M i e l i e j i, kokį mano pranešimą "pašalinote", jei aš jokio dar nerašiau? Negi ir čia bus kažkokia mane persekiojančių programišių ("hakerių") išdaiga?

 
 
Komentarai
 
 • Jonava fotografijose Jokio Jūsų asmeninio įrašo tikrai nešalinome.
 • Vytenis Aleksandraitis AČIŪ. Vadinasi, mįslė lieka dar didesnė. Aš irgi jokio įrašo nesiunčiau. Kad "netyčia" būčiau pasiuntęs, per kokio klavišo užkabinimą, tai tada būtumėte pašalinę kokį nors niekalą. O kad atsitiktinai "sutaptų" du "atsitiktinumai", tai jau ATSITIKTINUMŲ teorija ką sako, jei jų yra ne vienas: vienas paskui kitą?
 • Mindaugas Kriūnas Yra toks dalykas Fake news.
 • Vytenis Aleksandraitis Deja , m i e l i e j i , C EN Z Ū R A negailestinga, uždaryta tema apie Jonavos Fotografijos PROFESORIŲ Tuvijų JOFFĘ, apie kurį Arturas Narkevicius parašęs buvo monografinį straipsnį ir apie kurio ištėmimą neteisingai interpretuojama. Nutraukta diskusija - neleidžiama komentuoti, kai atsirado naujų faktų dėl jo ištrėmimo, kai sužinojau net du agentus, kurie tikrino ir ruošė ištrėmimui Tuvijų Joffę ir jo žento šeimą (dviračių pardavėjo), kurie abu ir buvo ištremti. Tas antrasis agentas buvo pasiųstas NKVD, kad patikrinti kažką apie ištrėmimui numatytus. Ką patikrinti - neaišku, tai reikia tikrinti kitose bylose. 

  Mat Tuvijus buvo ištremtas 1949 m kovo 19 d. pagal kodinio pavadinimo ПРИБОЙ žinomą visam pasauliui planą. 

  Net jo mokinys buvo įtrauktas į melagingą skundimą, dėl ko Tuvijus labai pergyveno Sibire. 

  Be to jis turėjo ir kitą mokinį, Karaliaučiuje gyvenusį, su kuriuo iš Sibiro susirašinėjo - jis matyt, jo mokiniu buvo dar Jonavoje.

  Be to, Tuvijus ištobulino fotografavimą techniką, kai buvo išvažiavęs į Ameriką tobulintis, kurioje įsisavino ir labai sudėtingą Spalvotosios fotografijos techniką ir pas jo dukrą Basią yra išlikusi tik, berods, viena nuotrauka, nes visi jo unikaliausi darbai sudegė Jonavoje per besitraukiančios sovietinės armijos sukeltą gaisrą. 

  Be to jo asmeninėje byloje yra unikalus Jonavos valdžios atsisakymas jį sugražinti iš Sibiro. Šį atsisakymą, manyčiau, reiktų kuo giliau ištyrinėti ir Jonavos moksleivijai paskelbti, paskelbiant tikrą tiesą apie ištrėmimus, o ne NKVD-inius sukurptus paistalus per melo komunistinę propagandą, niekinančią ištremtuosius. Manau, kad laikas nutraukti ištremtųjų kaip ir šmeižimą, naudojant NKVD-istinius terminus, siekiančius supriešinti visuomenę ir dėl kurių iškilo Holokaustas. 

  ATLEISKITE, kad aš tyrinėju Jonavos Fotografijos PROFESORIAUS likimą, nors kai kam, matau, čia nepatinka. Bet tam aš turiu teisę vien dėl to, kad ne tik, kad domėjausi visą gyvenimą Menine fotografija, bet, kad Tuvijus buvo ištremtas iš mano gimtosios Zanavykų gatvės, esančios Kaune, kurioje jis dirbo fotografu priešais Žaliakalnio turgų ir kurioje, matyt, AŠ BUVAU NUFOTOGRAFUOTAS, dar neturėjęs 3-jų metukų. Tai mano pirmoji fotoatelje fotografija ir toje Tuvijaus fotoatelje (o ne Foto studijoje, kaip Jonavoje buvo vadinama) galėjo būti prie Kapsų ir Zanavykų gatvių kampo, nes ten pastatas ir šalia kiti pastatai yra skirti paslaugoms, o priešais tame pačiame kampe buvo ir mano senelio pirkta maisto prekių parduotuvė, kurioje prekiavo mano senelė su mano dar mažu tėvu. 

  Spėlioju todėl, kad Tuvijaus Joffės ir jo žento trėmimo byloje, esančioje Ypatingajame archyve, yra NKVD-istų paminėta rusiškai "Каису" gatvė, kurios tokios nėra Kaune, ir akivaizdu, kad tai turėjo būti KaPsų gatvė. Joje neseniai atvykusi iš Izraelio jo duktė Basia ir fotografavosi, kur kieme mažas nameliukas, dėl kurio ir aiškinsiuos, ar tai nėra mano mokytojos namelis? 

  Liūdna, kur aš pagyriau geriai pastatytą videofilmą apie Tuvijaus darbus (juos reikėtų paskelbti atskiru leidiniu, ir manau, kad tyrinėtojas Arturas Narkevicius tai padarys?), po tuo pagiriamuoju mano komentaru užvirė kažkokios nesveikos aistros. Skaudu, kad mano teiginiai ne tik ignoruojami, bet dar ir ponas Valdas Braslauskas mane išvadino "melagiu" ir net nesiteikia parašyti, kur aš ką "pamelavau". 

  Dar liūdniau, kad mano kolegė-pedagogė Daiva Kšivickienė išdėjo mane į šuns dienas, išvadino "apgailėtinu" ir prisigalvojo, kad aš, neva, ją kaip moterį terorizuoju". Tuo jau betrūko, kad iš josios vyro - mano buvusio tiesioginio viršininko gaučiau į nosį kaip "už priekabiavimą prie moters".. :( :( :( . 

  Dar liūdniau, kad, diskutuojant istorijos tematika, negalima "pažymėti ("užtaginti") mano profesijos kolegęs, kuri dar ir istorija domisi, kaip ir aš. Juolab, pažymėjau ją, nes ji prašė naujų duomenų apie Tuvijų Joffę. Ir kai atradau, ji pasiūto - jos įsiūtį matote NUOTRAUKOJE, po kurią uždarė naujų duomenų teikimą apie Tuvijų JOFFĘ. 

  Todėl man privalu dabar atsikirsti, nes ji mane kaip ir apšmeižė, kad ir primindama mokslų datarę, kur Daiva Kšivickienė ir Judita Puišoįrodinėjo, kad, Skarulių bažnyčia, neva, "anksčiau pastatyta", nei Andrius Skorulskis su Radvilu Našlaitėliu buvo Šventosios Žemės espedicijoje. Daiva Kšivickienė nurodė man žiūrėti į dendrocronologinius tyrimus mokslininkų atliktus, kuriuose kaip tik atradau, kad šios moterys netiesą sakė, - juose pagal medžių rieves nustatyta, kad mediena nukirsta buvo XVII amžiaus pirmame dešimtmetyje. O tai yra, gerokai praėjus po minėtos ekspedicijos. .

  Tas pat ir su darželiu-lopšeliu šalia bažnyčios, kai įrodžiau poniai Daivai apie žalą mažiems vaikučiams - darželinio-lopšelinio amžiaus pastoviai stebėti laidotuves ir kai pabrėžiau, kad tokiomis nesąmonėmis kunigai neužsiiminėjo, tai ar ne dėl to nutraukta dikusija - uždrausta net visiems diskutuoti? 

  Teatleidžia man ir Vera Semionova, kurią paminėjo-priminė Daiva Kšivickienė. Juk pirmoji čia mane pasiūlė užblokuoti ir taip nepaaiškino dėl minėto MH17 bei Sausio 13-tosios aukų sulyginimų. Todėl nematau reikalo nežymėti ("ne taginti"), kai apie tai pradedama diskutuoti ir kai iš žurnalistės negavau dar atsakymo. TAI TIEK žinių .

 

 

 

 

 

Gerbiamas, Vytenis Aleksandraitis, pagal jūsų gerų darbų aprašymus aš matau, kad jūs turėtumėte būti kaip minimum Jonavos garbės pilietis, o gal ne tik Jonavos, bet man kažkaip keista, kad tuos šlovingus darbus nuveiktus Jonavos ir ne tik Jonavos labui aprašote tik jūs pats ir iš beveik pusantro tūkstančio grupės narių nerandu, kad nors vienas lankytojas aprašytų jūsų nuopelnus. Mane pradeda draskyti miglotos abejonės...

 
 
 
Komentarai
 
 • Vytenis Aleksandraitis Kiek girdėjau, Jonavos Tarybos posėdyje ir buvo Gintas Jasiulionis pasiūlęs, kad būčiau "garbės piliečiu" :), gerbiama Se Ona. Būtų gerai, kad Gintas Jasiulionis tai patvirtintu ar paneigtų šį gandą, kad jis, atseit, siūlė Jonavos - 250-mečio proga, nes tai turėjau kruvinas kautynes, kol pramušiau šį Jonavai jubiliejų, nes mano kolega pirmasis meras buvo sufalsifikavęs istoriją (gal netyčia) ir buvo išgalvojęs Jonavai 320 metų. Sakoma buvo, kad kaiGintas Jasiulionis pasiūlė, tai mano nedraugai - to mero didžiausi gerbėjai alternatyvai; vietoje manęs ir pasiūlė mano kolegas Gediminą Ilgūną ir Bronislovą Lubį. Todėl nieko nuostabaus, kad Ginto pasiūlymas balsavime pralaimėjo. :) Žodžiu, lai papasakojaGintas Jasiulionis, kaip iš tikro ten buvo. Aš tada posėdžių lankyti negalėjau, nes intensyviai ruošiausi šventei, buvau sukvietęs stipriausius šalies orientacininkus ir po miestą šventės metu buvau surengęs Orientavimosi varžybas. :) Juk tai šventei ir žemėlapį buvau nupiešęs Jonavos miesto jubiliejinį :) Jį tada ir knygyne galima buvo įsigyti bent du metus, nes egzepliorių kiekį buvau ne mažą atspausdinęs gana labai aukštos kokybės tipograjos spaustuvėje.

   

 

 

 

 

 
Komentarai
 
 • Vytenis Aleksandraitis Ši iš viršaus nuotrauka labai puikiai atspindi brežnevinės epochos TECHNOKRATIŠKOSIOS architektūros šedevrą, kuris, beje, buvo Jonavos Balso žurnalisto-korepspondento nufotografuotas ir iš apačios pagal ŽDANOVŠČINOS socrealizmo "estetikos" madą: rakursu iš apačios objektus išdidinėti. Todėl šio laikraščio redakcijos kolektyvas ir buvo nusprendęs tą nuotrauką įdėti į pirmąjį Jonavos istorijoje, demaskuojantį NUSIKALSTAMĄ LENINIZMĄ mano straipsnį "Ar Baltos dėmės yra baltos?".

  Mat po Arvydo Juozaičio 1988 m. balandžio 20 d. pranešimo "Politinė kultūra ir Lietuva", kuris išprovokavo Sąjūdžio kūrimąsi, tik po 3-jų mėnesių įstengiau sukurti analogišką poltinės kultūros ir Jonavai poleminę pastabą. Jos pagrindinė mintis ir buvo tas nusikalstamas leninizmas, kurio įtaka net labai pakenkė ir Jonavos architektūriniam išplanavimui; apie ką aš tame straipsnyje be kruvinųjų-raudonųjų-juodųjų istorijos dėmių, buvau užkabinęs ir antimokslinį Jonavos miesto sudarkymą, kurio nepatyrė nei kitas joks Europos miestelis. Tuo įsitikinau vėliau su dviračiu keliaudamas po Europą - niekur nebuvau sutikęs tokios nesąmonės, kad Turgaus aikštės nebūtų prie pagrindinių bažnyčių ir Rotušių..

  Be to, turiu pastebėti ir tai, kad šių Kultūros rūmų projektas su uždaro baseno komplektu gulėjo ant mūsų darbo stalo, kai dirbau II-o amoniako gamybos meistru. Ten buvo didelis kabinetas ir todėl to projekto tomai gulėdavo, nes juos ateidavo pavartyti aukšto lygio specialistai-statybininkų vadovai, su kuriais mes bendravome II-os amoniako gamybos eilės statybos metu. 

  Todėl aš tada (1968 m. pabaigoje) ir apsissprendžiau pasilikti Jonavoje, nes Kauno Profsąjungos rūmuose lankiau FotoMENO klubo užsiėmimus ir maniau tokį pat klubą steigti tada Jonavos būsimuose Kultūros rūmuose. Juolab, aš buvau didelis ir plaukimo mėgėjas, labai dažnai treniruodavausi baseinuose, o vasarą atviruose telkiniuose - mėgdavau tolimų distancijų plaukimus.

  Deja, Maskvos olimpiados prieigose, kai prasidėjo brežnevinės epochos visiška socializmo sistemos ekonominė griūtis, iš Maskvos nusikalstamai buvo atimti chemikų uždirbti pinigai Maskvos olimpiados rengimo tikslu. Todėl Kultūros rūmų statyba vyko labai ilgai, o uždaro baseino projektas, išvis, netapo įgyvendintu. Todėl buvo išmestos, kaip į balą, didžiulės lėšos, kurios be jokio tikslo buvo sunaudotos to neįgyvendinto baseino projektavimo darbams. 

  Lygiai taip pat buvo išmestos lėšos ir Jonavos stadiono projektavimui, kurio projektas buvo mano darbo spintoje, kai dirbau Stadiono instruktoriumi-metodininku. Pamenu, kad I-asis partijos sekretorius E. Prichodskis užsikaprizino stadioną dar kartą perprojektuoti, kad tribūnos uždengtų tą stadioną nuo miesto pusės - jam taip atrodė "gražiau". Deja, mes: sporto specialistai pradėjome protestuoti - reikšti nepasitenkinimą, kad tai bus pirmasis pasaulyje stadionas su tribūnomis priešais saulę, trukdant žiūrovams stebėti varžybas. 

  Bet, deja, ta PRICHODSKIŠKOJI IŠMONĖ dabar įgyvendinta, kai nusispjauta į žiūrovus ir jų akių sveikatą. Gerai, kad aš nesu futbolo fanu. Bet Sporto karalienės - lengvosios atletikos mėgėjų man, tikrai, gaila, kai dabar sunaikinti šiai sporto šakai sektoriai ir jau seniai nevykdomos Jonavoje šios sporto šakos varžybos, kai stadionas turėjo geriausią dangą Lietuvoje. Kad nebūtų skaitomasi su Sporto šakų Karaliene - irgi pasaulyje taip retai kur yra. Juolab, lengvosios atletikos įgūdžiai būtini ir Sportinių žaidimų atstovams. Jei jie ignoruojami, tai todėl ir nesiseka aikštelėje, kai važovai būna ištvermingesni, vikresni, greitesni ar šoklesni. 

  Na, o dėl tos šioje nuotraukoje tolumoje matomos statybos, nuomonės neturiu, nes jau nutolęs esu nuo šiuolaikinių sportinių įrenginių statybų ypatumų. 

  Gerai, kad nors žydų sunaikintų kapinių paminklus savivaldybė tuoj pat sugražino iš Taurostos upelio, kai tame stadione buvo pirmasis Sąjūdžio mitingas, ir buvau dėl tokio vandalizmo pareiškęs pasipyktinimą. Gerai, kad Jonavos valdžia tada atsitokėjo, ko dar dabar nedaro mūsų sostinės merija, kuri net negalvoja kaip nors atstatyti sovietmetyje VANDALIŠKAI sunaikintų kapų atminimo - tą sovietnį-bolševikinį vandalizmą ir toliau puoselėja, dėl ko rytoj bus Daukanto aikštėje mitingas ir jame gali dalyvauti net Prezidentas. Kiek girdėjau, jis kviečiamas.

  Gerai, kad nors Jonava iki tokio žemo lygio nenusirito, nors ...
   
 • Rasa Rasele Na ir litanijos pas ji
 • Ana Aleksandravičienė Arčiau - kultūros centras ir meno galerija :)
 • Slėpti 63 komentarus
  • Daiva Kšivickienė Nuotraukas filmui davė muziejai, kolekcininkai ir privatūs asmenys. Foto studijos istorija žinoma Arturas Narkevicius dėka. Tarpukariu ,,Union" savininkas ir fotografas buvo Tuvijus Jofė, nors pradžioje jis dirbo drauge su Epšteinu, bet vėliau liko vienas. Studijos ,,Union" nuotraukos- Jonavos istorijos aukso fondas.
  • Vytenis Aleksandraitis Bet Tuvijus Jofe buvo ištremtas į Sibirą, gerbiama Daiva Kšivickienė. Įdomu, kaip jam sekėsi Sibire ir kur jis kalėjo už "tevynės išsžšdavystę" NKVD agentui žydui į "sionistą" apsimetus?
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis Tuvijus Jofė su šeima pirmiausia tapo Kauno geto kaliniais , vėliau su visa savo šeima pateko į tremiamųjų į Sibirą sąrašą dėl to kad turėjo studiją Union ir kino teatrą. Jis nebuvo lagerio kalinys ir toliau dirbo fotografo darbą. Nesupratau paties paskutinio sakinio apie NKVD agentus , paaiškinkite faktais ką turite omeny.
  • Vytenis Aleksandraitis Čia reikia NKVD bylas pakelti, gerbiama Daiva Kšivickienė ir pažiūrėti už ką buvo išvežtas. Vien už studiją prieš karą turėtą, sovietai, tikrai po laiko netremtų, kai Tuvijaus namai sudegė ir dar buvo kalinamas gete. Kad ĮSKUNDIMAS buvo akivaizdus. Api…Žr. daugiau
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis tada ir paliekam šitą temą , jeigu nėra tikslių faktų, o tik prielaidos. Labos nakties.
  • Vytenis Aleksandraitis Ne "prielaidos", o skaičiau ir klausiau. Reik tik atrasti, nes už studiją negalėjo ištremti. O agentas tikrai buvo. Nežinau, ar jis žinomas, ar tik užkoduotas.
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis kai turėsite faktų, padiskutuosime.
  • Vytenis Aleksandraitis Ne diskutuoti, o ieškoti reikia.
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis prašom, labai lauksime rezultatų. Man asmeniškai žymiai svarbiau jo darytos jonaviečių nuotraukos.
  • Vytenis Aleksandraitis Prisiminau Nachmano DUŠANSKIO Atsiminimus rusų kalboje KGB-isto paskelbto per interviu Izraelyje prieš jo mirtį. Ten Nachmanas apie SIONIZMĄ pasakojo, kai tremiamus žydus į Sibirą iš vagonų išiminėjo. Keliu versiją, kad jis žinojo, kad Stalinas mirs dar prieš dvi dienas. Todėl iš LGGTRC "KGB veiklos" skyriaus dingsta jo anketa dabar, nes tuose Atsiminimuose minėjo, kad dar prieš Stalino mirtį jis iš Alytaus, kur Adolfą Ramanauską-Vanagą persekiojo, į Kauną buvo sugražintas. O įrodymai - kadrų įskaitos kartoteka dingo. Pamenu/, kad Stalinas kankinosi, tikrai, ne dvi dienas, o greičiau numirė. Juk Nachmanas Dušanskis buvo persekiojamas dėl "Daktarų bylos", kaip jis sakėsi ir todėl NKVD-istai jį nuo Stalino slėpė ir slėpė jo žmoną su vaikais. Todėl nuo čia ir reikia ieškoti Sionizmo užuomazgas, prie kurių pats Nachmanas yra prisidėjęs.
  • Daiva Kšivickienė Priminsiu, kad dialogas apie Jonavos studiją Union ir fotografą Tuvijų, todėl arba faktai, arba nutraukiam.
  • Vytenis Aleksandraitis Bet Tuvijus gyveno ne Marse, o Lietuvoje ir Sionizmui pagalba buvo apkaltintas.
  • Daiva Kšivickienė turite dokumentus ?
  • Vytenis Aleksandraitis Tai ir reikia lįsti į archyvus. Juose ir buvo Arturas Narkevicius - juos detaliai studijavo apie ištremtuosius
  • Daiva Kšivickienė šaunuolis mūsų kraštotyrininkas Artūras, tačiau neteko matyti jo tyrimų diskutuojama tema, nors su medžiaga apie studiją Union detaliai susipažinau.
  • Vytenis Aleksandraitis Apie Union iš jo ir sužinojau - pas jį storiausia knyga anglų kalba yra ir su palikuonimis Izraelyje bendravo. Berods, ir Tuvijaus Joffės ar ne duktė dabar gyvena, tėvą Irkutsko srityje palaidojusi?
  • Daiva Kšivickienė Mes bendraujame su Artūru kraštotyros temomis , todėl apie jo tyrimus žinau. Turėsite naujos medžiagos, mielai aptarsime.
  • Valdas Braslauskas "Kažkas sakė, kažkur skaičiau". Kol kas tai tik turgaus bobos lygio paskalos. Nesant įrodymų giminaičiai už šmeižtą gali net į teismą paduoti 🤔
  • Daiva Kšivickienė Valdas Braslauskas pilnai pritariu, nes kraštotyra- dokumentų ir faktų kalba. Jeigu jų nėra, tada gimsta legendos 😁
  • Vytenis Aleksandraitis Šaipytis-tyčiotis nepatarčiau, kai skaudžios istorijos temos nėra jokie juokai. :( Ar didesnės nesąmonės Valdas Braslauskas negali parašyti apie kažkokį "šmeižtą" mano? Juk Tuvijaus duktė apie 88 m. amžiaus prieš mėnesį iš Izraelio buvo atvažiavusi ir Jonavoje viešėjo. Jai buvo įdomu, už ką gete atsikankinusį tėvą galėjo ištremti. Juk Tuvijus Joffe galėjo būti 1941 m. tremiamų sąraše, bet NKVD-istai, matyt, nespėjo jį ištremti karui prasidėjus. Tada jis bandė trauktis, bet ant vokiečių užsirovė ir turėjo grįžti - apsigyveno Kaune. 

   Tačiau liepos 10 dieną šalia Lietuvos įvyko Jedvabno pogromas, kuriame žydai turėjo nusigriauti savo Lenino skulptūrą, dainuoti revoliucines dainas, o po to buvo vyrai visi užmušti ir su savo Leninu suversti į žvyro duobę. Po to lenkai-katalikai išgaudė visas moteris su vaikais ir juos gyvus sudegino su savo mamomis, o vokiečiai tą lenkų egzekuciją filmavo. 

   Taigi nenuostabu, kad Kauno miesto karo komendantas Jurgis Bobelis (Seimo nario Kazio Bobelio tėvas) tą pačią liepos 10 d. rašo įsakymą visiems žydams iki rugpjūčio 15 d. persikelti į Vilijampolės getą. Tas komendantas Laikinąjai vyriausybei grindė vokiečių reikalavimo sprendimą tuo, kad nebūtų bereikalingų provokacijų iš žydų pusės, kuriomis labai gyrėsi mano gero draugo-bendraminčio Emanuelio ir jo brolio rašytojo Marko Zingerių tėvas Mykolas Jokūbo, kuris vėliau tapo Suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktoriumi, kurią baigė mano mama. Apie tą mano draugo tėvą plačiau skaitykite -http://www.aidas.lt/.../article/2277-09-23-is-busimos-knygos 

   Taigi, pagal tą įsakymą į Vilijampolės getą persikelia ir Tuvijus JOFFE, apsigyvena palėpėje, kurią prasiplečia. Matyt, išsikeičia su kokiu ten gyvenusiu "gojumi" - ne žydu taip vadinamu visuose žydų atsiminimuose. Kaip Tuvijus išgyveno getą ir kaip išliko gyvas sudegintame gete, į kurį įžengęs buvo garsusis Nachmanas DUŠANSKIS, surankiojęs pasislėpusius gaisre, reikia klausinėti Tuvijaus dukros.

   Po geto Tuvijus JOFFE įsidarbina fotografu Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatui priklausančiose patalpose mano gimtojoje Zanavykų gatvėje priešais Žaliakalnio turgų. Spėju, kad jis mane ir galėjo nufotografuoti 3-jų metukų jau su ilgais plaukais.

   Taigi, matyt, tas agentas, prisistatęs prie Tuvijaus, buvo matyt, jo klientas, kuris pradėjo klausinėti apie galimybes išvažiuoti į Izraelį. Darau prielaidą, kad tokių dalykų galėjo klausinėti tik žydų tautybės asmuo, kuris per tautiškumą galėjo įeiti į pasitikėjimą. Tą agentą NKVD-istai galėjo pasiųsti Tuvijaus patikrinimui, nes jis pagal komunistinius standartus buvo "buržujus", turėjęs prieš karą Jonavoje samdomus darbuotojus savo kino teatre. Todėl su Tuvijumi ir buvo atlikta provokacija per tą agentą, kurio asmenybės nustatyti negalima. Pirmasis jam kaltinimas tapo kaip "tėvynės išdavimas". Kokiame lygmenyje tas kaltinimas tapo, reikia asmeninę Tuvijaus Joffės bylą atsiversti Ypatingųjų bylų archyve, gerbiama Daiva Kšivickienė. Aš josios kopijos-išrašo nenagrinėjau detaliai, bet kas joje rašoma, numanau pagal kitus tyrinėtus atvejus.

   Juk per agentus buvo teikiami pretekstai, nes Tuvijus Joffė praradęs visą turtą buvo ir pats buvo vokiečių iškankintas. Todėl žydai komunistai labai persekiojo savo tautiečius sionistus, net juos žudė - tai atlikinėjo garsiausiu pasaulyje norėjęs būt teroristu Abba Kovneris, kuris, beje vadovavo lietuviško Kaniūkų kaimo išžudyme, o jojo bendražygę Fainą Brancovską mūsų "prezidentė" Dalia Grybauskaitė ją apdovonojo, matyt, už tą lietuvių išžudymą. Apie tai visa Rusija net skalambijo. (Apie tai mano sienoje plačiau surasite)

   Aišku, T.Joffės byloje egzistuoja įrašas už samdomų darbuotojų "buržuazinį išnaudojimą". Bet yra ir agento parodymai, kuris ir buvo užslaptintas. 

   Taigi, Sibire (kažkur prie Irkutsko, kuriame rengiau ekspediciją ir Jonavos Balse aprašinėjau, o taip pat ir mano tėvas ten buvo - su tremtiniais susitikinėjo choro gastrolėse) Tuvijų vietiniai vadindavo "Teodoru", o jonaviečiai jį vadindavo "Tuvčiku", nors literaturoje rašoma jo vardas buvo ir "Tuvje".

   Beje, Tuvijus norėjo į Lietuvą sugrįžti, bet jam neleido Jonavos I-asis sekretorius. Jo prašymas sugrįžimui buvo paneigtas tuo, kad jis Jonavoje neturi kur apsigyventi. Be to, berods, jo samdomi darbuotojai buvo pakelti. Aš to momento nesupratau, todėl mane tas dar labiau domina, kaip tremtiniui nebuvo leista sugrįžti. Tai jau čia ypač unikalus atvejis, kurį būtina nuodugniai ištirti.

   O tam siūlau panagrinėti mano mamos mokytojo žydo M. Zingerio prisiminimus ( Dovilės Lileikienės mamą taip pat mokė M. Zingeris :) )
  • Valdas Braslauskas Jūs išvadinote žmogų NKVD agentu, todėl š...o nemalkit, o klokit įrodymus
  • Daiva Kšivickienė Niekas nesišaipo, tik prašome kalbėti faktų kalba. Tuvijaus Joffe gyvenimo odisėją plačiai aprašėArturas Narkevicius. Jeigu turite papildomų dokumentų, galite jo straipsnius papildyti. Jonaviečiams žymiai svarbesnės aukšto lygio Tuvijaus fotografijos. Mykolas Zingeris buvo ir Jonavos vidurinės mokyklos direktoriumi 1952-1953 m.
  • Vytenis Aleksandraitis Ar Valdas Braslauskas NEGALI NUSTOTI ŠMEIŽTAIS UŽSIIMINĖTI ? ? ? Kaip aš galėjau "išvadinti žmogų NKVD agentu", kai to agento asmenybė yra užslaptinta ir nežinoma kas tuo agentu buvo? Juk aiškiai net du kartus rašiau, kad tas NKVD agentas užkoduotas ir nėra žinomas. Kaip galima Išvadinti agentu" nežinomą asmenį?
  • Valdas Braslauskas Tituluojate save psichologu, tai gal atidžiau dėstykite savo mintis. Jeigu kalbėjote ne apie Tuvijų Jofę, tada tikrai atsiprašau.
    
  • Daiva Kšivickienė Problema yra per ilgi tekstai su nukrypimais nuo diskusijos. Aš irgi supratau, kad Tuvijus ,pasak Vytenio, buvo agentas. Manau, kad kitapus ekrano sėdintys žmonės irgi pagalvojo panašiai. Tariamosios nuosakos naudojimas, pvz. turėtų, reikėtų, gerai būtų surasti informaciją archyve, irgi leidžia suprasti, kad tikslių faktų apie Tuvijaus šeimos ištrėmimą nėra. Rašykite aiškiai , trumpai ir į temą, mažiau bus nesusipratimo. 😄
  • Vytenis Aleksandraitis ATSIPRAŠAU UŽ PER TRUMPĄ TEKSTĄ - tikslius faktus apie Tuvijaus ištrėmimą savo rankose varčiau, gerbiama Daiva Kšivickienė. Tai, būtent, aprašinėjau apie Tuvijų Joffę, kuris kalėjo už "tėvynės išdavystę", NKVD agentui žydui į "sionistą" apsimetus. ATSIPRAŠAU, kad kablelį praleidau išskirtinei sakinio daliai. Apie tai aukščiau buvau rašęs, todėl sakinį patrumpinau, kad Tuvijus Joffę per tą agentą buvo išduotas. Juk pagal psichologijos dėsnius rašau, nes jei buvo ištremtas už "tėvynės išdavystę", gerbiamas Valdas Braslauskas, tai NKVD agentas nekaip negalėjo būti tremiamas už tai, kad buvo agentas, taip kaip agentai yra visiškai slapti ir todėl AGENTAI APSIMETINĖJA į kažką, kad išgauti kažkokią informaciją - tai senas NKVD-inis metodas. O rašyti "aiškiau", tai tada negi paklodes dėstyti reikia, kai jau aukščiau buvo išdėstyta mano?
  • Valdas Braslauskas "Aiškiau" nereiškia plačiau. Sakoma "trumpai ir aiškiai". Juk kalbant apie grybą, nebūtina aprašinėti ežiuko urvo
  • Daiva Kšivickienė Šaunu, kad galėsite įrodyti , kad Tuvijaus šeima buvo ištremta dėl kitokių priežasčių , nes kol kas oficiali yra kino teatro ir studijos turėjimas. Lauksime tyrimo rezultatų. O kol kas pasidžiaukime nuostabiomis tarpukario jonaviečių fotografijomis 😀
  • Vytenis Aleksandraitis O dėl buvusio Jonavos mokyklos direktoriaus Mykolo Zingerio sūnaus Jokūbo, kaip "patinka"Daivai Kšivickienėi, kai "pedagogas" 1941 m. trėmė Alytuje lietuvius į Sibirą, o po karo su NKVD-istais žudė mūsų Partizanus Marijampolės apylinkėse? Ar tai gimnazijos istorijoje pažymėta? Ar pažymėta, kad Jonavos mokyklos direktorius prieškaryje užsiiminėjo net terorizmu ir ruošėsi ginkluotam sukilimui prieš teisėtą Lietuvos vyriausybę? Štai, akivaizdus terorizmo įrodymas M.Zingerio teroristinių aktų draugo Boriso Libermano, kuris aprašo, kaip AŠARINES DUJAS (granatas) mėtydavo KINO SEANSUOSE. Ką apie tai galėtų papasakoti Jonavos kinoteatro savininkas Tuvijus Joffe? Pamenu mano senelio pasipyktinimą, kaip jis keikė tuos, kurie Smetonos laikais neleisdavo žiūrėti kino seansus, demaskuojančius STALINIZMO nusikaltimus. Atsimenu jį pasakojantį, kad savininkai ir nenorėdavo tų kino žurnalų rodyti, kad nebūtų prieš jų žiūrovus taikomos ašarinės dujos. Tai labai trukdydavo kino bizniui, nes žmonėms akys po to skaudėdavo-perštėdavo. Mano senelis sakė, kad jam ilgai perštėjo akis - net jas plovė su akims skirtais lašiukais, nes jis buvo vaistininkas, baigęs farmacijos aukštuosius mokslus. Tai labai įdomu, ar tokios ZINGERIŠKOS išdaigos buvo rengiamos Jonavoje? Kokie seansai buvo rodomi Tuvijaus kinoteatre?
    
  • Valdas Braslauskas Visi laukiam naujų tremties priežasčių įrodymo, bet šitoje rašliavoje apie tai nė žodžio....
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis matau, kad turite teksto suvokimo problemų. Aš niekur nerašiau, kad man patinka arba nepatinka dar iki mano gimimo tik 1 metus gimnazijoje dirbęs direktorius Zingeris. Jį tik paminėjau po paties pasiūlyto skaityti straipsnio. Mūsų mokymo įstaigoje per beveik 100 metų dirbo gausus būrys direktorių ir pedagogų. Mes žinome apie jų darbus tiek, kiek reikia Jonavos švietimo istorijai. Ir dar, forumas nėra gamybinis susirinkimas ir pats nesate jo vadovas, todėl prašyčiau nenurodinėti ką ir kaip aš turiu tirti gimnazijos muziejuje. Priminsiu, kad ši tema apie studiją Union, todėl ,,ežiuko urvo aprašinėti nereikia".
  • Vytenis Aleksandraitis ATSIPRAŠAU, o Daiva Kšivickienė ar ne TURI TEKSTO SUVOKIMŲ PROBLEMŲ, kai aš žodį "patinka" į kabutes įdėjau? Ir kur pas mane "nurodymai" dėl istorijos rašymo? Ką, jau paklausti negalima apie buvusį direktorių, kuris prieš Lietuvos Nepriklausomybę aktyv…Žr. daugiau
  • Daiva Kšivickienė Aš pakartosiu, kad mes gimnazijoje žinome apie buvusius pedagogus ir vadovus tiek, kiek reikia Jonavos švietimo istorijai, o per 100 metų jų buvo labai daug.Buvusio direktoriaus Zingerio biografija yra internete, todėl visi gali laisvai susipažinti.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Daiva Kšivickienė Puikus Arturas Narkevicius straipsnis apie foto studiją Union
  • Valdas Braslauskas Taip, trumpai ir aiškiai, bet informatyviai 🙂
  • Vytenis Aleksandraitis Tą TRUMPAI AIŠKIAI reikia mokėti perskaityti, nes tik 15-ą metukų tada turėjusi Basia, kas konkrečiai įskundė, tikrai, žinoti negalėjo. O visai kitame mieste (Kauno Žaliakalnio turgaus apylinkėse Zanavykų gatvėje), tikrai, niekam nebuvo įdomūs iš kitur atvykę žmonės, o ypač, iš getų išlikę gyvi, kad kas imtų pultų ir "skųstų" be jokio preteksto. Juk Zanavykų gatvė, tai mano gimtoji gatvė ir mano mokykla buvo priešais turgų ir, atrodo, šalia tos fotoatelje, kurioje Tuvijus dirbo. O, kad tuos "įskundimus" NKVD organizuodavo per agentus - tai ir buvo tas Lietuvos VALYMŲ metodas, dėl ko net mano tėvas Stalinui laišką rašė dėl nepagįstų trėmimų ir buvo gavęs atsakymą iš sekretoriato. Juolab, aš gyvenau tos gatvės gale, kur kitapus Neries ir buvo getas. Tuo straipsnius, kuriuos Arturas Narkevicius yra paskelbęs ne tik Brastoje, bet ir Naujienose, google jų nerodo, o kad Basia ir draugauja su Artūru tai tik vien dėl to, kad jai įdomu, už ką buvo ištremta josios šeima. Galutinio atsakymo dar kol kas neturime, nes tai su sveiku protu yra nesuderinama, bet šioje istorijoje daug atsakymų bus ir dėl R.Šimašiaus veiksmų. Juolab, kad papasakotas iš geto pabėgimas dar visai ne aiškus, kaip jis buvo likviduojamas. Juk Tuvijaus Joffės šeima porą savaičių bąstėsi po Pakaunės miškus iki sovietų atėjimo, kuriuos aš skersai išilgai išbegiojęs per treniruotes esu. O juk Nachmanas Dušanskis su armiją įžengęs, iš kart puolė į getą, ieškoti išlikusių gyvų. Be to yra pasakojimų, kad nuo Pelėdų kalno, kuriame mao tėvas su seneliais irgi gyveno, sovietinės armijos "išvaduotojos" kulkosvaidininkai "šaudė į žydus", bėgančius iš geto ir plaukiančius per Nerį. Tokį esu fiksavęs pasakojimą ne kartą. Ar tai įmanoma - nežinau. Žodžiu, mįslių yra daug, taip, kaip ir mūsų literatai-kolaborantai Liudas Gira, Petras, Cvirka ir Salomėja Neris, privalėjo atsitokėti, kokie jie "Stalino saulę" atvežė ir todėl neaiškus jųjų išėjimas į Anapilį; ir dar neaiškesnis R.Šimašiaus siekis užtrinti paieškas šias per jojo "aiškumą", trinant iš istorijos atminimus: gerus ir blogus.
    
  • Merė Popins Vytenis Aleksandraitis Straipsnyje nurodyta toji vienintelė trėmimo priežastis - foto studija ir kino teatras, o ne sionizmas. Frazę ,,kažkas įskundė" galima rasti praktiškai kiekvienoje trėmimo istorijoje, nes bylose reikėjo nurodyti liudininkus, kurie buvo tikri ir išgalvoti. Kol kas nieko naujo nepasakėte apie Union savininko tremtį, o tik prielaidas ...
  • Vytenis Aleksandraitis Tai ir yra pagal komunistus "sionizmas" - turėti samdomus darbuotojus, gerbiama Merė Popins. Prisiminkite TSKP istoriją. Ar laikėte iš josios egzaminą?
  • Merė Popins Vytenis Aleksandraitis Man labai smalsu , kodėl manote, kad Jofės dukra Basia draugauja su Artūru tik kad sužinotų savo šeimos trėmimo priežastį ? Ji pati jums apie tai pasakojo ar vėl tik prielaidos ?
  • Vytenis Aleksandraitis O, tai, dėl ko kito gali draugauti su jaunesniu vyru? :) :) Juolab, Jonavoje dar ir prieš mėnesį buvo. Kuo jai senatvėje važinėti? Juk, gal ji nėra R.Šimašiaus natūros, kuriai "viskas aišku". Negi man reikia atskleisti info. šaltinį tokios menkos ir nereikšmingos priežasties?
    
  • Merė Popins Vytenis Aleksandraitis Matau, kad vėl tik prielaidos ir nei vieno argumento, tik fantazijos. Iš straipsnio aiškiai matosi , kad Jofės šeima atvyko į Jonavą pagerbti tėvo atminimo ir jo dukra kaip tik nori kuo greičiau užmiršti praeities košmarus, o ne ieškoti kas tėvą įskundė.
  • Vytenis Aleksandraitis O kur aš parašiau, kad "domina, kas įskundė"? Kaip gali dominti toks niekalas bereikšmis visai?
  • Merė Popins Vytenis Aleksandraitis o kad Basia ir draugauja su Artūru tai tik vien dėl to, kad jai įdomu, už ką buvo ištremta josios šeima. Galutinio atsakymo dar kol kas neturime, nes tai su sveiku protu yra nesuderinama, bet šioje istorijoje daug atsakymų bus ir dėl R.Šimašiaus veiksmų.
  • Vytenis Aleksandraitis Tai ar Merė Popins skiria domėjimąsi "UŽ KĄ ištremta", nuo to, "kas įskundė"? KodėlMerė Popins netasako dėl TSKP istorijos egzamino ir jo pažymio? Juk nežinau, kaip jai atsakinėti į tokius nesuprantamai bereikšmius klausimus. Ar teko mokytis šio "mokslo"?
  • Merė Popins Vytenis Aleksandraitis Straipsnyje aiškiai parašyta, kad trėmė už studiją ir kino teatrą, tik neaišku kas įskundė. Reiškia ji žino trėmimo priežastį. O kodėl ji negali lankyti savo vaikystės miesto dėl prisiminimų ? Neatsimenu aš gerai TSKP istorijos, bet keista, kad pats iki dabar viską atsimenate, matomai rimtai komjaunimo instruktoriaus pareigoms ruošėtės.
  • Valdas Braslauskas Jezusmarija... kada tai baigsis...
  • Vytenis Aleksandraitis Atsimenu, Merė Popins, nes man RŪPĖJO KLAUSIMAS, UŽ KĄ TREMIAMI ŽMONĖS buvo - to paties klausė ir mano tėvas, kuris laišką rašė J. Stalinui, taip, kaip rašė ir jonavietiškai vadinamo Tuvčiko Joffės dukra Basia. Tik jos laiškas nepakliuvo įJ/Stalino sekretoriatą, kaip mano tėvo laiškas. Taip, kad atsakymą gavau tik TSKP istorijoje, kurią išlaikiau geriausiai gal net per visą Marksizmo katedros istoriją, nes dėstytojui pateikiau taip pravardžiuojamojo "Marksizmo popiežiumi" asmeninio Karlo Markso ir Fridricho Engelso asmeninio sekretoriaus bei vokiečių socialistų vado Karlo KAUTSKIO su V. I. Leninu kovas dar XIX - XX amžių sandūroje dėl PROLETARIATO DIKTATŪROS sampratos, kurioje k.Marksas tik 7-is kart buvo užsiminęs, bet iš josios kulto nedarė. O po to įvyko pasekmė to V.I. Lenino išprotėjimo dėl tos proletariato diktatūros, kurią, pamindamas K. Markso perlamentinės kovos idėją, surengė Didžiojo Spalio perversmą, dėl kurio Karlas Kautskis pasibaisėjo ir jį pasmerkė veikalu TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS. Jo pranašystė išsipildė įvestuoju Raudonuoju teroru, o vėliau kaip atsakas VEIKSMO - ATOVEIKSMIO dėsniu net pačiu Holokaustu. Todėl čia Valdas Braslauskas ir baisiasi, kad bandome komunizmo nusikaltimus demaskuoti ir pateikiame priežastį trėmimų, apie kurių pagrindimą Tuvijaus dukrelė Basia net numanyti negalėjo, nors TSKP istorijos kursą, tikrai turėjo mokytis. Tik, kokiame lygmenyje to kurso dėstymas Sibire buvo?
    
  •  
   • Vytenis Aleksandraitis Štai, ATRADAU ĮRODYMĄ dėl agentūros būtinumo, tremiant žmones, kurios prašė mokytojaDaiva Kšivickienė. Atradau Biržų NKVD nespėtą sudeginti instrukciją, kaip reikia sudarinėti tremiamų žmonių sąrašus, kokius būtina ištremti asmenis. Šita Ypatingai SLAPTA instrukcija buvo paskelbta Laisvės laikraštyje 1941 m spalio mėn. Atkreipiu dėmesį į reikalavimą vadovautis agentais ir tremiamuosius PATIKRINTI PER AGENTŪRĄ. Žodžiu, buvo reikalavimas visus tremiamuosius tikrinti. Tas reikalavimas juodai ant balto įrodo komunistinį ciniškumą, atskleidintį faktą, kad net 1941 m. buvo planuota ištremti apie 70% gyventojų. O kaip tik Tuvijus JOFFE ir pakliuvo ant pačio masiškiausio 1949 m. trėmimo akcijos, kuri turėjo kodinį pavadinimą ПРИБОЙ. Taip, kad Žeimių kraštotyrininkasArturas Narkevicius gali pastudijuoti šios instrukcijos visą tekstą pagal nuorodą ŠIĄ -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216668083108587&set=a.1530468895765&type=3&theater (Jei neatsidarys, tada nufotografuosiu, bet tada kokybė bus prastesnė). Na, o Merėi Popins galiu dar pridurti, kad pas Tuvijų Joffę buvo mokinys, kuris "atsidėkojo" ir davė nepalankius parodymus, arba, greičiausiai, NKVD-istai mokėjo ištardyti taip, kaip jiems reikėjo, kad ĮVYKDYTI TRĖMIMO PLANĄ. Taip, kad Fotografijos profesoriui Sibire buvo ir kartėlis iš to mokinio padarytas. Todėl jo neleidimą iš Sibiro grįžti į Jonavą, kai prasidėjo Azoto statyba, ir kai Jonavai buvo reikalingi visų sričių specialistai, tai, manau, buvo padaryta ypatinga žala. Pamenu, kai mes kūrėme FotoMENO klubą, tikrai, Tuvijaus patirtis būtų pravertusi, nes mes kaip tik domėjomės senais foto meistrais, kurie galėjo susidurti su žymaus lenkų fototechniko Riomerio ypatingomis praktinėmis paslaptimis, apie kurias mums pastoviai kviečiamas a.a. Povilas Karpavičius nelabai aiškiai išdėstydavo; tik probegomis ir tik teorijs mums buvo maža. Man, tiesiog nesuprantama, kodėl Tuvijus negalėjo Jonavos Buitinio aptarnavimo kombinate įsitaisyti, kai Jonavoje, bent, kampelį prisiglausti gauti nebuvo sunku.
    
    
  • Valdas Braslauskas Nieko naujo. Trėmimo priežastis ta pati kaip ir sakė Jofės duktė - kažkas įskundė
  • V
   Vytenis Aleksandraitis Ne "įskundė", o NKVD sufalsifikavo "skundą", pasiųsdama agentą provokacijai, gerbiamas Valdas Braslauskas. Mano gimtojoje Zanavykų gatvėje nebuvo kam skųsti - Tuvijaus iš Jonavos niekas negalėjo pažinoti ir pykčio ant jo laikyti nei buvo už ką nei buvo kam. O 1949 m. pagal trėmimo planą pagal kodinio pavadinimo ПРИБОЙ (Bangų mūša) užplanuota buvo masiškiausia deportacija, į kurią ir pateko T.Joffė, kuris buvo planuotas ištrėmimui dar 1941 m. Studijuokite jo trėmimo bylą Ypatingajame archyve - joje viskas kaip ant delno.http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-12-priboi/78582
   „Bangų mūša“ – 1949 metų kovo atsiminimai
   BERNARDINAI.LT
   „Bangų mūša“ – 1949 metų kovo atsiminimai
   „Bangų mūša“ – 1949 metų kovo atsiminimai
  • Valdas Braslauskas Nieko naujo. Įskundimas turėjo būti patikrintas agentūros.
  • Vytenis Aleksandraitis " Į s k u n d i m a i " - tai buvo šlykščiausias komunistinės propagandos melas - tie "įskundimai" būdavo falsifikuojami ar per prievartą išgaunami melagingi, taip, kaip buvo ir su Tuvijaus Joffės mokiniu, gerbiamas Valdas Braslauskas. Ir tai, tikrai nieko naujo - nes komunizmas laikėsi tik ant melo.
  • Valdas Braslauskas Straipsnyje duktė aiškiai nurodė, kad įskundė dėl to, kad turėjo foto studiją ir kino teatrą. Jūs su tuo aršiai nesutikote. Klokit kitos priežasties faktus.
  • Vytenis Aleksandraitis F A K T A I visi ASMENINĖJE Tuvijaus Joffės ir jo žento Lasickių (jei neapsirinku dėl pavardės) šeimos byloje, kuris taip pat buvo ištremtas už Dviračių parduotuvės turėjimą, gerbiamas Valdas Braslauskas. Juk istorija turi remtis ne tik pagal SUBJEKTYVIUS pasakojimus, bet ir pagal faktinius dokumentus, kuriuos taip pat reikia mokėti perskaityti ir suprasti, kur falsifikatai,kur parodymai per prievartą išgauti.
  • Valdas Braslauskas Na tai laukiam-nesulaukiam faktų. Mane ir kitus pokalbio dalyvius pilnai tenkino Artūro straipsnyje pasakyta priežastis. Jūs pareiškėte, kad už tai ištremti negalėjo. Pateikit faktus kad ne už tai.
  • Vytenis Aleksandraitis KARTOJU, Tuvijaus Joffės ir jo žento šeimos buvo kartu ištremtos pagal kodinio pavadinimo ПРИБОЙ planą, sudarytą dar 1941 m. O Arturas Narkeviciussu savo žmona straipsnyje grynai atpasakoja Basios žodžius, kuriai NKVD įtikino, kad ji yra "liaudies priešė" ir todėl liaudis "įskundė". Tai buvo toks komunistinės melo propagandos tikslas ir NKVD-inis metodas niekinti ištremtuosius, gerbiamas Valdas Braslauskas. Kiek galima kartoti ir ignoruoti komunizmo nusikaltimų esmę? Juk tokiam masiškam trėmimui "skundikų" net neįmanoma surasti. Todėl ir buvo agentas panaudotas to "įskundimo" sufalsifikavimui ir TO AGENTO PARODYMAI YRA T.Joffės BYLOJE asmeninėje. Tik man visai neaišku, kodėl Daiva Kšivickienėnesinaudoja tos bylos parodymais ir per jos nesinaudojimąValdas Braslauskas mane čia pastoviai terorizuoja? Ar sunku nuvažiuoti į Ypatingų bylų archyvą ir išsistudijuoti? Negi negalima ir kitais šaltiniais pasinaudoti, kad suprasti nusikalstamą žmonių tėmimą vien tik už tai, kad žmonės gerą darbą darė, už tai, kad kūrė darbo vietas ir pragyvenimo šaltinį - uždarbį kūrė kitiems ! ! ! Ar sunku atsiversti ir Rusijos tyrinėtojų straipsnius? https://news.rambler.ru/.../37803091-operatsiya-priboy.../
   Операция «Прибой»: за что депортировали в Сибирь прибалтов
   NEWS.RAMBLER.RU
   Операция «Прибой»: за что депортировали в Сибирь…
   Операция «Прибой»: за что депортировали в Сибирь прибалтов
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis gal jau baikite vieną kartą nurodinėti visiems ką jie turi daryti . Kodėl pagal paties nurodymus aš turiu vykti į ypatingąjį archyvą? Pirmiausia pasidomėkite kas rašė straipsnį apie Tuvijų , ar tikrai Artūro žmona. Kas per šlykšti paties maniera suvedinėti sąskaitas su oponentais, keršyti per nuolatinius taginimus net kelis metus iš eilės ir pastoviai į savo rašliavas įtraukti jų šeimos narius. Parodykite nors vieną temoje komentarą, kur minima jūsų žmona arba dukros.
  • Vytenis Aleksandraitis ATSIPRAŠAU - straipsnį parašėArturas Narkevicius, o kad bendraautorė yra ne žmona, o duktė ar dukterėčia, tai ar čia esmė, gerbiama mokytoja Daiva Kšivickienė? Prašyčiau atsimerkti, aš pastoviai esu terorizuojamas pono Valdo, už tą agentą, kurio paminėjimas yra asmeninėje Tuvijaus Joffės ir jo žento - dviračių parduotuvės savininko byloje. Kodėl mane reikia čia terorizuoti už esantį įrodymą trėmimo? Kodėl taip rūpi komunizmo nusikaltimą pagrindinį nuslėpti? Ir kodėl čia pradėjote man keršyti vien už tai, kad pagyriau šios temos videoįrašą? Atsitokėkite - terorizuojate mane po tuo mano pagyrimo komentaru! Nuo kada negalima man žymėti ("taginti") tų asmenų, kurie grubiai klysta ir ignoruoja įrodymus, esnčius bylose?
    
  • Daiva Kšivickienė Vytenis Aleksandraitis su ponu Valdu ir aiškinkitės vyriškai, o ne terorizuokite moteris savo ,,taginimais". Žurnalistė nuo paties persekiojimo jau kenčia kelis metus, mokslų daktarė irgi buvo žeminama viešai ,jau dabar ir mano eilė atėjo vien už tai, kad paprašiau faktų apie bažnyčios ir darželio kaimynystę. Esate apgailėtinas ir tiek.

Priėmimas į pionierių organizaciją. 1973 gegužės 9 d.

#Jonava #jonavafoto #jonavafotografijose #ssrs

 
 
Komentarai
 
 
Rašyti atsakymą...
 • Vytenis Aleksandraitis Čia blogiausia, kad L. Brežnevas per Gedulo gegužės 09 dieną užsimanė ne tik švęsti - tyčiotis iš sąmoningai nužudytų aukų, bet ir dar vaikams sovietinį melo jausmą diegti, kai dėl žuvusiųjų reikia tik liūdėti ir tylėti, pralaimėjus karą prieš vokiečių tautą, kuri sugebėjo ne tik 10 kart mažiau prarasti gyvybių, nei Sovietų Sąjungą, bet ir Blogio imperijos apiplėšta, staiga ekonomiką pastatė kelioliką kart efektingesnę, dėl ko ir žlugo Berlyno siena. Ar tie į pionierius priimami ar jų pionierių vadovai turėjo sąlygas susimąstyti, kad sovietų karių žuvusių 10 kart daugiau, nei vokiečių? Ar žinote, kodėl? Ar kur nors pasaulio istorijoje buvo tokių kainų "pergalės", nesiskaitant su savų karių gyvybėmis?
  Slėpti 43 komentarus