Vytenio Aleksandraičio atviras laiškas Emanueliui Zingeriui

 

 

Gerbiamas Emanuelis Zingeris, aš su Jumis trumpai buvau šnektėlerėjęs Sąjūdžio 30-mečio minėjimo metu Seime, pasakydamas Jums, kad jei nebūtų nužudytas Jurijus Gagarinas, tada mes būtume jau šventę Sąjūdžio 50-metį.  Mat esu jo nužudymo liudininkas, 1968-03-27 prieš "jo dingimą iš radaro" fiksavau didžiausią tada dar nerealų apie 1700 km/val. greitį. O dabar pagal visus skaičiavimus paaiškėjo, kad iš didelio atstumo (per 300 km) tik 4,2 km aukštyje J.Gagarino skrydžio radaras matyti negalėjo, - vadinasi, mačiau tik jo žudiką naujai kuriamą tada naikintuvą Su-15. Todėl dabar atlikau tyrimus, apie kuriuos mano F.b. sienoje galite smulkiau paskaityti.

 

Todėl tyrinėju ir visus kitus KGB-inius ir net NKVD-inius nusikaltimus. Iš jųjų aiškiai matau, kad dabar ASIKERŠYTA Kaziui ŠKIRPAI UŽ TAI, KAD JIS DRAUDĖ PERSEKIOTI ŽYDUS, o Jonui Noreikai atsikeršyta, nes jis organizavo jų gelbėjimą, kurdamas antinacinį pogrindinį judėjimą, už ką pateko į Študhofo mirties stovyklą ir vos gyvas joje išliko. Jis gelbėjo žydus ir nuo savavališkų pogromų, prisidėdamas prie jų išsiuntimo į getą, nes man pats senelis pasakojo, kad toks buvo supratimas, kad tai jų "gelbėjimas" - niekas negalvojo, kad getuose prasidės žudymo akcijos. Juk pati žydų bendruomenė kūrė komitetus persikėlimui į apsaugomus getus.

 

Juk po A operatyvinės grupės (Einsatzgruppe A) 1941-06-25 įžengimo į Kauną ir jos vadovo Valterio Štalekerio dėka iš kart tą pačią naktį Algirdo Klimaičio įtraukimas į Vilijampolėje pogromo organizavimą, bylojo, kad tokios žudynės gali kartotis. Neatsitiktinai karo komendantas Jurgis Bobelis dėl persikėlimo į getą rašo įsakymą tą pačią liepos 10 d., kai šalia Lietuvos įvyko Jedvabno pogromas. Jame žydai turėjo nusigriauti savo Lenino skulptūrą, dainuoti revoliucines dainas, o po to tapo užmušti ir suversti į duobę su savo Leninu. Po to lenkai-katalikai išgaudė moteris su vaikais ir juos gyvus sudegino su mamomis. Aukų buvo apie 400. Tokios keršto bangos už atliktus trėmimus į Sibirą pražūčiai ir kitus NKVD-inius žiaurumus, galėjo toliau provokuoti pogromus.

 

O kaip tik Kazys Škirpa ir buvo nusistatęs prieš tuos pogromus. Todėl K.Škirpai už jo 1918 m. straipsnius, smerkiančius antisemitizmą, turi dėkoti Vilniaus žydai - jie todėl ir privalo reikalauti vėl atstatyti jo buvusios alėjos pavadinimą.

 

Nesąmonė, kad po 21 metų K. Škirpa tapo "antisemitu" - jokių įrodymų tam dar nerasta. Taip rašo daktarinę disertaciją ruošiantis Simonas Jazavita. Dar priešingai - Čikagoje leidžiamas lietuvių laikraštis "Draugas"; prasidėjusio karo ir Birželio sukilimo dienomis, net antraštėje rašė, kad "žydai nebus persekiojami", nes "žydus persekioti uždraudė K.Škirpa".

 

Matyt, už tai gestapas ir neleido Kaziui Škirpai atvažiuoti į Lietuvą; ir jį suimė - internavo.  Jis buvo internuojamas ne kartą ir kalėjo kartu net su generolo de Golio žmona, kol JAV armija juos neišlaisvino.

 

Ir tai natūralu - logiška, nes jei Kazys Škirpa buvo uždraudęs persekioti žydus, tai, matyt, todėl jis ir suimamas tam, kad netrukdytų rengti pogromus ir žydų žudynes. Todėl būtina Berlyne archyvus pakelti ir ieškoti, kokiu pagrindu jis buvo suimtas - neišleistas į Lietuvą vadovauti Laikinajai vyriausybei. Juk aukščiau paminėtas Valteris Štalekeris  ataskaitoje buvo parašęs taip:

 "Netikėtai paaiškėjo, kad suorganizuoti didesnio masto žydų pogromą išsyk gana nelengva. Čia visų pirma pasitelkėme anksčiau minėtų partizanų vadą A. Klimaitį, kurį tuo reikalu instruktavo veikęs Kaune mūsų nedidelis priešakinis būrys. A. Klimaičiui pavyko taip parengti pogromą, kad aikštėn neiškilo nei mūsų duoti nurodymai, nei mūsų iniciatyva. Pirmojo pogromo metu, naktį iš birželio 25-osios į 26-ąją, lietuvių partizanai likvidavo daugiau kaip 1500 žydų, padegė arba kitaip sunaikino keletą sinagogų ir sudegino žydų kvartalą, kuriame buvo apie 60 namų. Sekančiomis naktimis tuo pačiu būdu buvo padaryti nekenksmingais 2300 žydų." („Arūnas Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944)“. )

.....Tai, gal, K. Škirpa ką nors galėjo žinoti apie numatomus pogromus ir todėl jis ir tapo suimtu? Ar ne todėl Vilniaus taryba ir nesutiko atidėti svarstymą ir tyrinėti Berlyno archyvus?

 

Juk ir dėl  kviečiančio "nužudyti ... žydą" LAF 1941 m. kovo 19 d. atsišaukimo, doktoranto Stanislovo Staniulio mokslinį darbą "ar tai provokacija, falsifikatas ar tikras, dokumentas?"   (https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/02/stasiulis-brangusvergaujantysbroliai.pdf), galiu papildyti, kad apie tą atsišaukimą ir Nachmanas Dušanskis interviu pasakojo, kad jis suėmė sukilėlį per sieną einantį su tuo atsišaukimu ir su voku apie tikslią sukilimo bei karo pradžios data. Dėl to Nachmano viršininkas važiavo net pas Staliną, prieš kurį N.Dušanskis reiškė nepasitenkinimą, kad karui nepasirengė. Tame interviu N. Dušanskis pasakojo, kad suiminėjo  einančius per sieną sukilimo rengėjus dėka NKVD-istams dirbusio buvusio Lietuvos-Vokietijos pasienio viršininko kretingiškio ..., kuris informuodavo, pro kur ir kada eis sienos pažeidėjai. Be to II-oje savo interviu dalyje N. Dušanskis save vaizduoja kaip "antistalinistas"  tremiamus į Sibirą žydus iš vagonų išiminėjo ir kaip nuo Daktarų bylos jojo šeima buvo slapstoma, o jis pats paslėptas į tankmę ("в глущь"); (į Alytų) išsiuntimu, matyt, Adolfą Ramanauską Vanagą sekti, kurį baisiausiai ... šmeižė ir ne tik jį ...

 

Panašu, kad Vilniaus taryba ar ne jo šmeižtais ir vadovaujasi? Ar ne jam Lukiškių aikštėje  vieta rezervuojama su josios skandalu prieš valstybinį akcentą? Juk tame interviu N. Dušanskis pasigyrė žinojąs, kad Stalinas numirs ir todėl buvo sugrąžintas į Kauną "dar prieš generalisimo mirtį". O patikrinti negalima, nes LGGRTC tinklaraščio "KGB veiklos" skyrelyje jo vienintelio ir nėra pareigybių aprašymo. 

 

Tai kaip galima dėti taškus, jei daug kas neištirta - nėra elementariausių visuomenei būtinų žinių? Kad ir dėl bendros Gestapo-NKVD-inės provokacijos su tuo "LAF-o atsišaukimu" yra įsitikinęs Birželio sukilimo atsišaukimus spausdinęs, tikriausiai mano tėvo VDU bendramokslis (elektrotechnikos srityje) Pilypas Žukauskas "Narutis", kuris taip pat Študchofe kalėjo su Jonu Noreika, Baliu Sruoga ir  kitais. Ar ne dėl Gestapo-NKVD  bendradarbiavimo dar iki karo pradžios buvo sunaikinti Vilniaus ir Žemaitijos LAF-o centrai? Juk buvo vokiečių agentas Rudolfas Klausas, kuris, atrodo, buvo užverbuotas Aleksandro Slavino. Jis pažinojo J. Ribentropo biuro Berlyne užimtų teritorijų Rytuose viršininką Peterį Kleistą. Su pastaruoju bendravo ir K. Škirpa - su juo dalinosi LAF-o planais, kuriuos P. Kleistas perduodavo R. Klausui. Tą schemą aprašo neseniai į Anapilį iškeliavęs istorikas Augustinas Idzelis, kuris įvardija  kaip NKVD falsifikatą, kad suaktyvinti Lietuvoje pogrindį, jį išaiškinti ir sunaikinti.

 

Šituo falsifikatu ir kitais istoriškai klaidingais teiginiais dabar klaidinama Jono Noreikos anūkė Silvia Foti, kuri Facebook-e mane išdraugino ir padarė uždarą profilį, nes, matyt, neturi nuomonės ir visiškai nediskutuoja. Toks įspūdis, kad josios vardu labai meistriškai sumanipuliuota.

....Manipuliacija ir Vilniaus tarybos akivaizdi, kai meras Remigijus Šimašius, paskutiniame savo straipsnyje (https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/remigijus-simasius-apie-skirpa-ir-atsakomybe.d?id=81809869), neradęs jokių kitų argumentų, atkartoja Nachmaną Dušanskį apie tą akivaizdų NKVD-inį falsifikatą, priskirdamas "autorystę K.Škirpai". Bet neparašo, kokiu pagrindu, nepateikė autorystės įrodymo. Tuo labiau, kad mokslininko S.Jezavitos straipsnyje apie Slovakiją, aiškiai parašyta, kad K.Škirpa apie žydų žudynes sužino tik 1942 m. pabaigoje. Ir tai suprantama - K.Škirpa buvo internuotas. Tai dabar R.Šimašius "kaltinimai" gaunasi, kad gestapas nuo jo slėpė informaciją ir "kaltas", kad buvo suimtas. Ar didesnio absurdo negali būti, mero dėka, klaidinant net visos šalies visuomenę?  Ir tas kaltinimas vien tik dėl antisemitinio "žydų išbaidymo" LAF-o pareiškimo, dar ne aišku, kieno iniciatyva pareikšto. Bent, man iš visų studijų, susidaro įspūdis, kad kaip LAF-o vadovas, galėjo neprotestuoti, nes artimai bendraudamas su nacių elitu, galėjo nujausti kažką negero planuojamą su žydais ir VARDAN ŽYDŲ GELBĖJIMO - JŲ IŠBAIDYMAS PASITARNAVO DAUGELIO GYVYBIŲ IŠGELBĖJIMU. Pavyzdžiui, grėsmę supratusi, ryžtingai su sovietais iš Jonavos pasitraukė rašytojo Kanovičiaus šeima.

 

Deja, mes; gamybinio mokymo meistrai Grigorijaus pasikviesti į Jonavos profesinių mokyklų auklėjimo valandėles negalėjome, nes sovietmetyje tapo sunaikintos žydų kapinės - ištrintas jų bendruomenės buvimas aplamai. Ar galėjome mes rašytojui skausmą kelti širdyje, kai žydų naikinimo vietose: Girelėje, IX-tajame ir net visur buvo minimos tik "Tarybinių žmonių aukų", o ne žydų naikinimo vietos? Ką, komunistai tik žydus laikė sovietiniais ...?

 

Ir kai per pirmąjį Sąjūdžio mitingą Jonavoje, kuriame dalyvavo Arvydas Juozaitis,  Vytautas Landsbergis ir iš Australijos atvykęs; nuo nacių nukentėjęs  profesoriaus brolis Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis, po pirmojo kalbos, paėmęs žodį, DŽDT rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas pasigyrė, kad Žydkapiuose kurs pasilinksminimo parką, aš kaip stadiono darbuotojas, šalia kurio buvo žydų sunaikinti kapai, pakėliau triukšmą, kad linksminsimės ant miesto bendruomenės narių sunaikintų kapų.

 

Nuostabu, kad tuoj pat, mūsų sąjūdiečių spaudžiama, rajono valdžia atsitokėjo ir tuoj pat tais pačiais metais sugražino Taurostos upelyje nuskandintus antkapinius paminklus ir išrikiavo tik šalia palaidojimų, nes vietas nustatyti, iš kur buvo nukelti - jau buvo neįmanoma.

 

O, štai, Vilniuje, Šimašiaus vadovaujama savivaldybė ir toliau ant kapinių žada tęsti linksmybes Sporto rūmų vietoje, palikusi sostinę visiškai be jokio stadiono. Ar taip Lietuva vėl nepraranda Vilnių?

 

Juk buvo eilėraštis "Be Vilniaus nenurimsime", kuris buvo tapęs antruoju Tautos himnu. Ogi

 jojo autoriaus atminimas jau visiškai baigiamas sunaikinti, kuris buvo Lietuvos dramaturgijos

 Tėvas. Simboliškai videoįraše aš ne tokį jo vardą perskaičiau sunkiai įskaitomoje iškabėlėje ir

 ant jo memorialinio muziejaus kamino videoįraše užfiksavau tuščią gandralizdį, į kurį jau

neparskrenda gandrai.

 

Mūsų paveldo išmetimo ir K.Škirpos atminimo sunaikinimo proga pažvelgiau ir į šio Lietuvos

dramaturgijos puoselėtojo atminimo naikinimą - galite PAŽVELGT IR IŠKLAUSYTI:

 https://www.facebook.com/vytenis.aleksandraitis/videos/3044227402284271/