Sporto TEISĖ
Pirmiausiai pastudijuokite SPORTO ĮSTATYMĄ ir Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą,   Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa (įgyvendinimo priemonės), Europos komisija. Baltoji knyga dėl sporto,
Kiti dokumentai:

° Europos Parlamento rezoliucija dėl sporto vaidmens švietime
° Pasaulio sveikatos organizacijos programa Sveikata visiems XXI amžiuje
° Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
° Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa
° Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos.
° Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa.°
 2011-2020 metų Valstybinė sporto plėtros strategija.
°
Jaunimo politikos pagrindų įstatymas.
° Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai XI-XII klasėms.
° Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos.
° Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (Įgyvendinimo priemonių planas).
° 2011-2013 m. bendrieji ugdymo planai
° Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata°
 Metodinės rekomendacijos pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms. Kūno kultūra.
° Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas.
°
Mokyklų aprūpinimo standartai
 Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
° Lietuvos higienos norma HN 20:2006 ,,Neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

 HN 123:2003 ,,Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“.
° Lietuvos higienos norma HN 79:2004 Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
° Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301 Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ .
°Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-184
"Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 29-1370)

° Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija.
°
Jaunimo mokslinės, sportinės, meninės iniciatyvų skatinimo renginių finansavimo nuostatai.
° Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas.
° Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai.
° Rekomendacijos dėl kūno kultūros dėstymo gerinimo.
° Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro raštas savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams, mokyklų direktoriams ,,Dėl krepšinio gatvių turnyrų organizavimo“.
° Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas. 

 Projektai
° Nacionalinė Sportas visiems plėtros 2007-2015 m. programa (Projektas ir įgyvendinimo priemonės )
 

Kazlų Rūdos savivaldybės Sporto centro aktualijos

Kazlų Rūdos savivaldbės Sporto centro darbuotojų pareigibiniai aprašmai:
         
1.Direktoriaus
          2. Pavaduotojo
          3. Vyriausios metodininkės
          4. Trenerio-sporto moktojo
          5. Renginiu organizatorės
          6. Vyriausios specialstės ra
štvedbai (sekretorės)

Tarnbinis susirašinėjimas, kuris turėtų įeiti į Kazlų Rūdos savivaldbės Sporto centro istoriją:
1. Pirmas išsamus tarnybinis po administracijos darbuotojų savavališko (be direktoriaus leidimo) bandymo uždrausti rašyti laikraščiui straipsnį apie bėgimą.
2. Antrasis tarnbinis
raštas dėl metodinio kabineto ir trugdymo dirbti
3. Tarnybinis pranešimas dėl dingstančių gaunamų raštų, dėl ko teko konferencijoje atstovaujant Kazlų Rūdą teko dalyvauti be balsavimo teisės ir be teisės pasisakyti
4. Pakartotinas tarnybinis raštas l.e.p.d. Giedriui Gorianovui dėl treniruočių proceso  ir sporto populiarinimo žlugdymo rašytas 2011.04.27
5. Nesulaukus atsakymo, tarn
ybinis raštas K.R. savivaldbės Švietimo skriaus vedėjai dėl Sporto centro kompromitavimo

Čia matote nuotraukas vieno geriausio šalies Jonavos kūno kultūros ir sporto centro (JKKSC) metodinio kabineto, kurio labai norėjau, kad toks pats būtų ir Kazlų Rūdoje, deja, dėl tokio panašaus steigimo įvyko toks nerealus pasipriešinimas, kuris vertas garsaus Santa Barbaros serijalo.

 

Kabinete kompiuteris, kurio monitorius demonstruoja tai, ką esi  paruošęs paskaitai ar varžybų-treniruočių įrašą. Dešinėje lenta paskaitoms ir mokymams.


JKKSC koridoriuje interesantas gali pasiskaityti aktualiausią rajono ir Sporto spaudą

Kabinete reprezentacinė ir metodinė medžiaga 

 

 


Visa dokumentacija, skirtingai Kazlų Rūdoje, yra metodiniame kabinete, kurią tvarko patys atsakingieji už  sporto šakų vystymą.  


Sukaupta svarbiausiųjų sporto šakų literatūra


Sporto žinynuose daug galima surasti svarbių duomenų

 

 

 

 


Pagrindinės „Tėve mūsų“ žinios visiems treneriams

 

 

Pagrindinės edukologinės žinios 


Varžybų ir pasiekimų apibendrinimo knygos

 

 

 

 


Lengvaatlečių knygos pirmasis puslapis


Šitaip fiksuojami pasiekimai