MANO GIMTADIENIO Lietuvai PASEKMĖS, IGNORUOJANT HOLIZMĄ ir puoselėjant komunistinį Redukcionizmą
Per mano gimtadienį (liepos 12d.) Lietuvoje verkė dangus, nes tą pačią dieną Čikagoje teismas nusprendė Neringą Venckienę Lietuvai perduoti. O josios palaikytojų grupės aktyviasioji tokia buvusi mano gera draugė Rima Loreta to mano gimtadinio išvakarėse pavadino mane „aukščiausios klasės šizofreniku“ (nuoroda-1) už tai, kad per Sausio įvykius skambinėjau sovietinės armijos nusikaltimų Lietuvoje ir Latvijoje tyrėjui, dabar nužudytam Sergejui Belozercevui (nužudytosios Galinos Starovoitovos kolegai) ir už tai, kad pirmojo mūsų planetos kosmonauto Jurijaus Gagarino žudiko naikintuvo Su-15 (praminto pasaulyje “Boingų žudiku”) esu jo nerealaus tada mums greičio fiksuotojas savo radaru, o taip pat jojo mokinio Vladimito Komarovo žuvimo trajektorijos fotagrafuotojas nuo vadavietės planšeto, prie kurio kariniame dalinyje 71537 kaip štabo fotografas pastoviai fotografuodavau ypatinguosius stambių karinių pratybų ir į kosmosą bei atgal iš jo nusileidimo skrydžius (Apie tai mano išsami studija http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/gagarino-nuzudy…/index.htm )

Lygiai tą patį apie mane teigia ir N.Venckienei suimti judėjimo organizatorius, D.Š., kuris yra, atrodo, sovietinių kariškių užaugintas. Apie tai man tvirtino vienas iš tų kariškių vadovas ir su Lietuva bei Kauno savivaldybe besiteisiančios kol kas nelegalios „Baltasis gandras“ sodų bendrijos pirmininkas A.K. Tos bendrijos Facebook-o profilis taip pat man nustatinėjo „psichinę būseną“ (nuoroda-2a) dėl ko buvau krepesis į policiją (nuoroda-3),, bet, tą profilį staiga panaikinus, neliko pagrindo tirti mano skundo. Todėl nieko nuostabaus, kad to paminėtojo D.Š. leksikos ir mąstymo stiliaus braižu (nuoroda 3a) man asmeniškai buvo gaminti melagingi „psichiatrės“ Facebook-o profiliai (nuoroda- 2), kad nustatinėti mano „psichinę būseną“, keršijant man už Jonavoje NATO kariškių apšmeižimo falsifikacijos demaskavimą (nuorodos 3, 4, 6 ir 5 keršto). Tada, kad paniekinti pernai Vasario 16-tosios šventę, tuo apšmeižimu buvo susirūpinusi net Vokietijos kanclerė Angele Merkel ir Pentagonas (nuoroda-7). Net man teismais ir prokuratūromis tąsai D.Š. man grasino, nes yra Teisininkų korporacijos savininkas ir aš jį už chuliganizmą bei įkyrumą esu blokavęs net 16 kartų (nuoroda 8), kuris vis kitus profilius gaminasi ir lenda, kad mane pastoviai terorizuoti.

Dar įdomiau, kad buvo pagamintas mano antrininko melagingas profilis su tikslu mane kompromituoti kaip „alkoholiką“, nors visą gyvenimą atidaviau blaiviam gyvenimo būdui ir sportui bei turizmui propaguoti. Už pastarąjį taip pat man tąsai D.Š. su kitu Neringos Venckienės priešininku man keršijo-tyčiojosi, kad 1969 m. buvau nuėjęs padirbėti komjaunimo komiteto instruktoriumi, kad atkurti KGB uždraustąjį Jonavos Turistų klubą. Tada už susipažinimą su buvusiu politiniu kaliniu bei disidentu, dabar Jonavosgarbės piliečiu šviesios atminties rašytoju, kraštotyrininku ir keliautoju Gediminu Ilgūnu bei už jo susuktus ir per to Klubo atkurimo konferenciją parodytus kinofilmus garsiausio Sibiro tyrinėtojo-geografo bei 1863-64 m. sukilėlio-tremtinio „Jono Čerskio keliais“ ir „Kolyma, Kolyma“ man teko palikti tą ideologinį darbą ir visą likusį 20-metį paskirti to klubo veiklai, kur kelionių megėjai bei Kultūros fondo Taurostos klubų aktyvas iniciavo Sąjūdžio įkūrimą Jonavoje ir kuriam ant dienų sukaks 30 metų.

Todėl vyksta iš manęs pastovios dabar patyčios vien todėl, kad dirbau sportinį darbą Kazlų Rūdoje ir dviračiu važinėdamas į darbą bei namo,, pakeliui užvažiuodavau į Garliavos Klonio gatvę, pasižiūrėti, kas ten darosi. Juk netoliese – Janučiuose palaidoti mano seneliai ir promočiūtė, kurią Garliavoje mažas lankiau.

Na, o kai buvau išvarytas iš to instruktoiaus pareigų, kaip „sužlugžiusio ideologinį darbą“ (į komjaunumą nieko nekalbinau, nes tokiam darbui nebuvau pasirengęs) – buvau išmestas iš to darbo ir bibliotekose išėme visus Jonavos balso rajoninio laikraščio numerius už tą periodą, kai dirbau tuo instruktoriumi ir lankydamas komjaunimo pirmines organizacijas kolūkiuose bei įmonėse, labai apie jas aprašinėjau naujuoju savo vizijos požiūriu, kokia turėtų būt jaunimo organizacija, siekianti sveiko-turiningo ir prasmingo laisvalaikio.

Todėl ir dabar Viešojoje bibliotekoje už 1969 m. pabaigą to laikraščio komplektuose yra tik rugsėjo mėn. paskutinis numeris su mano nemažu straipsniu apie Azoto Jaunųjų specialistų krikštynas. Ten ezopine kalba mintį prakišome apie mirties nuosprendį už nepasitenkinimus per krikšynų ceremonjalą, kurį aprašiau ir įsipareigojau įkurti analogišką Rajono jaunųjų specialistų tarybą. Tame straipsnyje (nuoroda 10) buvo mano programinė nuostata, einant dirbti į tą komjaunimo darbą. Pamačiau, kad organizacijoms turi vadovauti ne su tik pradinių klasių įsilavinimu melžėjos-traktoristai-komunistai, o specialistai, turintys daug idėjų jaunimo veiklai išjudinti. Todėl ir įvyko konfliktas, nes pagal CK nurodymus privalėjo būt planas, kad organizacijoms vadovautų jauni komunistai, kur specialistų-komunistų partijoje nebuvo, nes į partiją stodavo tik beraščiai, kuriuos lengviausia ir galima būdavo prišnekinti į jau tada žlungančią kruvinąją vienpartinę sistemą, kuri būtų ir sprogusi, jei nebūtų nužudytas J.Gagarinas. O tada Sąjūdis ir būtų dabar šventęs 50-metį, o, ne 30-metį.

Taigi, mūsų Jaunųjų specialistų globėju buvo dar pats neseniai buvęs jaunuoju specialistu kitas Jonavos garbės pilietis a.a. Bronislovas LUBYS. Jis tada ir buvo didelis sportinių-turistinių kelionių entuziastas, plaukojant baidare srauniomis Karelijos ir Kolos pisiasalio upėmis, į kurias jo grupę buvau išlydėjęs Caga-Pana-Varzuga maršrutui, kuriuo aš pirmiau buvau praplaukęs, o po to Azoto Vandens sporto klubo inžinierIų-vadovų grupė su V.Lubiu tapo Sovietų Sąjumgos čempionais III-čiųjų sudėtingumo kategorjų grupių tarpe. Pamenu – tan buvau prie Lavozero (Lavjarvo) ir Saidjarvo ežerų treniruotei užbėgęs į Chibinų kalnų grandinės moteriškosios Krūties (Нинчурт) kalną, kur dabar nustatyta piramidė, kurios statytojai, veliau statė Egipte tokias pat piramides ( nuoroda 10).

Verkė Gamta, nes pasaulio,ir, ypač, Lietuvos jurispridencija, skirtingai, nei biologai, IGNORUOJA HOLIZMĄ. Juk pagal stalinistinį-komunistinį Redukcionizmą advokatas Gytis Černiauskas „nenešė mergaitės“, nors mes visi matėme nešant, bet pagal Redukcionizmą, ignoruojant Holizmą, nesiskaito, kad mes matėme nešant, nes juridiškai (redukcionistiškai) nenešė ir mūsų matymai nieko nereiškia. Todėl ir reikės Neringai atsakyti, kad mes matėme taip, kaip neturėjome matyti, nes nešant mergaitę lauku per kiemą, visų akivaizdoje nesiskaito nešamu, o tik „padėjimu“. Juk tam ir buvo nusukti video registratoriai. Todėl nėra jokio įrodymo, kad advokatas jau nuo Neringos Venckienės kelių paėmęs su savo kliente jos dukrą ir pradėjo kambaryje nešti. Jeigu tas būtų užfiksuota, tai tada jokia ekstradicija būtų neįmanoma. Ką apie tai kitąs Advokatas Adolfas Remeikispasakys?

O dabar, mes patys esame „kalti“, ir todėl dėl mūsų „kaltumo“ dar labiau Neringai reikės atsakyti, KAD MES NETEISĖTAI MATĖME TAIP, KAIP MUMS NEPRIVALOMA BUVO MATYTI, nes nuo namo prieangio iki automobilio vos kelioliką metrų vaiko panešėjimas skaitosi ne nešimu, o tik padėjimu. Todėl ir man reikės teismene tvarka atsakyti už "neteisingą" matymą ir dar išdrisus „neteisingai“ rašyti –„šmeižti advokatą ne nešusį, o tik „padėjusį“ nešti, dar, tiksliau, „prilaikiusį“.

Tai man išaiškino iš manęs pastoviai besityčiojantis Neringos suėmimui judėjimo, skirto teisėsaugai paspausti organizatorius Donaldas ŠARMAUSKAS, kuris yra ir Tesininkų korporacijos steigėjas beI josios savininkas, man pastoviai teismais grasinantis už neteisingą matymą. Štai, jo man aiškinimas, manęs įtikinėjimas, rašant, kad jam „video matyt jog advokatas tik prilaikė mergaitę motinai ir viską darė teisiškai.“. – galite pasižiūtėti, kaip šis Teisininkų korporacijos savininkas man chuliganiškai; visai ne į temą tai parašė, dėl ko jį žemiau įspėjau net 37-tą kartą, jog tema apie J.Gagarino nužudymą, kurios nagrinėjimą taip pat trukdo, nes yra sovietinių kariškių užaugintas, ir, matyt, vykdo, kažkokią, spec. operaciją pastoviai prieš mane. Žiūrėkite kokią pastabą man pateškė:-http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/sarm-as-del-stank-es-1.jpg

Šitą, nesamonę komunistinę-redukcionistinę, kaip supratau, neblogai nusimanė, Neringos Venkienės palaikymi F.b, grupės pagrijdinėje NUOTRAUKOJE (koliažo dešineje viršuje UŽ Neringos VENCKIENĖS KLASTINGAI BESIŠYPSĄS Sigitas MARTINAVIČIUS, kuri ir buvo, kaip supratau iš jo pačio paskirto partijos kūrimo reikalams, kaip N.Venckienės „dešinioji ranka“, su kuriuo telefonu prakalbėjau šimtus valandų, nes jis bolotiravosi į Seimą Jonavoje ir už kurį gerai agitavo Andrius Lobovas, dabar darantis žygių, kad įsiaiškinti per DNR, ar Deimantė nėra jo dukra?

Todėl, kai S. Martinavičius buvo iškėlęs baudžiamąją bylą Gyčiui Černiauskui už mergaitės išnešimą, aš jam norėjau ir žadėjau mokslininką biologą habilituotą mokslų daktarą Joną Liudą Podėrį, žinomą pasaulyje, kad jis ponui Sigitui pateiktų konsultaciją ir pamokintų, kaip teisme įtikinėti teisėją nenaudoti Redukcionizmo, o NAUDOTI HOLIZMĄ, KAIP BŪTINYBĘ GYVAI GAMTAI PAŽINTI (tai biologai daro jau nuo XIX-to amžiaus, nes tą metodą aprašė Aristotelis savo Metafizikos kurinyje ir, ypatingai, Holizmą naudojo Hipokratas, kurio dėka Holistinė medicina yra efektingiausia, o Holistinė pedagogika dar svarbesnė, kurią aš ir naudojau sporte, pasiekdamas žymiai geresnių ugdymo rezultatų.

Todėl būtuna kreipti didelį dėmesį į Holizmo SINERGINIUS RYŠIUS, apie kuriuos dėsto ir veikalą parašęs Riomerio universiteto Filosofijos katedros profesorius Kanišauskas. Gaila, apie jį ir apie Holizmą nieko nežinojo Neringa Venckienė, kai su ja aiškinausi, ir, manau, kad tai ir yra jos pralošimo viena iš priežasčių. Be to, nemažai nusimano apie Holizmą buvęs Užsienio reikalų ministras bei Drąsos Kelio Seime frakcijos narys habil. m.d. profesorius Povilas Gylys, kuris ekonomiką mato ir per Holizmą.

Todėl nieko nuostabaus, kad Sigitas Martinavičius, matyt, nusprendė, geriau iš tos bylos „tepti slides“, nei konsultuotis ir kariauti tikroje kovoje, o "ne pereiti į priešininkų pozicijas".

Todėl, kaip matote, mano KOLIAŽE, jis man keršija, po mano gero pažįstamo ir buvusio bendradarbio Algirdo Patacko mirties - mane erzina, KLAUSIA, AR DABAR NE MANO EILĖ NUMIRTI.

Juolab, Neringos Venckienės ATIDAVIMAS Lietuvai YRA POLITINIS, O NE TEISINIS SPRENDIMAS, NES N. VENCKIENĖ YRA NE PILIETĖ, O POLITIKĖ. Reiktų JAV Čikagos Teismo sprendimo nutartį paskaityti. Kiek teko girdėti, kad buvo Lietuva lyginama su Palestina ir jos teisinių pažeidimų gausa, bei Lietuvoje, atset, „labai patikima teisine sistema“ (jei neklystų čia tai rašydamas). Tai, gerai, kad nelyginama Lietuva su Šiaurės Korėja, kuri sparčiai taisosi, ar ...???

Ir kaip ne gaila, labai panašu, kad N. VENSKIENĘ ATODUODA PER MŪSŲ – PALAIKYTOJŲ „KALTʓ, nes tarp mūsų yra ne mažai prorusiškai priešiškai Lietuvos politikai nusistačiusiųjų, ypač, prieš konservatorius ir prieš Nepriklausomybės pirmąjį Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį, nors konservatoriai ir, ypač, V. Landsbergis buvo aršiai nusistatęs prieš panaudotą prievartą prieš mergaitę, jis ir konservatoriai matė senus sovietinius „Geležinio Felikso“, t.y. Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio pasmerktuosius „teisinės“ sistemos komunistinės praeities metodus. Todėl ne nuostabu, kad matėsi socdemų lyderystė, sudorojant N. Venckienę– tarp jų užtarėjų net nežinau. Todėl nieko nuostabaus, nes F.E.Dzeržinskis, kurio gimtąjį namą lankiau su dviračiu savo ekspedicijoje po Baltarusiją (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=839609966079370&set=pb.100000911233614.-2207520000.1531477348.&type=3&theater), kurį ypatingai saugoja Baltarusijos KGB ir labai už tai dėkoja Rusijos FSB. Dar buvau prie jo sesutės kapo, kurią nušovęs buvo, matyt, Feliksas, dar vaiku būdamas, o po to tapęs žiauriausiu ir didžiausiu žmonijos žudymo sistemos ištobulintuju. Dėl to ir vyko holokausto žudynės kaip kerštas komunizmo nusikalimams ir fašistiniai nusikaltimai pagal statistiką tik kokį penktadalį užima tų komunistinių nusikaltimų skaičiaus

Nieko nuostabaus, kad Lietuvos social demokratų partijos signataru ir yra pats Feliksas Edmundovičius Dzeržinskis, Todėl labai keista, kad LSDP taip ir nepasmerkė savo partijos įkūrėjo-signataro politinę istorinę komunizmo nusikaltimų seriją.

Tiesa, Lietuvos Komunistų partijos įkūrėjo: sušaudyto su Keturiais komunarais proanūkiu Jurui Požėlai Kazlų Rūdoje per Protų mūšio renginį siūliau, kad LSDP turėtų surengti mokslinę konferneciją socialdemokstaijos požiūrio išreiškimui į komunistinius nusikaltimus. Tik, socdemų nelaimei, jaunasis socdemas, tapęs Sveikatos ministru, paliko mūsų pasaulį. Su juo nesusitiko net ir pats, Andrius Lobovas, jį pakeitė Sveikuolių pfezidentasDainius Kepenis.

Juk jo Sveikatos mokyklos Palangoje klausytojomis ir buvo ne tik Neringa Venckienė, bet ir jos mama Laimute Kediene bei teta Audronė Skučienė. Lygiai taip pat šeimos sveikuoliškųjų tradicijų perėmėju ir ypatinguoju sveikatos ugytoju buvo net pats Kovotojas Drąsius Kedys.

Tyrinėjau jo kambarį – treniruoklį, treniruočių ypatingos specifikos metodiką. Pastebėjau ant sienos kabantį Kalantinių nuotrauką didžiausioje pagarboje. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607839302589772&set=pb.100000911233614.-2207520000.1531488475.&type=3&theater Todėl visa „pasakėlė apie narkotikus ir alkoholį“ gali tik alkoholokai ir narkomanai patikėti, nes yra būdinga savybė pagal žemaitišką patarlę: KUOM KVEP – TUOM KIT TEP.

Todėl atradau paralėlę ir KGB žudymų charakteringą metodiką, įpaišant alkoholį, kad ir pirmojo planetos kosmonauto Jurijaus Gagarino nužudyme. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607839682589734&set=pb.100000911233614.-2207520000.1531488475.&type=3&theater Juk dabar J.Gagarino dukroms, V. Putinui ir visai Rusijai ruošdamas traktatą, tinkantį ir Drąsiui Kedžiui, dėl J.Gagarinui KGB išgalvotos „alkoholio žūties priežąsties“ iš 10-ties temų, 8-toje temoje taip dėstau (per GOOGLĘ vertėją mintį pagaukite, nemokantys mūsų kaimynų ir priešo kalbos)
.. 
8-ая тема: ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ПОДБРОШЕННОЙ ОБШЕСТВУ «ПРИЧИНЫ» АЛКОГОЛЯ 
Помню, это событье несчастья не сходила до осени. Как дембилизировался и приехал домой в Литву, мне отец, как организатор в Каунасе всесоюзных шоссейных-кольцевых автомобильных гонок и преподаватель в Политехническом институте по Психологи безопасного движения, мне похвастался, что студентам даёт пример с гибелью Ю.Гагарина и опасности алкоголя при вождение транспорта.

Тогда я с ним и поспорил, так, как я в армии видел лётчиков как самых интелектуальных офицеров. И по закону мотиваций в психологии, доказывал, что полёты делаются не «из за нечего делать», а из за учений по совершенствуя какому то важному навыку. Мой отец очухался, как я спросил про его студентов, ли они «выпившие на лекции-занятия приходят?» или его «автогончики-спортсмены тренируются-соревнуются пьяные?». При том напомнил, что космонавтам большой есть отбор, тем более, особенно, что Ю. Гагарин дипломантом высшего очередного заведения был перед своей гибелью. Потому по логике ни как не складывалось возможное употребление спиртного перед полётом, хоть в обществе пьянств примеров было больше, чем надо. Потому и прилипло подброшенная «версия», за которую зацепились, по моим наблюдениям, те, которые сами страдают алкоголизмом, или от него пострадавшие. Это утверждаю из практики путешествий по России в командировках и спортивно-краеведческих экспедиций, беседуя в поездах с пассажирами. В беседах как педагог по спорту я доказывал, что на сверхзвуковом летать, то не пьяному колхознику с трактором по полю барахтатся, из за чего тогда и ломался насильственный коммунистичкий строй. 
… 
Тогда мой отец признался, что преподавателем Политехнического института какие-то «лектора» с Москвы отдельно беседу с преподавателями имели и всех преподавателей института настроили с студентами разговаривать о вреде алкоголя. Так мне отец и не сказал, откуда и кокой «професссии-специалйности», конкретно эти «лектора» были.

Tad, grįžtant prie socdemiškųjų Antivioletinių nuostatų, reikėtų prisiminti, ką po Didžiojo Spalio perversmo, kurio 100-metis visuomenei dėl Rūtos Vanagaitės šmeižtų sąmoningų buvo neleistinai praleistas, kad priminti visuomenei pačių skaudžiausių pamokų priežastį parodyti. Bet, deja, R.Vanagaitė, panašu, šmeižtus savo apie A.Ramanausją Vanagą paleido tam, kad nukreipti dėmesį nuo komunizmo nusikaltimų.

Tai primenu. Normaliam socdemui reik elgtis Garliavos istorijos klausimu taip, kaip tai darė „Marksizmo Romos poliežiumi“ pravardžiuojamas asmeninis –žydo Karlo Markso ir Fridricho Engelso taip pat asmeninis sekretorius bei Vokietijos socialdemokratų vadovas Karlas Kautskis, kuris pasmerkė V.I. Lenino vykdomą teroro politiką ir parašė veikalą TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS.

Taigi, socdemai, toje konferencijoje ir galėtų panagrinėti, kokie iš esmės buvo teisiniai pažeidimas Garliavos istorijoje, kurius aš asmeniškai mačiau net 10 principų, dėl kurių reiktų Pedofilijos teismą persvarstyti iš naujo, atsiradus naujoms aplinkybėms čia mano paminėtoms – (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774792879227746&set=pb.100000911233614.-2207520000.1531479083.&type=3&theater ) Kokius paprieštaravimus ar papildymus galėtų pateikti Teisės mokslų daktaras socdemus žinantis Mantas Varaska ir jo Jaunosios Sūduvos bendramintis Giedrius Bielskus?

Taigi, nieko nustabaus, kad kai kas labai džiūgauja – triumfuoja dėl Čikagos teismo sprendimo ir tam rengiamas 19 d. Vašingtono aikštėje „padėkos“ renginys, (https://www.facebook.com/events/483235365432436/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1531465560619686 ) kurio organizatoriumi ir yra, kaip atrodo. Marius Kuprevičius Kuprevičius Marius - Jakobinas.

Ką reškia jo toks savęs įvardinimas giljuotinomis pagarsėjusios Prancūzijos revoliucijos kraštutiniųjų ...? (minties nebaigiu ir komentuoti, politiškai negaliu... ) Tik žinau tiek, kad garsus diplomatas Mykolas Kleopas Oginskis, pasitraukęs iš jau nelikusios Lietuvos ir iš jos pačios širdies-Jonavos, mūsų kraštą palikęs, labai kratėsi jam klijuojamo „jakobinų“ etikėtės. Gali būti, kad tai ir buvo Lietuvos paskutinio padalinimo pasekmė, tas JAKOBIZMAS. (kažkaip nepastebėjau politikos istorikų tokio vertinimo)

Tik labai dera prisiminti, kad Kuprevičius Marius labai didžiuojasi savo proseneliu, kuris, atseit, turėjo būt sušaudytu kartu su Keturiais komunarais, bet jam pavyko į kalėjimą gauti lauknešėlį – duonos kepaliuką, kuriame buvo paslėptas iš Maskvos nurodymas atsisakyti komunistų partijos ir išsaugoti gyvybę. Todėl jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos ir už gerą kariškų mundurų siuvimą kalėjime Prezidnto A. Smetonos buvo amnestuotas.

Todėl labai norėtųsi Mariaus paklausti: Ar dabar gauna nurodymus iš Maskvos ir kokius? Juk Marius jaunystėje ir vaikystėje bei paauglystėje, lyg, atstovavo Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose, nes jo tėvas dabar žinomas labai pasaulyje treneris, ruošiantis pasaulinių varžybų medalininkus. Yra kalbų, kad ir pats, atrodo, Marius gyrėsi, kad jo tėvas yra V.Putino trenerio draugas, kad ir jį patį, matyt, pažįsta per treniruotes-sportą? Mat, tas klausimas turėtų rūpėti, nes Rusijos Dziudo mafija galingiausia pasaulyje ir ji valdo, atrodo, visą Rusijos alkoholio pramonę.

Todėl būtų gerai, kad konservatoriai ir jų vienas iš lyderių Andrius Kupčinskas , pakomentuotų politinę savo mamos, aktyviausios Neringos Venckienės oponentės socdemės Aušrinės Pavilionienės sūnaus Žygimanto viešnagę į JAV ekstradicijos klausimu. Ar tai negali pintis su Rusijos interesų sfera, kaip ir šio paminėto Dziudo sporto šakos atstovo?

Man, vis tik, kaip sporto pedagogui, prisimunus Klonio gatvėje keliamus teisinius pažeidimus, pirmiausiai, juos mačiau ir Mariaus pusės.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943319675708398&set=pb.100000911233614.-2207520000.1531484583.&type=3&theater Juk policininkui kelias buvo pastuotas ne privačioje valdoje, o viešoje teritorijoje-gatvėje, grubiausiai pažeidus įstatymus, neleidus gatve praeiti žmogui-asmeniui. Dar labiau, kad buvo SULAUŽYTAS Mhando Gandžio NESMURTINIO PASIPRIEŠINIMO PRINCIPAS VERTINTINAS TIK KAIP PROVOKACIJA, kurios nesustabdė net pats kunigas Jonas Varkala. O, be to, dar ir iš sportinės pusės sulaužytas dvikovinių sporto šakų principas savo sportinius sugebėjimą pavartojus ne sportui, ką draudžoa sportinės etikos taisyklės.

Juolab, M. Kuprevičius buvo atvykęs ginti mergaitę, kai dar nebuvo teismo sprendimo. Kas davė žinią iš anksto, koks bus teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimas?

Kas galėjo padėti Mariui susiprasti, sumotyvuoti be jo paties „susiprotėjimo?
Kaži, ar jis pats tai gali žonoti? 
Ar ne analogiška, kaip ir priešingoje stovykloje čia mano aukščiau pateiktas pavyzdys?

N U O R O D O S :

1-nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/rimka-aikstos-kkases-sizo… 
2- nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/sarm/adomaitienes-koliaza…
2a – nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/index-bendrija-tapo-psich…Sovietinių kariškių nelegalios ir su Lietuva besiteisiančios sodų bendrijos “Baltasis gandras” keršto ir patyčių pavyzdžiai 
3 nuoroda- http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/index-jon-kaun-policijai-… 
4-nuoroda https://www.facebook.com/vytenis.aleksa…/…/1492744147432612… NATO karių apšmeižimo demaskavimo tema, kuri buvo intnsyviai persekiota D.Šarmanausko ir sovietinių kariškių Baltasis gandras sodų bendrijos profilio, prieštai busio Donatas Donatėlio, kurį apskudus policijai, tuoj patbuvo panaikintas ir čia matysis „mano komentarai su siena“. 
3a- nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/index-melo-ir-psichiatro-…Teisininkų korporasijos steigėjo ir savininko Donaldo Šarmanausko melų bei iš manęs tyčiojimosi „psichiatriniais“ metodais, pamynus elementariauias teisines ir etines normas pavyzdžiai.
5-keršto nuoroda - http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/kerstas-uz-nato-apsmeizim…
6 nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/gie…/index-dezinf-atak.htmPareiškimas visoms teisėsaugos instancijoms ir Pezidentei dėl DEZINFORMACINIŲ ATAKŲ 
........7 nuoroda Suklastota informacija iš Jonavos atkreipė Vokietijos ir Pentagono dėmesį
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/…/suklastota-informacija-is-jonavos-at… 
8 nuoroda https://www.facebook.com/…/vb.1000009112…/1445682378805456/… Iš Sausio 13-tosios D.Š. (Donaldo Šarmanausko) pradėtos patyčios
9 nuoroda https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2154131144627239&set=p.2154131144627239&type=3&theaterDonaldas Šarmanauskas už chuliganuzmą blokuotas, apytiksliai, 16-tą kartą.

10 nuoroda http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/azoto-jaun-spec-krikstyno…Labai pasididinti - http://kazlusporto.puslapiai.lt/…/azoto-jaun-spec-krikstyno… 
11 nuoroda http://zabroska.su/…/seydozero-taynyi-prirodyi-ili-drevnih-…Inčurto-t.y. moteriškosios Krūties kalnas.