, juos „žinodamas“ tik iš nuogirdų. Todėl A. Rukšėnas ir A. Pocius nesąžiningai nuslepia, kad M. Kačiulis yra tik Jaunasis karys, vadindami jie jį „kariu“. Dar nesąžiningiau pasielgė M. Pocius Lietuvos Istorijos instituto Pažymoje, Martyną Kačiulį pavertęs jaunesniuoju „karininku“, atseit, „Karo mokyklą baigusiu“ ir, atseit, „privalančiu gerai pažinoti savo kolegas-karininkus“. Ir „suklysti“ istorikas M. Pocius negalėjo, nes savo Pažymoje, skirtoje 2021-12-03 Ukmergės konferencijai, net dvejose vietose - 5 psl. ir 7 psl. skaitytojus įtikinėja šio „karininko“ „liudininko didele kompetencija“. Tą patį skaitytojų ir  naujos Desovietizacijos komisijos narių apgaudinėjimo tikslu  LGGRTC tinklalapyje pateikta nauja kažkokia „pažyma“, net be jokių parašų (neaišku, kas autorius) - joje irgi apie M. Kačiulį meluojama, kad, jis, neva, „karininkas“ ir meluojama 4 psl. bei  6 psl. ir pagal šiuos melus siūloma Didvyriui naikinti atminimo ženklus. Tai neregėta apgavystė, nors M. Kačiulis iš kart po karo savo kuopos vadą, vadovavus žudynėms rodė Nikodemą Reikalą, apie jį pateikdamas taip:


12 pav.:
 Martyno Kačiulio ir Stanislovo Gervino 1948 m. liepos mėnesio parodymai, LGGRTC man prisiųstame atsakyme. Kaip galima užsimerkti į pačius patikimiausius pokario 1948 m. liudijimus, kai liudininkams dar nėra atmintis sušlubavusi?  Tada dar nebuvo KGB, kuri tik nuo 1954 m. pradėjo veikti.

     Taigi, M. Kačiulio rodymas kaip savo kuopos vadą N. Reikalą, turėtų būti patikimesnis, nes praėjus 7-iems metams nuo įvykio, atmintis neturėtų iškraipyti prisiminimų, kaip tai gali atsitikti po 20 metų. Todėl nieko nuostabaus, kad M. Kačiulis savo kuopos vadą Nikodemą Reikalą pakeičia į J. Krikštaponį, nes jie turi būti abu panašūs - aukšti ir liekni. Todėl Jaunasis karys, mažai pažinojęs kuopos vadus, galėjo ir sumaišyti, taip, kaip ir aš neatsimenu, katras karininkas už mano nugaros stovėjo, kai savo radaru-aukštimačiu 1968-03-27 ieškojau dingusio „Gagarino“ jo žuvimo metu. Neprisimenu, nes pavardėmis 3 pastoviai besikeičiančius operatyvinius-budėtojus net pavardėmis nelabai žinojome, nes pagal statutą tik laipsniu kreiptis galima, o pavardžių antsiuvai prie krūtinės pagal NATO standartus atsirado tik dabar. Ir jeigu aš neatsimenu, nors 3 metus tarnavome, tai M. Kačiulio atžvilgiu tarnyba buvo nuo 3-jų savaičių iki 3 mėnesių atsiminimui sąlygos dar prastesnės, nekalbant, apie stresus, matant žmonių žudynes. Todėl dėl pergyvenimų galėjo ir iškreipti tų įvykių įspūdžiai smulkmenose; tokiose, kaip kuopos vadų pavardės. Todėl M. Pocius savo Pažymos 8 psl. ir dabar LGGRTC naujos „pažymos“ 7 psl.  pažymėjo, jog „1982 m. rugpjūčio 16 d. apklausa buvo vykdoma dalyvaujant JAV Teisingumo ministerijos Specialiųjų tyrimų skyriaus atstovui N. Šerui ... Per apklausą M. Kačiulis patvirtino, kad jo sveikata ir atmintis gera (M. Kačiulio 1982 m. rugpjūčio 16 d. apklausos protokolas, LYA, f. К-l, ap. 46, b. 1161, t. 3 (Jurgio Juodžio bylos medžiaga), 1. 55 - 79).“ Keista, kad nuo įvykių praėjus 41-iems metams ir tik apie 60 metus turinčiajam reikėjo įrodinėti apie sveikatą, kai tokiame amžiuje atminties sutrikimai dar neturėtų būti. Galima manyti, kad sovietinius ir JAV teisės specialistus galėjo šokiruoti šio „liudininko“ kuopos vado pakeitimas. Todėl reikia pažymėti ir istoriko Mindaugo Pociaus nusistebėjimą šį:


13 pav.: ištrauka iš 2021-12-03 Ukmergės konferencijai paruoštos Pažymos 5 psl. viduryje.  Lygiai ir absoliučiai tokia pati yra ir LGGRTC naujos „pažymos“ neaišku kieno autoriaus 4 psl., taip pat tai rašoma. Galima pasididinti.

     Kaip matome 13 pav., kai rašoma, jog REIKALINGI TYRIMAI, O NEIŠTYRUS, JAU REIKALAUJAMA ŠALINTI PAMINKLĄ. Dar didesnis nesąžiningumas iš M. Pociaus ir LGGRTC naujos „pažymos“ pusės yra tai, kad 12 pav.:  pagal 1948 m. liepos 28 d. Stanislovo Gervino parodymą nuslėptas N. Reikalo vadovavimo žydų žudynėms Kauno VII-tame forte, tų žydų žudynių „kaltę“ be jokių įrodymų, M. Pocius pabandė permesti J. Krikštaponiui savo straipsnyje G. ir R. žurnalo 13 psl., kuriame parašė taip: „TDA batalionas jau liepos mėnesį dalyvavo kelių tūkstančių žydų žudynėse VII forte Kaune, o rugpjūčio 2 d. – kelių šimtų žydų žudynėse IV forte33. Nėra žinoma, ar J. Krikš- taponis (Krištaponis) dalyvavo rugpjūčio 2 d. žudynėse (didelė tikimybė), tačiau aišku, kad apie jas turėjo žinoti. Svarbu tai, kad giminės, artimieji, kaimynai pripažįsta, kad jis buvo įtrauktas į nacistinės Vokietijos tautinio darbo batalioną34.“ O 34-oje nuorodoje rašoma taip: „34 LLKS pirmininkas J. Burokas rašė, kad 1944 m. pabaigoje tardoma J. Krikštaponio sesuo Veronika Juodienė teigė, kad brolis visą laiką buvo Lietuvoje, nebuvo išvykęs į Baltarusiją, tarnavo generolo Povilo Plechavičiaus Vietinėje rinktinėje ir savo tėviškėje net slapstėsi nuo raudonųjų partizanų. Esą J. Krikštaponio dukterėčia pasakojo, kad jis pabėgo iš bataliono, nes netikėjo nei sovietais, nei vokiečiais. Šiuos liudi-jimus reikia vertinti rezervuotai, nes artimieji galėjo būti suinteresuoti nuslėpti jo tarnybą 2-ajame batalione, žr.: J. Burokas, „Kas apgins pulkininko Juozo Krikštaponio garbę?!“, prieiga internete: https:// slaptai.lt/jonas-burokas-kas-apgins-pulkininkojuozo-krikstaponio-garbe/ [žiūrėta 2022-01-12].“ Tačiau, atsivertus tą straipsnį, J. Buroko straipsnyje nėra tokio parašymo, kad „Šiuos liudi-jimus reikia vertinti rezervuotai, nes artimieji galėjo būti suinteresuoti nuslėpti jo tarnybą 2-ajame batalione“ ir nėra žodžio „Esą“, prieš J. dukterėčios pasakojimo citatos. Tai, didesnio chuliganizmo dar neteko matyti, kai į komentuojamo straipsnio citatą komentatorius citatos autoriaus J. Buroko vardu įdeda savo chuliganišką iš giminių išsityčiojimą, prieštaraujantį pačiam M. Pociaus teiginiui, kad „giminės, artimieji, kaimynai pripažįsta, kad jis buvo įtrauktas į nacistinės Vokietijos tautinio darbo batalioną34“, o čia pat giminių pripažinimą buvus batalione, be jokių įrodymų paverčia, kad, neva, „artimieji ... suinteresuoti nuslėpti jo tarnybą ...“. Nekorektiškos manipuliacijos viršūnė yra, kai ne cituojamas straipsnis be jokių kabučių, o tik atpasakojamos citatos ir tame atpasakojime neaišku, kur pasibaigia straipsnio citatos, o, kur prasideda to straipsnio kritika.
        Iš artimųjų išsityčiojimas gaunasi, nes „slėpti tarnystę batalione“ yra net didžiausias absurdas, kai Raudonosios armijos kariams buvo privaloma į batalionus pereiti, nes kitaip  tada  sovietams skirtose karo belaisvių stovyklose reiktų atsidurti. Dar blogiau, jog M. Pociaus išsityčiojimas iš dukterėčios, netikint „dezertyravimo“ iš bataliono faktu, parodo istoriko žemą istorijos supratimą, kai pagal dukterėčios mamos pasakojimą akivaizdu, kad J. Krikštaponis po kalėjimo nė negrįžo į  batalioną. Todėl dukterėčios teiginys visiškai atitinka jos dėdės nusiteikimui prieš nacius, ir paklaida dėl „dezertyravimo“  gali būti nedidelė, nelabai supratus mamos naudojamus terminus, nes dezertyravimo faktas buvo, pasitraukus iš Raudonosios armijos, o, gal, ir J. Krikštaponiui nelabai pasakojant, kokiu būdu po kalėjimo jis negrįžta į batalioną. O tai ir yra „sugedusio telefono“ efektas, - mėgstamas vaikų liaudies žaidimas.
        Tik M. Pociaus nesąžiningumo viršūnė peraugo iki
11 pav.:  absoliučiai priešingo liudininko Henriko Salelionio liudijimo „apvertimo aukštyn kojomis“, pateikus net neteisingą išvadą, kai liudininkas Henrikas Salelionis, net visiškai atvirkščiai liudija
       
Todėl, tik atidžiau paskaičius, matosi, kad M. Pocius skaitytojus apgaudinėja, neteisingai - visiškai priešingai priskirdamas Henriko Salelionio liudijimą prie kažkokių „pasikarojančių“ liudijimų. Surašo įkyriai pasikartojimus ir vadina „pasikartojančiais“, kai H. Salelionis J. Krikštaponį mini tik IŠ PRADŽIŲ buvus kuopos vadu - t. y., tikriausiai, buvus Lietuvoje vadu, o išvykoje į Baltarusiją jau žodžiu PO JO - ltn. Tamošiūnas nurodomas vadu. O tai jau gaunasi, kad H. Salelionis liudija visiškai vienodai, taip, kaip nustatė KGB tyrėjai, kuriuos abu istorikai: A. Rukšėnas ir M. Pocius slepia. Todėl palyginimui sudedu šiuos H. Salelionio ir KGB tyrėjų teiginius:

 

 

 


15 pav.: Henriko Salelionio liudijimas iš man atsiųsto LGGRTC  mokslinio atsakymo ir 16 pav.:  jau čia 3-čioje temoje 3 pav.:  rodytas ne anksčiau, kaip 1981 m. KGB tyrėjų sudaryto Sąrašo 1-mo lapo viršutinė dalis, nustačius, kad nuo 1941 m. spalio mėnesio kuopos vadu tapo vyr. leitenantas Nikodemas Reikalas, sūnus Simono

     Šiuos du teiginius 15 pav.  ir 16 pav. palyginus, pasidaro labai aišku, kodėl A. Impulevičiaus 1941 m. spalio 6 d. įsakyme Nr. 42 nėra į komandiruotę Minskan nurodyto N. Reikalo, nes J. Krikštaponis turėjo savo pavaduotoją Vladą Tamošiūną kaip 1-mo būrio vadą, ir netikėtai pradingus 2-os kuopos vadui J. Krikštaponiui, pagal iš anksto numatytą karinę struktūrą, kuri sugriūti neturi, nes pavaduojantys visad privalo atsirasti be jokio naujo vado skyrimo iki tam tikro laikotarpio. Todėl šie du dokumentuoti teiginiai įrodo, kad Baltarusijoje J. Krikštaponis nebuvo. O jų yra daugiau kaip trys.

9.                PAGRINDINIO PATIKIMIAUSIO LIUDININKO (Juozo Vėsos) PARODYMŲ SLĖPIMAS M. Pociaus abiejose publikacijose ir dabartinėje-naujoje LGGRTC be autoriaus anoniminėje „pažymoje“-plagiate, skirtame tik ką įkurtai „desovietizacijos“ Komisijai apgaudinėti, - tai ir yra įrodymas, kad Centras dar iki dabar ignoruoja sąžiningą-mokslinį J. Krikštaponio biografijos tyrimą ir to tyrimo normalaus dar, tikriausiai, iki dabar neatliko. Už šį Henriko Salelionio bei Juozo Vėsos parodymų atskleidimą esu dėkingas LGGRTC direktoriui dr. Arūnui Bubniui, istorikui Alfredui Rukšėnui ir naujai mokslininkei, GRT departamento direktorei Kristinai Burinskaitei, kuriai man paskambinus, kad Centras delsia man atsakyti į mano pateiktus 21 klausimą – tai po dienos-kitos iš Centro atsakymą nedelsiant gavau, oficialų, - tikrą mokslinį išsamų atsakymą, net 14 psl. apimties, parengtą minėto istoriko A. Rukšėno ir pasirašytą Centro direktoriaus A. Bubnio, kuriame atsirado naujų-vertingų žinių, kas liečia J. Krikštaponio biografiją. Tarp tų LGGRTC atsiųstų man žinių buvo ir aukščiau paminėtas Henriko Salelionio parodymas, įrodantis, kad „J. Krikštaponis Baltarusijoje“ būti negalėjo, ir prie to Henriko Salelionio parodymo buvo pateiktas Henriko SALELIONIO parodymą patikslinantis-papildantis Juozo VĖSOS labai svarbus parodymas šis:


  16 pav.:  Juozo VĖSOS PARODYMAS man Centro atsiųstas. Priešpaskutinėje eilutėje įdėta A. Rukšėno pastaba „iš piršto laužta“, jog, neva, „neprisiminė 2-osios kuopos vadų kaitos“. Juk, J. Vėsa aiškiai pasakė, jog  NEPRISIMENA kitų būrių vadų, o ne savo „kuopos“, nes būriams vadovavo jam nežymūs karininkėliai ir tai labai natūralu, kad nežymius karininkus gali ir neprisiminti.  Be to, vyko 2-os kuopos ne „ vadų“, o PAVADUOTOJŲ KAITA, kas yra vadybiškai natūralu, nes dingus įstatyminiam-oficialiajam kuopos vadui J. Krikštaponiui, visi kiti buvo jį pavaduojantys.  Tikėkimės, kad čia man LGGRTC parašęs pastabą, gal pakoreguos, kai atliks išsamesnius tyrimus?  Juozo Vėsos liudijimas, papildantis Henriko Salelionio teiginį ir taip pat  Stanislovo Gervino aiškiai matomas, lyg, ir psichologinis prievartavimo bandymas 1948 m. N. Reikalo žudynėse paliudijimą po 14-os metų pakeisti į J. Krikštaponį, kaip tai pakeitė Martynas Kačiulis. Galima pasididinti.

 

     Iš šio Juozo Vėsos 1962-01-24 apklausos parodymo aišku, kad jo kuopos vadu iš pradžių buvo J. Krikštaponis. O ta PRADŽIA, logiškai galvojant, ir buvo Lietuvoje. O, pasakymas VĖLIAU - tai jau išvažiavus į Baltarusiją, KAI J. KRIKŠTAPONIS KALĖJIME ATSIDŪRĖ. Jeigu, kas prieštaraus, tai lai atsako, kas su pastaruoju atsitiko ir kur dingo, kad Tamošiūnui reikėjo pavaduoti? Ir, matyt, kilusiam iš Ukmergės krašto nuo Valtūnų, kur Siesartis įteka į Šventąją, matyt nelabai tiko žudymams vadovauti - galėjo jis visaip simuliuoti, tai todėl žydų žudynėms Kauno VII-tame forte patyrusįjį Nikodemą Reikalą pasiuntė. Todėl jis ir keitė Tamošiūną o ne „Krikštaponį“, kaip prisigalvojo M. Pocius. Juk aiškiai parašyta, kad „Jie keisdavosi“. Kas tie „jie“? Tai aišku, kad tie, kurie VĖLIAU tapo vadais. Tai pasakys net Pradinės mokyklos mokinys, perskaitęs Juozo Vėsos parodymą. Tai trečią kartą rodomi požymiai, kad M. Pociui reikia Pradinės mokyklos kursą pakaroti. Todėl M. Pocius slepia J. Vėsos liudijimą, ir jį nuslėpęs, prisigalvoja fantaziją, kurią ir LGGRTC naujos „pažymos“ 5-tame psl. tokią:

    „Anksčiau minėti ir kiti su 2-uoju batalionu susiję dokumentai rodo, kad 1941 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiais ltn. Juozas Krikštaponis (Krištaponis) ir ltn. Nikodemas Reikalas pakaitomis ėjo 2-ojo bataliono 2-osios kuopos vado pareigas (tvirtai galima teigti, kad J. Krikštaponis (Krištaponis) šias pareigas ėjo nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio pabaigos ir gruodžio mėnesį, o N. Reikalas – nuo spalio pabaigos iki lapkričio pabaigos, tiksliau nustatyti nepavyko), todėl aktualu atskleisti ltn. J. Krikštaponio (Krištaponio) vaidmenį konkrečiuose įvykiuose.“

     Pirmiausiai, kas per  „dokumentai“, galintys rodyti NESĄMONĘ kuopos vadų kaitoje? Kur tokia „praktika“ naudojama, kad pagrindinis įstatyminis būrio vadas nuimamas ir vietoje jo kitas junginiui vadovauja, ar keičiasi? Kas ir kur matė įmonių ar įstaigų direktorius kaitaliojant taip? Todėl Ukmergės konferencijos stebėtojus, kiek man teko kalbėti, suglumino M. Pociaus jo Pažymoje „išradimas“ apie kuopos vadų kaitą. Ji galima tik, (mano supratimu) kai pavaduojantys keičia tikrąjį vadą ar vadovą, tai tada suprantama, kad pavaduotojai gali  ir kaitaliotis. Negi J. Krikštaponis atsisakinėjo žudynėms vadovauti, ir todėl N. Reikalas jį kaitaliojo? O, gal, atvirkščiai, aplamai J. Krikštaponio Baltarusijoje nebūtą, nes tuo metu Kauno kalėjime buvo ir todėl M. Pocius ir negali J. Krikštaponio vaidmenį nustatyti? Tai todėl reikalaujama pašalinti J. Krikštaponio atminimą, nes nėra nustatytas J. Krikštaponio vaidmuo konkresčiuose įvykiuose!

     Taigi, dabar „desovietizacijos“ Komisijos apgaudinėjimo tikslu LGGRTC naujoji „pažyma“ ir nemini nei Henriko Salelionio, ir nemini visai  Juozo Vėsos liudijimų. Jeigu jie būtų paskelbti, tai, Komisijos nariai nebalsuotų už paminklo nuėmimą.

       

10.            APIE LOGIŠKIAUSIĄ LIUDININKĄ Juozą VĖSĄ DUOMENYS YRA SVARBŪS, nes jis galutinai įrodo, jog „J. Krikštaponis Baltarusijoje“ būti negalėjo, o nuslėpus jo parodymą, Komisijos apgavystės ir „tyrimo“ falsifikacijos tikslu, galimai, šiuo liudijimu, jį „apvertimu aukštyn kojomis“, prisigalvoti „du kuopos vadai, pakaitom pareigas einantys“, kai iš tikrųjų kaitaliojosi pavaduojantys J. Krikštaponį – taip J. Vėsa ir pabrėžė liudijime. Todėl reikalingas tyrimas, nes minėtos LGGRTC „pažymos“ 5 psl. rašoma apie kažkokius „susijusius dokumentus, rodančius, kad 1941 m. spalio-gruodžio mėnesiais ltn. Juozas Krikštaponis (Krištaponis) ir ltn. Nikodemas Reikalas galėjo eiti bataliono 2-osios kuopos vado pareigas, ...“. Jeigu rašoma pažyma, tai privalo būt nurodomi dokumentai, o ne slepiami. Jei tai J. Vėsos parodymas, ar gali jis būt vadinamas „dokumentu“? Dokumentais suprantame įsakymus ir kitokius batalione rašomus raštus. Juolab, toje LGGRTC naujos „pažymos“ tame pačiame sakinyje (sakinio pradžioje) rašoma, kad „su batalionu susiję dokumentai“. Bet, deja, Lietuvos centriniame valstybiniame  archyve (LCVA) perverčiau visus su tuo batalionu susijusius dokumentus ir Fonde R1444 Aprašo 1 Byloje 2 ir Byloje 18 nieko panašaus neaptikau; apie kažkokią „N. Reikalo ir J. Krikštaponio kaitą 2-osios kuopos vadovavimui“. Be to ši LGGRTC nauja „pažyma“–plagiatas, beveik viską nurašius nuo Lietuvos istorijos instituto istoriko Mindaugo Pociaus Pažymos, kurio tame LVCVA Fondo R1444 Aprašo 1 Bylos 2 ir Bylos 18 panaudos dokumentų sąraše taip pat nemačiau M. Pociaus pavardės tarp kitų mokslininkų. Svarbu yra tai, kad ir man  16 pav. atsiųstame atsakyme, nurodoma, kad Juozas Vėsa, neva, yra „karys“, kai jis, iš tikrųjų yra Jaunasis puskarininkis, kurį matome garsiajame A. Impulevičiaus įsakyme Nr. 42, kuris rodomas 167 eilės numeriu, o taip pat ir KGB tyrėjų sudarytame Sąraše. Vadinasi, jo liudijimas yra žymiai patikimesnis, nei Jaunojo kario M. Kačiulio, galėjusio maišyti vadų pavardes, kaip juos mažai pažinojęs. Taigi, KGB tyrėjai nustatė, jog Juozas Vėsa yra gimęs 1907 m.  ir iš Punios kaimo Alytaus rajono. Taigi jo parodyme dėstymas nėra susietas vien tik su Baltarusija, nes į ją irgi atvyko pagal įsakymą Nr. 42, pirmiau praėjęs paruošiamąją tarnybą Lietuvoje. Ir tai įrodo minėtas KGB-istų - tyrėjų sudarytas Sąrašas, kuriame matosi J. Vėsa 167 eilės numeriu; kaip sovietiškai jaunesnysis seržantas, o tai lietuviškai Jaunesnysis puskarininkis, kuris 1943 m. buvo ir dezertyravęs. Jau vien dėl to, kad DEZERTYRAVO, gal, neapsikentęs žudynių, ir pamatęs, kad Hitleriui galas artėja? Todėl, jau vien dėl to Juozo Vėsos parodymai kaip ir patys patikimiausi gal turėtų būti? 


17 pav.: 
Alytaus rajono Garbės pilietis, kraštotyrininkas iš Punios Petras DŽERVUS atsimena Juozą VĖSĄ 


    Juk, J. Vėsa yra kilimo nuo Punios, ir Vėsų giminė, kaip sena lietuviška-dzūkiška giminė būdinga tik Punios apylinkėmis, sudaranti kelias atšakas.  O patsai Juozas Vėsa, pagal vieno iš dabartinių Vėsų manymą, gali būti nuo Inausos upelio, šalia Vežiongirės kilimo.  Šio metu Punios ansamblį garsina vokalistas Gintautas Vėsa, o apie pačią Vėsų giminės istoriją žino mokytojas-kraštotyrininkas Petras Džervus, kurį teko man žinoti ir kaip moksleivių turizmo bei orientavimosi sporto propaguotoją, kuris apie savo Punios kraštą nemažai knygelių yra parašęs ir su kuriuo, turinčiu jau 93 metus, pabendravau. Pasirodo, kraštotyrininkas P. Džervus yra ir Alytaus rajono Garbės pilietis, ir vienas seniausių Punios gyventojų  Tad, Petras DŽERVUS ATSIMENA Juozą VĖSĄ, kaip (tas kraštotyrininkas 1930-04-09 gimimo), 
„Gudijoje policininką kovojusį ir atostogų į Punią parvažiavusį su kariška apranga bei pistoletą prie šono turėjusį“.“ - toks buvo Petro; kaip vaiko prisiminimas. Pasakė jis man, jog Juozas Vėsa gyveno pačioje Punioje, bet jo name jau nuo labai seniai gyvena kiti žmonės. Tada P. Džervui buvo apie 13 metų. Jis ir Pradinę ir progimnaziją baigė Punioje, o, kai mokėsi vidurinėje ir aukštojoje - Punioje būdavo mažiau ir  ...

   
 

  Įdomu, jog P. Džervaus atsiminimai apie mokslus ir Pedagoginiame institute dar sename pastate prie Aušros vartų. Jis mėgo šokti ansamblyje, tačiau į pasaulinį Jaunimo festivalį Maskvon jo neleido, nes jis nebuvo komjaunuoliu, o jo brolis buvo Partizanu. Todėl nenuostabu, kad Petras Džervus yra bendravęs su  Adolfu Ramanausku Vanagu, jį Petras ir nufotografavo su dukryte Auksute - ta nuotrauka žinoma. Pasakė jis man, kad foto mėgėju nebuvo, bet tą nuotrauką (nuotraukas) jam pagamino jo draugas, ir, aišku, jam nesakė, kas toje nuotraukoje. Be to, P. Džervaus prisiminimas svarbus su Punios žydais labai gero bendravimo Petro Džervaus tėvo. Todėl pagal Holistinę VISUMOS analizę galima paaiškinti ir PUNIŠKIO J. Vėsos 1943 m. iš A. Impulevičiaus bataliono, ar jo tęsinio kitos karinės struktūros DEZERTYRAVIMO faktą, KGB-istų tyrėjų nustatytą tame svarbiame jųjų 2/12 bataliono 2-os kuopos Sąraše - jau čia minimą daug kartų.

  Todėl iš tos visumos bei suformuotos aplinkos, kurioje gyveno tiriamasis ir šiojo, kaip  Juozo VĖSOS PALIUDIJIMAS J, KRIKŠTAPONIO BYLOJE TURĖTŲ BŪTI PAČIU SVARBIAUSIU šio apšmeižtojo Lietuvos Didvyrio reabilitavime.
         Dar vieną  Petras Dž. atskleidė labai svarbią  istorinę detalę, kai jis vaikystėje gyveno apie 1,5 km nuo Punios, tai jojo tėvų du ūkinius pastatus sudegino, lyg, 1942 m. katastrofą patyręs TRIMOTORIS keleivinis lėktuvas Ju-52  (garsiosios Junkers firmos), kurio metu žuvo 9 keleiviai, tarp kurių buvo 3 labai aukšto rango generolai, o vienas labai sužeistas (apdegęs) išgyveno (gal, pilotas, - reik patikslinti?) ir jis paliudijo TECHNINĮ GEDIMĄ lėktuvo. Todėl tas išgyvenęs pilotas išgelbėjo visą didžiausią Punios kaimą, kuris kaip ir Pirčiupis galėjo būti sudegintu su gyventojais, jei būtų įtarta, kad katastrofa piktybinė. Mat, to lėktuvo reisas buvo „Berlynas-Minskas“ ir buvo labai svarbios reikšmės. Tą katastofą puniškiečiai ir dabar vienas kitam perpasakoja, o numatytas Punios kaimo sudeginimas labai asocijuojasi su J. Krikštaponio dėka išgelbėtu Bognopolio kaimu, per kurio išgelbėjimą jis mūsų istorikų „kolaborantu“ pakrikštytas.       
       Dar svarbiau. kad Henriko Salelionio ir Juozo Vėsos liudijimą papildo dar ir  16 pav.   matomas Stanislovas Gervinas, kuris pakartojo savo 1948 m. liudijimą iš kito galo patvirtindamas, kad vienu metu vadu buvo Reikalas, o prieš jį „KriKštaponis“. (raidę „K“ didžiąją parašiau, atkreipdamas dėmesį, kaip man atsakyme LGGRTC parašė pavardę su ta raide.) Negi  S. Gervinas „žinojo“ Krištaponio tėvų pavardę, ar liudijimai bet kaip „nurašinėjami“ atpasakojimo laisva forma? To pakartojimo teiginys kiek keistokos formos, lyg jį KGB-istai prievartautų išgauti ne J. Reikalo vadovavimo faktą, o A. Smetonos sūnėno. 
        Tada pamenu tuos laikus, kai buvo niekinamas A. Smetonos „fašistinis“ rėžimas ir prieš mirtį mano senelis pyko - sakė man jis, kad ne taip tas rėžimas turi vadintis. Taip, jis man nesugebėjo nei pasakyti, nei paaiškinti, kai pas jį į ligoninę nueidavau ir jį kalbindavau apie viską.

 

11.           Todėl negalima atmesti, skirtingai nei NKVD ir KGB siekį sukompromituoti pirmojo Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną per jojo sūnėną  J. Krikštaponį, apie kurį NKVD dar galėjo ir nežinoti, kad jųjų sunaikintasis gali būti Lietuvos Prezidento sūnėnu. Šią mintį pateikė per LRT diskusijų „Ringo“ laidą telefonu  įrašo 15:42 dalyje iš uostamiesčio paskambinusi istorijos pedagogė Virginija Jurgilevičienė, kuri pabrėžė, jog iš karto po karo „apklausose nei vienas nepaminėjo Krikštaponio vardo, ir visi paminėjo, kad 2-os kuopos vadu buvo N. Reikalas. O jau 1961-ais metais jie jau „prisimena“ Krikštaponį.“ Ir ši istorijos pedagogė Virginija pabrėžė, kad NKVD nežinojo, kad J. Krikštaponis yra A. Smetonos sūnėnas. Reikėjo Prezidento aplinką netinkamai pateikti visuomenei ir dėl to (V. Jurgilevičienės skambutis į LRT Ringo laidą https://youtu.be/Aydt7klknkE?t=941), galima manyti, KGB tyrėjai leido meluoti 1-os ir 3-čios kuopų vadams Z. Kemzūrai bei J. Ūseliui leido meluoti apie J. Krikštaponį, nes pastarasis buvo žuvęs, ir meluota KGB tyrėjams su tikslu apsaugoti nuo teisinės atsakomybės tikrąjį žudynių vadovą N. Reikalą, kuris tada gyveno JAV. Todėl M. Kačiulis ir galėjo pakeisti savo kuopos vadą N. Reikalą į J. Krikštaponį. Tai galėjo atlikti ir nesąmoningai, dėl savo nekompetencijos, kurio kompetenciją sąmoningai užkelia dabar LGGRTC naujoji „pažyma“, falsifikuodama M. Kačiulio laipsnį, paversdama iš kario į karininką. Ir jeigu istorikas M. Pocius suklydo, nes galimai neskiria kario nuo karininko ir nebuvo LCVA archyve – jo dokumentais nesinaudojo, tai LGGRTC istorikas A. Rukšėnas Fondu 930 Apyrašu 2K Byla 255 naudojosi 2009-02-19, tarp 4-ių mokslininkų nuo 1990-11-22, Fondu R1444 Apyrašo 1, Byla 2 naudojosi 2000-03-17, 2001—10-12, 2002-07, Fondu R1444 Apyrašu 1, Byla 18 naudojosi 2004-02-11, 2004-06-08, na, o aš naudojausi 2021-12-31 prieš pat Naujuosius metus – skubėjau, nes jaučiau, kad prasidės karas Ukrainoje ir nebus kada praeitimi užsiiminėti.

12.           Kadangi istorikas galimai M. POCIUS NESINAUDOJO LCVA ARCHYVO DOKUMENTAIS, TAI APIE JUOS MELUOJA TRIS KARTUS, GREIČIAUSIAI SUKLAIDINTAS. Bet šiuo metu LGGRT Centrą M. Pocius klaidinti negali, kurio darbuotojai ir to Centro Direktorius A. Bubnys ypatingai naudojasi LCVA archyvais, bet vis tiek savo naujojoje „pažymoje“-plagiate LGGRTC nuo M. Pociaus aklai nurašė melus apie dokumentus. Taigi, I-as LGGRTC melas yra jau čia 8-tame skyrelyje (pozicijoje) aprašytas LGGRTC „pažymos“ 4 psl. ir 6 psl. dėl M. Kačiulio iš kario į „karininką “ pavertimu, o II-asis LGGRTC melas taip pat yra parašytas 10 psl. dėl J. Krikštaponio paleidimo į atsargą, nurodant dokumentą „LCVA, f. 930, ap. 2 K, b. 255“, kurio byla atrodo taip:

 

.18 pav.: Ištrauka iš LII (Lii) Pažymos su raudonai pabrauktu istorinio šaltinio nuoroda.
Tą pačią melagingą nuorodą teikia ir LGGRTC naujoji "pažyma" savo 10 psl.
 
19 pav.: 
 Pažymoje nurodyta byla 255 ir joje įrašas, kada pradėta bei kada pabaigta. Tas įrašas dar čia dešinėje 21 pav.: paryškintas.

20 pav.: Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo (LCVA) bylos antspaudas su 19 pav.:  nurodyto 930 fondo, 2 K aprašo ir 255 bylos antspaudas, atitinkantis 18 pav.: nurodytu 


21 pav.: 
Byla pradėta 1922 m. birželio 12 d., o pabaigta 1929 m., kai  Juozui Krikštaponiui buvo nuo 9-ių iki 17-os metų. 

 

     Taigi iš 19 pav. - 21 pav. pavyzdžių akivaizdu, jog byloje pradėtoje 1922 m. birželio 12 d. ir pabaigtoje 1929 m., kai Juozas Krikštaponis buvo nuo 9-ių iki 17-os metų amžiaus, apie jo „1942 m. demobilizaciją“ būti jokių duomenų negalėjo ir aš toje byloje nieko panašaus apie karo laikotarpį neradau, kai ta byla yra tik Lietuvos kariuomenės kūrimo stadijos. Todėl LGGRTC „pažymoje“ apgavystė akivaizdi, kad nuo skaitytojų nuslėpti, jog „J. Krikštaponis demobilizuotu“ būti ne kaip negalėjo, kai jis po kalėjimo, pagal liudininkų atsiminimus, į batalioną grįžti negalėjo, nes SLAPSTĖSI NUO VOKIEČIŲ ir tas slapstymasis fiksuotas jo sesers Atsiminimuose, žemiau čia šioje 12-tame skyrelyje (pozicijoje) detaliau išaiškintuose.
      Kita - trečioji LGGRT Centro sukurpta skaitytojų  apgavystė yra
„pažymos“ 1-mo psl. pabaigoje, kurioje parašyta: „(Kuopos vado ltn. Krištaponio 1941 m. lapkričio 4 d. raštas 2-ojo PPT bataliono vadui, LCVA, f. R-1444, ap.1, b. 18, l. 398 a. p.; LCVA, f. R-1444, ap.1, b. 2, l. 15).“. Taigi, jeigu J. Krikštaponis „rašinėjo Minske tarnybinius raštus“, tai tuo momentu nekaip „negalėjo kalėti kalėjime“ - taip susidarydavo įspūdį, skaitantys tą tą LGGRTC naują „pažymą“. Tačiau man LCVA archyve nufotografavus tą „J. Krikštaponio raštą“, po 398  skaičiumi paaiškėjo, štai, kas:

 


23 pav.: 
ŠVIESIAI RAUDONAI PASPALVINTA aiškumo dėlei į pagrindinę mintį. Galima VISĄ dokumentą pamatyti.

    Taigi, matome su visiškai ne „J. Krikštaponio raštu“, kaip ir sąmoningą LGGRT Centro pateiktą dezinformaciją, kad niekam nekiltų mintis apie J. Krikštaponio kalinimo tikimybę, nors tai yra ne „Krikštaponio raštas“, o tik J. Krikštaponio bendramokslio iš Jono Rygiškių gimnazijos melagingai sukurptas Raportas, skirtas greičiausiai GESTAP-ui apgauti ir J. Krikštaponį iš kalėjimo ištraukti. Tai įrodo tas Raportas atspausdintas ir vokiečių kalba, kai šiose 2/12 bataliono dokumentuose yra kažkiek vokiškai rašytų dokumentų, bet, deja, tokių dvikalbių (dviem kalbomis) paruoštų neteko matyti. Todėl akivaizdu, kad tas J. Klimavičiaus Raportas buvo skirtas vokiečiams, akivaizdžiai, dėl J. Krikštaponio klausimo, suvaidinus, kad kuopai    Visą tai  LŽTKC-o 2023-08-Prašymo 5-7 psl. su 7 pav., 8 pav. ir 9 pav. buvo detaliai išaiškinta.  O čia aš dar papildau:

        Taigi, to Raporto netiesos esmė yra ta, kad J. Klimavičius savo Raporte „susirgimo“ legendoje nuslėpė tai, kad iš čia dešinėje matomo 24 pav. pavyzdžio, 1941-05-13 J. Klimavičiui mirties nuosprendis buvo panaikintas ir jį perteisus, į 10 m lagerio. Todėl, sėdėdamas Kauno kalėjime, savo „sveikatą“ galėjo pataisyti, džiaugdamasis, kad gyvens. Todėl akivaizdu, jog J. Klimavičius, nuslėpdamas šį labai svarbų faktą, negalėjo savo bataliono vadą A. Impulevičių apgaudinėti, nes jis su juo kartu kalėjo iki kol juos abu išlaisvino Birželio sukilimas, juolab, A. Impulevičiaus net keturis kart ilgiau buvo NKVD-istų  kankinamas, nei J, Klimavičius. Todėl akivaizdu, jog sukurpta J. Klimavičiaus „susirgimo“ legenda ir buvo skirta J. Krikštaponį iš kalėjimo išprašyti, per, neva, „J. Krikštaponio pavaduotoju“, suvaidinus ir J. Krikštaponiui „sutarpininkavus“, nors ne jo „pavaldiniu“ buvo J. Klimavičius.


24 pav.: iš knygos  du Klimavičius pasididinti-pasilyginti galima iš knygos-enciklopedijos „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“, kurioje aptikti tik du Jonai Klimavičiai ir kitas valdemarininkų maište dalyvavęs, buvo paleistas į atsargą ir kad būtų jis vėl karinėje tarnyboje - žinių apie tai nėra.

        Atsakomybei už ne savo pavaldiniui „tarpininkavimą“ išvengti, tas „tarpininkavimas" buvo atliktas“ kitoje Raporto pusėje, kad nematyti ant ko pasirašai. Nors LGGRTC istorikas Alfredas Rukšėnas 2021-12-03 Ukmergės konferencijos dalyvius apgaudinėjo, jog, neva, „2-oje kuopoje buvo tiks Klimavičius“, bet liūdna, kad Centro istorikas nė „nežino?“ savo įstaigos sudaryto bataliono karininkų sąrašo, kuriame aiškiai parašyta, jog Jonas Klimavičius buvo 3-čios kuopos pavaduotoju ir kitų Jonų Klimavičių nei tame Sąraše, nei minėtoje Lietuvos karininkų enciklopedijoje žinių nėra.

     Todėl A. Impulevičiaus 1941 m. spalių 6 d. įsakyme Nr. 42 du Jonai Klimavičiai parodyti gali būti kaip iš anksto suplanuotas J. Krikštaponio iš kalėjimo išprašymo planas-operacija, nes pagal tikimybių teoriją, kad tokiame mažame; tik 23-jų karininkų kolektyve atsirastų DU BENDRAVARDPAVARDŽIAI, dar ir vienodo laipsnio ir vienodomis kuopų pavaduotojų pareigomis toks „atsitiktinumas“ labai primena „atsitiktinai“ iš apačios į viršų chuliganiškai pro J. Gagariną tik 10-15 m atstumu praskridusį naikintuvą-žudiką Su-15, kurį aš 1968-03-27 savo radaru fiksavau ir apie tai desovietizacijos Komisijai informaciją pateikiau.


25 pav.: du Jonai Klimavičiai įsakyme Nr.42. Šio šifro raidžių ištyrimui galima pasididinti  ir pamatyti visą įsakymo Nr. 42 II-ąji puslapį.

     Juolab, tokio antrojo Jono Klimavičiaus nė nerodo nei istoriniai šaltiniai, o J. Klimavičių sudubliavimas buvo reikalingas nuo GESTAP-o nuslėpti tariamą-„pasiliuosavusį“ J. Klimavičių.


26 pav. 
 Jono Klimavičiaus raporto forma, kurį galima originalą pamatyti.

     Tokių dokumentų, kai parašai renkami kitoje pusėje - tokios „raštvedybos“ dar neteko niekur matyti, kai vietos parašams buvo ir teksto pusėje, nors Raportas buvo rašytas taupant popierių tik pusės formato lape. Tokio „popieriaus taupymo“ taip pat neteko matyti, kad ilgo teksto Raportas būtų rašomas taupant popierių ir po to parašus rinkti kitoje lapo pusėje, kad nematyti, po kokiu tekstu pasirašai. Tai labai unikalus atvejis.

     Todėl labai keista, kad istorikas A. Rukšėnas „nematė“ tokios „raštvedybos“ keistos. Ir tai, akivaizdu, jog tokios formos „tarpininkavimas“ buvo atliktas, J. Krikštaponiui sėdint kalėjime, kai jam pasirašyta 1941 m. lapkričio 4 d., o A. Impulevičius deda paskutinįjį parašą tik, akivaizdžiai, kažkam iš Minsko į Kauną ir atgal suvažinėjus, kad iš Kauno kalėjime J. Krikštaponio parašą paimti. Ir tam suvažinėjimui 3-4 dienų pilnai pakako, kai A. Impulevičius galutinai pasirašo lapkričio 8 d., tą datą ištaisant į lapkričio 7 d., kuri buvo garsiausia data pasaulyje, kaip komunizmo nusikaltimų diena (Didžiojo Spalio perversmo diena, kurią pasmerkė Karlo Marso ir Fridricho Engelso bendražygis Karlas Kautskis, parašydamas veikalą TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS ir juo pasmerkdamas Lenino sugalvotą Raudonąjį terorą), kurios garbei Minske buvo atliktos keliasdešimt tūkstančių žmonių žudynės, susijusiems su komunizmu. Dėl tos kovos su komunizmu savo Raporte ir parašo J. Klimavičius jo išvykos į Minską priežastį, ir po to sugalvodamas sau „ligą“ ir dar antrajame jau ranka rašytame raporte, suvaidina „išvykimą liuosuotis“, nors iš istorinių duomenų 24 pav. matomų, akivaizdu, kad J. Klimavičius, „išvykęs liuosuotis“, niekur nepasiliusuoja, o „sirgdamas“ ir toliau tarnauja vos ne metus laiko iki 1942-09-30, matyt, todėl, kad po kalėjimo J. Krikštaponio sveikata buvo prastesnė, jam dėl prasto maisto labai sublogus ir todėl jis išėjęs iš kalėjimo, į batalioną negrįžta, VISĄ VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPĮ SLAPSTOSI NUO VOKIEČIŲ - tokius žodžius 1990 m. liepą Šiluose žymus Panevėžio krašto kraštotyrininkas Romas Kaunietis į magnetofoną įrašo; pasakytus J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimuose, kuris netaisytą-neredaguotą, o tik nuo magnetofono nurašytą kalbą man prisiuntė. Mat, J. Krikštaponis vienoje kameroje su komunistais sėdėjo (tie komunistai ir įrodo, kad tas įvykis vyko tik 1941 m. ir tai patvirtina Karlo Jegerio komunistų bei žydų naikinimo ataskaita), ir kad jo nelaikytų šnipu, jis prašė maisto nenešti ir, mano supratimu, (kaip Sporto fiziologiją išmanančio - treneriu dirbusio), aukštesnį ūgį (1 m 90 cm) turinčiam J. Krikštaponiui; ir dar aukšto meistriškumo sportininkui, besimaitinančiam dar papildomai dėl aukštų rezultatų - staigus mitybos sutrikimas galėjo sveikatai pakenkti žymiai labiau, nei normalaus ūgio eiliniam kaliniui, gaunant maisto davinį tik gyvybės palaikymui. Todėl, visą tai matydamas LGGRTC istorikas Alfredas Rukšėnas, manęs apgaudinėjimo tikslu, man skirtame laiške mane apgaudinėjo ezopine kalba tokia:


27pav.: 
labai unikalus EZOPINĖS KALBOS STILIAUS parašymas Alfredo Rukšėno,
 arba savo akyse nemačiusio to 398 dokumento ir jam taip liepta rašyti,
 nors tas dokumentas visai ne taip atrodo, arba ...?
 Be to, neva, 
„raštas Nr. 221 (Minskas)“ tokio užrašo nėra, nes pagal aprašą 398, iš žemiau pagal 27 pav.:, matosi, kad tai dokumentas yra Nr. 8
Tai iš kur „Nr. 221“ atsirado - neaišku? Tai numeris visiškai ne 
„rašto“, o „tarpininkavimo“.
 

     O, čia JAU LABAI PANAŠU Į TIESĄ, KAD J. Krikštaponis IŠ Kauno KALĖJIMO SAVO RAŠTU PRANEŠA  BATALIONO VADUI, jog jis TAMPA ARTISTU IR ATLIEKA „Tarpininko“ VAIDMENĮ, nes, gal, kalėjime sėdintis ir gali kokius „vaidmenis“ atlikinėti, ir,  iš kalėjimo raštus rašinėti apie tuos vaidmenis? Gal generolas S. Raštikis su vokiečiais sutarė, kad kalinčiajam leistų vaidmenis atlikinėti ir susirašinėjimo laisvę davė?

 

 

 

13.     Keista, kad ISTORIKAI NEKREIPIA DĖMESIO Į ISTORINĮ KONTEKSTĄ J. Krikštaponio suėmime, apie kurį papasakojo J. Krikštaponio sesuo Veronika Krikštaponytė-Juodienė:

 
 

28 pav.:  J. Krištaponio sesers pasakojimo detalė apie vokiečių okupacijos pradžią ( į diktafoną 1990 m. liepą Šiluose įrašyta kraštotyrininko Romo Kauniečio). Šią nuotrauką galima pasididinti. O šį pasakojimą VISĄ galima paskaityti ČIA. 

 

a.)      Kalėjime minimi komunistai vienoje kameroje. Jų tikimybė didesnė bus, okupacijos pradžioje, prasidėjus ir tiems valymams pasibaigus iki 1941 m. pabaigos.
b.)      
Blogos nuotaikos elitinės karininkijos (pasitraukusio iš Lietuvos Prezidento A. Smetonos artimų giminių) po Lietuvos Laikinosios vyriausybės (LLV) išvaikymo. Tai galėjo mažiau motyvuoti karinės tarnybos kokybei ir labiau motyvuoti daugiau prie ūkio darbų būvimą
c.)
       Nekreipiamas dėmesys į Ukmergės RESTORANE INCIDENTO PSICHOLOGIJĄ, ir jos sąsajų su labai svarbiais-skaudžiausiais istoriniais įvykiais.
č.)            Išsilavinęs karininkas neperspėja kaimo „diedelį“, kad šalia užsieniečių restorane; sėdantis prie stalo, reikia nusiimti sermėgą ir tai įrodo J. Krikštaponio nusistatymą prieš „išvaduotojus“ nacius.
d.)          Karo teisės specialistas NE numatė iš anksto pasekmes prieš okupantus restorane fizinio veiksmo panaudojimą.
e.)         Toks neadekvatus jau ne jauno karininko veiksmas byloja FRUSTRACIJOS būseną; dėl kokio nors visuomenėje patirto šoko.

        Kaip tik, šis visuomenės patirtas šokas galėjo būti laike vykdomo Holokausto akcijų. Jos vyko per kelis sykius, iš kurių didžiausia buvo 1941 m. rugsėjo 05 d., sušaudžius net 4,5 tūkstančių žydų. Kita akcija vyko rugsėjo 18 d. Rugsėjo 05 d. iš Holokausto vykdymo vietos iki Smėlių (Ukmergės priemiesčio) 2,8 km atstumu turėjo girdėtis 4,5 tūkstančio asmenų sušaudymų kanonada ir naikinamų žmonių klyksmų garsai. Visuomenės būsena, girdint tuos garsus, turėjo labai šokiruota.
f.)       Tame restorane galėjo pietauti tų žudymų akcijų organizatoriai. Vėlesniame (1942-1943 m. m.) periode tikimybė bus mažesnė vokiečių kariškiams lankytis restorane, kai sovietiniais diversantais Ukmergės apskritis nebuvo pasižymėjusi, o kovos su jais vyko daugiau į rytus nuo Ukmergės. Be to, tame vėlesniame periode ne labai galėjo būti analogiška situacija frustracijai susidaryti, kai po patirto šoko ADAPTACIJA psichikoje vyksta, o vokiečių fronto užstrigimas prie Maskvos ir vėliau prie Staliningrado, ne labai gali iššaukti tokią neadekvačią reakciją ir ji net neįmanoma iš J. Krikštaponio pusės, kai artėjant sovietams ir artėjant antrajai okupacijai, J. Krikštaponis su vokiečiais konflikto ieškoti negalėjo. Juolab, vokiečiai buvo labai nusistatę prieš lietuvius, suboikotavusius SS legiono sudaryme ir bet koks konfliktas galėjo rimtesnėmis pasekmėmis būti pasibaigęs, jau nekalbant, jog generolas S. Raštikis dėl civilio asmens nė negalėtų kreiptis į GESTAP-ą. Todėl tokia M. Pociaus be argumentų konstatacija verčia abejoti ir istoriko elementariomis žiniomis net mokykliniu lygiu. 
g.)
      Krikštaponio sesuo pabrėžia, kad brolis „nuėjo į restoraną CIVILIŠKAI apsirengęs“! Ši detalė atskleidžia, kad tuo metu brolis buvo karinėje tarnyboje ir dažnai tada nešiojo karinę aprangą, o tada, atsitiktinai, nuėjo į restoraną su civiline apranga. Sesuo, tikriausiai, norėjo savo šia svarbia detale pabrėžti, kad jei brolis būtų su karine uniforma, to konflikto restorane nebūtų buvę, arba, jis būtų buvęs švelnesnis. Civilinės aprangos paminėjimas ĮRODO, jog J. Krikštaponis „karinę tarnybą“ atlikinėjo namuose, nes po LLV išvaikymo galėjo kristi motyvacija ir galėjo karininkai būt išleisti atostogų; prieš išvyką į komandiruotę, prieš išvyką kovoms į Baltarusiją.
h.).      
Į restoraną „diedelio su sermėga“ atėjimas byloja, kad tai buvo jau ne vasaros karščiai ir dar ne žiema, kai restoranas dar nespėjo įrengti rūbinės. Tai labai panašu į rugsėjo pabaigą, prieš numatomą išvyką į Baltarusiją net derliaus nuėmimui - bulviakasiui ir kariuomenės aprūpinimu maistu.
i.).      
Todėl  J. Krikštaponio gimtajame Užulėnyje gyvenęs Partizanų ryšininkas ir tautodailininkas Mykolas Dirsė mini, kad, grįžęs iš kalėjimo, „Vokiečių okupacijos laikotarpį Juozas slapstėsi savo namuose", o sesuo Virginija Krikštaponytė-Juodienė prie vokiečių okupacijos laikotarpio prideda žodį VISĄ ir prideda SLAPSTYMĄSI NUO VOKIEČIŲ patikslinimą, nors esmės tai nekeičia.  Pagal M. Dirsę XXI amžiuje, po grįžimo iš kalėjimo, pamini slapstymąsi prie vokiečių, o po to pabrėžia, jog „Kai buvo aišku, kad vokiečiai karą pralaimės, Juozo ėmė ieškoti raudonieji partizanai“. Iš šio sakinio ir sesers pasakojimo akivaizdu, kad J. Krikštaponis slapstėsi iš kart iš kalėjimo sugrįžęs, „dieną niekur viešai nesirodydavo“ ir paminėjo išėjimus į mišką medžioti. Ten kartą ir sutiko „raudonuosius partizanus“. Galima daryti prielaidą, kad tas susitikimas su jais buvo ankstesnis, o po to, kai buvo aiškus vokiečiams pralaimėjimas, raudonieji įsidrąsino ir pradėjo ieškoti dar papildomai. Tas vokiečiams pralaimėjimas buvo aiškus tik 1943 m. vasario-liepos mėnesiuose po Staliningrado-Kursko mūšių pralaimėjimų. Tai akivaizdu, jog J. Krikštaponis buvo išlaisvintas gerokai iki vokiečių pralaimėjimų. Ir, svarbiausia, BROLIO SLAPSTYMĄSI NUO VOKIEČIŲ sesuo patvirtiną primygtinai žemiau 29 pav. parodytame jos pasakojime: 

              Aišku, po su vokiečiais konflikto,  bijoti kokio nors dar keršto iš jųjų mažiau tikėtina. Labiausiai tikėtina BŪTINYBĖ SLAPSTYTIS NUO VOKIEČIŲ, KAD NEREIKĖTŲ GRĮŽTI Į BATALIONĄ, dėl ko buvo išlaisvintu, bet, tikriausiai, draugo – Karo gydytojo Mikalausko dėka galėjo kokia nors ORGANIZMO IŠSEKIMO medicininė pažyma būti pateikta REABILITACIJAI, dėl kurios čia keliu tik prielaidą. Be to, SLAPSTYMASIS NUO VOKIEČIŲ GALĖJO BŪTI NORU IŠVENGTI GYVENTOJŲ SURAŠYMO dėl prievolių ir dėl bausmės negrįžimo į batalioną. Taigi po „pusmečio“ ar po kelių mėnesių (pagal Kapralovą po 3-jų) tie patys Ukmergės restorano konflikto dalyviai  „užklysti į Užulėnį-Pabarninį“ ir žinoti brolio gyvenamą vietą, greičiausiai, negalėjo.  Labiausiai tikėtina, kad vokiečių vengti reikėjo tik dėl nuo nusikalstamos Baltarusijoje A. Impulevičiaus bataliono tarnybos, - apie jos nusikalstamą pobūdį galėjo Juozui Krikštaponiui informuoti jo giminaitis ir generolas Stasys Raštikis.
j.)      Jeigu „vėliau (1942-1944 m. m.)“ būtų suimtas J. Krikštaponis, kaip Ukmergės konferencijoje teigė istorikas Mindaugas Pocius, tai jis tik ką pasėdėjęs vienoje kalėjimo kameroje su komunistais, ne būtų galėjęs organizuoti pasiruošimą antisovietiniam pasipriešinimui ir tada vokiečiai ne būtų patikėję ginklus tam, kuris tik-tik iš kalėjimo būtų išėjęs. Todėl vokiečiai apie tą konfliktą turėjo būt pamiršę.

          P.S.:  kadangi J. Krikštaponis buvo aukšto lygio lengvaatletis-metikas (rutulio stūmikas ir disko metikas), tai aš kaip aktyviai užsiiminėjęs lengvąja atletika, bendravęs su lengvaatlečiais-metikais ir studijavęs Sporto psichologiją bei daug metų dirbęs Sporto pedagogu-treneriu, atkreipiu dėmesį, jog metikams, ypač didesnio ūgio, kokiu buvo J.Krikštaponis net 1 m. 90 cm. ūgio, nėra būdinga fiziškai konfliktuoti - fiziniai veiksmai labiau būdingi dvikovinėms sporto šakų atstovams. Todėl Ukmergės restorane konflikto priežastis turėtų būti FRUSTRACIJA dėl ypatingo kažkokios visuomenės šoko būsenos, ar net dėl Holokausto.
            Dėl alkoholio pasekmės restorane galima irgi paabejoti, nes ne dvikovinių ir ne žaidybinių - individualių sporto šakų sporto šakų atstovams, kurių veiklos yra išmatuojami sportiniai rezultatai, todėl irgi nėra būdinga nesveikai gyventi, nes pasekmės nesveiko veiksmo iš kart matosi išmatuojamu rezultatu. Todėl piktnaudžiauti alkoholiu individualistams mažiau būdinga. Tuo labiau, kad J. Krikštaponis buvo Sporto pedagogas-instruktorius. Nebent, alkoholis galėjo būti pavartotu dėl minėtos šoko būsenos. Dėl jos  J. Krikštaponis ir išvažiavo arkliu į Ukmergę, CIVILIŠKAI apsirengęs.

        Netikslumą istorikų vertinimui galėjo įnešti kraštotyrininkė Audronė Astrauskaitė, kuri XXI amžiaus publikacijoje parašė, jog „Juozas dažnai važinėjo į Ukmergę, susitikdavo su karininku Juozu Barzda, karo gydytoju. Ruošėsi pasipriešinimui. Jis nenorėjo trauktis iš Lietuvos, sakė: „Aš noriu mirti savo žemėj, ne svetimoj“. Po tokio dėstymo, toliau aprašant suėmimą, toks užrašymas galėjo būti naudingu M. Pociaus „logikai“. Juolab, toliau rašant, kad iš kalėjimo Juozas „beveik po metų“ grįžo, kai NKVD generolas Kapralovas mini tik 3-jų mėnesių kalinimą. Čia, panašu, kad kraštotyrininkė Audronė nelabai tiksliai pasakojimą užrašė tik žurnalistiniu apytiksliu rašymu, o ne kraštotyriniu tikslumu, kokį atliko minėtas Romas Kaunietis, užrašęs viską į magnetofoną. Keista, jog A. Astrauskaitė mini „karininką“ Juozą Barzdą ir nutyli, kokiu tikslu važinėta į Ukmergę. Jei J. B. karininkas, tai tada  Ukmergės restorane konflikto laikmetis turėtų būti 1943-1944 m. m. sandūroje, kai tas karininkas, iš kart po Birželio sukilimo Kaune buvo įtrauktas į žydų žudynes, po to istorijoje, susidarius Vietinei rinktinei, minimas buvo Ukmergės komisaru, vėliau Platelių ežere su parašiutu žuvęs, ledui įlūžus, nuskendo. Tik abejonę gali kelti sesers paminėjimo aplinkybė ta, kad tas karininkas Juozas Barzda buvo iš Zarasų kilimo ir todėl, nei ji pati, gyvendama Ukmergės rajono pakraštyje, negalėjo žinoti-pažinoti Ukmergėje trumpą laiką pabuvusio, nei jis galėjo būti kokiu „draugu“ J. Krikštaponio. Dar „karininku“ galėjo būti istorijai nežinomas  koks nors buvęs nuo caro laikų užsilikęs karininkas, kuris į Lietuvos karininkų apskaitą įtrauktų negalėjo būti. Bet, tokia tikimybė labai maža, bet ji gali egzistuoti, nes Ukmergės krašte žmonių su pavardėmis Barzdos yra labai populiarios, būdingos labai Ukmergės kraštui.  Greičiau karininku galėjo būti ir žymus generolas Juozas Barzda-Bradauskas (antroji pavardės atmaina nuo rusiško-slaviško žodžio „борода“), kaip  buvusio Lietuvos kariuomenės Užnugario veikėju, kuris Ukmergėje buvo statęs kareivines, o vokiečių okupacijos metais galėjo būti ekonominių bendrovių veikėju, dėl kurių ir galėjo būti Ukmergėje, kuris turėjo būti su kuklia uniforma dėvėjęs ir seseriai jojo generoliškasis statusas galėjo neįstrigti. 
        Bet, deja, kaip tik, dėka kokybiškesnio kraštotyrininko R. Kauniečio tyrimo, magnetofoniniame įraše prie ištarto Juozo Barzdos   žodžio „karininkas“ - nėra, - tokio žodžio sesuo nėra sakiusi ir buvo paminėjusi išvyką „taškų reikalais“, pasakydama tai, jog, norint ką gauti, degtinę reikėjo vežtis. Taigi tai tos ekonominės detalės momento paminėjimas parodo, kad Juozas Barzda, logiškai galvojant, turėjo būti kažkokiu spekuliantu, o ne „karininku“.


30 pav.:
nuotrauka iš Sigitos Narbutaitės-Lipovienės knygos „Gyvenimas Liepų gatvėje“ 80 psl.

     O J. Krikštaponio sesers paminėtas karo gydytojas Mikalauskas buvo žymiausiu Ukmergės gydytoju, vardu Kazimieras ir jo atminimui, kaip ir J. Krikštaponiui, prie ligoninės parkelyje yra taip pat šio garsaus gydytojo atminimas paminklu yra įamžintas. Su šiuo gydytoju J. Krikštaponis tarnavo Varėnos pulke kaip Fizinio lavinimo instruktorius. Tad, su šiuo gydytoju karių fiziniame lavinime, per karių sveikatos apsaugą, bendradarbiavimas tarp jųdviejų - privalėjo būti dalykiškas-tarnybinis. O su juo iš Raudonosios armijos pasitraukdamas-dezertyravimas, irgi kartu aptartas turėjo būti.

Turėjo kilti klausimas, kaip gydytojui sugrįžti pas savo žmoną ar dar tik sužadėtinę - tai neaišku. Bet Ukmergė ir buvo K. Mikalausko pirminė darbovietė ligoninėje. Todėl ir  turėjo grįžti į Ukmergę,  ir tas J. Krikštaponio sesers paminėtas jos brolio bendravimas su karo gydytoju Mikalausku kaip ir turėjo būti ypatingai tik okupacijos pradžioje.

    Problema yra ta, kad kai kam „buvo ne aišku“, kada šis gydytojas grįžo į Ukmergę ir ar vokiečių okupacijos pradžioje J. Krikštaponis jau galėjo bendrauti su gydytoju, ar jis kitur kur nors negalėjo būti? Jeigu J. Krikštaponio sesuo savo Atsiminimuose paminėjo „karo gydytoją Mikalauską“, tai apie jį daug kas iš ukmergiečių atsimena per jo žmoną, kaip labai puikią mokytoją. Ir visą laimė, kad Kazys Mikalauskas užaugino dukterėčią Sigitą Narbutaitę-Lipovienę, taip, kaip Saulius ir Sigita Narbutai anksti liko be tėvų: tėvelis, Lietuvos karininkas, žymus karo topografas Balys Narbutas, vengdamas represijų, privalėjo pasitraukti į Vakarus, o mama Kotryna Masiliūnaitė, vos gimusi, tapusi našlaite, kaip matematikos mokytoja, neatlaikiusi pokario skurdo bei sovietų Saugumo naktinių kankinimų, susirgo tuberkulioze ir jauna mirė, palikdama mažus vaikus. Tada vyko šeimos krizė Lietuvoje, kuri buvo pasiekusi apogėjų. „Dar niekada Lietuvoje tokioje beviltiškoje krizėje nebuvo lietuvio dvasia... be Dievo, be idealų, be ateities orientyrų, be noro tobulėti ...aptingusi, pavargusi, indiferentiška...“ - tai profesorės Onos Voverienės 2003 kovo 2 d. Vilniuje užrašyti žodžiai pratarmėje apie šį nuostabų Ukmergės gydytojo atminimą. 


31 pav.
: žymus Lietuvos Karo ir Ukmergės gydytojas Kazys Mikalauskas, su kuriuo ir labai bendravo Juozas Krikštaponis

        Taigi, ši užauginta dukterėčia Sigita, iš savo dėdės, vadinto Dėdžiumi, perėmė ne tik meilę medicinai, tapusiai žymia Alytaus kardiologe, bet ji parašė labai svarbią knygą „Gyvenimas Liepų alėjoje“. Todėl esu dėkingas Ukmergės kultūros puslapių autoriui Juliui Zareckui, 2022 m. kovo 29 d. internetiniame puslapyje paskelbusiam pasakojimą apie ukmergietį gydytoją Kazį Mikalauską, apie kurį Kaune, Medicinos ir farmacijos muziejuje, 1996 m. buvo atidaryta gydytojo K. Mikalausko ekspozicija. Nors apie K. Mikalauską Vilnijos vartai mini ( www.vilnijosvartai.lt?personalijos/kazimieras-mikalauskas/ ), bet šio Ukmergės gydytojo užaugintos dukterėčios Sigitos knyga yra vertingesnė,
kurios I-ma dalis yra -
https://www.ukmergeskulturospuslapiai.lt/images/PDF/Liepualejoje/Aleja1.pdf ,
o II dalis -
https://www.ukmergeskulturospuslapiai.lt/images/PDF/Liepualejoje/Aleja2.pdf


                                                                                                                        

      32 pav.:  matomo šios knygos atvaizdo, kuriame parodytas namas su kolonomis - tas namas ir dabar yra Liepų alėjoje, vadintoje prieš karą, sovietmetyje pervadintoje Karolio Požėlos, o dabar Antano Smetonos gatvėje pavadintoje dar tebestovi   

32pav.: gydytojo K. Mikalausko užaugintos dukterėčios Sigitos Narbutaitės-Lipovienės|  knygos viršelis. Galima pasididinti ir perskaityti pratarmę apie šią knygą 

33 pav.: ir dabar tas pats namas A. Smetonos Nr. 8 išsiskiria su savo kolonomis.

        Galima manyti, kad šis namas gali būti susijęs ir su Juozu Krikštaponiu, kuris pas savo kolegą, draugą ir bendražygį galėjo ateidinėti. Ar jis jau stovėjo, reikia aiškintis. Tos knygos 8 psl. parašyta, jog tos knygos autorės mamą, vos gimusią našlaitę, „Ją ir jos dviejų metų seserį Elzytę užaugino motinos sesuo Konstancija Šlikaitė, visų vadinta Tetulyte. ... Elzė Masiliūnaitė ištekėjo už gydytojo Kazio Mikalausko, vadinto Dėdužiu, turėjo sūnų Kaziuką ir gyveno Ukmergėje. Elzė Mikalauskienė, vadinta Tiutė, buvo geografijos mokytoja.“ O toliau 10 psl. parašyta, jog  seserys „... Elzė ir Katrė studijavo Vytauto Didžiojo universitete: Katrytė-matematiką, Elzytė-geografiją. Po universiteto baigimo gavo paskyrimą į Ukmergę. Apsigyveno Kapų gatvėje ir pradėjo mokytojauti, ... Tuo metu Liepų gatvėje jos ėmė statytis namą. ... Sklypą gavo žemoje, drėgnoje vietoje. Atveždavo prie vartų po kelis vežimų žemių, o per naktį Tetulytė "tačka" (tokiu karučiu) išvežiodavo tas žemes po sklypą.“ Statantis namą, seserys gyveno sunkiai. Tada knygos autorės mama Katrė (Kotryna) ištekėjo už topografo, vėliau gavusio kapitono laipsnį Balio Narbuto „ir išsikėlė gyventi į Kauną, kur pasistatė namą Kipro Petrausko gatvėje. ... Kol vyko namo statyba, vaikai gyveno Ukmergėje“ (11 psl.) Tad, reikia manyti, kad tas Liepų gatvėje namas jau buvo pastatytu. Mat, tos knygos 11 psl. yra 1944 m. Narbutų šeimos nuotrauka ir knygos autorė Sigutė jau kokių 3-jų metukų mergytė. Iš 2007 m. savivaldybių rinkimų tinklalapio Sigitą Lipovienę rodo 1941-04-17 gimusią Ukmergėje.    Vadinasi, mama Katrė Ukmergę ir savo sesę Elzę turėjo palikti-ištekėti dar gerokai prieš pirmąją sovietų okupaciją, nes jos kokiais dviem metais vyresnis broliukas gimė dar prie Laisvos Lietuvos laikų. Taip, kad Kaune namą statėsi jau prie vokiečių okupacijos, jeigu vaikus reikėjo nuvežti į Ukmergę, matyt, jau į Liepų gatvėje pastatytą namą, kurį knygų autorės draugai-vaikai mokykloje vadino „dvaru“. Matyt, Elzei ir vaikus gimdyti Ukmergėje, joje turint ir savo namą Liepų gatvėje statytą, buvo patogiau, kai sužadėtiniu ar jau vyru buvo žymus gydytojas Kazys Mikalauskas? (Šią detalę reikia tikslinti) Tad, ar J. Krikštaponis galėjo su K. Mikalausku vokiečių okupacijos pradžioje susitikinėti, yra viena svarbi detalė skyrelyje MIKALAUSKAI 25 psl. parašyta:
         „1933 metais Dėdužis baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir pradėjo dirbti Ukmergė karo gydytoju, vėliau pradėjo dirbti ir Ukmergės ligoninėje, kurioje dirbo visą gyvenimą.
        Mikalauskų šeima gyveno Ukmergėje Kauno gatvėje. Bobunė buvo įsteigusi nedidelę valgyklėlę ir maitinosi ten jauni vyrai, daugumoje Lietuvos karininkai. ...
“
            Iš šio fakto aišku, kad gydytojas Kazys, po dezertyravimo iš Raudonosios armijos, niekur negalėjo klaidžioti ir privalėjo grįžti namo į Ukmergę. Tai buvo patvirtinta Kauno medicinos ir farmacijos muziejuje 1997 m. sausyje per daktaro Kazio Mikalausko 90-mečio jubiliejų, (jau jam mirus prieš dešimtmetį), daktaro Henriko Gintauto perskaitytame pranešime (90 psl.) paminėtas buvo faktas toks:


24 pav.:
pagrindinis įrodymas, jog Karo gydytojas Kazys Mikalauskas į Ukmergę sugrįžo iš karto, karui prasidėjus.
   

     Taigi, ir Juozas Krikštaponis, taip pat, tuo metu sugrįžęs į Ukmergę, su vienodo likimo savo karinės tarnybos kolega susitikinėti privalėjo ir susitikus aptarinėti padėtį reikėjo apie akivaizdžią vokiškosios okupacijos pradžią. Galima manyti, kad, kaip tik, tarnybos kolega-draugas ir galėjo Juozui patarti Ukmergėje „tarnybą“ vykdyti. Juk, J. Krikštaponiui dar nežuvus, o K. Mikalauskas jau kankinosi Podolsko filtraciniame lageryje Nr. 174 už dezertyravimą iš Raudonosios armijos Iš to komunistinio kalinimo K. Mikalauskas sugrįžo labai sulysęs, kaip ir J. Krikštaponis iš nacių Kauno kalėjimo, kai jo sūnus tuo pačiu tėvo Kaziuko vardu jau buvo gimęs ir jį prižiūrėjo minėta augintinė Sigutė. Iš jos reikėtų dar kokių detalių paklausinėti, nes tą patį tėvo sūnui vardą davė, gal, tikėdamiesi, kad jo sovietai nesugražins į šeimą? Bet, deja, šios knygos autorės jau paklausti nieko negalima - jau 3 metai, kai jos jau neliko šiame pasaulyje.

  APIBENDRINANT, visos kitos istorinės aplinkybės ir tų aplinkybių suma apie Ukmergės restorano įvykį vokiečių okupacijos pradžioje, matematiškai-statistiškai yra žymiai patikimesnės, leidžiančios žymiai didesniu skirtumu vertinti 1941 m. įvykio tikimybę, nei „vėliau“. Tuo labiau; ir sesers pasakojimo chronologija, nurodanti brolį Šančiuose kariuomenėje tarnavusį ir, praleidus sovietmetį, labiausiai seseriai įstrigęs vokiečių okupacijos laikotarpis, kuris atliko josios brolio suėmimą-kalinimą. Jei būtų tas „įvykis vėliau“, tai tada kokią dar detalę pasakojime ji būtų įterpusi.
        Juolab, iki mirties, pasak artimųjų, nei sesuo, nei niekas Lietuvoje negirdėjo apie „J. Krikštaponio Baltarusijoje“ „pasakas“. Apie tai buvo paskelbta, išlaukus, kol paskutinė J. Krikštaponio biografijos liudininkė - jojo sesuo Veronika Krikštaponytė-Juodienė numirs 2011 m. vasario mėnesyje. Tada iš karto po mėnesio-kito; balandžio 11-tąją apie J. Krikštaponį kaip kuopos vadą batalione, vykdžiusiame nusikaltimus paskelbia bolševizmui artimos politinio Anarchizmo Lietuvoje propaguotojas Evaldas Balčiūnas.
 E. Balčiūno publikacija buvo 2011-04-10; Apie jį 2021-12-03 Ukmergės mokslinėje konferencijoje savo ataskaitoje pranešė Mindaugas Pocius. Ir, kaip ne keista, kad minėtas ANARCHIZMO PROPAGUOTOJAS E. BALČIŪNAS SAVO TOJE PUBLIKACIJOJE LABAI  c i t a v o  M. POCIŲ. Ir toks abipusis šių ryškiai politiškai į vieną politinę kryptį nusistačiusiųjų istorikų bendradarbiavimas net socialiniame tinkle, kai matosi vienpusiškas nusistatymas prieš Partizanus kūrinyje „Kita Mėnulio pusė“, cituota tada E. Balčiūno -  tai jau joks „moksliškumo metodas“.
        O tas „mokslinis metodas“ laukti, kol paskutinis liudininkas numirs, pasikartojo ir 2021-12-03 Ukmergės mokslinėje konferencijoje, kai netikėtai („nesusitarus“) į diskusijas užsirašė dar vienas gyvas išlikęs J. Krikštaponį pažinojęs jojo kaimynas Čeponis. Jam bandyta neteisėtai nesuteikti žodžio, o senelis, gal nenugirdęs nesuteikimo, jam išėjus kalbėti - jo kalba Istorijos instituto direktoriaus buvo nutraukta - jam neleista pasakyti, kad jis visą okupacijos laikotarpį kaime matė J. Krikštaponį (sakoma, kad jis kažką raštu tai yra parašęs). Taigi, šis viešai iš konferencijos išprašytas liudininkas numirė ir tai didžiausias smūgis Lietuvos istorijai, nes psichologų, vaikų psichologijos tarpsnį išmanančiųjų pagalbos dėka, galima buvo ištyrinėti, nors apytiksliai, kokiais metais buvo nacių bandymas sudeginti Bognopolio kaimą, kurio gyventojams gyvybes išgelbėjo J. Krikštaponis. Tai buvo viešai pademonstruota, kaip Lietuvos Istorijos instituto vadovybei rūpi istorija. Todėl galima atskirai detaliai pastudijuoti skyrelį „
Negi vokiečių sulaikymas nuo nusikaltimo  ir iš jų ginklų gavimas Pasipriešinimui prieš sovietus  yra „kolaboravimas su naciais“?

 

 

14.           Todėl, pagal istorinės tiesos aplinkybes, yra būtinas ir kitas J. Krikštaponio atminimo pažymėjimas - tai PRIEŠ NACIUS PASIPRIEŠINIMO PAŽYMĖJIMAS - atminimo lenta su išsamaus paaiškinimo stendu prie buvusio Ukmergės restorano, esančio Ukmergės centre; beveik priešais savivaldybę kaip kampinis namas Vienuolyno ir Kęstučio gatvių sankryžos kampe, ties kuria įdomiai pasibaigia centrinė Kauno gatvė, ir prasideda Kęstučio ir čia pat pereina į Vytauto.

 
25 pav.:
ir 26 pav.: buvęs Ukmergės restoranas, šalia kurio Juozas Krikštaponis nacių buvo suimtas, sumuštas ir keliems mėnesiams įkalintas į Kauno kalėjimą. Tas namas yra  kaip kampinis namas prie Vienuolyno ir Kauno-Kęstučio gatvių sankryžos.
 

         Kaip tik, čia, kur nuo Vienuolių gatvės buvo įėjimas į restoraną, buvusį antrame aukšte, kažkur ties čia iš antrojo aukšto išbėgęs; jau lauke nacių ir buvo sumuštas bei suimtas Juozas Krikštaponis, kuris Kauno kalėjime išbuvo kelis mėnesius (pagal NKVD generolą Kapralovą tris mėnesius) ir iš kalėjimo išleistas, pagal sesers Veronikos teiginį, tik GERŲ draugų bei giminaičio-generolo Stasio Raštikio įtakos dėka. O ji akivaizdžiai matosi LCVA archyve saugomu melagingu Raportu, skirtu GESTAP-ui apgauti, tada vykusio karo metu, o su tuo dokumentu dabar LGGRTC dėka visuomenė apgaudinėjama ir desovietizacijos Komisija apgauta, „vienbalsiai“ pabalsavus už ... Todėl manau, kad dabartinio Ukrainoje vykstančio karo metu jau laikas nustoti visuomenę apgaudinėti;  ir tą gudrųjį J. Klimavičiaus Raportą; su neteisėtu J. Krikštaponio „tarpininkavimu“, kaip pavyzdį, pateikti stende prie to buvusio Ukmergės restorano, taip kaip dabar minėta Komisija pasiūlė įrengti paaiškinimą dėl J. Gagarino gatvės. O, aš kaip liudininkas šio asmens nužudymo su kitu naikintuvu Su-15, pateikiau tai Komisijai išplėstinę informaciją, bei dėl šio antrojo atminimo įamžinimo J. Krikštaponiui būtinybę.
(to mano laiško Komisijoms adresas:
   http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/krikstapon/sasajos/index-komisijoms.htm  )
        Bet, deja, štai, kokį
„atsakymą“ gavau:

 


27 pav.:
LGGRTC man atsiųstas atsakymas į mano informaciją.

       Kadangi tame 2023-08-31 LGGRTC man skirtame rašte  tapo man staigmena dėl Centro pažymų daugiskaitoje paminėjimo, nes visuomenei yra žinoma tik viena 2014-12-19 „pažyma“, skirta L. R. Generalinei prokuratūrai, nuo kurios buvo nuslėptas J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktas. O kitų Centrui priklausančių pažymų GOOGLE nerodo. Todėl iš karto išsiunčiau labai skubų Prašymą atsiųsti nors vieną kitą pažymą, nes nuo 2014 metų, tikrai, Centras turėjo kažkokį tyrimą atlikti ir visuomenę informuoti. Bet, deja, kol kas man nesiunčia. Todėl galima manyti, kad Centras tų tyrimų neatliko, nes minėtos Komisijos sprendimų skyriuje, prie Komisijos išvados, be jokių komisijos narių išvardymo, įsakymo pašalinti J. Krikštaponio bareljefą, pridėta „pažyma“ visiškai be jokio parašo, kurią atpažįstu kaip plagiatą, pasisavinus Lietuvos Istorijos institutui priklausančią Pažymą, kurią rašau iš didžiosios raidės, nes jos 11 psl. yra pripažinti prieštaringi faktai ir jie nepaneigti. Be to, joje pripažinta, kad reikalingi tyrimai dėl jau čia aiškinto pagrindinio „liudininko“ Martyno Kačiulio parodymuose pakeisto kuopos vado. Todėl, toje Pažymoje pripažinus neatliktą tyrimą ir nepaaiškinus apie prieštaringus faktus - Didvyrio bareljefo šalinimas ne tik nesuprantamas, bet, manau, kad ir neteisėtas, pažeidžiant Centro įstatus, kuriuos nekomentuosiu čia.
(Šios "pažymos" adresas -
http://www.genocid.lt/UserFiles/File/Draudimas/Sprendimai/20230629_isvada01_priedas.pdf )
        O, dėl man pranešimo apie tai, kad, atseit, Centro „istorikų, kitų darbuotojų nuomonė apie J. Krikštaponį išlieka ta pati, ...“, tai čia jau ne aišku, kaip asmenys gali turėti „nuomonę“, kurie to klausimo netyrinėja? Kiek yra žinoma, kad J. Krikštaponį yra tyrinėjęs  tik Alfredas Rukšėnas. Ar tai ne panašu į sovietinį politinį „metodą“ „vienbalsiai“ kolektyvuose „nuomones“ reikšti
? Be to, aš ne „nuomonę“ buvau savo pateikęs, o pateikiau faktus, ką aptikau tyrime ir kokius melus pamačiau.
        Todėl, aš kaip sporto pedagogas, tikrai, neturiu „istorinių tyrimų specifikos išmanymo“, kuriame galima ignoruoti pradinės mokyklos ir ir net ikimokyklinių vaikų mokymo logiką
, rašant netiesą apie dokumentus ir kitokias manipuliacijas atliekant. Nors nesu istorikas, bet pagal pedagogines žinias, Keliautojų sporto būrelio narių dėka ir, ypatingai abituriento Gedimino Sungailos 1998 m. istorijos kontrolinio darbo „Ar Jonava 2000 m. švęs savo 250-metį?“, pavyko įtikinti savivaldybės valdžią, kad meras suklydo tarp didikų Kosakovskių, ir pavyko Jonavos istoriją nukreipti pagal istorinius dokumentus. Todėl po 15-os metų ne savo amžiaus specialistės parengtą knygą  Jonavos 265-mečiui, man teko visiškai sunešioti  kurioje, jos net nestudijavęs, iš kart aptikau tokių žiaurų klaidų, kurias net mokinys nepadarytų.  O ta knyga buvo aprobuota žymaus profesoriaus recenzija.  

       PABAIGAI reiktų pabrėžti, kad J. Krikštaponis nebuvo Baltarusijoje, ir jo vietoje N, Reikalą kaip 2-os kuopos vadą liudininkų žymiai daugiau rodo, nei tik 3-4 J. Krikštaponį. Taigi, už pastarąjį, kaip mirusįjį 2 rodė sąmoningai, apgaudinėdami KGB tardytojus, kad apsaugoti N. Reikalą nuo teisinio persekiojimo, o kiti 2 galėjo būt apsirikę, maišydami panašius 2-os kuopos vadus.