Galima pasididinti
Šis koliažas vėliau sukurtas, jau išsiuntus laiškus asmenims šiems:

   
   

ELTA Vyr. redaktoriui ir direktoriui Vytautui Bruveriui, „LIETUVOS RYTAS“ Vyriausiam redaktoriui ir generaliniam direktoriui Gedvydui Vainauskui, Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriui dr. Simonui Strelcovui, Žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovei Danutei Šelčinskajai,  Lietuvos Laisvės kovotųjų sąjungos Garbės pirmininkui Jonui Burokui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkui Gvidui Rutkauskui, Lietuvos Žmogaus teisių asociacijos pirmininkui Vytautui Budnikui

 

 keliautojo-kraštotyrininko,
buvusio sąjūdininko Jonavoje
Vytenio Aleksandraičio,
pradėjusio tyrinėti
 Juozo Krikštaponio-Krištaponio
biografiją

SKUBI INFORMACIJA

dėl ELTOS 2023-08-03 publikacijos Lietuvos Žydų bendruomenės raginimo nukelti J. Krikštaponio paminklą

KONTRAARGUMENTAS: Gal LŽB atvirkščiai turėtų reikalauti J. KRIKŠTAPONIUI dėl kito atminimo: Ukmergės restorano sienoje lentelės atidengimo; minintį išreikštą  protestą prieš nacius?

 

       Negi ponia F. Kuklianski negali atsitokėti ir „siekia įteisinti Holokaustą?“, prašydama nukelti paminklą Didvyriui, kuris išreiškė protestą prieš nacius ir nuo jų nuketėjo?

        Tokį kontraversišką klausimą teikiu, nes aš jau jai rašiau, jog ji klysta ir rašo galimai netiesą:

1.           Pirmiausiai, Lrytas straipsnio sakiniuose: „Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky paragino vietos valdžią pašalinti J. Krikštaponio paminklą. Pasak jos, J. Krikštaponio dalyvavimas Holokauste yra neginčijamas, o tai įrodo ir LGGRTC surinkti dokumentai“, yra netiesa, nes minėtos LGGRTC „pažymos“ teiginius L. R. Generalinė prokuratūra  atmetė raštu 2015-01-22 Nr. 17.2-829kaip NESANT KONKREČIŲ OBJEKTYVIŲ DUOMENŲ, - tai ir Lietuvos Laisvės kovotųjų sąjungai  Gen. prokuratūra irgi paminėjo objektyvių duomenų trūkumą.

2.           Be to, LGGRTC  2014-12-19, panašu, kad neturėjo teisės kreiptis į Gen. prokuratūrą, nes prie LGGRTC  Pasipriešinimo dalyvių (Rezistentų) teisių komisijos 2014-12-17 posėdyje, kuriame dalyvavo net Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Selčinskaja, buvo nutarta ginti viešąjį interesą ... atsiradus archyviniams dokumentams, siūloma buvo LGGRTC generaliniam direktoriui įpareigoti LGGRT Departamentui ir Specialiųjų tyrimų skyrių „atlikti papildomą archyvinių ir kitokių duomenų paiešką bei ištyrimą apie J. Krikštaponio (Krištaponio) 1941 m. įvykdytus individualius veiksmus,  nustatant, kodėl suimti ir tardomi 2 (12)-ojo Pagalbinės policijos tarnybos apsaugos bataliono nariai neliudijo prieš J. Krikštaponį (Krištaponį) 1948–1949 m., o pirmieji parodymai nenuteisto asmens duoti tiktai 1961 m.   (žodžius „nenuteistojo asmens“ pabraukiau aš, nes nenuteistasis taip pat gali būti labai abejotinu kaip „liudininkas“, ką tai toliau nuorodose įrodysiu.) Bet, kaip matome iš LGGRTC 2014-12-19 Nr.13R-30 rašto generalinei prokuratūrai, tik per 2 dienas turėjo būti neįmanoma minėtos komisijos pasiūlymo  atlikti  papildomos archyvinių ir kitokių dokumentų paieškos ir gen. prokuratūrai pateikti papildytą istorinę-archyvinę pažymą. Kad tos Komisijos siūlymas nebuvo įvykdytas, įrodo tai, kad nei tame rašte, nei prie to rašto pridėtoje „pažymoje“, kurioje daug faktų nuslėpta, nėra nei Komisijos siūlymo nustatyti, kodėl ... neliudijo prieš J. Krikštaponį 1948-1949 m. ir pirmasis parodymas atsirado tik 1962 m.? Todėl nieko nuostabaus, kad Generalinė prokuratūra ir atmetė LGGRTC prašymą, besikertantį su  teisine logika. Todėl iškyla klausimas: Kam reikalinga buvo Komisija ... prie LGGRTC, su josios pirmininku Gintaru Šidlausku, kaip Centro darbuotoju, jei buvo suignoruotas pasiūlymas ir jis neįvykdytas? Kodėl Demokratinės valstybės įstaigoje suignoruota komisija ir jos nutarimas, ir kodėl iki šiol nėra atsakyta, ką ji buvo iškėlusi? (P. S.: Tas tyrimas ir iki šių dienų neįvykdytas. Galima spėti, jog 1962 m. atsirado „liudininkai“, nes nacių kalėjime atsidūrus J. Krikštaponiui, matyt, REIKĖJO NUSLĖPTI pavadavusį tikrąjį 2-osios kuopos vadą Nikodemą Reikalą, kuris po karo JAV nustatytas. Todėl, pagal taisyklę, būtina buvo apgaudinėti okupacines tardytojų struktūras, pakišant mirusį-žuvusį, kad išvengti kitų suėmimų ir netekčių bei apsaugoti tikrą 2-osios kuopos vadą N. R. į JAV pasitraukusį. Apie tai smulkiau išdėstyta nuorodose žemiau čia pateiktose)

3.           Jau vien iš minėto LGGRTC 2014-12-19 Nr.13R-30 rašto  pavadinimo DĖL JUOZO KRIKŠTAPONIO (KRIŠTAPONIO) VEIKLOS NACIŲ OKUPACIJOS METAIS buvo ciniškai nuslėptas J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktas.

4.             CINIŠKUMO terminą pavartojau, nes istorikas A. Rukšėnas privalėjo žinoti J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktą, nes jis tarp pateikiamų Generalinei prokuratūrai dokumentų,  27-tuoju dokumentu pateikė NKVD generolo Kapralovo raštelį, kuris ir nurodo J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktą.

5.           Šokiruoja, kad  IR ŠIUO METU LGGRTC SLEPIA ŠĮ FAKTĄ, kad Juozas Krikštaponis buvo atsidūręs į nacių valdomą Kauno kalėjimą. Apie tai mini tinklalapiai, kaip „Wikiwand“-o enciklopedija ir net Vikipedija, nurodydami tą faktą patvirtinančio dokumento adresą  (LYA, f. k-21, ap. 1, b. 49, l. 199), kuris saugomas Genocido centrui priklausiančiame Ypatingajame archyve. Tačiau, kodėl LGGRTC savo tinklalapyje ir TOLIAU IKI ŠIŲ DIENŲ SLEPIA tą nuo nacių nukentėjimo faktą?

6.           Taigi, ignoruojant Didvyrio nuo nacių nukentėjimo faktą ir  šiame Lryto straipsnyje prasidedančiu Žydų bendruomenės pranešimu žiniasklaidai „LŽB ragina LGGRTC imtis skubių veiksmų ir, vadovaujantis desovietizacijos komisijos rekomendacijomis, pašalinti paminklą J. Krikštaponiui ...“, ar ne bus atvirkštinis-SOVIETIZACIJOS AKTAS ATLIKTAS, kai tą labai reikalingą Komisiją sudaro LGGRTC, ignoruojanti ir dar iki dabar slepianti Didvyrio nukentėjimo nuo nacių faktą?   

7.           Kad to neįvyktų, aš tai Komisijai ir į ją delegavusioms organizacijoms pateikiau savo surinktos informacijos žinias, apie nuo Lietuvos Istorijos instituto į tą Komisiją deleguoto istoriko M. Pociaus publikacijose apie J. Krikštaponį atliktas labai grubias klaidas, įrodymui pateikdamas dokumentų nuotraukas, kurių istorikas nematė, nes, matyt, nesinaudojo Lietuvos centrinio valstybinio archyvo (LCVA)   Fondo R1444 Aprašo 1 Bylų: 2-os ir 18-tos  - jųjų  DOKUMENTŲ PANAUDOJIMO LAPE M. Pociaus pavardės tarp kitų mokslininkų nemačiau. Todėl galima daryti išvadą, jog, jei M. Pocius juos būtų matęs, tai apie „J. Krikštaponį Baltarusijoje“, gal nebūtų paistęs?

8.           „Lietuvos žydų bendruomenė kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą vertina prieštaringai. ..., tai atsakomybės nusimetimas, „LGGRTC, vietoje to, kad imtųsi konkrečių veiksmų ir pašalintų paminklą už tūkstančių nekaltų žydų žudynes atsakingam asmeniui, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu panaikinti partizanui suteiktą statusą. Tai – akivaizdus delsimas ir atsakomybės permetimas kitai organizacijai“, – pranešime nurodė bendruomenė“ – tai ar ne teisinio nihilizmo propagavimas, apkaltinant asmenį, nusistačiusį prieš nacizmą ir išreiškusį prieš jį protestą, kaip tik, greičiausiai Holokausto metu Ukmergėje? Tam laikotarpį byloja daug faktų, mano išdėstytų nuorodose žemiau.         

9.           Tik, nesuprantu, kaip galima kreiptis dėl savanorio statuso nuėmimo asmeniui, kuris yra nukentėjęs nuo nacių? Negi, kaip 2014 m., ir vėl toliau L. R. Gen. prokuratūra bus Lietuvos Genocido ir Rezistencijos centro apgaudinėjama, slepiant nuo nacių nukentėjimo faktą, net istoriškai neįrodžius to įvykio laikmečio? Jeigu J. Krikštaponis, neva, „vėliau 1941 m. suimtu buvo“, tai tada iš kur pas jį komunistai kameroje buvo, kai jie tik 1941 m. buvo suiminėjami? O tada, „J. Krikštaponį demobilizavus“ dėl civilio generolas S. Raštikis kokią „teisę“ turėjo kreiptis į GESTAP-ą ir tada ką A. Impulevičius su J. Klimavičiumi apgaudinėjo pastarojo Raporte ir kam apgaudinėjo, jei ne J. Krikštaponiui iš kalėjimo ištraukti?  Negi visas istorines aplinkybes būtina ignoruoti, kad mirusį-žuvusį žmogų nekaltai apkaltinti? Negi todėl buvo nuslėptas nuo Lietuvos gyventojų J. Krikštaponio labai didelis sportinis meistriškumas, jojo įtaka Lietuvos metikų tradicijoms formuotis ir teisinis išsilavinimas nuslėptas? Ar ne dėl pastarųjų savybių dėka ir protestą Ukmergės restorane sukėlė, ir ar ne Holokausto metu?

10.                           Kodėl Ukmergės 2021-12-03 konferencijos dalyviai M. Pociaus ir R. Rukšėno buvo apgaudinėjami, ir tų konferencijos ciklui nutrukus dėl prasidėjusio karo, kodėl būtinai reikia ta karo situacija naudotis, kai patriotiškai nusiteikusieji dabar Ukrainai pagalba yra užsiėmę, ir kodėl negalima žadėtos viešos konferencijos tęsinio surengti, kad dėl visų visuomenės apgavysčių išsiaiškinti?  Atleiskite, dėl griežto APGAVYSČIŲ žodžio, kurios akivaizdžios dar karo metu. Kam tai naudinga dabartinio karo metu?    

  

     Dėl mano atliktų tyrimų esu dėkingas LGGRT Centrui, kuris man mokslinį-išsamų atsakymą pateikė net 14 psl. apimtyje, dėl ko jam atsakymą padėką dėl karo Ukrainoje parašiau po 1,5 m. pertraukos -  http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/krikstapon/sasajos/lggrtc-2.htm

 ir  jame apie J. Krikštaponio sportavimo aplinkos įtaką ir sąsają su, net kuriant Sporto rūmus (Sporto universitetą)  per J. Krikštaponio gimnazijoje sporto klubo „Vaidotas“ vadovą ir varžovą Stasį Šačkų  bei  ... – PRIEDE   

 

Pasirodžius neteisingai interpretuotam LŽB pirmininkės Fainos Kuklianski prašymui dėl paminklo, dar pasinaudojant Rusofašistinį Z ženklą – parašiau išsamiai L. R. Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkei Paulei Kuzmickienei,  Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, Lietuvos Gyventojų genocido ir Rezistencijos tyrimo centro direktoriui Arūnui Bubniui, Lietuvos Istorijos instituto direktoriui Alvydui Nikžentaičiui, Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, ... -  http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/krikstapon/index-nutraukti.htm

 

Paskutinis darbas mano buvo minėtoms Komisijoms dėl pagrindinių to Komisijos nario M. Pociaus klaidų, dėstant taip - http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/krikstapon/sasajos/index-komisijoms.htm