Gegužės 8-tai

HOLIZMO Sinerginių ryšių VORATINKLYJE
4-toji dalis
(5-toji tuoj bus)
 
Autorius keliautojas-kraštotyrininkas Vytenis Aleksandraitis.
Čia šios studijos tik Juodraštis, kuris pastoviai pildomas. Todėl prašome nuolat  lankytis ir stebėti, kokie naujausi faktai čia tuoj pat bus pastoviai dedami.

   
   

      Ignoruoti Holizmą (VISUMĄ), tai tas pats, ką  mūsų planetą NESANČIĄ PLOKŠČIĄ ignoruoti. O tokios nesąmonės neteigė net prieš mūsų erą Holizmo (VISUMOS) pagrindėjas Aristotelis savo Metafizikoje ir Medicinos tėvas Hipokratas, nes Biologijoje labai viskas persipynę, taip, kaip ir Visuomenėje. Todėl nuo XIX amžiaus Biologai tik Holistiniu (VISUMINIU) metodu žvelgia į reiškinius, taip, kaip ir K. Marksas "Kapitalą" rašydamas, ekonominius procesus matė PLAČIAI, o V. I. Leninas susiaurino, pamindamas Marksizmo principus, ką K. Markso ir F. Engelso draugas bei bendražygis Karlas Kautskis pasmerkė NUSIKALSTAMĄ LENINIZMĄ savo veikale TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS. Todėl stalinizmas net uždraudė Holistinį mąstymą; kaip, neva, kažkokį "buržuazinį", kad bet ką būtų įmanoma apkaltinti. Todėl šiuo metu nedaug ką nuo stalinizmo mokymo stereotipų nutolo ir kai kurie sovietinės ideologijos sukurptieji teisininkai bei istorikai, absoliučiai ignoruodami Holistinį (VISUMINĮ) ne tik mąstymą, bet ir vengia tyrimuose platesnio žvelgimo į problemą, su tikslu, kad tik laikytis konjunktūros užsakomąjį tikslą, jei dar ne ...

     M i e l i e j i , šventųjų Kalėdų išvakarėse paaiškėjo, jog mūsų Didvyris Baltarusijoje galėjo ir nebūti, nes tuo metu, kai naciai sušaudė dalį miesto gyventojų ir uždraudė Lietuvos Laikinąją vyriausybę, tuo metu, greičiausiai, tapo Gestapo suimtas Ukmergės restorane ir kelis mėnesius kalintas Kauno kalėjime. Šį neginčytiną ir sąmoningai slepiamą faktą aš atradau  šią vasarą NKVD-KGB Ypatingajame archyve.
 Pažiūrėkite jam į akis,
stipriai išsididinę
vaizdą.

  IŠ AKIŲ VYZDŽIO sudėtingos struktūros PAMATYSITE gilaus mąstymo žvilgsnį. Ar su tokiu žvilgsniu "nusikaltimus žmoniškumui"  galėjo atlikti? Juk, jis buvo inteligentiškų patriotų auklėjamas:
        Mama jo buvo kaimo Šviesuolė, o josios sesuo - Juozuko teta žymi Lietuvos Pradinių klasių mokytoja - pedagogikos organizatorė ir visuomenės veikėja, jau nekalbant, apie jųjų brolį Antaną - tarpukario  Lietuvos Prezidentą bei rašytoją.
(Ar kas skaitė Antano Smetonos raštus?) O Juozuko tėvas Jonas buvo knygnešiu - šviesos nešėju. Juolab, Juozas Krikštaponis buvo baigęs ne bet kokią   gimnaziją, o prestižinę Rygiškių Jono Marijampolėje - geriausiąją Lietuvos, kuri suformuota nuo 1840 m.  ir  pasižymėjo kaip lietuvybės židinys su Humanistiniu mokymu. O aukštojoje Karo mokykloje Juozas mokėsi ne bet kokią specialybę, o Karo teisę, kaip ir Jonas Noreika.
       Todėl jie abu žinojo, kas yra Karo nusikaltimas, ir todėl jiedu abu, pirmiau, pradėjo organizuoti Antinacinį pasipriešinimą, už kurį abu (ir dar K. Škirpa) nukentėjo nuo nacių - buvo kalinami-kankinami.
       Tik, J. Krikšaponis tada buvo laimingas kūdikis, nes jo labai artimas giminaitis - buvęs Lietuvos Krašto apsaugos ministru generolas Stasys Raštikis;  asmeniškai pažinojęs A. Hitlerį, su kitais įtakingaisiais draugais  Juozą išgelbėjo nuo sušaudymo, arba, geriausiu atveju, nuo kelionės į Dievų mišką, kuriame vos išgyveno Balys Sruoga, Jonas Noreika ir  dar iš 45-ių nedaug kas gyvais išliko toje mirties stovykloje ...  


Galima YPATINGAI
pasididinti ir Didvyriui į akis pažiūrėt; - kokie jojo antakių plaukeliai ir ką jis galvoja į mus žiūrėdamas.
(Šią nuotrauką RESTAURAVO foto dailininkas - MENININKAS
Juozas Valiušaitis.)

      J. Krikštaponio suėmimo fakto to skaudžiausiojo1941 m. rugsėjo pabaigos - spalio pradžios meto laikotarpio versiją SUSTIPRINO š.m. gruodžio 02 d. Ukmergės konferencijoje istoriko Alfredo Rukšėno netyčia prasitarta apie pristatytoje Pažymoje paminėto tarnybinio rašto nuslėptą turinį. Pasirodo, Istorijos instituto [LII (Lii)] "mokslininkas" Mindaugas Pocius, iškraipydamas A. Impulevičiaus Pakėlimo lape esmę, pasirodo, dar ir  nuslėpė turinį,  ant kurio J. Krikštaponis savo parašą padėjo. Nuslėpė, kad 2-oje kuopoje lapkričio mėn. 04 d. leitenantas Jonas Klimavičius dėl savo ligos prašė H. Krikštaponio, kad tąsai tarpininkautų išėjimui iš tarnybos.

     Tai, vėl, kyla, klausimas:

    1. Ką tąsai J. Klimavičius veikė kaip leitenantas toje kuopoje, jei ne vadovavo jai iki lapkričio vietoje neišvykusio J. Krikštaponio, kuris netikėtai  galėjo tada būt Gestapo suimtu-įkalintu?
    2.  Ką gali leitenantas kuopoje veikti, jei ne vadovaut jai?

     Juk, paprastai, KUOPININKAIS BŪNA PUSKARININKIAI.
     Beto, po nuslėpto Nikodemo Reikalo, dar vienas "istorikų" NUSLĖPTAS "figūrantas" šioje istorijoje atsirado

        Mat, A. Impulevičiaus 1941-10-06 ir net dar po 3-jų dienų pasirašyti įsakymo Nr. 42 dokumentai dėl išvykos į Baltarusiją, - jie tik Lietuvoje BUVO PARAŠYTI BŪSIMUOJU LAIKU ir jame išvardinti asmenys  NEĮRODO, kad kas nors iš jų  galėjo to įsakymo neįvykdyti dėl susirgimo, ar suėmimo ir neišvykti.
         Na, o 1941 m. gruodžio 18 d. A. Impulevičiaus parašyta nuomonė Pakėlimo lape, kad suteikti J. Krikštaponiui kapitono laipsnį, taip pat "J. Krikštaponio Baltarusijoje" buvimo fakto neįrodo, nes labai keista-neįprastai NĖRA TARNYBOS KOKYBĖS ĮVERTINIMO - minimas tik gero išsilavinimo motyvas. O tai, reiškia, kad toks keistas, dar antrą kartą kapitono suteikiamas laipsnis su jo pavardės iškraipymu ar ne galėjo kitam tikslui būt surašytas? Pavyzdžiui, iš Kauno kalėjimo J. Krikštaponį ištraukti?   Ar ne J. Krikštaponiui iš kalėjimo ištraukti tikslu  J. Klimavičius raštą tarnybinį raštą sukuria?

    Kas ir kuom paneigs, kad  J. Krikštaponis NE Baltarusijoje, o Kauno kalėjime, pasirašė tam, kad naciai turėtų kokį nors raštišką pagrindą jį iš kalėjimo išleisti? Juk, jei J. Krikštaponio labai artimas giminaitis generolas S. Raštikis, pažinojęs net A. Hitlerį, turėjo labai didelę įtaką naciams, tai dar ne reiškia, kad vokiečiai, kuriems ypatingas pedantiškumas būdingas, "be jokio pagrindo" iš kalėjimo išleistų. Vis tiek, kažką reikėjo forminti - kokią nors fikciją išgalvoti?  Ar šitie du dokumentai ir nebuvo skirti J. Krikštaponiui išlaisvinti?

    Kaip galima kelti visuomenėje triukšmą dėl paminklo panaikinimo, kai jo biografijoje vien klausimai ir jokio "kaltės" patikimo įrodymo?

     Kad, jei ir nepasitvirtintų ši Hipotezė, tai vis vien, už ką dar galėjo J  Krikštaponis Gestapui į nagus pakliūti? Jei "po Baltarusijos" įkliuvo, tai atslūgus visuomenės šokui po žydų bendruomenės sušaudymo, ar karininkas su aukštuoju, ir dar su teisniu išsilavinimu puls muštis su naciu dėl menkniekio, - dėl kaimiečio sermėgos, dėl kurios pats kaimietis kaltas, kad neetiškai restorane su sermėga (su viršutiniu apdaru) atsisėdo šalia užsieniečių?

      Juk  žurnalistas a.a, A. Ališauskas, tyrinėjęs archyvus, buvo nustatęs, kad, jog 1941 m. spalio 10 d. dezertyravo net 52 mūsų kariai iš šio bataliono!

     O, juk, kaip ne keista, 1961-1982 m. m. KGB surinkti-sukurpti "liudininkai" tai dienai galimai prigalvojo "belaisvių masinį naikinimą", minint J, Krikštaponį, kurio net galėjo nebūti. Kaip jis galėjo tą dieną vykti, jei tiek daug dezertyravo lietuvaičių ir net ukmergiečių - J. Krikštaponio žemiečių? Ar ne už tai J. Krikštaponį GESTAP-as įtaria ir Ukmergės restorane surengia kažkokią provokaciją, kad įtariamąjį suimti? Negi, J. Krikštaponis, suorganizavęs dezertyravimus ir pradėjęs kurti Antinacinį pogrindinį judėjimą "Tautos frontas" (tą faktą pripažino  net Alfredas Rukšėnas), kuris pradėjo veikti net nuo 1942 m., ims taip, ir GESTAP-ui "savo noru" vešis "į  nagus" su kvailu išsišokimu viešoje vietoje? Kur logika? Jei tada ir buvo suimtu, tai ar jis pats su generolu S. Raštikiu negalėjo sugalvoti tą "legendą", kad nukreipti dėmesį nuo rimtesnių įtarimų? Kodėl istorikai VISAPUSIŠKAI negali patyrinėti šią problemą?

     Juk, net "masinis belaisvių sušaudymas" gali būt NKVD žudikų (tie, kurie Lenkijos kariuomenę Katynėje sušaudė) sukurptas, kad Niurnbergo procese apkaltinti vokiečius apkaltinti. Kodėl istorikai aklai patikėjo NKVD žudikų "šaltiniais", kai Niurnberge buvo išteisinti dėl belaisvių visi kariuomenių aukščiausi vadai, kurie Sovietų Sąjungą puolė? Kaip galima "žudymu" kaltinti, neatlikus ekshumacijos? Kaip tik šiuo metu šalia abejose pažymose minėtos "Štalag-352" belaisvių stovyklos ir vyksta archeologiniai tyrinėjimai. Juose ankstesniuose buvo tik Civilių masinių aukų vietos tyrinėto ir nukankintų belaisvių patyčiomis bei epidemijomis ir badu numarintų aukų vietos tyrinėti tik, tik pradėtos. Jos iš kosmoso gerai matosi. Tai ar ne reikia palaukti šių kasinėjimų rezultatų, jei, išvis, "galima pasitikėti" A. Lukašenkos rėžimu? Ar jis negalėjo čia šioje byloje ką nors įtakoti, kad prasidėtų antimoksliniai svaičiojimai?  

 

Apie tai ir a ne reikia GARSIAI kalbėti?

    Todėl tuo tikslu ČIA  t u o j a u s  BUS ĮDĖTAS DIDELIS INTARPAS dėl Ukmergės konferencijos analizės

 

, kad Juozui Dievų miško išvengti padėjo įtakinga-ypatinga giminystė ir, gal, atsitiktinumas. Jeigu jis Ukmergės restorane, neatlaikęs pažeminimo, susimušė su naciu, tai tada tas įvykis galėjo būti iš karto po Lietuvos Laikinosios vyriausybės išvaikymo, nusivylus "išvaduotojais" nuo bolševizmo, bet, ypač, ir po Pivonijos šile prarastos didelės miesto dalies bendruomenės - po žydų sušaudymo, dėl ko įvyko didelis šokas visuomenėje. Aišku, vidurvasaryje, kaži, ar tai galėjo būti? Juk pasakojimuose užfiksuota į Ukmergės restoraną atėjusiojo su SERMĖGA apsivilkusiojo. Vadinasi, tas įvykis galėjo būt rudeniop, kai orai atvėso, pradėjo lynoti. Todėl žmogelis restorane su sermėga ir prisėdo prie stalo, kas vokiečių kultūrai nepriimtina, o restoranas, matyt, dar nebuvo pasirengęs rūbinę, viršutiniams drabužiams nusiimti. Jei tai būtų vėlesnis laikas, tai tada, manau, kad į normalų restoraną, su sermėga būtų neleidęs rūbininkas, būtų liepęs pasikabinti viršutinį apdarą. Be to, pasakojime būtų paminėtos ir rogės, nes tuo metu žiemos gilios būdavo - ne tokios kaip dabar.  Vadinais, pereinamasis periodas galėjo būti. Pamąstykime, juk su sermėga restorane, tikrai, nelabai etiška sėstis prie stalo, ypač, prie užsieniečių. Ir jei vokietukams išsprūdo neetiškas "komplimentas", tai ar reikia už tai muštis karininkui jau subrendusiam? Juolab, net teisę baigusiam! Jei nervai neatlaikė, vadinasi, buvo psichologinė įtampa didelė; ir ji galėjo būti tik šoko metu po įvykusio žmonių, moterų ir net vaikų naikinimo. Kitu - vėlesniu laiku, pagal psichologijos dėsnius: po stresų prasideda ADAPTACIJA ir konfliktui sąlygos turi mažėti.

       Manau, tik tokiu mąstymo metodu turėtų vadovautis istorikas, baigęs aukštąjį mokslą, jau, nekalbant disertaciją rengęs.

        Tam keistam ir nenatūraliam konfliktui restorane didžiausios tikimybės epicentras ir yra rudeniui prasidėjus-įpusėjus, nes konflikto priežastis sermėga. Vadinasi, A. Impulevičius 1941-10-06 rašo įsakymą Nr. 42 išvykai į Baltarusiją, o Juozas Krikštaponis to įsakymo neįvykdo, nes jis pakliūna tuo metu GESTAPUI Į NAGUS. Ir nei Lietuvos Istorijos instituto [LII (Lii)], nei Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC-o) buvusios 2014-12-29 "pažymos" (taip - kabutėse, nes tai buvo parodija, o ne "dokumentas") autorius Alfredas Rukšėnas Ukmergės konferencijoje neįtikino "J. Krikštaponio buvimo Baltarusijoje" dokumentinio patvirtinimo. Man net nesuprantama, kaip istorikas gali švaistytis tuo įsakymu, kai jis rašomas būsimajam laikui ir nepatvirtina jo įvykdymo. O kitas lapkričio mėnesio A. Impulevičiaus Pakėlimo lape išdėstytas motyvas J. Krikštaponiui sutekti kapitono laipsnį, yra daugiau, nei keistas, nes, NĖRA PAŽYMĖTOS TARNYBOS KOKYBĖS, o tik paminėtas išsilavinimas; dar teisinis., ir A. Rukšėnas tos tarnybos kokybės man nenurodė, kai klausiau. Kažkaip, nepamenu, kad kariniai laipsniai būtų  tik už išsilavinimą suteikinėjami ir būtų ignoruojama  - net neminima tarnybos kokybė. Todėl man visai neaišku, kodėl LII (Lii) mokslininkas Mindaugas Pocius Pažymoje (ją aš iš didžiosios raidės rašau, nes ji daug kartų geresnė, nei pirmoji 2014-12-29) pabrėžė "laipsnio pakėlimą už geros tarnybos atlikimą", net praleidęs ir nepakomentavęs motyvo. AČIŪ Alfredui Rukšėnui, kad jis pilnai, matyt, arba daugiau parašė mano sienoje Tai, todėl klausimas:. Kodėl J. Pocius šioje vietoje sumanipuliavo, praleidęs pakėlimo keistą motyvą dėl išsilavinimo ir prikūrė to, ko neminėjo A. Impulevičius? Ar ne todėl, kad šis Pakėlimo lapas ne tik neįrodo J. Krikštaponio buvimo Baltarusijoje, bet dar, gal, paneigia išvyką į Baltarusiją? Ar keistas pakėlimo motyvas nėra skirtas J. Krikštaponiui iš GESTAP-o nagų išplėšimui pagal generolo S. Raštikio prašymą? Kaip kitaip suprasti, galimai, ir keistai antrą kartą suteikiamą kapitono laipsnį?  Juk apie jam suteiktą kapitono laipsnį sesuo mini 1939 m. Aišku, prasidėjus II-aja pasauliniam karui, mūsų Prezidentui Antanui Smetonai, gal buvo ne iki pasirašymų ant dokumentų buvo ir tapo tas laipsnis gal neapiformintas? Kaip kitaip galima galvoti, jeigu okupantai J. Krikštaponiui suteikia vyr. leitenanto laipsnį, kurio tokio Lietuvoje nebuvo? Ar tai neįrodo, kad J. Krikštaponis buvo vertas pakėlimo ir okupantas jo laipsnį sulygina su sovietine laipsniškumo gradacija? Kodėl LGGRTC ir LII (Lii) šios keisto reiškinio nepatyrinėjo ir nepaminėjo? Kodėl, aplamai, NUSLĖPĖ J. Krikštaponio VYR. LEITENANTO TURIMĄ LAIPSNĮ ? ? ? Už ką (už kokius "nusižengimu") J. Krikštaponiui buvo pažemintas karinis laipsnis nuo vyr,. leitenanto iki leitenanto, jei jis Baltarusijos epizoduose minimas tik kaip leitenantas? Kodėl istorikai šios kolizijos netyrinėjo? Nenorėjo užsirauti ant kito asmens su panašia pavarde?  

      Ir kodėl A. Impulevičius keistai keičia J. Krikštaponio pavardę? Ar ne todėl, kad suteikinėja antrą kartą tą laipsnį fiktyviai tik

       Todėl J. Krikštaponis privalo būt įvertintas ir už Antinacinę veiklą, už kurią buvo GESTAP-o kalinamas ir tą  neginčytiną įrodymą aš atradau Ypatingajame archyve, kuris SĄMONINGAI buvo SLEPIAMAS. O tas nuslėpimas išryškino, kad to "belaisvių sušaudymo" galėjo ir nebūti, galėjo J. Krikštaponiui kaltinimai būt išgalvoti. Tai paaiškėjo specialiojoje RELOADED grupės TIKROSE diskusijose, kurias čia pateikiu.

 Mat, iš kosmoso per GOOGLĘ-Žemę elementarią programą jau baigiu tyrimus Minsko belaisvių stovyklos "Štalag-352" apylinkių, fiksuojant ten vykdytas įvairių laikų (nuo 2000-tųjų metų) visas ekshumacijas bei archeologinius tyrimus ir nerandu "BELAISVIŲ SUŠAUDYMO" kaip tokio, nors J. Krtikšaponio kaltinimo "liudijimuose" vieta nupasakota tiksliai. O ten visur statybos įvykusios ir nuo "8-ių tūkst. iki 18-os sušaudytų", kaip NKVD žudikai teigė - melas jau sprogsta, matyt, nes statybų ekskavatoriai, neva, "nebūtų aptikę" - tokio absurdo būti negali. Šiuo metu tik dabar pradėti archeologiniai tyrimai numirusiųjų nuo epidemijų kalinių ekshumacijos netoli LAZARETO garsiojo. Jųjų atlikimui nuversti dideli pramoniniai objektai. Tie tyrimai iš kosmoso aiškiai matomi. Civilių aukų vietų archeologinius tyrimus visus užfiksavau. Kitur laisvų netyrinėtų vietų jau nebeliko. Todėl J. Krikšaponiui "kaltinimas" nebūtais dalykais turėtų sprogti (jei A. Bubnys Maskvos ar Minsko archyvuose  neatras 1944 m. liepos NKVD ekshumacijų nuotraukas ir jųjų tyrimų aprašymus, ko, manau nebus, nes kitaip būtų tose vietose paminklai kaip didvyriams stovėję).


 
 Juolab,

PAPILDYMAI:

Silvijos Foti profilis yra vien propagandinis Holokaustui, kas yra labai nenatūralu, kai savo asmeninį profilį paskiria tik vienai sričiai ir joje nėra nieko asmeniško iš asmeninio gyvenimo.

Anonsas

Čia dar bus papildyta

 

  Reiškiu didelę PADĖKĄ šios Partizanų istorijos  grupei, kurios man oponavę pašnekovai labai padėjo prieiti prie  žemiau susiformuojančios Hipotezės.  Juk, jei jos formuojasi, vadinasi, "nenuginčijamų" teiginių būti negali.
   
   

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/10620611_10202689140299005_4440503339638626368_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8631f5&_nc_ohc=ZAkQKR0j4RsAX8-TM6a&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=fc842b96b90e8da226f623731d6c97f0&oe=61D944AB

 

Lietuvos partizanų istorija (reloaded)

Vieša grupė Narių: 774

Daugiau

 

Apie

 

Diskusija

 

Specialiai atrinktas turinys

 

Temos

 

Žmonės

 

Įvykiai

 

Medija

 

Donatas Glodenis bendrino nuorodą. Administratoriushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.pngLapkričio 30 d., 10:32  · 

 

DELFI.LTRolandas Janickas. Kaip susikalbėti Holokausto aukoms ir laisvės kovų dalyviams?

Rolandas Janickas. Kaip susikalbėti Holokausto aukoms ir laisvės kovų dalyviams?

Ukmergė – vienas labiausiai nuo Holokausto nusikaltimų nukentėjęs Lietuvos miestas. Šio miesto prieigose esančiame Pivonijos miške masinėse kapavietėse guli 6-7 tūkstančiai mūsų buvusių piliečių. Tuo pat metu Ukmergė yra ir aktyvių laisvės kovų, prasidėjusių dar tebesitęsian...

44     113 komentarų112 komentarų

 

Rytas Narvydas Diskusija reikalinga, visada gerai kai diskutuojama. Bet mero pozicija stebina. Prieš kokius 5 metus asmeniškai su juo to paminklo tema kalbėjau. Jis ,man pasakė: „Tegul sprendžia istorikai“. Nors jau seniausiai buvo LGGRTC pažyma, kurioje konstatuota apie J. Krikštaponio tarnybą Baltarusijoje. Beje, M. Pociaus pažymoje nieko esmingai naujo nėra. Klaidžiojame tarp trijų pušų.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius

o    Sutinku, kad čia iš esmės nėra apie ką diskutuoti, jei diskusijos tikslas yra prieiti kažkokios tiesos apie istorinį faktą. Aš bandau suprasti merą kaip politiką. Ką jis bedarytų, bus nepatenkintų, kurie yra radikaliai nusiteikę, ir šiuo atveju jam turbūt geriau girdisi to paminklo gynėjai; jų ir daugiau, ir jie radikalesni. Tad gal geriausias būdas yra susišaukti abi puses, kažkiek nuleisti garą diskusijos metu, ir net jei neiškils kažkoks konsensusas, jis galės sakyti, kad įdėmiai įsiklausė į abiejų pusių argumentus prieš imdamasis veiksmų.  · 1 sav.

Rytas Narvydas Diskutuoti yra apie. Pvz., apie tapatybę (Krikštaponis, Krikštaponis, tas, o gal kitas), apie bataliono subordinacija vokiečiams, apie baltarusiškus šaltinius etc. Galu gale ir apie asmeninį Krikštaponio vaidmenį tiek bataljone, teik partizanaujant. Svarbu diskutuoti apie tai, ką daryti su paminklu. (Mano asmeninė nuomonė - reikia perkelti iš viešosisos erdvės į privačią.) Pats neskausmingiausias būdas. O dėl polit. konjuktūros - tai vis tik per ilgas laikas tokias problemas dešimtmečiais spręsti.

Tadas Pargaliauskis Krištaponio atveju turi būti priimtas politinis sprendimas. Ir tai akivaizdu turi vykdyti politikai tiesa įsiklausydami į istorikų kaip ekspertų konsultacijas. Dabar tokie permetinejimai kas atsakingas. Nors akivaizdu politikai.

Rytas Narvydas Tadas Pargaliauskis nekenčiu žodžio "ekspertai". Kas tokius patepa?

Tadas Pargaliauskis Rytas Narvydas As irgi daug ko nekenčiu 🙂 bet susilaikau. · 1 sav.

Romas Jonas Tadas Pargaliauskis žodžiu, ne tiesa, o tos dienos trumparegiška politinė konjunktūra turėtų lemti? Aišku, juk tamstos savam lietuviškai reloadintame portale lietuvos partizanams nekaltumo prezumpcijos netaikot. Labai patinka· 1 sav.

§  Tadas Pargaliauskis Romas Jonas kam jūs išvis rašote ? Man tiek, tamsta, atsibodęs su savo nesąmonėmis.  · 1 sav.· Redaguota
Romas Jonas Solženycinas savo Gulago archipelage rašė, kuo skyrėsi gestapas nuo nkvd. Gestapo tikslas, pasak AS, buvo išsiaiškinti tiesą, o nkvd tikslas - išgauti prisipažinimą. Graudu, kad taip išgautus "liudijimus" kai kurie istorikai priima kaip tiesą, o kunigų liudijimus uždėjus ranką ant Biblijos atmeta kaip niekinius. Taip pat ir šeimos narių paliudijimai yra nulio vietoj, o nkvd klastotės tai ohoho! 1 Rūpi· 1 sav.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Romas Jonas, daug ką rašė Solženycinas. Apie Krikštaponį nėra NKVD kaip nors (iš)gautų liudijimų. 1 sav.

Tadas Pargaliauskis Romas Jonas kitas lagerininkas Šalamovas Solženyciną yra pavadinęs„tikrovės lakuotoju“. Greta tiesos ką parašė Solženycinas mėgo ir pridėti. 1 sav.

Romas Jonas Tadas Pargaliauskis tai norit pasakyti, kad Solženycinas fantazavo apie Gestapą ir NKVD · 1 sav.

o    Tadas Pargaliauskis Romas Jonas Jis nefantazavo lygindamas NKVD ir Gestapą. Tačiau jis itin pridėjo rašydamas apie išgyvenimo patirtis. Kai Šalamovas perskaitė „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ jis parašė Solženycinui : „Prie sanitarinės dalies vaikšto katinas tai neįmanoma tikrame lageryje, jį seniai suvalgytų. Laimutis Šulinskas Laisvės kovų dalyviai kovojo prieš komunistus,komunistų branduolį sudarė žydai,kur problema ?  · 1 sav.
Dominykas Nasutavičius Donatas nu čia jau sutiksi, kad anti-semitizmas

§   · 1 sav.

Laimutis Šulinskas Dominykas Nasutavičius aš manyčiau, kad anti komunizmas· 1 sav.

Mindaugas Baltasis Laimutis Šulinskas buvo dar kažkur sąrašai. Tai žydų netrūko ten 🙂1 sav.

§  Donatas Glodenis Autorius Administratorius Laimutis Šulinskas, gal galite patikslinti: nematote problemos žydų kaip etninės/tautinės grupės naikinime (ką darė Krikštaponis Baltarusijoje), kadangi jūsų paminėtoj politinėj grupėj reikšmingą dalį sudarė žydai? Teisingai supratau mintį?  · 1 sav.

§  Laimutis Šulinskas Donatas Glodenis nematau prasmės kapotis žodžiais,o ką darė Dušanskis Lietuvoje ? Čia pasaka be galo...... Labai patinka 41 sav.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Laimutis Šulinskas, kam kapotis? Atsakykite, ar teisingai supratau.  1 sav.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Laimutis Šulinskas, kad pasaka būtų su galu, reikia turėti drąsos pasakyti, kad beginklių žmonių žudymas, taip pat ištisų grupių žudymas negali būti pateisinamas. Bet atrodo drąsos neužteko nei tokiam pripažinimui, nei aiškiam pasakymui, kad genocidas yra gerai.

Jūs šalinamas iš grupės už pritarimą genocido nusikaltimui (nors aiškiau suformuluoti ir nedrįsote).

Laimutis Šulinskas Donatas Glodenis 😀😀😀😀😅😅😅1 sav.

§  Marijus Taletavicius Donatas Glodenis Yra labai rimtu abejonių dėl Krikštaponio dalyvavimo žudynėse. Jis apskritai dezertyravo iš policijos bataliono. Labai patinka  · 1 sav.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Marijus Taletavicius, nėra abejonių. Paskaitykite naujausią LII pažymą, nurodoma daug dokumentų iš jo dalyvavimo batalione laikotarpio, susijusių su tarnyba. Žinių apie dezertyravimą kaip tik nėra.  · 1 sav.

Marijus Taletavicius Donatas Glodenis Sutinku, šešėlis krenta nemenkas, bet turėtu ne politikai spręsti apie jo veiklas per karą, o istorikai ir prokuratūra. Vis tik ten yra daug painiavos, liudininkų parodymai prieštarauja vienas kitam. Patinka  · 1 sav.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Marijus Taletavicius, politikai galiausiai priima sprendimus dėl tokio pobūdžio dalykų kaip asmenų pagerbimas miesto aikštėse. Tad istorikų konsensuso pagrindu vis tiek politikai turės priimti sprendimus (taryba, ar meras - nežinau). O konsensusas yra - negirdėjau, kad būtų Krikštaponio dalyvavimu abejojančių istorikų.
Prokuratūra šiuo klausimu nelabai ką gali pasakyti. Krikštaponis miręs, baudžiamosios bylos jam neiškelsi, o paminklai irgi ne jų reikalas. Į prokuratūrą kreipiamasi tada, kai norima nusiimti atsakomybę, nes jos atsisakymu kelti baudžiamąją bylą (o kitokio būti negali) panorėjus galima mojuoti tarsi kokiu skaistybės vainikėliu.
 · 1 sav.

Marijus Taletavicius Donatas Glodenis Na šiaip mes gyvename teisinėje valstybėje, ir asmuo laikomas nekaltu, kol teismas neįrodo kitaip.
Asmeniškai manau, kad tiek Noreika tiek Kirštaponis yra per daug sureikšminti, nes jų veikla pasipriešinimo kovose buvo trumpalaikė ir mažai reikšminga, nelabai net aišku kodėl tas paminklas buvo pastatytas būtent Krištaponiui.
· 1 sav.
Donatas Glodenis Autorius Administratorius Marijus Taletavicius, tai kaip su Impulevičium? Dušanskiu? Bertašiūnu? Sniečkum? Neteisti, tad statom į panteoną greta Krikštaponio? Kiek ypatingojo būrio narių buvo nuteisti nešališko teismo sprendimu?
Nekaltumo prezumpcija galioja baudžiamajame procese, bet ne pagerbimų, nuopelnų pripažinimo srityse. Nepainiotina su istoriniu vertinimu.
Kažkada rašiau, kokiu būdu reikėtų vertinti Krikštaponį:
https://m.delfi.lt/ringas/article.php?id=70352118

D. Glodenis. Kas nuvainikuos nepelnytai pagerbtus, prisidėjusius prie Holokausto?

DELFI.LT D. Glodenis. Kas nuvainikuos nepelnytai pagerbtus, prisidėjusius prie Holokausto?D. Glodenis. Kas nuvainikuos nepelnytai pagerbtus, prisidėjusius prie Holokausto? 1 sav.

Marijus Taletavicius Donatas Glodenis Dušanskiui berods buvo iškelta baudžiamoji byla, bet jis spėjo išvažiuoti į Izraelį.
Na taip jau yra, žmogaus kaltė turi būti įrodyta teisme ar tribunole, net ir to paties Impuliavičiaus... kurio kaltė kaip ir aiški, nusikaltimo mastas gal nevisai aiškus. Elgiantis kitaip kvepia linčiavimu ar gatvės teisingumu.
1 sav

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Oho, kokia diskusija vyksta. O akmenėlis, ant kurio eilinį kartą suklumpama, yra sovietinių ir nacių okupacijų nevienodas (į)vertinimas. Viena okupacija buvo "blogesnė", o kita "geresnė", sovietai buvo priešas Nr.1, o naciai - priešas Nr.2 ir t.t. Ir tada gaunasi toks kalambūras, kad realūs (ne sofiniai) kovotojai prieš nacius - sovietų partizanai tampa "raudonaisiais banditais", nes, atstovaudami priešo Nr.1 interesus, išdrįso kariauti su priešu Nr.2.
Nekalbant apie tautiečių dalies įsitraukimo į holokaustą menkinimą, užribyje atsiduria nacių nusikaltimų tema, motyvuojant, kad sovietų laikais tema jau išsemta, kad dėl nacių represijų kalti "raudonieji banditai", žydai ir panašiai.
Apgailėtina, tačiau mūsų visuomenė istorinės atminties srityje vis dar neišaugo iš kūdikio marškinėlių.
1 sav.

Rytas Narvydas Diskusija 🙂1 sav.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png tiesioginė transliacija, matau, veikia 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=2vb_tQeM1Nw

Viešų diskusijų renginys „Komplikuotos biografijos tarp istorijos, atminties, politikos ir teisės“

YOUTUBE.COM Viešų diskusijų renginys „Komplikuotos biografijos tarp istorijos, atminties, politikos ir teisės“ Viešų diskusijų renginys „Komplikuotos biografijos tarp istorijos, atminties, politikos ir teisės“ · 1 sav.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Teisininkų išvedžiojimai stačiai apgailėtini.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Laimonas Abarius, tikrai, aš dar paklausysiu detaliau vėliau, bet ką girdėjau, tai negalėjau ausimis patikėti. 1 sav.

§  Rytas Narvydas Nevera tik dėl kitokio reikalo man pasakė: "Archyviniai dokumentai - ne įrodymas". 🙂 · 1 sav.

§   

Vytenis Aleksandraitis M i e l i e j i Donatas GlodenisRytas NarvydasMindaugas Pocius, ir Laimonas Abarius, po "diskusijos", kurioje aš šalia mero sėdėjau, man pradeda formuotis įspūdis, kad J. Krikštaponiui keršijama už Antinacinį pasipriešinimą, kurį 2014-12-19 LGGRTC "pažymoje" mano draugas Alfredas Rukšėnas nuslėpė - nuslėpė tai, ką aš atradau šią vasarą Ypatingajame archyve.

O tai ir yra NKVD generolo Kapralovo raštelis, kurio A. Rukšėnas neminėjo ir tik Mindaugas Pocius užminė apie jį, kuriame generolas tik apie J. Krikštaponio suėmimą; Gestapo dėka, mini bei nacių kalinimą Kauno kalėjime. Man ir merui Mindaugas Pocius pakaratojo, kad tas suėmimas galėjo būti "1942-1944 m. m. laikotarpyje", nors pagal Visuomenės psichologijos dėsnius Ukmergės restorane J. Krikštaponio nervai galėjo netlaikyti po Pivonijoje žydų sušaudymo ir todėl jis tapo suimtu prieš pat išvyką. Todėl J. Krikšaponis A. Impulevičiaus spalio 6 d. įsakymo Nr. 42 galėjo ir neįvykdyti, nes atsidūrė Gestape ir ...

Na, o jeigu Mindaugas Pocius teisus dėl šio termino, tai tada Gestapas galėjo Ukmergės restorane suregzti ir kažkokią PROVOKACIJĄ, kad įtariamąjį J. Krikštaponį suimti. O iš įkalinimo jojo artimas giminaitis generolas Stasys Raštikis ištraukia, nes jis asmeniškai fiurerį pažinojo - su juo bendravo jo 50-metyje. Tai tada savo seseriai ar ne konspiracijos tikslu J. Krikštaponis prikuria "susimušimą restorane", kurio po Baltarusijos įvykių, manau, būti negalėjo, kad jis "savo noru" lįstų Gestapui į nagus?

O įtartas GESTAPO galėjo būti dėl 2/12 batalione suorganizuoto dezertyravimo proceso (minimi ar ne 57-52 dezertyrai?), o tame jau po mano pagarsinto KGB 2/12 bataliono Sąrašo, kuris, matyt, sudarytas 1982-08-16 apklausai Juodžio byloje, dalyvaujant JAV Specialiųjų tyrimų atstovui N. Šerui, to sąrašo pirmame puslapyje nurodyti trys dezertyravę iš Ukmergės apskrities. Tai ar ne J. Krikšaponio įtakoti?

Ir dar, jis kaltinamas "BELAISVIŲ SUŠAUDYMU", kurių galėjo ir nebūti, nes NKVD "komisijos" paistalus dėl "belaisvių naikinimo" Niurnbergo procesas atmetė - jojo nesvarstė O pagal Pažymose abejose nurodytą vietą šalia Štalago-352 matau žemėlapyje vienkiemį Petruškevičia, kuriame masinės egzekucijos buvo po mėnesio lapkričio 7 dienos garbei ir buvo ne kokių "belaisvių", o Civilių žmonių. Ten vykdomi archeologiniai tyrinėjimai.

O Štalago-352 istorijoje net neminimas joks masinis "belaisvių sušaudymas". Manau, sovietai paminklą savo didvyriams būtų pastatę, nes "8 tūkstančiai", kuriuos mini E. Rozausko veikalas "M. Ž.", sudarytų net to Štalago-352 10% aukų. O tai jau daug.

Todėl neatlikus tų sušaudytų "belaisvių" ekshumacijos, kaip galima kaltinti tuo, ko galėjo ir nebūti?

Todėl aš apie Ukmergės konferenciją trumpą įspūdį parašiau tokį - http://kazlusporto.puslapiai.lt/isto.../krikstapon/index.htm

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT Po pirmojo Ukmergėje J Po pirmojo Ukmergėje J· 5 d.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, wow. Pavydėtinas fantazijos lakumas. Tik klausimas, ar jau atsisakėte „ne to Kri(k)štaponio“ teorijos? · 5 d.  5 d.

§   ·Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis teisingai darote, ieškokite dar daugiau istorinių faktų.

Vytenis Aleksandraitis Čia ne "teorija", gerbiamas Donatas Glodenis, o KGB sudaryto SĄRAŠO paminėjimas, kad kažkoks leitenatas J. Krištaponis, sūnus Karolio įrašytas, kai Krikštaponio sesuo prisiminimuose savo broliui mini 1939 m. suteiktą kapitono laipsnį, o NKVD generolas Kapralovas Krikštaponį mini kaip Raudonosios Armijos vyriausią leitenantą, kurio Lietuvos armijoje nebuvo. Todėl, matyt, naujai suteiktajam kapitono laipsnio, okupantai-sovietai neužskaito ir pagal savo gradaciją perveda į vyr. leitenantą? Todėl keista, kad į Baltarusiją išvažiavimui tik "leitenantu" čia minimas, todėl kitą net tėvavardį turintis jau labai limpa prie ne to asmens. Juolab, Karo akademiją yra baigęs ir Zigmas Kristaponis- tų KriŠtaponių it tarp žuvusių Partizanų mačiau, lyg.

Todėl neatmestinas ir kitas variantas, kad Generolas Raštikis Antano Impulevičiaus prašo parašyti Pakėlimo lapą ir Krikštaponiui antrą kartą suteikti kapitono laipsnį, kad su tuo raštu iš Gestapo ištraukti suimtąjį. Todėl jis ir viena raide keičia pavardę. Šią versiją sustiprina ir tai, kad kodėl keistai tame Pakėlimo lape nėra nurodytos tarnybos kokybės ir kaip motyvui minimas tik išsilavinimas karinis-teisinis? Ar Karinės teisės specialistas galėjo dalyvauti Kariniuose nusikaltimuose? Gal jis ir organizavo todėl dezertyravimus, kai naciai batalioną pradėjo naudoti ne pagal Įsakymo Nr. 42 nurodytos išvykos paskirtį? 5 d.

§  Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, o kas sugriūtų, jei pripažintumėte, kad buvo, kaip rašoma Rukšėno ir Pociaus pažymose?  · 5 d.

Vytenis Aleksandraitis Pripažinti galima tik tada, kai klaustukų nebėra, gerbiamas Donatas Glodenis. Bet, deja, jų per porą šimtų, kuriuos į 24-ias grupes sudėjau ir maniau, parodysiu juos, atspausdinęs. Bet "konferencijos" parodija buvo tokia, kad tik po kėde galėjau kompiuterį ir klausimus laikyti tuos - http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../new_page_1-istori...

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT „Pasigrožėkite „Pasigrožėkite· 5 d.

Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, gerbiamasai, gerbiu ir giriu Jūsų analitinį mąstymą, lenkiu galvą, tačiau Jūs praleidote vieną LABAI SVARBŲ, sakyčiau ESMINĮ elementą, kurį paminėjo Nerijus Šepetys. Net jei nubraukus visas JK veikas Gudijoje, vis tiek yra pakankamai faktų - absoliučiai neginčijamų - kad JK buvo aktyvus NACIŲ KOLABORANTAS ir kaimyno - senuko liudijimas dar tik tai patvirtino.... Tai viena.
Antra, tai, kad pripažinti kaltais ir nuteisti realiomis laisvės atėmimo bausmėmis buvusio Antazavės stribų būrio narius užteko vien tik liudininkų parodymų + habea corpus, turime kūnus, t.y. kapus. Tačiau kūnų turėjimo faktas dar neįrodo kiekvieno teisiamojo dalyvavimo ir konkrečios jų veikos. Ir vis dėlto buvo nuteisti, iš keturių kaip minimum du galėjo būti minimi tik kaip dalyvavę, nekonkretizuojant jų veikų. Nuteisti kaip genocidą vykdančios okupacinės valdžios talkininkai - stribai ir to visai pakanka. Stribui nereikia būti kažkuo kaltam, jis kaltas vien dėl to, kad jis stribas, nebent būtų labai aiškūs argumentai, kad jis tokiu tapo pogrindžiui pavedus. Ir nors konkrečiai dėl abiejų brolių Jono ir Juozo Šakalių buvo dokumentai, kad iki tampant stribais jie žinojo partizanų stovyklą, vežė jiems duoną ir t.t. ir stribais tapo tik po to, kada buvo brutaliai sumuštas tėvas ir jie tapo kaip liumpenai (turėjo 2 arų daržą tik). Ir vis viena buvo nuteisti, todėl, kad buvo grupėje, kuri vykdė genocido veiksmą.
PO to, dar sovietmečiu, broliai Šakaliai ėjo į bažnyčią, giedojo chore, niekada niekas apie juos blogai nekalbėjo, taigi buvo +100 pozityvūs.
Ar suprantate kur lenkiu? JK įrodyti buvus nacių kolaborantu 100 proc. pakanka vien jo tarnybos nacių sukurtose ir apginkluotose struktūrose. Nebent naciai Jums ne okupantai?
Pabuvimas nacių daboklėje - ne rodiklis, nacių daboklėje yra pabuvojęs Juozas Markelis - MGB agentas "Stankevičius", išdavęs kuopos vadą Mykolą Kazaną + atlikęs daugiau išdavimų, dirbęs etatiniu kameros agentu. Tačiau 1949 m. sovietų represuotas už ilgą liežuvį....

Vytenis Aleksandraitis Mielasai Laimonas Abarius, SENUKAS PALIUDIJO, KAD Bagnopolio KAIMĄ NUO SUDEGINIMO IŠGELBĖJO, o "dėstytojas" Nerijus Šepetys apsiputojo, kad J. Krikštaponis žvalgybos tikslais kaip Žvalgybos viršininkas Ukmergės apskrities pogrindinės Antinacinės organizacijos "Tautos frontas" BENDRAVO SU VOKIEČIAIS, tam, kad gauti ginklų Partizaniniam pasipriešinimui, Todėl Nerijus Šepetys Kremliaus ir Putino vartojamą etiketę "kolaboranto" prikabino ir tuo prikabinimu galite "pasigrožėti"https://youtu.be/2vb_tQeM1Nw?t=13090

Viešų diskusijų renginys „Komplikuotos biografijos tarp istorijos, atminties, politikos ir teisės“

YOUTUBE.COM Viešų diskusijų renginys „Komplikuotos biografijos tarp istorijos, atminties, politikos ir teisės“

§  Donatas Glodenis Autorius Administratorius +1 Laimonas Abarius, šachas ir matas 😃 Patinka

§   · 5 d.

§  Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, mielasai, rašote <BENDRAVO SU VOKIEČIAIS, tam, kad gauti ginklų Partizaniniam pasipriešinimui>
Ar 1941 m. rugsėjo - spalio mėnesiais JK jau buvo antinacinių įsitikinimų? Kokių ginklų ir kokiam "partizaniniam pasipriešinimui"? Ginklu prieš nacius kovojo tik sovietų partizanai, o tautinė rezistencija nebent lapelius spausdino.
Tad 1941 m. manote JK tapo 2-os kuopos vadu dėl to, kad slapta veikti prieš nacius? Įdomi versija...  · 
5 d.

Vytenis Aleksandraitis Krištaponis 2/12 bataliono vadu buvo tik 1941 m rugsėjo mėnesyje, o į Baltarusiją išvažiavimui SPALIO MĖNESIUI PASKIRIAMAS Nikodemas Reikalas, sūnus Simono, kuris JAV gyveno vėliau, gerbiamas Laimonas Abarius. _Žiūrėkite, kas NUOTRAUKOJE parašyta KGB Sąraše, matyt, iš dokumentų; paimtų, kuriuos KGB-istai į Maskvos Liubianką, matyt, išsivežė, ir čia tik likučius Lietuvoje paliko, kad mes tarpusavyje draskytumės, dokumentų skutelius narstydami .  5 d.

Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, gerbiamasai, galiu Jums pateikti N+K atvejų, kada NKVD / MGB painiojo vardus, tėvavardžius, slapyvardžius. Štai Jums pavyzdys:
<...> Streikaus Antano gauja apsijungė su Afanasijaus Kazano gauja, jungtinės gaujos vadu yra LK kapitonas Afanasijus Kazanas <...> LYA. F.K-41. Ap.1. B.1952 L.48-49.
<...> Vykdant mobilizaciją, vokiečių statytiniai išbėgo į miškus. Jiems vadovauja kapitonas Kazanovas, buvęs caro karininkas ir baltagvardietis <...>LYA. F.K-1. Ap.3. B.1696, l.2.
<...> Organizatorius ir vadas yra Kazanas Mykolas, s. Afanaso – Mutka, gim. 1922 m., kilęs iš Zarasų, rusas, nepartinis, praeityje aktyvus baudėjas. Jo tėvas Afanasijus Kazanas taip pat yra bandoj, tik nežinia kokioje <...> LYA. F.K-21. Ap.1. B.54
Jei daugiau padirbėtute archyve, pamatytute, kad 1944-1945 m. tokių atvejų yra APSTU. 1 Patinka · 
5 d. Redaguota

Vytenis Aleksandraitis Mielasis Laimonas Abarius, ne gramatinių klaidų Juodraštyje KGB-iniame žiūrėkite, o žiūrėkite esmę, kad J. Krikštaponis į Baltarusijoją neišvažiuoja, nes Gestapo suimamas prieš išvažiavimą, arba tik grįžus iš Baltarusijos, kurioje J. Krikštaponis, galimai, suorganizuoja masinius dezertyravimus, ir kurie KGB tik pirmajame lape ir atsispindi (žiūrėkite į NUOTRAUKĄ), kur net trys dezertyrai KGB-istų užfiksuoti - jie visi iš Ukmergės apskrities. Tai, matyt, ir GESTAPAS suima J. Krikštaponį už dezertyravimų įtarimus http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../kriks.../saras-impul.jpg

kazlusporto.puslapiai.lt

§  KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT kazlusporto.puslapiai.lt kazlusporto.puslapiai.lt · 5 d.

Donatas Glodenis Autorius  Administratorius Vytenis Aleksandraitis, bet jei neišvažiuoja į Baltarusiją, tai kaip gali sukurstyti dezertyravimą? O jei kursto, tai matyt išvažiavęs? O jei jį suima už dezertyravimo kurstymą, tai išeitų, kad jo sesuo meluoja apie muštynes? O jei ji meluoja apie muštynes su vokiečiu, tai gal meluoja ir apie tai, kad brolis niekur nebuvo išvykęs? O jei sovietai meluoja, tai koks skirtumas, ką Kapralovas mano apie K tėvavardį? O jei nemeluoja, tai kodėl nepasirėmus tais 9 liudijimais Krištaponio bendražygių apie jo dalyvavimą žudynėse?
 Jūs čia gerokai per dideliu kiekiu versijų bandot žongliruot, ir visos jos negali būti ore vienu metu. Jau nekalbant apie tai, kad jos ir sudarytos iš esmės iš gryno oro burbulų... · 
5 d.

Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, natūralu, tuo metu KGB domino Reikalas, kadangi jis buvo nustatytas JAV. Kaip tik tuo metu buvo vajus neva JAV valdžios dangstomų karo nusikaltėlių (žr. dvi Žeimanto knygos "Teisingumas reikalauja" ir "Procesas nesibaigia"). O ką manote, apie A. Impulevičiaus tarpininkavimą dėl JK pakėlimo laipsnyje?

§  Nepagalvokite, kad aš turiu kažką asmeniško dėl JK asmenybės, man kažkaip nei šilta nei šalta dėl to, stovės paminklas ar ne. Tiesiog pas mus dvigubi standartai vertinant dviejų okupantų parankinius, sukurtas mitas, kad neva jie dirbo lietuvių tautos labui. Taip, galimai dirbo, ir mano a.a. tėvukas minėjo, kad su vokiečiais buvo nesudėtinga susitarti. Pvz. vilnos prievolę atiduodavo tik tuo atveju, jei avių skaičius viršydavo šeimoje gyvenančių asmenų skaičių. Buvo tokia juokinga "pirštinių prievolė" - nuo šeimos viena pora ir t.t. Tačiau nepamirškime, kad tie gerieji vokiečiai buvo negailestingi žydams, rusams ir pan. Tiesa, juos "tvarkė" pasitelkdami vietinius, kurie gelbėjo "geresnę dalį" lietuvių ir skandino žydus, lenkus ir "burkiokus"...1 Patinka 5 d.

§   

§  (P.S.: Matyt, autorius norėjo parašyti „burLiokus.  Vyt... Aleksandr...)

Vytenis Aleksandraitis Laimonas Abarius Teisus dėl JAV, nes tas KGB dokumentas sudarytas 1982-08-16 apklausai Juodžio byloje, kurioje toje apklausoje ir iš JAV Specialiųjų tyrimų departamento atstovas N. Šeras dalyvavo. O tada, kaip Donatas Glodenis paminėjo "bendražygius" ir jųjų "liudijimus", kaip Stasio Rutkausko ir Mariaus Kačiulio, kuris, beje pakeitė parodymus, prieš tai 1948 m. liudijęs, kad vadovavo N, Reikalas, o 1982-08-16 apklausoje pakeitė į MIRUSĮJĮ J. Krikštaponį, kad GELBĖTI  GYVĄ  N. REIKALĄ. Tai buvo tokia taktika Rezistencijos, kaltinti žuvusius, kad išvengti kankinimų ir netekčių naujų. Todėl ir KGB-istų ir rezistentų TIKSLAI SUTAPO MIRUSĮ APKALTINTI, nes KGB-istams reikėjo Juodį dar labiau apjuodinti ir gyvo N. Reikalo rodymas komunistinei propagandai nebuvo reikalingas, nes tada būtų besivilkinusi byla, ir, gal, N. Reikalas būtų tą bylą, aplamai sugriovęs. O dėl tos sesers "pasakos" Donatas Glodenis gerai pastebėjo - jei J. Krikštaponis GESTAPO buvo suimtas po Baltarusijos, tai visai nėra logikos, kad jis "pats savo noru" kaip Žvalgybos viršininkas lįstų Gestapui į nagus ir "muštųsi su naciu" restorane. Čia jau panašu, kad Stasio Raštikio iš kalėjimo ištrauktas, buvo priverstas "pasaką" apie "susimušimą" pasakoti, kad nuslėpti rimtesnį kažkokį pogrindinį reikalą, kaip nuo dezertyravimų organizavimų, ar nuo tos slaptos organizacijos kūrimo dėmesį nutraukti? Apie tą Antinacinę organizaciją žurnale Karys buvo parašyta taiphttp://kazlusporto.puslapiai.lt/.../leno-musio-str.jpg KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT

kazlusporto.puslapiai.lt kazlusporto.puslapiai.l    5 d

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, kaip čia dabar policininkai žydšaudžiai patapo 'rezistentais'? Ar iš visų devynių parodymų dingo Reikalas ir atsirado Krištaponis, kurio, na, pasak jūsų, išvis nebuvo Baltarusijoj? Dar turbūt pridėsit, kad čia KGB jiems pasakė taip padaryt?
Bendrai imant, Vyteni, Jūsų pastangos išplauti Krištaponio mundurą bet kokiom priemonėm, keliant viena kitai prieštaraujančias teorijas, išgalvojant motyvus be menkiausio faktinio pagrindo, yra daugiau nei akivaizdus.
4 d.

Vytenis Aleksandraitis Pirmiausiai, gerbiamas Donatas Glodenis, reikia įrodyti, kad "munduras suteptas", nacių laikais kalinamo asmens. Kodėl pažymose tai neanalizuota, o pirmojoje pažymoje net nuslėptas Gestapo suėmimas ir kalinimas? Kaip galėjo "susitepti" kalinimo metu? Jeigu "susitepė", tai už ką buvo kalinamas, jei ne už dezertyravimo org. įtarimą? O kaip su Antinacine pogrindine veikla, Bagnopolio kaimo išgelbėjimo nuo sudeginimo ir Partizaniniam pasipriešinimui iš vokiečių ginklų gavimo faktas? Iš jųjų gavimas "kolaboravimu" bus vadinama? O kur, aplamai ta sušaudytų "8-ių tūkstančių belaisvių" aukų vieta, kai toje vietoje tik Civilių aukų vieta? Kodėl sovietai paminklo saviems "sušaudytiems" nepastatė? Kodėl J. Krikštaponį kaltinant, vadovaujamasi tik NKVD "komisijos išvadomis", kurias Niurnbergo procesas atmetė? Parodykite, kur, aplamai, masinių belaisvių sušaudymo faktas paminėtas literatūroje? https://en.wikipedia.org/.../German_atrocities_committed...EN.WIKIPEDIA.ORG

German atrocities committed against Soviet prisoners of war – Wikipedia  German atrocities committed against Soviet prisoners of war - Wikipedia 4 d.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, wikipedija gal ir nėra pats tas šaltinis kam nors įrodyti, bet masinės egzekucijos jūsų nurodytame straipsnyje gi aiškiai ir daug kartų paminėtos kaip viena iš pagrindinių karo belaisvių mirties priežasčių, pvz: „The most deaths took place between June 1941 and January 1942, when the Germans killed an estimated 2.8 million Soviet POWs primarily through deliberate starvation,[7] exposure, and SUMMARY EXECUTION“.
Ar ir tai, kad vokiečiai naikino karo belaisvius šaudydami ginčijate?  
4 d. ·Redaguota

Vytenis Aleksandraitis Šitame sakinyje NĖRA SUŠAUDYMO, nužudymas, tai ne sušaudymas - žudoma buvo marinant badu, blogomis laikymo sąlygomis, epidemijomis ir patyčiomis, gerbiamas Donatas Glodenis. Prašau parodyti masinę egzekucijų vietą bet kur - ne stovykloje, o šalia. Kodėl "ten" pažymų nurodytose vietose paminklo nėra? Kodėl Niurnbergo proocese buvo už kalinius išteisinti -buvo pripažinti nekaltais ir paleisti: Vokietijos sausumos pajėgų generalinio štabo viršininkas Heinzas Wilhelmas Guderianas, laivyno vadas admirolas Otto Schnywind, karinių oro pajėgų vadas vakarų fronte, liuftvafės feldmaršalas Hugo Sperle, armijų grupių vadas. B-Polkovas“, „F“ generolas Weichsas, generolas majoras Hermannas Furtschas, štabo viršininkas Kurtas Ritteris von Geithneris; nekaltas pagal straipsnį dėl netinkamo elgesio su karo belaisviais: A armijos grupės vadas feldmaršalas Wilhelmas von Leebas, kariuomenės vadas generolas pulkininkas Karlas Adolfas Hollidtas? https://ru.wikipedia.org/.../%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1...RU.WIKIPEDIA.ORG

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны — Википедия Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны — Википедия   4 d.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, jūs suprantat frazės „summary execution“ reikšmę? Taip, buvo daug nekaltų dėl karo belaisvių naikinimo. Ką tai pasako apie kaltuosius? · 4 d.

Vytenis Aleksandraitis Pateikiau pagrindinius kariuomenių aukščiausius vadus, kurie buvo Niurnbergo teismo išteisinti, o jųjų pavaldiniai "kaltaisiais" būt ir automatiškai negalėjo, gerbiamas Donatas Glodenis. O Jūsų terminą "„summary execution“ suprantu kaip vykdymo suvestinę. Pagal ją Pažymose minimame garsiajame Štalag-352 80 tūkstančių aukų toje Miško stovykloje (Štalag-352) yra tokia nuotrauka fiksuota, o pažymose "8-ių tūkstančių sušaudymo" vienu metu tokio įvykio tos stovyklos istorijoje, kažkodėl neminima. Kodėl?

Gali būti 4 žmonės ir tekstas vaizdas · 4 d.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, „summary execution“ reiškia nužudymus be jokių teisinių procedūrų. Tai, ka lietuviai policininkai ir darė Baltarusijoje. „Extrajudicial, summary or arbitrary executions – meaning the deliberate killing of individuals outside of any legal framework“ -https://www.ohchr.org/.../pages/srexecutionsindex.aspx

OHCHR | Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executionsOHCHR.ORGOHCHR | Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions · 4 d.

Vytenis Aleksandraitis ATVIRKŠČIAI, lietuviai policininkai prieštaravo žudymams ir gelbėjo pasmerktus kaimus, gerbiamas Donatas Glodenis. Tai liudijo Motiejus Šumauskas, rašydamas Sniečkui.

§  Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis labai teisingai rašė Šumauskas Sniečkui! 1 Patinka

§   · 1 d.

§  Vytenis Aleksandraitis Todėl Donatas Glodenis kaip teisininkas ir Rytas Narvydas ar negali pakelti Karo mokyklos teisininkų rengimo programą ir ją pastudijuoti? Juk J. Krištaponis Karo teisę buvo baigęs - tai įrodo A. Impulevičiaus Pakėlimo lapas, apie kurį Pažymoje paminėjo Mindaugas Pocius. Pavyzdžiui, yra Policininkų rengimo programa, kurią Gintautas iknevicius demonstruoja savo sienoje. Kas įdomiausia, net 52 dezertyravo 1941 spalio 10 d. Vadinasi, po taip vadinamo "belaisvių naikinimo", arba net jo metu? Todėl dar vienas klaustukas dėl to mistinio "belaisvių naikinimo", kaip tą dieną galėjo įvykti MASINIS dezertyravimas? Minėto KGB dokumento 1-mas psl. rodo 3 dezertyrus iš Ukmergės apskrities. Tai ar ne J. Krikštaponio įtakoti? Tai, gal viskas ir klojasi į visumą, kaip sesuo minėjo, kad slapstėsi nuo rusų ir vokiečių, o Gestap-o suimtas buvo, gal, už dezertyravimą ar pogrindinės organizacijos kūrimą? Gal tas "susimušimas" tai fikcija, Gestapo provokacija, arba tik legenda, kad nuslėpti rimtesnius dalykus? Jei dezertyravo, tai Teisę baigęs, negi mušis dėl niekų su naciu, dar pogrindinę organizaciją kurdamas ir po dezertyravimo? Juolab, sesuo tvirtina, kad jo draugai ir giminaitis generolas Stasys Raštikis NUO SUŠAUDYMO išgelbėjo. O, juk, pastarasis Adolfą Hitlerį asmeniškai pažinojo,. Ar ne prie tos versijos reiktų atsistoti, kai "belaisvių sušaudymas" gali būt NKVD išgalvotas prie Katynės bylos? Juk po to 1961 m. J. Ūselio byloje ir 1982-08-16 Juodžio byloje, KGB tą "pasaką" ar ne tobulino, iki kol Jakovlevas su Gaorbačiovu pripažino NKVD Lenkijos kariuomenę sušaudžius? · 1 d.

§  Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis gera mintis! 2 Labai patinka· 1 d.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis <...> dėl to mistinio "belaisvių naikinimo" <...> mielasai, parašykite ką vartojate, ir aš noriu 🙂 Įtariu, kokainas / heroinas Jums, vadinasi ir man, ne pagal kišenę, tai gal yra kokių pigesnių alternatyvų? kariuomenėje rijom etaminal natrium, kur už 4 kp. (dėžutėje 10 tabl.) buvo galima "paskraidyti" 6 kartus. Dabar ne sovietmetis -

Vytenis Aleksandraitis Laimonas Abarius gal gali nurodyti, tikslią vietą, pagal Pažymoje aprašymą šalia Petruškevičia vienkiemio, kur buvo "8 tūkstančiai sušaudytų"? Kodėl jiems sovietai paminklo nepastatė savo didvyriams? Kaip galima kaltinti "nužudymu", neatlikus ekshumacijos?  1 d.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, atsakau:
1. sovietmečiu ekshumacija dažnai ir nebuvo daroma, pakapstoma paviršiuje ir vėl užkasama;
2. nepamirškime, kad Stalino sistemos suvokime visi belaisviai buvo vos ne išdavikai, tai atitinkamas ir požiūris į juos....
Čia kaip tik a la ekshumacijos aktas, kuriame pažymėta, kad tik pakapstyti ir palikta vietoje. Ir dar įdomi detalė: šaudymui vieta išrinkta rugpjūčio 13 d., o šaudymas pats vyko rugpjūčio 26 d., vadinasi vietiniai "partizanai" žinojo šį reikalą.... na ka, tik blogiau jiems....
1 d  . Redaguota

Vytenis Aleksandraitis Laimonas Abarius turėtų žinoti, kad Stalino kultas panaikintas jam mirus, ir Baltarusijos I-asis sekretorius Mašerovas nukankintiems, mirusiems belaisviams monumentą pastatė. Tai kodėl "sušaudytiems" nepastatė? https://upload.wikimedia.org/.../1200px-Stalag_352...UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

upload.wikimedia.org upload.wikimedia.org     1 d.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, čia ne argumentas išvis. Toj karo belaisvių stovykloj pražuvo atrodo 80 tūkst. karo belaisvių. Tai jiems ir pastatytas tas monumentas. Visiems. Nematau, kad ant to monumento būtų parašyta, kad jis žuvusiems vienokia, o ne kitokia mirtimi. Jūsų manymu, turėtų būti atskiri monumentai pagal tai, ar lietuviai policajai šaudė, ar nuo bado žmonės mirė? 1 d

Vytenis Aleksandraitis Bet joks leidinys apie Štalagą-352 nemini jokio masinio sušaudymo. Jei Donatas Glodenis atrastų tokį net 10-ties%-tų vienu metų sunaikinimo paminjimą, tai būsiu dėkingas https://www.warhistoryonline.com/.../german-stalag-352.html WARHISTORYONLINE.COM The Hellish

§  Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.pngVytenis Aleksandraitis Sibiro tremtinių 1941 m irgi ne kažką sušaudė.....  · 23 val.

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, „joks leidinys“ - o kiek jau jūs jų perskaitėte? Pociaus pažymoje nurodoma, kad virš 2000 kalinių sušaudymas vyko du mėnesius, kad sušaudyta apie 2% visų toje stovykloje žuvusių kalinių. Šaltiniu nurodomas Rukšėno straipsnis Genocide ir rezistencijoje - ar tą skaitėte?  16 val.

§  Vytenis Aleksandraitis AČIŪ, kad Donatas Glodenis MAN padeda gaudytis. Matau, kad Mindaugas Pocius DABARTINĖJE Pažymoje pakartojo 2014-12-19 LGGRTC "pažymą" (ją rašau kabutėse, kai dabartinę iš Didžiosios raidės), kurią BUVUSIĄ Alfredo Rukšėno rodau NUOTRAUKOJE žemiau su klaustukais, tai DABARTINĖJE Mindaugas Pocius savo sakinyje apie karo belaisvių stovyklą (Stalag) Nr. 352, daugiau žodžių pateikęs, klaustukus pamažino žodžiais tokiais: "Komisija, tyrusi nacių nusikaltimus prieš karo belaisvių stovyklos Nr. 352 (miško stovykla, Minsko priemiestis) kalinius, 1944 m. liepos mėnesio akte konstatavo, kad 1941 m. spalio mėn. buvo surengta masinė karo belaisvių naikinimo operacija. Buvo sušaudyta daugiau nei 8 tūkst. miško stovyklos kalinių. Operacijoje dalyvavo ir 2-asis Pagalbinės policijos  tarnybos batalionas (A. Rukšėnas, Kauno 2-asis..., p. 33 - 37; Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des ernichtungskrieges 1941 – 1944, Herausgeber: Hamburger Institut für Sozialforschung, 2002, s. 227; LYA, f. K-I, ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 57)." ................................................................................................................................ Taigi, Klaustuką NUOTRAUKOJE prieš žodį "Komisija" galima šalinti, nes jis nurodė tos komisijos datą "1944 m. liepos mėnesio akte", ir tai pastato viską į vietą. Todėl VIETOJE KLAUSTUKO DAR DU ŠAUKTUKUS REIKIA klykiančiai padėti. Aš ne kaltinu kitus Alfredo ir Mindaugo panaudotus šaltinius, nes toji literatūra, tikrai, dar NEŽINOJO APIE SUSPROGDINTĄ Lecho KAČINSKIO DELEGACIJĄ 2010-04-10 Smolenske per "Katynę-2" tragediją. Mat, susprogdino Prezidento lėktuvą tam, kad įrodyti tos 1944 m. "komisijos tiesą", jog Lenkijos kariuomenę sušaudė "vokiečiai", arba, atsikeršyti už tos "komisijos" išniekinimą, kurios ir Niurnbergo procesas nepripažino. Tai todėl iškyla klausimas: Ar Mindaugas Pocius ir jojo vadovas Alvydas Nikzentaitis dar ir dabar galvoja-tiki, kad Lenkijos kariuomenė "vokiečių" sušaudyta?  · 7 val.

Rytas Narvydas Žurnalistai nesiliauja stebinti: "Kaip susikalbėti Holokausto aukoms ir laisvės kovų dalyviams".... 5 d.

Vytenis Aleksandraitis M i e l a s i s Rytas Narvydas, SUSIKALBĖTI GALIMA, kai Žydų Ukmergės Bendruomenės pirmininkas Arturas Taicas NUOSTABIAUSIĄ pranešimą pateikė apie žuvusius žydus už Lietuvos Laisvę, o aš girdėjau, kad jo seneliai, ar proseneliai 1941 m. komunistų - NKVD-istų buvo ištremti į Sibirą. Todėl LLKJS pirmininkas Jonas Burokas, tikrai, galėtų susišnekėti ir rasti bendrą kalbą dėl KOMUNIZMO NUSIKALTIMŲ, dėl kurių ir Holokaustas įvyko pagal fizikos-mechanikos - Veiksmo-Atoveiksmio dėsnį patį elementariausią.

 

 

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, <...> Holokaustas įvyko pagal fizikos-mechanikos - Veiksmo-Atoveiksmio dėsnį <...> - nebent darote prielaidą, kad "visi žydai - komunistai", tada gal ir taip... Žydai nuo sovietų okupacijos nukentėjo taip pat, nacionalizacija palietė juos labiau, nei 1940 m. žemės reforma ūkininkus. Nes žydui nepaliko 1/3 parduotuvės, o rekvizavo visą.
Dalyvauti antižydiškame veikime nebuvo JOKIŲ OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ, nes jau buvo nacių / pronaciška administracija, ir, kaip žinia, niekas varu nevarė nei konvojuoti, nei juo labiau šaudyti. Mano mamos dėdė viršaičio pavedimu su 3 savo kaimo vyrais buvo "komandiruoti" vežti žydus pastotėmis į šaudymo vietą. Kur važiuoja ir ko važiuoja - nežinojo, buvo liepta turėt po kastuvą.
Nuvežus žydus pasakyta: kas norite eikite į namus, bet arklius paliekate. Natūralu, kad niekas nenorėjo arklių palikti, visgi turtas, todėl pasiliko. Tada šiuos, šaudymui vykstant, vertė lipti į duobes ir pataisinėti lavonus, kad daugiau sutilptų. Rezultatas: iš trijų kaimo vyrų dviems pasimaišė protas, nors nei vienas iš jų neveikė ginklu, jo net neturėjo....
Jūs, gerbiamas 
Vytenis Aleksandraitis, matyt neįsivaizduojate kas tai buvo holokaustas ir masinės žudynės. Tai nėra Sibiras, nors ten žmonės ir vargo, bet tai nelyginami dalykai. Iš Sibiro žmonės dar grįžo, o kiek prisikėlė iš kapo duobių? 1 Patinka       5 d. Redaguota

Vytenis Aleksandraitis LABAI GERAI Laimonas Abarius pastebėjo, nes minėtas Arturas Taicas ir jo seneliai, tikrai, komunistais nebuvo. Bet į procesą PLAČIAU ŽVELGTI REIKIA per Karlo Kautskio su V. I. Leninu XIX amž. pabaigos dvikovą dėl PROLETARIATO DIKTATŪROS hipebolizavimo, kurį K. Marksas minėjo, bet dogmos nedarė iš jo. Ir kai marksizmo pamatus pamynė Leninas, surengęs Didžiojo Spalio perversmą, tai tas K. Markso ir F. Engelso draugas Karlas Kautskis pasmerkė Leniną veikalu TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS. O tuo pačiu pavadinimu žydas Leibas Bronšteinas ("Levas Trockis") parašo brošiūrėlę Antikautskišką, pagrįsdamas Raudonąjį Terorą, kuris, beje, 5 kart didesniu tapo, nei buvo Holokaustas.Gali būti tekstas vaizdas · 5 d.

§   

Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis turbūt Jūs teisus. Tik Holokausto aukos visos kaip viena nebekalba nuo vokiečių okupacijos laikų· 4 d.

§   Vytenis Aleksandraitis O tai ir mes tylėsime irgi - irgi NEKALBĖSIME dėl priežasčių, kodėl taip atsitiko? Nekalbėsime ir toliau nutylėsime dėl technologijų, kaip buvo prieita prie pasaulinės tragedijos antrojo atoveiksminio etapo? Ar Rytas Narvydas prisimena, kaip Rūta Vanagaitė apšmeižė savo bendrapavardį? Kodėl nieks neatkreipė dėmesio į TECHNOLOGIJĄ, pasirinkus Adolfo Ramanausko-Vanago apšmeižimo lapkričio 7-tosios 100-mečio išvakarėse, išpopuliarindama savo knygą MUSIŠKIAI, būtent, šio lapkričio 100-mečio proga?

Ir taip, mūsų Rūta savo bendrapavardžiui "atsidėkoja", nes tokių kaip A. Ramanauskas-Vanagas druskininkiečių-policininkų dėka buvo sustabdytas, atrodo, Druskininkuose analogiškas galėjęs įvykti pogromas, koks įvyko netoli Druskininkų Jedvabno miestelyje. Jame aukos, pirmiausiai privalėjo nusigriauti savo Lenino paminklą, numetant jį nuo šlaito, nuo kurio tuoj pat tapo visi vyrai irgi numesti nuo to šlaito, pirmiau, juos užmušant, o po to visas moteris su vaikais išgaudant ir jas su vaikais gyvas sudeginant klojime. Visą tai, hitlerininkai tik stebėjo ir fotografavo-filmavo.

Todėl tą pačią dieną, ar ne pačių žydų gelbėjimui, Kauno komendantas Seimo nario gydytojo Bobelio tėvas rašo įsakymą apie Vilijampolės geto įsteigimą, į kurį po pusantro mėnesio, Judenrato dėka visi persikraustė.

Tik, gaila, Oskaro Koršunovo spektaklyje MŪSŲ KLASĖ, kaip tik to pirmojo epizodo su V. I. Lenino skulptūra, ir nebuvo, kurį aukščiau aprašiau.

Panašiai buvo ir Druskininkuose - juose irgi privalėjo žydai savo marksizmo klasikų skulptūras, ar biustus nusigriauti (nepamenu). Tai vertė ne visuomenė, o Policija, kuri ir prižiūrėjo bei SAUGOJO žydus, einančius į PIRMĄJĮ Lietuvos GETĄ. Aš tai pasakoju apie Druskininkus, kaip buvo aprašyta kritikuojamoje NKVD-istų E. Rozausko-Baranausko sudarytoje MASINĖS ŽUDYNĖS knygoje, piktinantis, kad žydus privertė Sovietų Sąjungos vadus nusigriauti.

O juk tie vadų "balvonai" Druskininkuose ir Jedvabne atsirado iš kart sovietams atėjus, kai Vokietija užleido sovietams šios Lenkijos gabaliuką, po ko iš kart įvyko masiniai trėmimai ir, matyt, "žydų valdžios užėmimas?" po įvykdytų trėmimų, jau esant tiems Lenino-Stalino ir ... balvonams.

Mat, lygiai taip pat caro valdžia trėmė žydus 1915? m. (patikslinti reikia) gegužės 03 d. nuo Sankt Peterburgo iki Juodosios Jūros iš pafrontės zonos.

Todėl ŠI VISŲ TAUTŲ TREMTIS ĮRODO BESIRUOŠIANT Vokietiją UŽPULTI. Kodėl LGGRTC apie tai neakcentuoja, kad 1941 m. trėmimai buvo ir kitų tautų, buvusių šalia Vokietijos? Kodėl Jedvabnas nutylimas, kaip lakmusas tos technologijos Holokausto? https://lt.wikipedia.org/wiki/Jedvabno_pogromas LT.WIKIPEDIA.ORG

Jedvabno pogromas – Vikipedija Jedvabno pogromas – Vikipedija    4 d.

§   ·

§  Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis jūs galite kalbėti, galite nekalbėti, bet su aukomis jums pasikalbėti nepavyks · 4 d.

§  Vytenis Aleksandraitis Nepasikalbėsime ir su lapkričio 7-tosios aukomis, deja, Civilių žmonių aukomis, o ne "belaisvių" kaip rašoma LGGRTC ir LII (Lii) pažymose apie tą pačią vietą - vienkiemį Petraškevičia. O kodėl toje pačioje vietoje nėra ir tų "8-ių tūkstančių belaisvių", kuriomis kaltinamas J. Krikštaponis? Rytas Narvydas ir Mindaugas Pocius gal gali patikslinti?  · 4 d.

Vytenis Aleksandraitis ADRESAS NUOTRAUKOJE, gerbiamas Rytas Narvydas. Tai žymaus kraštotyrininko Olego Usačiovo vienas iš veikalų serijomis rašytas. https://minsk-old-new.com/.../lager-voennoplennyh-i.... Jis prasideda nuo 2014-12-19 LGGRTC "pažymos" "liudininkų" nurodytos, ale, "belaisvių sušaudymo vietos" pačiame žemėlapio centre šalia Štalag-o -352, kur raudonai vienkiemio pavadinimas pažymėtas, bet apie "sušaudymą belaisvių" niekur nei pas O. Usačiovą ir niekur kitur neradau. Gal Rytas Narvydas ar Mindaugas Pocius atras? MINSK-OLD-NEW.COM Лагерь военнопленных и мемориал в Масюковщине ч. 1 Лагерь военнопленных и мемориал в Масюковщине ч. 1· 4 d.

Rytas Narvydas tikrai, yra adresas. Ačiū 4 d.

Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis šito nematėte?  4 d.

Vytenis Aleksandraitis MAČIAU, bet čia ne "šalia stovyklos", o STOVYKLOJE ir toli gražu, ne "8 tūkstančiai", kaip pažymose nurodyta, gerbiamas Rytas Narvydas. Čia, greičiau, PATYČIŲ aukos, ir tokie naikinimai, gal, kasdien po truputį vykdavo? Klausimas - KUR MASINIO NAIKINIMO AUKŲ VIETA ir kur ekshumacija jųjų žemiau mano sumažintos teritorijos ribose, pagal "liudininkų" nupasakojimą?  4 d.

Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis ok, ieškokite toliau, Jums pavyks viską detaliai išsiaiškinti. 4 d.

Formos apačia

Vytenis Aleksandraitis Jau išsiaiškinau per kosmoso nuotraukas, kaip su jomis žemėlapius sudarinėjantis, gerbiamas Rytas Narvydas ir PAAIŠKĖJO, kad IŠGALVOTAS " m a s i n i s " BELAISVIŲ SUŠAUDYMAS, nes niekur nėra memorialo jam. Panašu, kad išgalvojo tą "sušaudymą" abejose Pažymose nurodyta tuometinė NKVD "komisija", kuri vertėsi per galvą Niurnbergo procesui, siekdama apkaltinti vokiečius nebūtais "belaisvių sušadymais", ir kaip gėdos buvo tame Niurnbergo procese už melą, - pasakojama multiplikacijoje. https://www.youtube.com/watch?v=cWlgVOf9z14... Tas melas tobulinamas buvo net iki gorbačiovinės "perestroikės". Taip, kad Mindaugas Pocius su A. Rukšėnu ar nepasimovė ant to sukurpto melo?

Ложь о Катынской трагедии.wmv

§  YOUTUBE.COM Ложь о Катынской трагедии.wmv  Ложь о Катынской трагедии.wmv 1 Patinka· 4 d.

§  Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis aš gi tikėjau Jumis, kad surasite tiesą 1 Patinka 4 d.

Vytenis Aleksandraitis Iki tikros tiesos dar toli, gerbiamas Rytas Narvydas - prie jos dar reikės eiti, kodėl ant Kremliaus kabliuko pasimauta, nes čia tik mano KLAUSIMAI ir tai Hipotezė lygiai tokia pati, kaip 2010-04-10 iškėliau, kai tik tik Smolenske sužinojau apie Katynę-2, nes iš kosmoso pažvelgęs į lėktuvo šipulius, iš kart pasakiau, kad lėktuvas ne krištolinė vaza ir ne ne į uolą atsitrenkė, o smailiu kampu į pelkę išliaužė ir visi keleiviai gyvi turėjo likti. O pelkės paviršius lėktuvo korpusu net neliestas, kai pailgas krateris turėjo išlikti nuo jo šliaužimo per pelkėtą mišką. Todėl apie visą tai rusiškai pradėjau rašyti žymiausiam pasaulyje aviacijos katastrofų ekspertui Vadimui Lukoševičiui, kurio žmona yra Jevlinskio partijos "Jabloko" direktorė, nes jos pavardė Jablonskaja. Bet, kadangi tąsai susipjovė viešai su Marku Soloninu YouTubėje dėl šio lėktuvo susprogdinimo, tai neigdamas, tai jis mane ir užblokavo dėl klausimo apie kraterį, nes esu dar J. Gagarino nužudymo liudininkas, o jis yra Suchoi firmos mokslininkas, kuri ir atliko pirmojo kosmonauto nužudymą, A. Leonovo atskleistą. Todėl tas mano darbas apie Katynę dar neužbaigras-pristabdytas, vos pradėjus rašyti taihttp://kazlusporto.puslapiai.lt/.../smol-2010/index.htm KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT     Параллели Катыньской трагедии Параллели Катыньской трагедии · 4 d.

Rytas Narvydas Vytenis Aleksandraitis Taip, sutinku su Jumis. Nenuleiskite rankų. Tirkite. Sekmės Jums. 1 Patinka · 4 d.

Vytenis Aleksandraitis Galėsiu toliau tyrimus tęsti, kai J Krikštaponio problemoje išnyks Katynės šleifo pavojus, gerbiamas Rytas Narvydas. Todėl Jums linkiu Holistiškiau (plačiau) į šią problemą pažvelgti, nes man, tikrai, dėl J. Ggagarino nužudymo reik pabaigti faktų deliones, nes, panašu, kad buvo nužudytas SĄMONINGAI, nes iš jo žmonos sužinojau, kad turėjo jos vyras vykti į JUNESKO konferenciją Kosmonautikos dienai balandžio 12 d., o kitą dieną (balandžio 13 d.) buvo planuojamas III-ias pasaulinis karas, kad Hitlerio planą prie Wansee ežero įvygdyti dėl Galutinio žydų klausimo išsprendimo PABAIGIMO su 8-iomis Chirosimomis Izraelio valstybę pribaigti iš povandeninio laivo. Tai turėjo atlikti kapitonas - sūnus žymiausio Ukrajinoje žudiko - NKVD-isto ir generolo Vlasovo poplitruko, kuris nusišovė, kad su generolu vokiečiams nepatekti į nelaisvę. Bet, deja, Prahos pavasaris Izraelį išgelbėjo. Tada ir aš buvau nutraukęs tą pasaulinį karą panašiu laiku tik su atsuktuvu, pareguliavęs radaro imtuvą. Apie tai viskas ČIA tam pačiam aviacijos ekspertui pradėtas ir dar Markui Soloninui peradresuosiu, kai pabaigsiu rašyti tai http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../index-sergeew-iu...    KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT  ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИИ Юрия ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИИ Юри 1 Patinka   · 4 d.

Formos apačia

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, Jums reikėtų šitą knygą pavartyti, aprobuota Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacijų rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Ar Jūs kvestionuosite ir jos poziciją? Tai YRA OFICIALI, OFICIALESNĖS TIESIOG NEBŪNA, poziciją aptariamais klausimais.

Gali būti tekstas „TOTALITARINIY REŽIMY NUSIKALTIMAI LIETUVOJE THE CRIMES OF THE TOTALITARIAN REGIMES LITHUANIA Christoph Dieckmann, Vytautas Toleikis, Rimantas Zizas aro belaisviy ir civiliu gyventoju žudynés Lietuvoje Murders of Prisoners of War and of Civilian Population in Lithuania“ vaizdas4 d.

Vytenis Aleksandraitis Ko nematęs, negaliu komentuoti, gerbiamas Laimonas Abarius. Tarp autorių matau Rimantą Zizą, kuris Kaniūkų tragedija ištyrė, manau, gerai. Tik, kodėl Pirčiupio nesiėmė, kai tie patys veikėjai buvo toje Rūdfninkų girioje? O konkrečių asmenų žudynių negalima nuneigti. Jei nežinomų asmenų aukos, jos turi būt įrodomos ekshumacijomis ir konkrečiais aukų sąrašais, arba, kitais patikinimais, kaip memorialais, atminimais, ..., bet tik ne NKVD-inėmis "komisijomis", kurios bandė dėmesį pasaulio nutraukti nuo Katynėje vokiečių atliktos ekshumacijos, sukurpdamos ir "liudijimus", kaip "vokiečiai šaudė lenkus". Jųjų kelioliką kartų buvo daugiau, nei dabar Krikštaponį mini, ta pati KGB-istų komanda, "iudijimus" kurpianti. Juolab Katynėje "liudijo" žymūs asmenys ir net medicinos garsenybė Burdenka vadovavo pakartotinai ekshumacijai. O šioje Krikštaponio situacijoje, kai nėra "8-niems tūkstančiams net jokio paminkliuko, tai KVESTIONUOTI BŪTINA, nes Sovietų Sąjunga nepasirašė visos 1929 m. Ženevos konvencijos, buvo nesutikimas su kalinių skirstymu pagal etninę priklausomybę. Ir šis sovietų atsisakymas pasirašyti konvenciją leido naciams pasinaudoti tuo faktu ir palikti sovietų kalinius be jokios apsaugos ir kontrolės iš Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir kitų organizacijų, kurios padėjo Vakarų šalių kaliniams. Niurnbergo procese Vermachto sausumos pajėgų štabo viršininkas F. Halderis citavo Hitlerį: „kadangi rusai nepripažįsta Hagos konvencijos, su jų karo belaisviais neturėtų būti elgiamasi pagal Hagos konvencijos sprendimus. “. (Šaltinis: "Pagrindinių vokiečių karo nusikaltėlių Niurnbergo teismas": 7 tomuose - V. 3. Karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui. Medžiagos rinkinys, 1958. - 19-20 p)

Gali būti 1 asmuo, stovi ir veikla lauke vaizdas· 4 d.

o     

Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis <...> kodėl Pirčiupio nesiėmė, kai tie patys veikėjai buvo toje Rūdfninkų girioje? <...> ką turite mintyje? Kad sovietų partizanai kalti dėl Pirčiupio sunaikinimo? Lygiai taip pat galima kaltinti lietuvių partizanus dėl pvz. Klepočių k. sudeginimo, Šiliniškių k. sudeginimo ir gyventojų žudymo, tik ten mastai buvo ženkliai mažesni. Partizanai įvykdo akciją --> baudžiamasis dalinys sunaikina artimiausią kaimą, kaipo potencialią partizanų bazę. Kolektyvinė atsakomybė su genocido priemaiša. Beje, pokario metais lygiai taip pat partizanai naikino rusų kompatiškai apgyventus kaimus, Opšrūtai, Stapšėnai, Sirvydžiai, bandyta Kandrotiškė, Palivarkas, kuriame rusai gyveno nuo 18 amž. galo.

Visur, gerbiamasis, reikia dėti lygybės ženklą, sutapatinti. Jei rusai nenori geruoju atiduoti lašinių, vadinasi deginti kaimą reikia? aiman, ne visai lašiniai, ten buvo pakankamai ir aktyvo tuose kaimuose, ginkluotų, etc. Bet naikinti - deginti kaimų vis tiek NEGALIMA. 1 Patinka· 4 d.

§   

Vytenis Aleksandraitis Čia ne į temą, bet dėl Opšrūtų Laimonas Abarius NETEISUS, nes 1941 m., į Vokietijon repatrijavusių ūkininkų gyventas vietas, atsikėlė pirmieji rusų kolonistai. Prasidėjus Vokietijos-sovietų karui, atėjūnai išvyko, bet 1944 m. jie vėl sugrįžo ir kūrėsi tuščiuose lietuvių ir vokiečių ūkiuose. Vietiniai gyventojai, nebepakęsdami jų savivalės ir įžūlumo, pasiskundė partizanams. 1947 m. iš lapkričio 15 į 16-ąją partizanai Tauro apygardos vadovybės įsakymu (vadovavo Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas) atakavo rusų kolonistus. Šiliniškes atakavo NKVD-stai, o ne ... Ten paminklas ant akmens yra. bėgdami nuo artėjančių vokiečių, raudonarmiečiai Tauragnų apylinkėse išžudė daugiau kaip dvidešimt niekuo nekaltų gyventojų.

1944 metų liepos 10 dieną, po kruvinų mūšių Duobulės, Lukošiūnų, Sirvydžių apylinkėse, labai nukentėję, apdegę Tauragnai vėl pateko į sovietų valdžią. Ilgai ir atkakliai šių apylinkių vyrai gynė savo teisę į laisvę. Pateiktas Tauragnų apylinkėse žuvusių partizanų sąrašas kalba apie laisvės kainą. Apie Kaniūkų ir Klepočių kaimų tragedijas mes-turistai dar 1968 metais žinojome. Tai viena baisiausių tragedijų, įvykusios Klepočių kaime, per 1944 m. Kūčias ir Kalėdas buvo sudeginta 21 sodyba, sušaudyta ar gyvų sudeginta dvylika šio kaimo gyventojų. Iš viso vien šiame krašte 1944 m. pabaigoje, Kalėdų dienomis, NKVD daliniai ir savisaugos būriai apsupo tarp Ryliškių ir Nemunaičio buvusius kaimus. Degino ir žudė Klepočių, Lizdų, Ryliškių, Druskininkų, Taručionių, Mižonių, Pieriškių, Vabalių, Fermos, Dubrių, Vertelkų ir kitų kaimų gyventojus. Buvo žiauriai nužudyti 37 žmonės, sudeginta apie 70 sodybų.

Apie Klepočių kaimo sudeginimą ir nekaltų žmonių žudynes paskelbta daug tą baisųjį metą savo akimis mačiusių liudininkų prisiminimų. Kiek mažiau – apie kitus. Na, o apie Ukmergės Šlaito bibliotekoje dabar įvykusią "istoriko"-dėstytojo "grožybę" tuoj kitame komentare paskelbsiu.

§  Gali būti veikla lauke vaizdas · 4 d.

 

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis skaitykite ką parašiau. Atsakomąsias akcijas deginant Pirčiupius, Klepočius, Šiliniškes sąlygojo partizanų veikimas. Tik kažkodėl akcentuojami vien tik Pirčiupiai, nes esą "žudikams vadovavo Jurgis", Klepočius, Šiliniškes, Oklius gi sunaikino sovietų NKVD, atsakydama į aktyvius partizanų veiksmus.  · 1 d. Redaguota

Vytenis Aleksandraitis ???  1 d.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis kas < ????>
Patvirtinu: ir vieni ir kiti okupantai keršijo už partizanų veiksmus vietiniams gyventojams. 1
Labai patink 1 d.a

Vytenis Aleksandraitis Nuo kaimų deginimo, kur čia Laimonas Abarius paminėjo, grįžtų prie J. Krikštaponio temos Ukmergės Šlaito bibliotekoje "grožybės" įvykusios, kai dėstytojas Nerijus Šepetys NKVD-istiškai APSIPŪTOJO, kad J. Krikštaponio kaimynas apie Didvyrį papasakojo, - papasakojo APIE KRIKŠTAPONIO IŠGELBĖTĄ Bagnopolio KAIMĄ NUO SUDEGINIMO. Už tai dėstytojas J. Krikštaponį "kolaborantu-nusikaltėliu" išvadino, ir pasmerkė jį - Nerijaus Šepečio žodžiais J. Krikštaponis "SPRENDŽIA ŽMONIŲ LIKIMUS" ir dėstytojo žodžiais J. Krištaponis TAPO NUSIKALTĖLIU, KAD NUSPRENDĖ ŽMONĖMS GYVENTI, - tapo "kolaborantas", nes išgelbėjo Ukmergės žemę nuo antrojo Pirčiupio likimo. "Kolaborantas", nes su vokiečiais atvažiavo, "kolaborantas", nes su jais bendravo žmonių gyvybių gelbėjime, "kolaborantas", kad su vokiečiais BENDRAVO ŽVALGYBOS TIKSLU kaip Antinacinės pogrindinės organizacijos "Tautos frontas" Žvalgybos viršininkas. Laisvos Lietuvos istorijos dėstytojas "kolaborantu" išvadina už tai, kad BENDRAVIMO DĖKA REZISTENCIJOS TIKSLU GINKLAI GAUTI Partizaniam pasipriešinimui. Todėl Ukmergės bibliotekoje šio dėstytojo Didvyris tapo pasmerktu už Partizaninio judėjimo pagrindų sudarymą. NUOTRAUKOJE matote momentą, kai N. Šepetys, Didvyrį išvadinęs "kolaborantu, užvalgo ir Žvalgybos viršininko pareigų atlikimą ir padeda mikrofoną. Tai ar ne Kremliaus poziciją N. Šepetys išreiškė? Ar toks dėstytojas gali dirbti Lietuvos Vilniaus Universitete? Ką apie tai pasakys LII (Lii) direktorius Alvydas Nikzentaitis, kuris taip pat liko nepatenkintas dėl to senelio pabrėžto kaimo ir jo šeimos išgelbėjimo? Prašau išklausyti šio dėstytojo pasakytą teiginį - https://youtu.be/2vb_tQeM1Nw?t=13073 Tai, negi blogai, kad bendravimo so vokiečiais tikslu J. Krikštaponis gavo ginklų Partizaninei veiklai? Kaip tokią frazę įvertins VU istorijos katedra ir ... ? "Pasigrožėkite" kaip dėstytojas net nesiklauso to senolio pasakojimohttps://youtu.be/2vb_tQeM1Nw?t=10234

o    Gali būti 6 žmonės, žmonės stovi ir tekstas vaizdas1 Patinka· 4 d.

 

Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, papasakokite plačiau apie ginkluotą antinacinę veiklą, kuriai Krištaponis gavo ginklų. Ir išvis, iš kur žinios apie tuos ginklus? · 4 d.

Vytenis Aleksandraitis  AČIŪ, kad Donatas Glodenis TAIKLIAUSIĄ KLAUSIMĄ PATEIKĖ. Tik pataisau Donato klausimo esmę, nes ne "ginkluotos" antinacinės veiklos, o IDEOLOGINĖS, tokios, kaip J. Škirpa, Jonas Noreika ir kiti Balio Sruogos romano "Dievų miškas" herojai iniciavo, kad lietuviai boikotuotų į Wermachtą mobilizaciją bei SS legiono sudarymą, kad vyrus išsaugoti Partizaniniam pasipriešinimui, už ką Izraelio valstybės veikėjas ir Rusijos propagandistas-stalinistas Jakobas Kedmi Lietuvą garbina dėl SS dalinių formavimo sužlugdymo. O dėl Ukmergės antinacinės pogrindinės "Tautos frontas" organizacijos Krašto apsaugos ministerijos žurnale Karys buvo rašoma - NUOTRAUKOJE žemiau skaitykite. Dėl ginklų gautų iš vokiečių, berods, Rimanto Kauniečio (žymaus kraštotyrininko) užrašyto Šiluose 1991 m. iš sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės yra atsiminimas, kaip su lėktuvu iš Vokietijos ginklus gabeno. Tik kai kurie "istorikai" LGGRTC ir LII (Lii) ignoravo - jie man sakė, kad sesuo "melavo", kol Ypatingajame atchyve NKVD generolo Kapralovo raštelį neatradau-nepaviešinau, kad SESUO TEISYBĘ DĖL BROLIO SAKĖ. O Ukmergėje dabar Mindaugas Pocius prasitarė, kad J. Krikšaponio klausimas 2011 m. pakeltu tapo, kai SESUO MIRĖ - mirė paskutinė liudininkė Didvyrio biografijoshttp://kazlusporto.puslapiai.lt/.../leno-musio-str.jpg KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT

kazlusporto.puslapiai.lt kazlusporto.puslapiai.lt    2 Patinka· 4 d.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, 1. cit <...> "Kolaborantas", nes su vokiečiais atvažiavo <...> Tai žinoma, kad KOLABORANTAS (jei galėčiau, parašyčiau šį žodį 72pp šriftu, nes didesnių kolaborantų tiesiog nebūna). Petras iš Balbieriškio ar Jonas iš Varputėnų kaimo vargu ar būtų išgelbėjęs, jį būtų padėję į tą pačią duobę su kaimo gyventojais. Nejaugi nesuprantate, kad TOKS ir turėjo galią spręsti žmonių likimus?
2. <....> ŽVALGYBOS TIKSLU kaip Antinacinės pogrindinės organizacijos "Tautos frontas" Žvalgybos viršininkas <...> - baikime apie tą antinacinę rezistenciją, tai buvo vaikų žaidimas smėlio dėžėje, ji yra mistifikuota, idealizuota pasakėlė vaikams prie miegą, visa ta antinacinė rezistencija, apsiribojusi lapeliais, laikraštėliais ir dainuškų apie "prūsus" kūrimu. Mūsų pasiteisinimas Europai, kad bent nuo 1943 m. jau nebesudarėme naujų junginių nacių pavaldume. O apie bent kokį tautinį pasipriešinimą naciams 1941 metais.... Jūs juokaujate? Koks dar pasipriešinimas, kada visi stovėjo eilėje, kad naciams į užpakalį pabučiuot UŽ "IŠLAISVINIMĄ"? karo laike vienintelė reali antinacinė jėga buvo sovietų partizanai, o ne vadinamieji "tautiniai rezistentai" - generolai smėlio dėžėse.
1 d.  Redaguota

Vytenis Aleksandraitis Šiaip, Laimonas Abarius galėtų nesišaipyti iš Balio Sruogos DIEVŲ MIŠKAS, kuriame sovietų buvo uždrausta asmenybes vardinti. Todėl ir Donatas Glodenis galėtų Laisvės šalyje apie Dievų mišką knygą išleistą paskaityti, kurioje visi autoriai pavaizduoti. … Jų tarpe ir Jonas Noreika aprašytas, o J. Krikštaponio nėra, nes jį ištraukė Stasys Raštikis iš kelionės į Dievų mišką 

ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE / Stasys Yla

PRODEOETPATRIA.LT  ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE / Stasys Yla ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE / Stasys Yla     1 Patinka· 1 d.

Tadas Pargaliauskis Vienas šios grupės veikėjas bando pateikti visą istoriją, kad lietuviai tik aukos, pasipriešinimo dalyviai. Galiu nuraminti tai nėra naujiena kai viskas gražiai apivadalinama. Tokia taktika sena. Šiandien šios aplinkos asmenys publikuojasi, skaito Alkas.lt. Iš tautinio gynimosi tinka bet kokios priemonės. Pvz dažnai ištraukia iš platesnio minties konteksto kokį aspektą ir jį išryškina, suteikia iškreiptą turinį. Kitas dalykas padėtis yra tokia kad ir kas būtų parašyta tai daliai žmonių diskusijos tai neįžiebia, kad lietuviai gali būti ne tik aukos ginasi visais būdais. Tiesa dalis asmenų tapo pažangūs nebesisvaido apie „nepatriotinius“, „klastingus“ ir „parsidavusius“ istorikus.
Kai yra svarbus idealus paveikslas taip ir gyvenama. · 
16 val.  Redaguota

Vytenis Aleksandraitis ISTORIJOS KAIP MOKSLO PROBLEMĄ Tadas Pargaliauskis užkabino. Tai labai aktualu technikos išsivystymo amžiuje, kai Į ISTORIJĄ REIKIA TECHNIŠKAI ŽVELGTI, kaip tai daro raketų specialistas ir aviacijos kostruktorius Mark-as Solonin-as, verčiantis iš koto Kremliaus bolševikinę istoriją. O, svarbiausia, jis labai populiariai taisyklingu dėstymu įrodo 2010-04-10 Smolenske Lenkijos prezidento Lecho KAČINSKIO LĖKTUVO SUSPOGDINIMĄ, kuris labai siejasi Holizmo Sinerginiais ryšiais ir su J. Krikštaponio čia mūsų svarstoma problema. Todėl siūlyčiau nuodugniai išklausyti jo dėstymą bei dėstymo metodiką https://www.youtube.com/watch?v=cAEAI_CO9e0...

Катынь-2. Почему Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском ?

YOUTUBE.COM Катынь-2. Почему Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском ? Катынь-2. Почему Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском ? · 3 val.

o     

Laimonas Abariushttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Vytenis Aleksandraitis, šiandien gavau 104 eurų sąskaitą už šildymą, man tai svarbiau nei lėktuvas + visi pseudo herojai kartu sudėjus. · 3 val.

§   

Tadas Pargaliauskis Vytenis Aleksandraitis pasakysiu taip ne šioje temoje o kur jis kalba apie karybos istoriją Soloninas turi polinkį pirma kelti idėją, o jau paskui prie jos "parinkti" šaltinius, "pataisyti" dokumentus, kad "atitikų" jo idėjją. Soloninas nėra tikrai patikimas istorikas, jis tiesiog savo sukurtų gražių pasakų pasakotojas. Tiesa, kai kurie jo naudojami rusiški šaltiniai yra vertingi ir įdomūs, bet niekada nežinai kas ten tikra, o kas išgalvota. Čia yra kalbėta ir Lietuvoje. Tiesa a.a. Sigitas Jurgelevičius labai tikėjo Solonino kalbomis. Nors kritikuotas jis yra stipriai. Jei dalinatės nuorodomis susirasite kur ir kritikuojamas stipriai. 3 val.

o     · 

§  Vytenis Aleksandraitis ATSIPRAŠAU, bet, visgi, LĖKTUVO SUSPROGDINIMAS NĖRA " i š g a l - v o t a s " DALYKAS, gerbiamas Tadas Pargaliauskis. Negi, tikrai, Laimonas Abarius bus abejingas SĄMONINGAI NUŽUDYTIEMS trečio tūkstantmečio antrajam dešimtmečiui prasidėjus? Kaip galima toliau į istoriją lįsti, jei nematome LĖKTUVO SU SAVO SPARNAIS IŠKIRSTO MIŠKO, kai netyčia į jį įlėkė besileisdamas prie Demodedovo, ar Vnukovo - nepamenu? Tai tada kokius "makaronus galima kabinti ant ausų" visuomenei, kad ji patikėtų, jog supuvęs "Beržas nupjovė sparną"? Gal ir KIRVĮ PERPJAUTI GALI to beržo maži ūgeliai? Kokiais narkotikais tuos "makaronus ant ausų" apipylė, kad visuomenė sugebėjo tokią nesąmonę praryti, pasigardžiuodama? Gal teisininkas Donatas Glodenis iš Kriminalistikos praktikos ką nors gali paaiškinti? 2 val.

o  

o     

§  Tadas Pargaliauskis  Vytenis Aleksandraitis jūs mokate skaityti ? Blyn raides sudeliokite gaunasi žodžiai. Kalbu ne šio lėktuvo katastrofos atveju, o jo kaip karybos istoriko kompetencija. Jis kalba ir apie Baltijos šalis, kalba apie Nacių - Sovietų karą. Bet jūs akivaizdžiai matote ką norite matyti. Truputį atmerktos akys praverstų.  · 2 val.

Laimonas Abarius https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/rF-r75Bp3S1.png Mielasai Vytenis Aleksandraitis, Jus, matyt, rusai puola net sapnuose, kaip seną dvarininkę puolė skruzdės filme apie Tadą Blindą. Jei norite su rusais kariauti - yra tik tikslui šizofrenikų grupė, vadinasi "Rusijos informacinis karas". Čia yra istorikų grupsas todėl grįžkime prie temos. 2 val.

 

Vytenis Aleksandraitis KAD SOVIETAI PULTI VOKIETIJĄ PLANAVO - AŠ SUŽINOJAU, 1966 m. sausio viduryje (Mark-as Solonin-as tada buvo 7-ų metų vaikas), kai buvau į armiją paimtas, ir kai karantine pamačiau filmą 1939 m. gamybos, kaip Vokietija sovietus užpuolė ir gavo į kaulus vokiečiai, gerbiamas Tadas Pargaliauskis. O, kai 1979 m, vežiau Lietuvos DR rinktinę į visasąjungines Orientavimosi varžybas Urale, tai mūsų vyr. teisėjas buvo lakūnas bombonešio, kuris bazavosi Kirtimų aerodrome šalia Vilniaus. Jis mums-lietuviams (ir mano auklėtiniams) papasakojo, kaip1941-06-21 iš štabo telefonograma atėjo įsakymas nuimti visiems lėktuvams variklius remontui ir lakūnus paleisti į "уволнение". Tada lakūnai ir suprato, kad teks Vokietiją pulti. Todėl prieš karą atsipalaidavimui jis nuėjo pas mergaitę į Panerius Aukštuosius ir ten pas ją ant šieno paryčiais išgirdo bombarduojamą aerodromą ir jo sproginėjamus lėktuvus.

O suprato lakūnai apie karą, nes tada visa visuomenė buvo ruošiama karui, kad, neva, Vokietija puls sovietus per "provokaciją", o sovietai atkirs ir SUTRIUŠKINS Vokietiją IMPERIALISTINĘ, per kurią ir visą pasaulį, taip, kaip jos herbe planeta buvo pavaizduota jos visam užkariavimui.

Tai aš žinojau dar skaityti nemokėdamas, nes ant mūsų stalo stovėjo gaublys, apie kurį man senelis papasakojo-paaiškino, kas tai per daiktas.

O, tas filmas vadinosi, kaip pamenu: ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА.

Tai negi A. Hitleris toks "kvailas buvo" ir "nematė", kokius filmus sovietai stato, ir kokius žmones tremia 1941 birželio viduryje visų tautų palei Vokietijos sieną esančių ir kokią kariuomenę sutraukė palei Vokietiją visą?

Todėl man labai keista, kodėl Alvydas Nikzentaitis neįnicijuoja visoms mokykloms susipažinti su Hitlerio laiško Musoliniui tūriniu? Negi Kremlius tai neleidžia?

Todėl Laimonas Abarius gali ir toliau miegoti, "nematydamas, kodėl 1941 m. trėmimas įvyko. 2 val.

Gali būti 1 asmuo, orlaivis ir veikla lauke vaizdas

·          

o     

§  Donatas Glodenis Autorius Administratorius Vytenis Aleksandraitis, kad buvo visokių planų, ką daryti, jei vokiečiai pultų, niekas nesiginčija. Bet kai sakot, kad sovietai rengėsi pulti išmontuodami lėktuvus ir paleisdami lakūnus, tai kaip čia pasakius... 1 val.

 §  Donatas Glodenis Autorius Administratorius Diskusiją rakinu. Užteks.  ... 1 val.

Donatas Glodenis išjungė galimybę komentuoti šį įrašą. 

Formos apačia

   Čia bus APIBENDRIMAS šios diskusijos
Open photo

 Čia bus ženkliai pratęsta - PRAŠOME ATEITI VĖLIAU