Kokios galėjo būt pasekmės, jei pagal K. Škirpos pasiūlymą būtų
         į Vilnių įvesta Lietuvos kariuomenė pačių lenkų ir Vilnijos lietuvių
                               gelbėjimui nuo bolševikų-žudikų?

      Ši tema, tai ISTORINĖ HIPOTEZĖ, skirta politinėms klaidoms įvertinti, bandant atsikratyti sovietinių-leninistinių NUSIKALSTOMOJO
LENINIZMO (apie tai dar niekas negvildena) stereotipų išvengimui ir į II-ojo pasaulinio karo (APK) istoriją pažvelgiant kitomis akimis: per
Stalino imperijos užmačias užkariauti visą pasaulį ir kaip tas užmačias matė Vilniaus Universiteto profesorius - politinės ekonomijos mokslų
daktaras Vladislovas Sianevičius, kuris dėka šių žinių vienintelis iš visos Lenkijos sušaudytos kariuomenės (per 21 tūkstančio aukų) vienintelis
išliko gyvas tik per šių Stalino užmačių matymą. Jo dukra atsiminimuose rašė, kad dar 1941 m. rugpjūčio pradžioje (Molotovo-Ribentropo
pakto sudarymo išvakarėse), išvykdamas į kariuomenę, paprašė "melsti Dievo, kad  į Vilnių ateitų Lietuvos kariuomenė, o ne Sovietai".
     Tuose atsiminimuose atsispindi, kaip lenkai labiau bijojo bolševikų nei fašistų ir todėl laukė, kad Lietuvis kariuomenė gelbėtų - padėtų
apsiginti. Tai jautė ir Lietuvos Lenkijoje diplomatas Kazimieras Škirpa, kuris dabartinės mūsų sostinės mero yra apšmeižtas-paniekintas.
      Todėl labai keista, kad kai kurie sovietinės istorijos mėgėjai, tiek įtikėję į josios postulatus, bando apsimesti "protingesniais", nei minėtas
Vilniaus universiteto profesorius, kuriam Kremlius ir Liubianka dovanojo gyvybę už jo žinias. Tie "protinguoliai" yra čia per 340 komentarų
diskusijoje užfiksuoti, kuriuos psichologikai galima įvertinti, kaip jie aršiai gina leninistinį požiūrį, o kai jiems pristinga argumentų, pereina į
patyčias, o kai parašoma jų "diskusijose" neužsiiminėti chuliganizmu ir kai juos demaskuoju nusišnekėjus - jiems kito kelio nebelieka, kaip
blokuoti, pralaimėjus diskusijoje. Tokią blokavimų madą turi visi Kremliaus propagandos skleidėjai, kurie, vargu, ar dėl įsitikinimų aršiai
mušasi iki paskutiniųjų.  Todėl skaitytojui šiuos net beprasmius ginčus gal reiktų praleisti akimis, užkliūnant ant panaudotų faktų  pateikimo,
bei jų interpretavimo. O ginčų analizę siūlau palikti psichologams, studijuojantiems dogmų psichologiją. 
     Dar ir atskiroje temoje, buvo panaikintas komentaras dėl į MH17 maršruto lainerį paleistos raketos matyti negalėjimo įrodymas
 iš Ustj Donecko trasinio (civilinio) radaro, dėl kurio Rusija visą pasaulį apgaudinėja, kad, neva, "nepaleido ji raketos" ir kaip tai susijęs
vienas asmuo, kuris blokuoja pašnekovus gal net ne savo noru. Kaip buvo paskelbtas šis ištrynimas (jis gali būt ir pakartotinai ištrintas),
galite visą tai pamatyti šių labai ilgų diskusijų pačioje pabaigoje.

Užvakar pagerbus K. Škirpos 125-tąjį gimtadienį, po jo reikia kalbėti, jog ŠIE METAI YRA VISŲ POLITINIŲ KALINIŲ
Vokietijoje IŠLAISVINIMO 75-mečio METAI, kurie prasidėjo nuo mūsų Prezidento Aušvice-Birkenau minėjimo ir turėtų
 baigtis Štuthofo mirties bei Schloss Eisenberg, Sudetuose stovyklų internuotojų išlaisvinimu; tik karui pasibaigus.
Bet nuo Lietuvos gyventojų slepiama, kad J. Noreika kartu kalėjo ir su Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkės
Fainos Kukliansky mama, o K. Škirpa su generolo de Golio žmona.
Dabar belieka dėmesį atkreipti į DIPLOMATO Kazio ŠKIRPOS MEISTRIŠKUMĄ, pasiūlius nuostabiausią pasiūlymą
Lietuvai atsiimti Vilnių. Tada būtų išgelbėta šimtai, o gal ir tūkstančiai lenkų gyvybių, sušaudytų kažkur Červenėje
 ar pakeliui.
O to pasekoje antruoju Molotovo-Ribentropo rugsėjo 28 d. suokalbiu Vokietija Lietuvos nebūtų perdavusi sovietams.
 Todėl jie ne tik nebūtų įpiršę Lietuvai „Trojos arklio“ (tankų į Gaižiūnų poligoną šalia Jonavos), bet, ir, aplamai, pagal
suokalbį sovietai negalėtų okupuoti Lietuvos – Vokietija to neleistų.
O, kadangi iš Lietuvos sovietams būtų sužlugęs slaptai ruošiamas „Гром-Гроза“ planas liepos 06 d. užpulti Vokietiją,

 tai gal sovietams būtų neparanku pulti nei Latvijos ir nei Estijos?

Vadinasi, jei karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos būtų kilęs, jis gal Baltijos šalis būtų lenkęs?
Vadinasi, NEBŪTŲ TRĖMIMŲ į Sibirą ir NEBŪTŲ HOLOKAUSTO, bent, Baltijos šalyse?
O gal, išvis, sovietams tik per Rumuniją pulti Vokietiją nebūtų paranku?
Todėl ir Vokietija, gal, būtų savo Barbarosos planą atidėjusi?
Juk jai mirtinai reikėjo tempti gumą, nes pramoninis ginklavimosi potencialo sparta Vokietijos, lyginant su Sovietine vergų

GULAG-uose industrializacija buvo panaši, kaip ežio ir elnio lenktynėse.

Taip, kad pažymint K.Škirpos diplomatinę išmintį, teks jo vardo alėją atkurti, nes jo ir Jono Noreikos suorganizuoto lietuvių

mobilizacijos BOIKOTO į Vokietijos armiją, pasitarnauta Sąjungininkams, kad jie greičiau išgelbėtų mirties fabrikuose

žudomus žmones.

Bet, deja, vardan Hitlerio ir triuškinamos Vokietijos gelbėjimo labui žydai Palestinoje 1944-02-20 pradėjo ginkluotą sukilimą

prieš Sąjungininkės Didžiosios Britanijos armiją, labai sutrukdydami savo tautiečių gelbėjimui iš mirties stovyklų.

Tad, dėkokime mūsų Prezidentui Gitanui Nausėdai ir jo žmonai, kad jiedu nesusitepė su žydų gelbėjimo trukdytojais,

atsisakydami vykti į Izraelį ir bendrauti su hitlerinės Vokietijos sąjungininkais. Todėl šaunu, kad mūsų Prezidentas

tęsė K.Škirpos-J.Noreikos politinį tęstinumą būti antihitlerinės koalicijos Sąjungininkų gretose, ištikimai atsidavus

naikinamų žmonių gelbėjime.

Tas gelbėjimas pasireiškė net lietuviams baikotavus mobilizaciją į Wermachtą ir vienintelei Europoje Lietuvai nesukūrus

SS legiono ar ne tam, kad pasmerktuosius greičiau iš mirties stovyklų ištraukti? O, būtent, J. Noreika už tai ir kalėjo

 Študhofe – jo kalinio kortelėje tai buvo įrašyta. Tai ką, maža „įrodymų“ dėl antinacinio pasipriešinimo?

Be to, K. Škirpa ir J. Noreika labiausiai Lietuvai nuveikė, kai buvo civiliai. Todėl manau, reiktų juos vaizduoti ir civilinėje

aprangoje, nes pastarojo anūkė Silvia Foti, reikalaudama iš savo senelio atimti apdovanojimus, jį vaizduoja kariškoje

uniformoje, kurią neįsigilinę į esmę, pamano, kad tai „gestapininko ar SS-ininko“ uniforma, kurių jiedu buvo suimti ir šitaip

mažai informuotiems iškraipomi vaizdiniai nusikalstomo leninizmo labui.

Todėl, kovojant su K. Škirpos ir J. Noreikos klastingiausiais apšmeižimais, būtina kartu ir nusikalstamo leninizmo klastą aiškinti,

nes pastarojo dėka ir atsirado žmonių sąmonės susukimas.

P.S.: norint VISĄ KOLIAŽĄ pamatyti, reikia jį ATSKIRAI ATSIDARYTI.
 

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis P.S.: norint VISĄ KOLIAŽĄ pamatyti, reikia jį ATSKIRAI ATSIDARYTI.

·          

o     6 sav.

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Kiek galima kartoti tuos pačius kliedesius apie "nuostabiausią pasiūlymą atsiimti Vilnių" tampant Hitlerio sąjungininkais, gerbiamasis?

o     · 6 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

o     

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Niekus rašote. Sovietų įtakos zonoje vykstantys trėmimai vokiečiams buvo vienodai, lygiai kaip sovietams
nerūpėjo vokiečių zonoje vykstantys sušaudymai, getai ir įkalinimai koncentracijos stovykolose. "Ne tas pats" buvo kėsinimas
 į Rumuniją, kas nebuvo aptarta, reikalavimai dėl Bulgarijos, pasirengimai Suomijos okupacijai ignoruojant vokiečių interesus ir kt.
Tos derybos ir jų rezultatai šiais laikais jokia paslaptis, bent Viki paskaitytumėt
https://en.wikipedia.org/.../German%E2%80%93Soviet_Axis... Kas prie ko "sėlino" - geras klausimas. Kaip čia išėjo, kad
 "sovietai sėlino", o vokiečiai sugėbjo užpulti pirmi netgi nepaisant to, kad mėnesį ar daugiau turėjo atidėti puolimą dėl operacijos
 Jugoslavijoje? 
:-) . Gal palyginkime, kada pas vienus ir kitus prasidėjo jėgų pasienyje telkimas? V.Suvorovą skaičiau (jūsiškė
liepos 6 d. kaip sovietų puolimo data aiškiai iš ten), man jo cituoti nereikia, aš V.Suvorovu jau "persirgau". Jei Lietuva būtų likusi
 vokiečių įtakos zonojoe, Lietuvoje būtų buvęs placdarmas puolimui prieš SSRS. Panagrinėkite faktinę armijų grupės "Centras"
 ir ypač armijų grupės "Šiaurė" puolimo eigą. Ir "šioje zonoje" iš Liepojos, Ventspilio ir Rygos uostų sovietai būtų galėję labai
rimtai trikdyti vokiečių transportus Baltijoje, o ir sausuma iš Latvijos iki Klaipėdos (vokiečių Mėmėlio nuo 1939 m. kovo) dešimtys
 kilometrų, ir Rytų Prūsija čia pat.

Slėpti arba pranešti apie tai

 

EN.WIKIPEDIA.ORG

German–Soviet Axis talks - Wikipedia

 

2

§   · 6 sav.

o    Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vyteni, tėvuli, gal tu geriau su dviračiu eitum pasivažinėt - oras tai tam neblogas, ką? O tai tampai kaip katė su pūsle savo kliedesius apie liepos 6 grozas - gromus ar vienintelius lietuvius nesukūrusius SS. Atsigertum šalto vandens ir mintum sau pėdalus. O dabar vėl laiko klausimas kada tave adminai užblokuos ir vėl gadinsi sau nervus savo paskyroje šūkaudamas apie prieš tave nukreiptą visuotinį tarpplanetinį masonų sąmokslą. 😁

4

Slėpti arba pranešti apie tai

§   · 6 sav.

·         Senuobinės mūsų buočių tradicijos

Senuobinės mūsų buočių tradicijos kas butu jeigu bobute butu su usais...atsakymas butu diedukas

2

o     · 6 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Gerbiami Senuobinės mūsų buočių tradicijos, nereikėtų ir iš buočių tradicijų tyčiotis, nes dažnai ūsai dygsta ir pas bobutes - tai priklauso nuo testoterono kiekio. Ir tai žino visi vidurinėje Anatomiją baigusieji.

3

§   · 6 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Senuobinės mūsų buočių tradicijos neturėtų tyčiotis, bent, iš Kazio Škirpos atminimo ir jo genialaus pasiūlymo
 dar mokslinikų nenagrinėto ir jo diplomatinio meistriškumo, kurį nagrinėja dabar disertacijoje mokslų daktaras Simonas Jezavita,
 o sostinės meras visaip pirmąjį Savanorį šmeižia.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, kostiumas ir akiniai

 

·          

Vytenis Aleksandraitis O, tai, ką, ponas Andrius Kaluina yra Stalino ir jo Raudonojo teroro sąjungininkas?

6

o     · 6 sav.

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Ne, tai jūs nusišnekate. Ir dar spaminate tą patį jau kelintą savaitę. Būtų Lietuva pasinaudojusi jūsų minimu "nuostabiausiu pasiūlymu" - būtų likusi be Vilniaus ir be Klaipėdos po karo. Nes vienintelis Hitlerio sąjungininkas per karą gavęs naujų terit…Žr. daugiau

5

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 6 sav.

o    Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Andrius Kaluina Andriau, tėvukas yra beviltiškas, su juo diskutuoti - tuščiai gaišti laiką. :)

4

§   · 6 sav.

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Arvydas Žardinskas, žinau. Toliau turbūt nediskutuosiu.

1

§   · 6 sav.

o    Sigitas Brū

Sigitas Brū Andrius Kaluina Diskutuokit, matosi kad Vytenis nori diskusijų :)

Slėpti arba pranešti apie tai

§   · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Jokio karo, tikriausiai, nebūtų, gerbiamasAndrius Kaluina, arba jis būtų gerokai atidėtas, nes Vokietija buvo kelioliką kartų silpnesnė nei Sovietų Sąjunga, o pastorosios VERGOVINĖS SANTVARKOS industrializaciją buvo net kelesdešimt kartų lėtesnė, nei Vokietijos. Todėl pastarajai nebuvo naudinga pradėti karą - Vokietija viską būtų dariusi, kad tą ką atidėti ir, išvis, su sovietais nepradėti, nes Hitleris mokėsi iš Bonaparto Napoleono klaidų ir galvos į spąstus nebūtų kišęs. O dėl "spamo", tai aš ne kaltas, kad Kaziui Škirpai suėjo tik ką 125 m. Ką, Andrius Kaluina, prieš jo gimtadienio minėjimą ir, gal, R.Šimašių stalininį atstovauja?

3

o     · 6 sav.

o     · Redaguota

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina O Lietuvos buvimas vienoje ar kitoje pusėje kažką keitė? Jėgų balansą ar SSRS industrializacijos tempus? Vokietija UŽPUOLĖ SSRS, nepaisant jūsų samprotavimų.

o     · 6 sav.

o    Artiomas Čekilevas

Artiomas Čekilevas Andrius Kaluina teisingai kalba o Aleksandraitis turbūt svajotojas-visiem dzin Lietuva buvo dalis grobio dar iki užpuolant SSRS. Taip Ribentropas ir Molotovas nusprendė. Grobis neturi apsisprendimo

2

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Artiomas Čekilevas, ne visai taip. Kovoti ar ne - tokio pasirinkimo teisę turėjo. Pvz. Suomija nusprendė priešintis, prarado dalį valstybės ir dešimtis tūkstančių žmonių, bet išsaugojo nepriklausomybę. Bet kad Lietuvos sprendimai būtų pakeitę Antrojo pasaulinio karo eigą ir būtų užkirtę kelią Vokietijos-SSRS karui - čia jau vėjai.

2

Slėpti arba pranešti apie tai

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

o    Artiomas Čekilevas

Artiomas Čekilevas Andrius Kaluina apie tai ir kalba

§   · 6 sav.

·         Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis UŽPUOLĖ, nes sovietai pažeidė susitarimus - pradėjo trėmimus, ko nebuvo jųdviejų susitarime. Ir užpuolė, nes sovietai sėlino ir liepos 06 d. turėjo suduoti smūgį Vokietijai. O jei Lietuva nebūtų perduota sovietams, tai Vokietijos staigiai užpulti nebūtų iš kur šioje zonoje, gerbiamas Andrius Kaluina. Atsiverskite žemėlapį ir jame sudėliokite šachmatų figūras.

 

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, kostiumas ir akiniai

 

 

11

·          · 6 sav.

·          · Redaguota

·         Senuobinės mūsų buočių tradicijos

Senuobinės mūsų buočių tradicijos jus sakot kas butu jeigu butu....cia is fantastikos srities

o     · 6 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ne "būtų", o GALĖJO BŪTI, gerbiamas Senuobinės mūsų buočių tradicijos - reikia vertinti, kokios klaidos buvo padarytos ir iš tų klaidų mokytis. Klaidų neleidžia nagrinėti tik bolševikai ir komunistai. Apie fašistus nežinau, nes jie labai trumpai buvo. O dėl Vilniaus neatsiėmimo, tai komunistai ir sudirbo šalia Antano Smetonos, gal, per Dekanozovą kokį. Tegu istorikai tiria, nes čia balta dėmė, sveiku protu nesuvokiama.

2

o     · 6 sav.

·         Jobonas Zaikauskas

Jobonas Zaikauskas Vilniaus atsiemimo planas buvo nagrinetas, o visuomene , aktyvesni sauliai , zemesnioji bei vidurinioji karininkijos grandis nedvejojo ir ruosesi pulti Lenkija . Tikiu ir manau kad nepasiryzus imti Vilniaus , Ministru kabinetas prieme Lietuvos respublikos savilikvydacijos plana ir galutinai perejo SSSR itakon . Tai didziule geda.

1

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 6 sav.

·         Senuobinės mūsų buočių tradicijos

Senuobinės mūsų buočių tradicijos Vytenis Aleksandraitistai ir sakau, kam cia gincytis galejo,negalejo buti...dabar jau nieko nepakeisime,kas galejo buti...o is klaidu nesimokama arba neimanoma neklysti..kaip matome nuo 1990m. valdzia pridare ir daro tukstancius klaidu ar ne klaidu o tyciniu veiksmu(neigiamu)...

o     · 6 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis O kada Senuobinės mūsų buočių tradicijose buvo tyčia nematyt ir neprieštarauti neigiamiems veiksmams?
 Juk žygeivis Mindaugas Stakutis eina ir eina, taip, kaip ir aš eidavau, plaukdavau, riediedavau, slysdavau ir ORIENTUODAVAUSI ne
tik sporte su žemėlapiu, bet ir Kraštotyroje. Ypač, kai Žalgiriui-600 buvo, mūsų per 50 į Griunvaldą su dviračiais riedėjome - ten riedėjo
ir čia jau pastabą pareiškęs Liutauras Trumpulis.


Bet, kai po mūšio inscenizacijos visi Griunvaldo lauką paliko, aš dar prie lauželio pasilikau, nes toliau su dviračiu ruošiausi aplink Baltijos
 jūrą riedėti. Ir netikėtai prie manęs priėjo, tas, kuris prieš 3-is mėnesius 2010 m. balandyje buvo Smolensko aerodrome per Lenkijos
prezidento delegacijos katastrofą. 


Kai jam pokalbyje pasakiau terminą "Katynė-2", jis keistai už skaičių (numeraciją) įsižeidė. (Į tai Andrius Kaluina dėmesį gali atkreipti,
nes ...). Aš tada ir supratau, kad jis NE "atsitiktinai" prie manęs atėjo, mane atrado, kai orientacininkų forume buvau sukūręs temą apie
 šią tragediją su pavadinimu "Katynės tragedijos lygiagretės" - galite pastudijuoti, ką apie tai dėsčiau - ginčijau -
 http://osport.lt/forum2/viewtopic.php?t=3226 


Todėl supratau, kad šiam tipeliui, kažkas per googlę padėjo mane atrasti Griunvaldo lauke ir jis man pasidarė įtartinu, kad tuo metu
ne Katynės žudynių miške buvo, kaip visi padorūs lenkai meldėsi aukų vietoje, o kažko jam reikėjo aerouoste būti, kai jokios
delegacijos sutiktuvių ceremonijos nebuvo numatyta. 


Todėl man protas sušvietė, kad jo klausinėti, kaip laineris sprogo ore, tai tolygu, nebaigti kelionę aplink Baltijos jūrą. 


O, kad laineris sprogo ore, man nekilo abejonių, kai katastrofos dieną ir kitą dieną pažvelgiau per googlę-Žemę ir kitą dieną
 (žemesniame kadre) pamačiau perneštą užpakalinio vairo nuolaužą dešinėje abiejų kadrų. 


Tas vairas į Milerio vyriausybinę ataskaitą ir tapo įtrauktu, kaip, neva, užkabinęs žemę ir dėl to sprogęs laineris. Bet iš kosmoso
 nesimato griovio iškapstyto - rašė, kad ir vietoje jokios "užkabinimo" žymės nebuvo žemės paviršiuje. 


O man, aplamai, iš 15 m aukščio, na, LAINERIS, NE KRIŠTOLINĖ VAZA, kad į šipulius sudužtų - daug gyvų turėjo išlikti nuo
 tokio nuklydimo, nepataikius į taką.


Todėl, artėjant 10-mečiui šios katastrofos, HOLISTIŠKAI tai sieti galima ir su Kazio Škirpos pasiūlymu Vilniaus "gelbėti lenkus
 ir Vilnijos lietuvius nuo bolševikų-žudikų" ( į kabutes įrašiau, nes tai turėjo būt ezopinis tikslas, kad tuo metu Maskvos
nepykdyti ir kortų neatverti.


Todėl lietuvių kalbos mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė, Balio Sruogos Dievų mišką aiškindama pagal programą, matyt,
ir programose mokymo nenumatytą Joną Noreiką gal pamini Štuthofe kalėjusį? Juk tai elementarus HOLIZMAS, naudotinas
Holistinėje pedagogikoje. Mat, Baliui Sruogai NKVD cenzūra neleido nei vieno asmens paminėti. 


Todėl dėl lainerio žūties ir dėl lenkų karių Katynėje žūtis persipynusi ir su K.Škirpos-J.Noreikos gynimo problema - ir tai
 Mindaugas Stakutis turėtų tai suprasti, dėl ko savo žygius organizuoja.


Todėl siūlau studijuoti lainerio nuolaužas apačioje - jos daug ką sako. (Dabar jau ne sovietmetis, kosmosu gali naudotis ir
net pradinių klasių vaikai.)

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: lauko

o    Jobonas Zaikauskas

Jobonas Zaikauskashttps://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/6M_uzxNCcNI.png Vilniaus atsiemimo planas buvo nagrinetas, o visuomene , aktyvesni sauliai , zemesnioji bei vidurinioji karininkijos grandis nedvejojo ir ruosesi pulti Lenkija . Tikiu ir manau kad nepasiryzus imti Vilniaus , Ministru kabinetas prieme Lietuvos respublikos savilikvydacijos plana ir galutinai perejo SSSR itakon . Tai didziule geda.

6

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Labai įdomu, kas, kaip ir kada skaičiavo tuos "norinčius pulti", ypač visuomenėje :-)Karas prasidėjo rugsėjo 1 d., o spalio 10 d. jau pasirašyta sutartis su sovietais. Nepulti kitos šalies nėra gėda, gėda yra neginti savosios. Ministrų kabinetai keitėsi, o sprendimai neginti Lietuvos ir nesipriešinti buvo priiminėjami vienas po kito - 1938 lenkų ultimatumas, 1939 m. kovą vokiečių ultimatumas ir Klaipėdos atidavimas, 1939 m. spalį sovietų "pasiūlymas, kurio negalima atsisakyti" ir galutinė šalies okupacija 1940 m. Ministrai pirmininkai visais atvejais skirtingi (Tūbelis, Mironas, Černius ir Merkys), sprendimai visais atvejais vienodi :-)

§  · 6 sav.

o    Laimonas Smerauskas

Laimonas Smerauskas Viena klaidele, Lietuva ne viena kuri

§   · 6 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Graikija, matyt, nesiskaito, nes ji buvo okupuota ir jai nesiūlė, o Lietuvą vokiečiai laikė kaip išvaduotą
 nuo sovietų, todėl tikėjosi gausių pajėgų. Todėl, manau, Jakūbas Kedmi dievina Lietuvą, gerbiamas Laimonas Smerauskas
http://www.ekspertai.eu/jkedmis-sumale-i-miltus-lenkija.../

J. Kedmis sumalė į miltus Lenkiją ir pagyrė Lietuvą dėl SS

EKSPERTAI.EU

J. Kedmis sumalė į miltus Lenkiją ir

§   · 6 sav.

 

Slėpti 22 komentarus

 

§  Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Tėvuli, tavęs vis dar neužblokavo? Keista... Nors kartais labai pralinksmini ir pakeli nuotaiką. Sakai graikai nesiskaito? O portogalai irgi nesiskaito? O čekai? O lenkai? Jau buvo įbesta tavo nosis į tą lenkišką faktą - ir buvo okupuo,ta ir siūlė:) Tai kaip ten su tuo liepos 6 Grom - Groza? Ir kokio dydžio turėjo būti tas lietuviškas dalinys, kad būtųsąjungininkams problemos užimant konclagerius ir būtų problemos sovietams užimant Berlyną??? 🤔🤣

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Gerbiamas Arvydas Žardinskasir lenkiškas faktas netinka, nes lenkai patys BANDĖ ĮKURTI legioną, o šalys, kurios nebuvo sovietų okupuotos, nesiskaito, nes jose ir vokiečiai nesistengė SS dalinių sukurti ir joms nesiūlė, kaip nepatikimas šalis, tokias kaip Čekiją, atskeltą nuo Slovakijos. Skaitykite istoriją ir mąstykite ne pagal nusikalstamo leninizmo iškraipytą sampratą.

1

§   · 6 sav.

§  Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Tėvuli, tavęs vis dar neužblokavo? Keista... Nors kartais labai pralinksmini ir pakeli nuotaiką. Sakai graikai nesiskaito? O portogalai irgi nesiskaito? . O čekai? ((taip ir matau, kaip visi kikena iš tavo NESISKAITO) O lenkai? Jau buvo įbesta tavo nosis į tą lenkišką faktą - ir buvo okupuo,ta ir siūlė. Tėvuli, tai tu skaityk istorinius šaltinius. Lenkų kalbą moki? Ar esi skaitęs dokumentus, kuriuose kalbama apie taip būtent vokiečiai, o ne lankai bandė formuoti tą legioną, :) Tai kaip ten su tuo liepos 6 Grom - Groza? Ir kokio dydžio turėjo būti tas lietuviškas dalinys, kad būtų sąjungininkams problemos užimant konclagerius ir būtų problemos sovietams užimant Berlyną??? 🤔🤣

1

§   · 6 sav.

§   

§   6 sav.

 

Vytenis Aleksandraitis Labai nedidelis lietuvių būrelis galėjo ir Lietuvą ir Karaliaučių apsaugoti
 nuo sovietų; dėka nuostabiausio upių išsidėstymo. Arvydas Žardinskas turėtų Lietuvos geografiją
pastudijuoti ir paskaičiuoti, kiek sovietų karių atgulė Lietuvoje. Vien tik Jonavoje -
tai beprasmės aukos. Aš asmeniškai kalbėjausi su žmogeliu 1969 m., kuris matė, kaip ties Upninkais
Šventąją šturmavo. Tai sovietai bėgo į vandenį ir iš kart jame krito pilvais į viršų, o kiti per jų lavonus
 irgi bandė lipti, ir irgi ant viršaus jiems krisdami. Ir krito tol, kol dviems vokiečių kulkosvaidžiams
 atsibodo kalenti, matyt, vamzdžiai užkaito ir pasitraukė. Upė Šventoji buvo raudona ir tiršta nuo
 plaukiančių lavonų. Sako, ne visus išgaudė. O per tą sovietmetį gėles dėjome beprasmėms aukoms.
Taip, kad JEI LIETUVIAI PRIE VOKIEČIŲ BŪT PRISIDĖJĘ, TAI IR JIEMS BŪT
MOTYVACIJOS sukilusios, ir tada iš jų kiekvienas po keliasdešimt sovietų būt galėjęs pakloti prie
 kiekvienos upės Lietuvos, kurios galėjo tapti NEPRAEINAMOMIS MANARHEIMINĖMIS
 LINIJOMIS slėnių viršuose, dar lietuvių visuomenei padedant apsikapstyti. Tokios linijos buvo
nuo Kauno iki Jonavos prieš I-mą pasaulinį karą, kurių apkasuose aš per Orientavimosi sporto
 varžybas kontrolinius punktus dėdavau. Nuo tų slėnių viršaus būtų nepraeinamos tvirtovės.
Todėl Arvydas Žardinskas gali paspringti su manęs blokavimu, nes kaip tik Rusijos FSB tą ir
siekia man daryti.

 

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

§   · 6 sav.

§  Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Aš žinojau, kad su šituo ponu blogai, bet tikrai netikėjau kad taip blogai. Vos nepaspringau iš juojo. 😂 Karo strategijos lygis - kosminių aukštumų. Na ir durni tie vokiečiai, galėjo kažkaip suformuoti nors kuopą lietuvaičių ir tada šakės sovietams būtų buvę, mažų mažiausiai Karaliaučiaus jie būtų neužėmę. O jei dar labiau būtų pasistengę ir jei būtų iš lietuvaičių pusantro bataliono suformavę, tai apskritai karą būtų laimėję. O dabar, be lietuvių, tą karą ir prakišo. 😂 Tikrai reiks kreiptis į FSB, Mosadą, CŽV ir į masonus, kad tamstą užblokuotų, nes gali prasidėti nevaldomo juoko priepuolis. 🤣 O gal geriau tėvuk eik su dviračiu pasivažinėti - grynas oras dar niekam nepakenkė. :)

§   · 6 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ar Arvydas Žardinskas NEGALĖTŲ NESITYČIOTI iš beprasmių sovietinių aukų
mano aprašytų Jonavoje? Ar tuo grynuoju oru negali pats Arvydas Žardinskas pasinaudoti ir aplankyti mano
 nurodytus apkasus tarp Kauno ir Jonavos? PADININU NUOTRAUKĄ - apkasai šlaito viršuje taškučiais
rudais pažymėti. Lygiai tokius pačius apkasus studijavau Manarheimo linijoje, kai aš ir docentas-istorikas
Romualdas Povilaitis organizavome ekspedicijas Karelijoje - aš ją žurnale Mokslas ir Gyvenimas aprašinėjau.
Ten, kur mes tyrinėjome, dar ir dabar (tada po karo 40 m. praėjus) buvo randami apkasuose sovietų karių
griaučiai su ginklu rankose. Ir, jei ne Holokaustas ir ne Laikinosios vyriausybės išvaikymas, sovietai iki
Kionigsbergo nebūtų praėję. O su Mosadu Arvydas Žardinskas galėtų ir negąsdinti, nes Mosado agentu
mano Gagarino nužudymo temoje yra prisipažinęs garsiausias ir skandalingiausias veikėjas - provokacijų
virtuozas. Patyčios, tai jau labai žemas lygis, kai argumentų pritrūksta. 
:(

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

o    Patinka

o     · Atsakyti

o     · 6 sav.

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Ne iš sovietų aukų aš tyčiojuosi, o iš tavo, tėvuli, kvailų paistalų. Sakai po apkasus pavaikščiojai ir nustatei, kad lietuviai būtų galėję Kionigsbergą nuo sovietų apginti, Berlyną sutrukdyti užimti ir apskritai rusus atgal išgrūsti. Maždaug taip? 🤣Kaip galima nesišaipyti iš tokių paistalų? 🤣

o                  

§   

§   · 6 sav.

Vytenis Aleksandraitis KAD ĮRODYMŲ NETEIKČIAU, DABAR HAKERIAI ATJUNGĖ INTERNETĄ
 NUO MANO KOPIUTERO už tai, kad A. Žardinskui įrodinėjau. su Tai, būtent. Arvydas Žardinskas tyčiojasi
iš fakto, kad Jonavos sovietinių karių kapinėse guli per šimtas karių kelių vokiečių pakloti. Dabar aš negaliu įrodyti,
 nes tik telefonu rašau iš to paties servero. Taip, kad Arvydas gali pergalę švęsti, mane atjungęs ir iš pačios
Lietuvos besityčiodamas, lyg, „Lietuva nesubėtų priešintis”, jei reiktų, mobilizaciją pravedus, lyg gyventojai jos
 „negintų”, nuo raudonųjų banditų

§  1

§   · 6 sav.

§  Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Ratunku, help, помогите, tauta pavojuje, žydų masonų vietininkas Arvydas Žardinskas atjungė Vytenį Aleksandraitį nuo interneto. 🤣🤣🤣 Tėvuli, kaip ypač nenuovokiam dar kartą kartoju - ne iš tų karių šaipausi, o iš tavęs ir iš tavo nesąmoningų kliedesių. 😂 P.S. Dieduk, pažiūrėk po stalu į savo kompiuterio laidą, tikriausiai mazgą slaptas agentas užmezgė tai ir nepraeina dabar raidės ir skaičiai, ypač aštuntukai per mazgus labai susipina ir neįmanoma jų atpinti. 🤣😂

1

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis AleksandraitisAtsiprašau, skambbinsiu meistrui, gal peržiūrės mano laptopą, kur dingo jame visa interneto panelė kopiuteryje. Atjungė iš kart mane, kai įdėjau vienos garsios žurnalistės įrdymą dirbančiai Rusijos FSB,kuri prasitarė ... tą prasitarimą įdėjau ir įdėjau kaip ji norėjo nužudyti savo motiną, apie tai Facebook-e VIEŠAI rašinėdama. Todėl jąją kažkas gali naudotis. Ji mane persekiojo ir tyčiojosi kitoje istorikų grupėje, pasiketusi į kitą profilį. Ją Arvydas Ž. turėtų žinoti.

§   · 6 sav.

Vytenis Aleksandraitis Tai, pranešu,, lai Arvydas Žardinskas žino, kad internetą atgavau,
kai iš stacionaro į laptopą įjungiau internetinį laidą. O bevielis ryšis sutriko - savaitgalyje
pagalbos negaliu gauti. Žodžiu, kenkėjai žino ką daro. Labai nenorėčiau perinstaliuoti,
nes daug ką prarasiu. Taigi rodau apkasus šlaite. Taigi, ar Arvydas Žardinskas gali
paskaičiuoti, kiek sovietams būtų tekę pakloti savųkareivių, kad tuos apkasus iš
apačios paimti?

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

o     · 6 sav.

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Tėvuli, ne žemėlapius dėliok, o ant stalo dėk konkretumus - konkrečiai kada (metai - mėnesis - data) sovietai tą šventąją forsavo, tada ir pakalbėsim. Bet tu konkretumų neturi, neskaitant kažkieno papasakotą pasakėlę kaip du vokiečiai šimtus rusų išguldė. Tad nieko konkretaus, tik paistai niekus. Štai sužinojom septintokų lygio istorinę sensaciją, t.y. nesąmonę - kad vokiečiai 1941 m.laikinąją vyriausybę išvaikė "keršydami" už tai, kad 1939 m. lietuviai neatsiėmė Vilniaus. Ir kokią žolę tu rūkai? Gal tikrai turi rūsyje užveisęs kanapių plantaciją? 🤔🤣

o     · 6 sav.

Vytenis Aleksandraitis Aš palei Šventąją Santakų girioje paišiau žemėlapį 1969 m. gerbiamas
Arvydas Žardinskas, nes tada atkūrinėjau KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą, ir tada ten
vienkiemyje (kuriame vėliau atsirado garsusis X-as), tas žmogus labai vaizdžiai papasakojo tas
kautynes, kurias matė savo akimis. Pasakojo, nes aš be sportinių žemėlapių piešimo buvau ir
aistringas Kraštotyros mėgėjas - dalyvaudavau jų konferencijose. O tas žmogelis, kuris man labai
 vaizdžiai pasakojo, net negalėjo suprasti, kodėl kariai SĄMONINGAI ĖJO Į ŽŪTĮ - nei jam, ir
nei man tas buvo nesuprantama. Žinojau, kad prieš ataką spiritą duodavo, bet kad narkotikais
specialiais būtų apšeriami, tokių dalykų negirdėjau. Todėl man teko pasišnekėti viens ant vieno
su karo frontininku ir rusu; Jonavos rajono II-uoju partijos sekretoriumi Žabinu, kuris neslėpdamas
 man atskleidė SMERŠ-o specialų dalinį iš žydų sudarytą, kuris savus karius iš už nugaros šaudė,
kurie ne drąsiai į kovą ėjo, kurie buvo paskutiniai. Už tokius pasakojimus, matyt, ar į vatą nevyniojimus,
 jis buvo nuo partinio darbo nuimtas ir buvo perkeltas-pažemintas į Grūdų bazės (Elevatoriaus)
direktoriaus pareigas, kuris dirbo su mano žmona iki pat mirties ir pobūviuose darbe labai pergyvendavo
 dėl beprasmių karių žūčių, kurios kaip tik Jonavos karių kapinėse gausiai palaidotos. O tas žmogelis man
aiškino, kad tik nedidelę dalį palaidojo, nes išgaudė tuos lavonus, kurie buvo užstrigę, ar į krantą išmesti.
O kiek nuskendo ar nuplaukė į Nemuną-Kuršmares, to niekas nesuskaičiuos. Apie tas kautynes prie
Upninkų labai mėgdavo pasakoti partiniai darbuotojai ir didžiuotis karių "didvyriškumu". Man tada jau
buvo labai šlykštu ir todėl tik 3,5 mėn. padirbęs komjaunimo komitete, kad atkurti tą KGB uždraustą
klubą skirtą sportui Gamtoje ir po jo atkūrimo buvau išdrėbtas kaip musė iš raudonų barščių vien dėl to,
kad išdrįsau parodyti "liaudies priešo" sukurtą kinofilmą apie tremtinį Joną Čerskį (čia rašinėjantis
Robertas Čerskus yra jojo vaikaitis). O man, kaip ruoštam karui Vietname, tikrai nebuvo įdomios
karinės smulkmenos, nes sovietine divyriškomanija nesirgau, kad rinkčiau smulkmenas, kai sovietinės
imperijos esmė tada buvo aiški, kad ji turės kada nors sugriūti, kuri buvo pastatyta ant melo kojų
labai silpnų. Todėl man keistą buvo pamatyti, kaiArvydas Žardinskas temoje, kurią sukūręs buvo 
Sigitas Martinavicius, pradėjo išsikalinėti - rodyti nuotrauką-selfį su Marku Soloninu. Su juo ir aš
susirašinėju, jam apie Kirtimų aerodromo subombardavimą buvau rašęs, nes buvau bendravęs su
to įvykio dideliu liudininku, kurio naikintuvas tapo subombarduotu pirmąją karo pradžios valandą,
kai jis Paneriuose pas mergaitę gulėjo ant šieno. Bet, atsiprašau, aš kvaila SELFOMANIJA taip
 pat nesergu, kad kvailai fotografuotis, tik žiūrint į objektyvą. Tokios nuotraukos manęs nežavi,
kai užsiiminėjęs buvau dar ir foto menu. O tyčiotis iš oponentų irgi nėra labai aukštas lygis. Juolab,
jei aš pateikiu kad ir dėl vokiečių nesiskaitymo su lietuviais faktą, tai yra faktą, kurį man senelis
daug kartų pasakodavo, nes jis kaip vaistininkas, su jais bendraudavo, nes vokiškai mokėjo šiek
 tiek. Jie jam ir priekaištaudavo, kad Vilnių ne atsiėmė, o kaip elgetos iš sovietų paėmė, prisiimdami
su Vilniumi kartu ir sovietinius tankus į Gaižiūnus šalia tos pačios Jonavos. Tai buvo didžiausia to
meto Lietuvos gėda, kai klykta, kad "be Vilniaus nenurimsime", o kai reikėjo pasiimti, Vilnius tapo
 sovietams atiduotas dar ir tam, kad jie masiškai lenkų genocidą atliktų Vilniaus krašte.

Nėra nuotraukos aprašymo.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

 

o     · 6 sav.

o     · Redaguota

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Tėvuli, pradėsiu griežtai. Užteks malt šūdą. Tavęs buvo paklausta konkrečiai - tai kada (metai, mėnesis, diena) buvo tas mūšis ties Upninkais, kur du vokiečiai išpyškino šimtus ruselių. Kartoju - konkrečiai. Metai, mėnesis, diena. Ir neišsisukinėk, jei nežinai, tai ir sakyk, kad nežinau. Ir savo žemėlapių man čia gali nekaišioti, aš pats jų turiu pakankamai. P.S. Ir vis tik įdomu - tai radai mazgą kompiuterio laide, kurį buvo užmezgę MOSADo slapti agentai? 😁 P.S. P.S. Pabandyk išsiaiškinti žodžio "selfis" reikšmę. 🤔

1

·          

o    · 5 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Čia ir atsiskleidė NESUVOKIMO PRIEŽASTIS ta, kad ponasArvydas Žardinskas 
IGNORUOJA ŽEMĖLAPIUS ir nenori matyti situacijos. O dėl Mosad-o, tai dabar į laptopą įkišau interneto laidą
ir internetas atsirado, bet už tai stacionarus kompiuteris neturi int…Žr. daugiau

 

Nuotraukoje gali būti: 10 žmonių

 

 

o     · 5 sav.

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Tėvuli, nejaugi jau pernelyg sunku suprasti kas tau rašoma? Gerbdamas tavo solidų aiškinu, gal "daeis". Aš ignoruoju TAVO tuos atsiprašant žemėlapius, nes aš pats turiu kur kas rimtesnių. Ir nerašinėk čia savo kliedesių apie Mosadą ir Gagariną. .Todėl dar karta.Užteks malt šūdą. Tavęs buvo paklausta konkrečiai - tai kada (metai, mėnesis, diena) buvo tas mūšis ties Upninkais, kur du vokiečiai išpyškino šimtus ruselių. Kartoju - konkrečiai. Metai, mėnesis, diena. Ir neišsisukinėk, jei nežinai, tai ir sakyk, kad nežinau.

o     · 5 sav.

Vytenis Aleksandraitis Ką, jau vėl ponas Arvydas Žardinskas, klausia, nors prašė nerašyti? O, šiaip, tai aš persekioju, nes šis lakūnas yra J. GAGARINO Ž U D I K A S , AŠ JĮ FIKSAVAU SAVO RADARU J. Gagarino-V.Seriogino žuvimo metu ir mane buvo apkaltinę, kad, neva, J.Gagariną pamečiau. Šio lakūno nuoroda pasidalino istorijos tyrinėtojasAlgis Ogintas savo profilyje -http://www.testpilot.ru/memo/70/krechetov.htm... O dabar įrodžiau, kad mūsų planeta nėra plokščia ir žuvusiųjų matyti negalėjau - mačiau tik žudiką šį, kai jis nėrė žemyn ir man iš radaro dingo, žudiku tapęs ne savo noru ir pagal jo "žuvimo" aprašymą, akivaizdžiai ... . APIE TAI PASAULYJE NIEKS NEŽINO - tai aš nustačiau, nufotografavęs iš Rusijos Gynybos ministerijos archyve saugomos J.Gagarino "žūties" "tyrimo"-SLĖPIMO ataskaitos ir išmatavęs-apskaičiavęs jo skrydžio parametrus. Paskaitykite jo "žūties" aprašymą - su jo taktiniu bombonešiu Su-24 kažkas nenumatyto atsitikti negalėjo, kaip atsitinka su bandomaisiais lėktuvais, nes jis 1977 m. jau 2 metai, kaip buvo gaminamas. Katapultas užstrigti ir neišlėkti su kėde galėjo tik tada, jei ji užstrigdyta buvo, nes po katapulto sprogimo susidaro didelė jėga, ir net išplėštų tą kėdę iš pavažų. Tada su juo skridęs šturmanas ... Ivanovas numuša gaubtą ir su prašiutu be katapulto iššoka, o Vladimirui Anisimjevičiui Krečetovui, matyt, kažkas ir 3-čiu atvejyje buvo padaryta, kad neišsigelbėtų. O kaip jis žudiku tapo ne savo noru, studijuokite mano studiją - joje rasite ir rūsų kalboje Gagarino dukroms MANO rašytą STUDIJĄ - per nuorodas viską susirasite -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2741475809226100&set=pb.100000911233614.-2207520000..&type=3&theater GERO STUDIJAVIMO ! ! !

 

Vytenis AleksandraitisActive Now

VytenisAleksandraitis O čia nuotrauką-koliažą įdedu, to lakūno Krečetovo paminėjimą toje ataskaitoje, jo skrydžio mano matavimų schemą atliktą pagal tos ataskaitos paminėtus jo pakilimo ir nusileidimo laikus į Žukovskio (Remenskojes) aerodromą ir daviau atstumą nuo mano radarų. Be to pateikiau savo tėvo knygą rašyta Lietuvoje televizijos įvedimo proga, kurio aš teorija ir vadovavausi, o taip pat J. Gagarino nužudymo schemomis tik ką mirusio kosmonauto Aleksejaus Leonovo išpaišytomis ir mano atrastų raketos bei naikintuvo Su-15 radarų nuotraukas bei mano atliktus mūsų planetos kreivumo paviršiaus matavimus tarp mano radarų antenų ir katastrofos vietos.

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo

 

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

 

В.А.Кречетов

В.А.Кречетов

·                   · 5 sav.

o     

§  5 sav.

§   · Redaguota

o    Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Aš tai girdėjau, kad tas žudikas buvo žmogaus pavidalu pasivertęs marsietis. Kaip tau tokia versija? 😂😂😂Man tik dabar kilo mintis - tai juk ne Mosado agentai, o marsiečiai užmezg mazgą ant tavo kompiuterio laido ir todėl tau buvo dingęs internetas. 🤣🤣🤣🤣

§   · 5 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Per tokius pat "marsiečius" ir turėjo prasidėti III-čias pasaulinis karas, gerbiamas Arvydas Žardinskas, kurį aš ir nutraukiau, atreguliavęs radarą. Todėl po to ėjome švęsti gimtadienį Henriko - mano kursioko, kuris buvo dirbtuvių vedėjas ir jame prietaisą gaminau savo išradimui. Todėl buvau užblokuotas Facebook-e 6-tą kartą už šį aprašymą ir ji F. b. tapo panaikinta. Todėl, gerai, kad išsaugojau ir intrnetą savo TRILOGIJĄ įdėjau. Naikino, manau mano viršininkai iš Baltojo gandro bendrijos, nes aprašiau įvykius šalia slapčiausio miesto Arzamas-16, kuriame buvo gaminamas termobranduolinis ginklas ir iki jo kartą vos nenubėgau per treniruotę. Šioje TRILOGIJOJE apie J. Gagarino nužudymą dar nerašiau, nes kosmonauto Aleksejaus Leonovo paskelbtos versijos darnežinojau, arba, dar nebuvau išstudijavęs. Todėl linkiu GERO PASISKAITYMO -http://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../index-soviet-arm.

 

o    Nuotraukoje gali būti: 9 žmonės, barzda ir tekstas..

 

 

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

o    Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Darosi įdomu. Tai matėte marsiečius, ir skraidančią lėkštę matėte? Dar šaukštas su šakute tai lėkštei iš paskos turėjo skristi, nepastebėjote. 🤣

§   · 5 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai ar nors pusę šios Trilogijos perskaitė ponas Arvydas Žardinskas? Ten NUOTRAUKOJE dešinėje aš su barzda ir šineliu buvau slepiamas Užusalių kazarmos spintoje, nes generolas "su skraidančia lėkšte" :) atskrido, tikrinti įvykį, kai mano radaras buvo pakištas pošilumvežiu ir sutraiškytas, kuriame ir aš turėjau žūti Skarulių pervažoje šalia savo Įrengimų bazės, kurioje dirbau inžinieriumi ir šilumvežis vežė į tą bazę įrengimus, o aš į "partizanus" buvau paimtas. Tada pulko vado įsakymo nevygdžiau, nes Saugumo technikos taisykles žinojau, nors man pakišo visai nematytą radarą per apmokymus, per kuriuos Gaižiūnų poligone turėjome jį turėjome išskleisti ir važiavimo metu privalėjau išstudijuoti man nematytą aparatūrą. Todėl dabar ten viaduką pastatė kelyje į Ruklą. O apie "marsiečius" Gagarino dukroms, mokslininkams, Kosmoso muziejui ir Rusijos ambasadai Lietuvoje rašiau, aišku, apie jų tėvo žudiką V.A. Krečetovą tada dar nerašiau, nes tik neseniai jį nustačiau ir nenaudojau termino "nužudymas" jų tėvo, kad joms šoko nesukelti. Bet, pasirodo, reiks pakartoti rašymą su naujais mano nustatytais faktais -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gag.../index-rusijai.htm

o    Slėpti arba pranešti apie tai

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT

Госпоже Галине Юрьевнe Гагарине

Госпоже Галине Юрьевнe Гагарине

§   · 5 sav.

·                   

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Lietuvą vokiečiai laikė "išvaduota"? Kad tik ne taip. Kažkodėl lietuvių Laikinąją vyriausybę išvaikė, o įkūrė savo okupacinę administraciją :-).

§   · 6 sav.

 

Slėpti 23 komentarus

 

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai ir čia buvo kerštas už nenorą Vilnių atsiimti ir laikymas lietuvius nevertais, nes nesugebėjo ir net nenorėjo savo Vilniaus atsiimti. Tai buvo oficialūs priekaištai vokiečių lietuviams, dėl ko jie niekino lietuvius, kai įžengė.

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Ką tik rašėte, kad "Lietuvą vokiečiai laikė kaip išvaduotą nuo sovietų, todėl tikėjosi gausių pajėgų", dabar jau "kerštas" ir "niekino" :-) Kur tie "oficialūs priekaišai" surašyti, net neklausiu :-)

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai, būtent, vokiečiai labai save vertino, lietuvius išgelbėję iir tuo pačiu, gerbiamas Andrius Kaluina, bent, mano seneliui buvo gėda prieš vokiečius dėl tų priekaištų, kurie tik į tų žmonių atmintį įrašyti, kai pas jį į vaistinę užsukdavo ir su jais pakalbėdavo. Juk buvo Petro Vaičiūno eilėraštis "Mes be Vilniaus nenurimsime", vos ne antruoju himnu tapęs, o kai tapo proga tik atsiimti, tai Vilnių didžiausiems priešams sovietmas perdavė, kad "Vilnius būtų mūsų, o Lietuva rūsų". :(

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, "puiki proga atsiimti Vilnių" - stojant į karą pralamėjusių pusėje. Ką besakytume apie Smetoną - kvailys jis tikrai nebuvo ir patirties politikoje tuo metu jau turėjo pakankamai nemažai. Reikėjo būti bepročiu, kad tapti būsimų pralaimėtojų vokiečių sąjungininkų, ypač po to, kai jie prieš pusmetį be ceremonijų atėmė Klaipėdą. O kad vokiečiai galų gale pralaimės - buvo aišku nuo pat pradžių, ir Pirmasis pasaulinis tai parodė.

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai, būtent dėl Klaipėdos Hitleris labai pagyrė Lietuvą, kad nesipriešino, nes patys klaipediečiai pasiprašė, ne taip, kaip lenkai į Vilnių atėjo. O vokiečiai tikrai, nebūtų pralaimėtojai, jei Lietuva būtų jų įtakos sferoje, nes karas jei būtų, tai būtų tikrai ne 1941-43 m. m. Todėl Andrius Kaluina nesąmones neturi šnekėti, jog "Smetona žinojo, kas bus prie Staliningrado po 2,5 m."

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, oho, Lietuvos buvimas vokiečių pusėje jiems būtų padėjęs laimėti karą? Kur konkrečiai būtų gavę į skudurus, nelabai svarbu. Bet galutinis rezultatas buvo aiškus. JAV per Pirmąjį PK aiškiai parodė, kad kritinėje situacijoje įsikiš į karą Europoje. Tai daugiau nei visa likusi tuometinio pasaulio pramonė kartu sudėjus. O vokiečiams be adekvačių laivyno pajėgumų vėl be variantų švietėsi blokada ir strateginių žaliavų (geležies, naftos, kaučiuko ir daugelio kitų) trūkumas. Stalingrado nereikėjo numatyti, kad būtų aiškus galutinis karo rezultatas. Sunkiau buvo numatyti, kad vokiečiams taip seksis pradžioje, bet jų neišgelbėjo netgi "superinė" pradžia, tai ir Lietuva kaip sąjungininkė nebūtų išgelbėjusi. O dėl to, kad "karas nebūtų prasidėjęs 1941-43 metais" - tai gal jau apsispręskite, ar "sovietai sėlino", ar vokiečiai turėjo laisvas rankas spręsti kada pradėti karą. Vienu metu rašinėti dvi viena kitai prieštaraujančias nesąmonės - tai jau visiškas marazmas, gerbiamasis.

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis AleksandraitisMARAZMAS IRGNORUOTI Lietuvos GEOGRAFINĘ PADĖTĮ, gerbiamas Andrius Kaluina.

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, ir kaip Lietuvos geografinė padėtis būtų padėjusi Vokietijai laimėti karą prieš britus ir JAV?

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tuo, kad nebūtų kariavusi su sovietais, gerbiamas Andrius Kaluina.

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, jau rašiau, bet jūs neskaitote - Vokietija puolė sovietus ne dėl Lietuvos. Ir būtų taip pat sėkmingai užpuolusi jei Lietuva būtų buvusi vokiečių interesų zonoje. Tik armijų grupė "Šiaurė" ir dalis "Centro" greičiausia būtų startavę iš Lietuvos

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Jei Lietuva būtų buvusi vokiečių interesų zonoje, tai, išvis, vokiečiai, gal nebūtų puolę sovietų.

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, marazmas. 1940 m. gruodžio derybos Berlyne tarp Molotovo ir Hilterio su Ribentropu plačiai apašytos ir leidžia susidaryti pakankamai aiškų vaizdą, dėl ko jie ten nesutarė. Pasidomėkite. Lietuvos tarp tų kritinių klausimų nebuvo, sakau iškart :-) O štai Rumunijos nafta ir Suomijos nikelis, kurių tiekimui į Vokietiją sovietai kėlė grėsmę, buvo gyvybiškai svarbūs.

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ir sovietai vokiečiams tiekė žaliavas, gerbiamas Andrius Kaluina. O derybas Berlyne tarp Molotovo ir Hitlerio pati Sovietų Sąjunga pažeidė. Skaitykite Hitlerio laišką tuo klausimu, gerbiamas Andrius Kaluina.

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, sovietų tiekimais vokiečiai ne baisiai pasitikėjo, puikiai suprato, kad gali nutrūkti bet kada. O Rumunijai ar Suomijai tai buvo tiesiog biznis. Nepriklausomas šaltinis tai vadinasi, gerbiamasis. Apie protingą žodį "diversifikacija" nekalbėsiu šį kartą :-). Tai jei apie derybas Berlyne žinote - kokias nesąmones rašinėjate apie tai, kad Lietuvai patekus į vokiečių įtakos zoną "karo gal nebūtų buvę"? Ten, derybose, apie Lietuvos problemas - iš esmės nieko nekalbėta.

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ar Andrius Kaluina gali kada nors pradėti mąstyti? Prie ko "Lietuvos problemos" ir derybos? Juk Lietuvai likus įtakos zonoje, kaip būtų Stalinas projektavę netikėtą Vokietijos užpuolimo planą, jei jam Lietuva būtų besimaišiusi? Todėl ir Hitleris nebūt…Žr. daugiau

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, taip pat kaip planavo Rumunijos puolimą arba puolimą buvusioje Lenkijoje iš Ukrainos ar sovietams atitekusios Lenkijos teritorijos. Jei jau skaitėte Suvorovą, kažką apie Lvovo ir Bialystoko kyšulius turbūt girdėjote? Jie abu ne Lietuvoje. Taigi Lietuvos buvimas vienoje ar kitoje pusėje sovoetų puolimui įtakos turėjo minimaliai. Lietuva kaip buferis pridengiantis Vokietiją? Jūs ką rūkote, gerbiamasis? Savo paties nuorodoje žemėlapį pažiūrėkite - kokio ilgio frontu galėjo vykti puolimas, ir kiek jame užima Lietuvos siena :-) Kad jau toks Suvorovo gerbėjas ir skaitytojas, tai turėtumėte žinoti, kad Suvorovas Rytprūsių kryptį nurodo kaip pagalbinę. Pagridinis smūgis ne ten ir ne iš Lietuvos.

·          

o     

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Na ir kas, kad ne pagrindinis smūgis? O kaip su Kionigsbergu ir jo visu kraštu?
Ar Andrius Kaluina matė Molotovo liniją?

Slėpti arba pranešti apie tai

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

o    Patinka

o     · Atsakyti

o     · 6 sav.

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Kas kad ne pagrindinis smūgis? Tas, kad suduoti pagalbinį smūgį taip pat sėkmingai galima Lietuvoje dislokuotoms vokiečių pajėgoms, kurios čia būtų atsiradusios, jei Lietuva būtų atitekusi vokiečiams. Kionigsbergas ir Rytų Prūsija - kietas riešutėlis. Per Pirmąjį pasaulinį čia rusų puolimas užspringo ir baigėsi didžiuliais nuostoliais, o Antrojo pabaigoje sovietai per šitą teritoriją "graužėsi" labai lėtai ir su didžiuliais nuostoliais. Priminkite, kada paimtas Kionigsbergas ir kiek sovietai per tą patį laiką, nuo 1944 m. vasaros, pasistūmėjo kituose frontuose?

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 6 sav.

Aleksandraitis Tai, SVEIKINU, pagaliau Andrius Kaluina SUSIPROTĖJO ir pasakė tikrą tiesą, kurią ignoravo
 Arvydas Žardinskas čia, ir, kad kiekvienas Lietuvos upių slėnys būtų labai sunkiai įveikiama LIETUVIŠKOJI MANARHEIMO LINIJA, kurios gynybai lietuviai stotų į kovą kaip prieš agresorių. Todėl pradėti karą per buferinę lietuviškąją zoną, na, ne kaip sovietams nebūtų naudinga. Juolab, tai būtų ne iš kapitalizmo priespaudos "vaduojamasis" karas, o karas kaip su agresoriumi, į kurį stotų net lenkai, prisiminę, kaip Tuchačevskį triuškino. O tada ir britai būtų nutraukę karą su vokiečiais, nes lenkams sovietai, vis tik baisesni buvo nuo amžių, nei vokiečiai, kurie po Griunvaldo mūšio jau priešpriešos neturėjo ypatingos. Taip, kad iki Vokietijos per visą Lenkiją taip pat didelis gabalas per agrarinę šalį, kaip ir Lietuvą, rimtų pramonės centrų neturinčios abi, kurios užpuolimui taip pat nenaudingos sovietams būtų, jei Prūsija vokiečių būtų neįveikiama. O ir vokiečiams per Lietuvą Barbarosą vykdyti būtų žymiai sunkiau, kad veržtis į Latviją-Estiją, nes bet kokį karinį vokiečių judėjimą žydai informuotų sovietams, kaip ŠNIPAI, visad būdami nepatikimais piliečiais, kuriuos Rusijos carinė valdžia buvo 1915-05-03 ištrėmusi iš pafrontės zonos. O prieš žydus Holokaustą atlikti, irgi būtų kebliau, nes lietuviai tam veiksmui nebūtų pritarę - būtų tapę didžiausiais žydų draugais, nes ant jų jokio piktumo nebūtų, kokie pasireiškė po trėmimų į Sibirą. Net ir lenkai priešjuos pogromų nerengtų, koks įvyko Jedvabno miestelyje ir apie jį, atrodo, "makaronus kabindamas", ...Koršunovas pastatęs spektaklį "Mūsų klasė", atrodo, visai nepaminėjo sovietinius trėmimus lenkų atliktus į Sibirą (reiks tą spektaklį dar tyrinėti, nes jis ledus pralaužė kaip Ledlaužis Suvorovo), kurių Vilnių lietuviams pasiėmus, to lenko genocido, na, nekaip nebūtų ir nebūtų už ką žydams keršyti.

·         Vytenis AleksandraitisActive NowNėra nuotraukos aprašymo.

Vytenis

Slėpti arba pranešti apie tai

 

o     · 6 sav.

·          

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Matau, kad Arvydas Žardinskas jau tą patį per tą patį savo patyčias kopijuoja
 ir daugiau nieko nemoka parašyti, kai jau galvoje nieko nėra, kai net ne lietuviškus žargonus pradeda vartoti,
tai jau, tikrai, jam galvoje netelpa, ką aš sukėliau. Todėl net neklausinėja jis apie Vilnijos lenkams genocidą
sovietinį atliktą, kurio nebūtų, jei Lietuva, atsiimdama Vilnių, būtų savo istorijos partnerius iš NKVD-inių žudynių
išgelbėję. Bet, kai galvoje Arvydui netelpa, tai, tikrai, burnos aušinti man nėra ko.

 

·          

·         Slėpti arba pranešti apie tai

·         Nuotraukoje gali būti: tekstas „Arvydas Žardinskas Aleksandraitis Gerbiamas senoli, tu čia tiek paistalu, kad netilptu, dar tačkę reikty prikabinti. "Jei bütume atsièmę tai gal net karo buvę"; "vokiečiai keršijo lietuviams už tą išvaike laikinają vyriausybę"; "jei lietuviai sukürę legioną, ir koncentracijos stovyklos veliau užimtos, ir rusai, o sajungininkai užemę". Tokie kliedesiai tinkami tik septintokams per ilgają pertrauką ant senoliams prie pusbonkio samag 2020 m. Vasaris 23 d., Sekmadienis, 17:55 Patinka Atsakyti 2val.“

·          

·          

o     · 5 sav.

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Tėvuli, galiu dar kartą pakopijuot tavo kliedesius, labai jos mane pralinksmina. O tavo problema yra ta, kad tu pats nesupranti, kad rašinėji nesąmones. Kad ir šis kliedesys. "Jei Lietuva būtų buvusi vokiečių interesų zonoje, tai, išvis, vokiečiai, gal nebūtų puolę sovietų." Aha, Lietuva pasaulio bamba ir vokiečiai būtų virtę taikos balandžiais prisiglaudę Lietuvą. Anicetui ir Pranciškui iš Pabališkių prie pusbonkio samogono tokas pasakas pasakok.

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

              

Vytenis Aleksandraitis Tai negi ponas Arvydas Žardinskas, tikrai, labai serga, jei neatsimena,
ką aš čia šioje temoje įrodinėjau-atsakinėjau savo ilgiausiuose atsakymuose? Kodėl Arvydas Žardinskas 
ne konkrečiai klausinėja iš mano tų įrodinėjimų, o tyčiojasi? Negi ponas Arvydas Žardinskas net nežino
pradinės mokyklos Geografijos kurso, kad Europos geografinis centras yra palei pat Vilnių?
Kaip galima diskutuoti su geografiją ignoruojančiu ir atmintį praradusiu? Kodėl Arvydas Žardinskas
 ignoruoja tai, kad jei Lietuvoje nebūtų sovietinės armijos, tai kaip ji tada būtų galėjusi 1941-07-06
planuoti netikėtą Vokietijos užpuolimą ir jos dalies Kionigsbergo (Karaliaučiaus) krašto? O jei sovietai
 nebūtų planavę pulti Vokietijos, tai kodėl ta Vokietija turėjo pulti taikius sovietus, kai jie buvo žymiai
stipresni? Kaip dar išaiškinti atminties negalę turinčiajam? Atsiprašau, aš nedirbau pedagogu su
 spec. poreikių vaikais, todėl tęsti "diskusiją" su atmintį neturinčiu asmeniu, tikrai, nemoku ir neturiu
 prasmės. Kad ponasArvydas Žardinskas atmintį neturi, įrodymas yra ČIA
-https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3706260396080965.

            ..

·         Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: tekstas „Arvydas Žardinskas Aleksandraitis paklausta konkrečiai- (metai, diena) buvo tas müšis Upninkais, du vokiečiai išpyškino šimtus Kartoju- konkrečiai. Metai, diena. Ir neišsisukinek, jei nežinai, ir sakyk, kad nežinau. Ir čia gali nekaišioti, aš pats ju turiu P.S. Ir vis tik idomu- tai mazgą kompiuterio laide, kurj buvo MOSADo slapti agentai? žodžio reik 2020 Vasaris 23 d., Sekmadienis, 17:54 Patinka Atsakyti 19 val. Vytenis Aleksandraitis Čia ir atsiskleide NESUVOKIMO PRIEŽASTIS ta, kad Žardinskas IGNORUOJA nenori situacijos. del Mosad-o, tai“

 

 

o    Patinka

o     · Atsakyti

o     · 5 sav.

·         Arvydas Žardinskas

Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Vyteni, tai radai tą mazgą, kurį buvo Mosado agentai užmezgę? Dabar su internetu tvarkoj? Dar neatsibeldė FBI, CŽV ir M6 agentai? O marsiečiai tavęs niekada nepersekiojo? 🤣🤣

o     · 5 sav.

o     

Valdas Masionis ŠLOVĖ LIETUVOS 
DIDVYRIAMS 
ŠLOVĖ ŠKIPAI
ŠLOVĖ NOREIKAI

2

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Šlovinant bent pavardę teisingai parašyti reikėtų....

3

§   · 6 sav.

o     

Vytenis Aleksandraitis    

Vytenis Aleksandraitis

Vardan šiems Didvyriams šlovės, kurią Valdas Masionis pareiškė, ir Andrius Kaluina Rusijos labui ir skaitytojų klaidinimui kritikuoja
Lietuvos apdovanotą Vladimirą Rezuną - Viktorą Suvorovą, kuriam net du kartus mirties nuosprendis buvo paskelbtas. Todėl, tikrai,
  nesuprantu, kiek reikia būt ištikimam Rusijos Kremliaus politikai, kad išdrįsti sovietų demaskuotoją kritikuoti? Juolab,Andrius Kaluina
 net meluoja, kad, neva, "sovietų įtakos zonoje vykstantys trėmimai vokiečiams buvo vienodai", jei tai paneigia pats A.Hitlerio raštas,
kuriame išdėstė 1941 m. birželio 21 d. J. Ribentropo pareiškime V. Molotovui taip:
“1939 m. imperinė vyriausybė, atmesdama į šalį rimtas kliūtis, esančias prieštaravimų tarp nacionalsocializmo ir bolševizmo pasekmėmis,
pabandė surasti su Sovietų Rusija tarpusavio supratimą. Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 d. sutartis Reicho vyriausybė įvykdė
bendrą savo pažiūrų į SSRS politikos perorientavimą ir nuo tada laikėsi draugiškos pozicijos SSRS atžvilgiu. Ši geros valios politika
Sovietų Sąjungai atnešė didžiulę naudą užsienio politikos srityje.
Imperinė vyriausybė dėl to jautėsi turinti teisę manyti, kad nuo to laiko abi nacijos, gerbdamos viena kitos valstybines sistemas, nesikiš
į viena kitos vidaus reikalus, turės gerus, patikimus geros kaimynystės santykius. Deja, greitai tapo akivaizdu, kad imperinė vyriausybė
savo prielaidomis visiškai klydo.
Kaip tapo aišku, karinėje ir diplomatinėje sferoje SSRS, priešingai sudarytų sutarčių deklaracijoms apie tai, kad ji nenori bolševizuoti
ir aneksuoti šalių, įeinančių į jos interesų sferą, turėjo tikslą išplėsti savo karinę galią vakarų kryptimi visur, kur tik atrodė įmanoma, ir
vykdė tolesnę Europos bolševizaciją… Sovietų Sąjungai suteiktų interesų sferų okupacija ir bolševizacija yra tiesioginis susitarimų
Maskvoje pažeidimas, nors imperinė vyriausybė kurį laiką žiūrėjo į tai pro pirštus.
Kai Vokietija su Vienos arbitražo pagalba 1940 metų rugpjūčio 30 d. sureguliavo krizę pietryčių Europoje, kuri kilo dėl SSRS
veiksmų prieš Rumuniją, Sovietų Sąjunga išreiškė protestą ir pradėjo intensyvų karinį pasirengimą visose sferose… Šią politiką
lydėjo pastoviai auganti visos turimos rusų kariuomenės koncentracija visame fronte nuo Baltijos iki Juodosios jūrų, prieš ką vokiečių pusė tik kiek vėliau ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Nuo šių metų pradžios auga grėsmė tiesiogiai Reicho teritorijai.”

Vokietijos žvalgybai jau 1941 m. kovo 30 d. tapo žinoma, kad SSRS puolimą į vakarus suplanavo 1941 m. liepos 6 d. ryte.

Todėl buvo imtasis skubių priemonių pagal „Barbarosos planą“. Šita mano pastraipa paimta iš istorijos ir iš pačių Hitlerio atsiminimų,
o ne iš Suvorovo, kaip čiaAndrius Kaluina KLAIDINA skaitytojus, ir dar mane kvailina. Todėl paprašyčiau, kadAndrius Kaluina 
pastudijuotų Rytų kampanijos istoriją skirtą mokiniams -https://lt.wikipedia.org/.../Rytų_kampanija_(Antrasis... ir savo akimis ne
Rezuną-Suvorovą, o patį Hitlerį perskaitytų, kodėl jis besigindamas užpuolė sovietus, būdamas žymiai silpnesnis. Jam kito kelio i
r nebuvo, nes po liepos 06 d. būtų sutriuškintas per mėnesį. Tą patį tvirtino ir Žukovas, planuodamas "Grom-Groza", reikalaudamas
 pirmiems smogti, nes kitaip matė irgi didelį triuškinantį pralaimėjimą, jei nesmogs. Tai, taip ir įvyko.

 

o    Slėpti arba pranešti apie tai

o    Rytų kampanija (Antrasis pasaulinis karas) – Vikipedija

o    LT.WIKIPEDIA.ORG

o    Rytų kampanija (Antrasis…

o    Rytų kampanija (Antrasis pasaulinis karas) – Vikipedija

o    2

§  P

§   · 6 sav.

§                               

§   

§   

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

Vytenis AleksandraitisActi               ve Now

Vytenis Aleksandraitis O dėl V.Suvorovo-V.Rezuno apdovanojimo, tai VISOS Baltijos ŠALYS JĮ APDOVANOJO, gerbiamas Andrius Kaluina, ne taip, kaip Jūs, Rusijai ir sovietams, matyt, tarnaudamas, sovietiniais stereotipais vadovaujatės. Štai, koks buvo pokalbis pas Gordoną Suvorovo: 


..экипаж машины боевой»...

- Садимся с женой («Таня, так дело было? - спрашивает супругу. - Так!»), отдыхаем... И Эстония, и Литва, и Латвия принимали меня очень тепло - я могу показать высшие государственные награды...

- Высшие?

- Да, причем я никого не просил, не писал обращений, но меня туда приглашали и награждали. Не называю, кто и как, - не хочу, чтобы в Москве сказали: «Ах!..

- ...сволочи!»...

- Ну, что-то типа того, но там нас встречали, на самом высоком государственном уровне. Они сказали: «Если бы хотя бы 100 человек в России сделали для нашей независимости столько же, сколько и ты, мы бы давным-давно жили как люди».

Išviso, REIK KRISTI ŽEMIAU PLINTUSO, jei ignoruoti tiesioginius šaltinius, kaip Hitlerio laiškas birželio 21 d. žinomiausias visame pasaulyje ir DAR LABIAU KRISTI ŽEMAI, kad neišklausyti A. Suvorovo debatų su garsiuoju Gordonu -http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s44_64256/6494.html

 

§   

Slėpti arba pranešti apie tai

Бывший советский разведчик, бежавший в Великобританию и ставший всемирно известным писателем, Виктор СУВОРОВ: «У стукачей цель единая

BULVAR.COM.UA

Бывший советский…

Бывший советский разведчик, бежавший в Великобританию и ставший всемирно известным писателем, Виктор СУВОРОВ: «У стукачей цель единая

1

§   · 6 sav.

§  Simas Baskas

Simas Baskas Vytenis Aleksandraitis Niekšai net Vikipedijon sugebėjo įkišti suklastotą ''nuotrauką'' - foto koliažą kur suklastota ,kad '' vokiečių kareivis taikosi į motiną su vaikučiu ant rankų'' ....

§   · 6 sav.Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių ir lauko

Active Now

Vytenis Aleksandraitis    Būsiu dėkingas, jei Simas Baskas tos nuotraukos klastojimą atskleistų ar aprašytų. Man irgi kaip fotomenu besidominančiam ji įtartina buvo net nuo sovietmečio laikų, nes tokių dalykų niekas net nefotografuodavo-nesididžiuodavo, o taip pat jokios logikos.

 

§  Vytenis Aleksandraitis

Slėpti arba pranešti apie tai

 

 

 

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis dėl Viki nuorodos apie liepos 6 d. - ten toks pat "rašytojas, ne skaitytojas" kaip jūs rašė akivaizdžiai. Citata: Vokietijos žvalgybai jau 1941 m. kovo 30 d. tapo žinoma, kad SSRS puolimą į vakarus suplanavo 1941 m. liepos 6 d. r…Žr. daugiau

Slėpti arba pranešti apie tai

www.hrono.info

HRONO.INFO

www.hrono.info

www.hrono.info

§   · 6 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Atsiprašau, DISKUTUOTI NEGALIU, NES Facebook-o NUSTATYMAI MANĘS NEINFORMUOJA, KAD Andrius Kaluina MAN ATSAKYMUS RAŠINĖJA, o aš negaliu ištisai sėdėti ir budėti, laukti, ar atsakys, kai atsako tik po keliolikos o ne po kelių minučių, kaip aš. TAIGI, dėl PASAULYJE ŽINOMIAUSIOS 1941-07-06 DATOS, na ne aš išgalvojau šią datą, o ji labai daug kur šaltiniuose - paskaitose minima. Štai, kad pirma pasitaikiusią paskaitą atradau rašant taip: 


"Подписанные, договоры рассматривались ими как «клочки бумаги», и они делали фальшивые, маскирующие подлинные цели, демарши. Более того, нападение СССР на Германию было запланировано на 6 июля 1941 года планом под названием «Операция "Гроза"», потому, дескать, Сталин не оставил Гитлеру выхода." 


Taip, kad paprašyčiau, kad Andrius Kaluina nesiknistų prie manęs dėl šios pasaulyje žinomos datos -https://www.rsu.edu.ru/.../Agarev_Native_history.../R21.htm

 

§   

Slėpti arba pranešti apie tai

 

RSU.EDU.RU

Лекция 21

Лекция 21

1

§   

§   · 6 sav.

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Kaip tik didelis "istorijos žinovas" - taip ištisai rusiški šaltiniai. Ir dar taip primtyviai iškarpote - kas netinka nupjaunate ir tokius "koliažus" prakišinėjate už tikrą daiktą. Jūsų nurodytoje citatoje lektorius aptarinėja to paties Suvorovo versij…Žr. daugiau

Slėpti arba pranešti apie tai

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ar baigsAndrius Kaluina KLIEDĖTI apie "vokiečių puolimo atvejus"? Šitos nesąmonės aš jau 1978 m. netikėjau, kai prie Uralo pasikalbėjau su Visasąjunginių Orientavimosi sporto varžybų vyriausiu teisėju, kuris tarnavo 1941 m. Kirtimuose kaip lakūnas, ir birželio 21 d. gavo "uvoleniję" pas mergaitę nueiti ant šieno Paneriuose, nes atėjo įsakymas išardyti naikintuvus - nuimti jiems variklius visus ir jiems atlikti remontą. O jis ant to šieno pas mergaitę jau liepos 22 d. paryčiais; tas lakūnas išgirdo šalia bombarduojamą jojo aerodromą. Aš jo neklausinėjau daugiau, nes jis susijaudinęs buvo šios vadovybės "išdavikiškos" klastos. Bet kai grįžau su savo auklėtiniais po varžybų namo, tai išsiaiškinau, kad lygiai taip pat buvo subombarduoti naikintuvai ir bombonešiai, ir Aleksote, ir Zokniuose, ir Gardine, kuriame buvo tokia pati Azoto gamykla, kaip ir Jonavoje; ir tenai apie karo pradžią gudai labai aiškiai pasakojo, kad buvo ruošiamasi užpulti Vokietiją. Todėl ir davė įsakymą paruošti lėktuvus liepos 06 dienai. Ar klausimų Andrius Kaluina turi daugiau? Ar gali nustoti trukdyti kvailais sovietiniais priekabiavimais dėl liepos 06 d.? 

Nuotraukoje gali būti: dangus ir lauko

 

§  Slėpti arba pranešti apie tai

 

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, aš nekliedžiu, aš cituoju tai, ką jūs patekiate kaip savo "informacijos" šaltinius. Jūsų minimas lakūnas, birželio 22-ąją anot jūsų sutikęs su mergaite ant šieno, irgi turbūt buvo informuojamas apie visus Stalino planus, ar ne? :-) Rašytinio įsakymo dėl liepos 6 d. kol kas niekam nepavyko rasti ir publikuoti, bet štai lakūnas "ant šieno su mergaite" karo pradžią sutikęs, visus iki šiol įslaptintus įsakymus ir planus neabejotinai puikiai žinojo. Minkite gal geriau dviratį apie istoriją nerašinėjęs....

Slėpti arba pranešti apie tai

§   · 6 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ar Andrius Kaluina ŠLYKŠČIAUSIAI NEGALI             n e  s i t y č i o t i IR NEIŠVARTALIOTI to, ko aš niekad neminėjau, ir dar kai ATVIRKŠČIAI rašiau apie tą lakūną? Juk aš jo net neklausinėjau. Prašyčiau EITI MIEGOTI ir nekliedėti, ko nerašiau.

 

·          

o     

§                

§   

§   

§                               

§   

§                                         

§   

·            

o     

§                             

§   

§  Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: tekstas „Vytenis Aleksandraitis Ar apie nesąmonés aš jau 1978 netikejau, kai pasikalbejau su Orientavimosi vyriausiu teiseju, kuris tarnavo 1941 m. Kirtimuose kaip liepos d. gavo "uvoleniję" mergaitę šieno Paneriuose, isakymas naikintuvus nuimti jiems variklius remontą. mergaitę jau liepos 22 d. tas šalia bombarduojamą jojo aerodromą. neklausinejau daugiau, jis susijaudinęs "išdavikiskos" kai aukletiniais po namo, išsiaiškinau, taip subombarduoti naikintuvai bombonešiai, Aleksote, Zokniuose, Gardine, ir Jonavoje; ir apie gudai aiškiai pasakojo, buvo ruošiamasi užpulti Vokietiją. Todel ir dave isakymą paruošti lektuvus liepos dienai. Ar klausimu Andrius daugiau? Ar nustoti kvailais sovietiniais priekabiavimais liepos“

 

 

§   · 6 sav.

§   · Redaguota

§  Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Tai, "pasikalbėjau", tai "neklausinėjau", tai "tarnavo Kirtimuose kaip lakūnas" , tai "kur aš rašiau apie lakūną" - manau, vaizdelis aiškus ne tik man. Labos nakties, kiek jos liko...

§   · 6 sav.

  

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis

     Tai, gal, ponas Andrius Kaluina jau išsimiegojo ir žinos, ką parašo? Jeigu jau buvau parašęs, kad daugiau neklausinėjau to lakūno, tai apie jokius Stalino ar planus jis slaptus žinojo, tikrai, neklausinėjau ir nereikia prigalvoti, ko nerašiau. Juolab, aš ne toks kvailas buvau, kad tardyčiau senolį - karo veteraną, kad jis ar kas nors iš KGB manim susidomėtų. Juk man kaip treneriui reikėjo vadovauti komandai, nes mano kolega iš UkraJinos ir aš su Lietuvos DR rinktine triuškinome Rusijos federacijos komandą. kuriai iš Maskvos buvo duotas įpareigojimas tapti nugalėtoja. Bet mes sugriovėme Maskvos planus, nes KAD SOVIETAI RENGĖSI UŽKARIAUTI VISĄ PASAULĮ, MAN AIŠKU BUVO NET MAŽAM, dar tik 5 m. turėjusiam, kai jau mokėjau laikraštyje perskaityti žodį "tiesa". Tada mamos paklausiau, kokie žodžiai virš to žodžio parašyti, tai mano nuostabai, net nepriėjusi prie manęs, atmintinai išpyškino "visų šalių proletarai, vienykitės!". Todėl tada iš kart supratau, nes šalia žvelgiau į sovietinį herbą, kuriame buvo pavaizduotas mūsų planetos Žemės gaublys; toks pats, koks stovėjo ant mano tėvo rašomojo stalo, kurį mano senelis buvo jam padovanojęs, kad mane su tuo gaubliu pasaulį supažindintų. Todėl mano dukrų bendraamžis Andrius Kaluina vaiku kvailesniu už mane tada dar Stalinui nemirus, jau neturėtų būti, nes mano auklėtiniai visi buvo už Andrių Kaluina-ą žymiai vyresni (net 1957 gim. m.). Todėl jau pats laikas nebūti visišku vaiku, tikinčiam Stalino-Lenino pasakomis prieš miegą, nes be tikėjimo, vaikui augant, turi atsirasti loginis mąstymas. Taip, kad aš kaip dantis pravalgęs Priešlėktuvinėje (Oro) gynyboje, kurioje net buvau ruošiamas karui Vietname, AndriuiKaluinai galiu pasakyti, kad remonto-profilaktikos darbams ESANČIOS PRIEMONĖS GYNYBOJE NEGALI BŪT VISOS IŠIMTOS IŠ GYNYBOS - jei remontas ne daugiau kai 1/3-daliui atliekamas, tai kiti likę naikintuvai net su lakūnais lėktuvuose privalėjo būdėti, o ne pas mergaites į Panerius ant šieno eiti. Juk, kai aš savo radarą-aukštimatį remontui-profilaktiniam darbui priduodavau, tai kitus du ypatingai patikrindavau jų kovinį-techninį stovį. Taip, kad visiems iki vieno naikintuvams nuėmimas variklių dar ir visuose iki vieno aerodromuose ir įrodo, kad "jokios gynybos" ir nebuvo numatoma, kaip Andrius Kaluinaužvėmė sovietinį melą, ir remontai buvo numatyti atlikti taip, kad spėti iki liepos 06 dienos. Tai viskas matematiškai paskaičiuojama. O rašytinio "įsakymo" dėl 1941-07-06 datos ir būti negalėjo, nes tokiems dalykams įsakymai nerašomi. Ir jei tą datą Žvalgybą vokiečių aptiko, tai aptiko, gal, iš neoficialių šaltinių, kuriuos sovietai po Berlyno sunaikino, kad neiškėlus Stalino nusikaltimo. Bet jis aptinkamas ir kitais ženklais - tai Kriminalistikos analitinis metodas, kurį ir istorijoje reik pradėti naudoti.

§   Nuotraukoje gali būti: tekstas „minimas birželio 22-ają anot sutikęs su mergaite ant šieno, irgi turbüt buvo informuojamas apie visus Stalino planus, ar ne? Rašytinio isakymo liepos 6 d. kol kas niekam nepavyko rasti ir publikuoti, bet štai "ant šieno su mergaite" karo pradžią sutikęs, visus iki šiol islaptintus isakymus ir planus neabejotinai puikiai žinojo. alamy“

§   

 

 

·          

o   
Vytenis Aleksandraitis
Active Now

Vytenis Aleksandraitis Tai ar ponas Arvydas Žardinskas, tikrai, nesuvokia ką klausia dėl Kirtimų aerodromo lakūno Paneriuose pas mergaitę ant šieno iš birželio 21-os į 22-ą dieną? Juk aiškiai parašiau, kad lakūnas pas tą mergaitę ant šieno išgirdo Kirtimų aerodromo bombardavimą, O kada buvo bombarduoti aerodromai, net pradinių klasių mokiniai žino. Tai kodėl Arvydas Žardinskas pateikia tokį debilišką klausimą dėl datos? Ir kodėl Arvydas Žardinskas tyčiojasi iš Viktoro Suvorovo, kuriam du kartus mirties nusprendžiai buvo aukščiasiųjų teismų paskelbti? Taigi NUOTRAUKOJE pateikiu Rusijos aukščiausiosios politinės valdybos mokslinio darbuotojos pulkininko Aleksandro Dvorianskio padėtą rašiklį ant žemėlapio, ties tą vietą, kur sovietinė armiją turėjo būti liepos 20 d. po staigaus liepos 06 d. užpuolimo pagal "Grom" planą. Tą planą patvirtina net 13 bendro pobūdžio dokumentų, kurie saugomi Rusijos Gynybos ministerijos archyvo 15-tajame skyriuje adresu Maskva Znamenka 19 priešais Rusijos armijos Generalinį štabą. Šiuos dokumentus pagal iškeltą Viktoro Suvorovo hipotezę patvirtino labai daug istorikų, kaip Valerijus Danilovas, Markas Soloninas, E. Kiseliovas ir kiti. Todėl paprašyčiau, kad ponas Arvydas Žardinskas iš manęs nesityčiotų, nes ne "aš išgalvoju" tai, kuo remiuosi tolimesnėje savo hipotezėje. AČIŪ, kad nors Andrius Kaluinasusiprotėjo ir patvirtino pats, kad per Lietuvą link Karaliaučiaus sovietams (generolo Černiachovskio armijai) pulti buvo ne lengva.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina O kodėl jūs rašinėjate nesąmones? Kokius dokumentus ir kur "patvirtino" M.Soloninas? Jis apie karo pradžią parašė labai daug, hipotezių apie galimus planus irgi yra prikėlęs įvairių, bet nė karto nemačiau rašant ar sakant, kad matė "liepos 6 d. užpuolimo planą". Bendrai sovietų puolimo plano kol kas niekas nėra publikavęs - "soobraženijos" nėra planai. Rašiklis ant žemėlapio - na IŠTIES neatremiamas argumentas :-). Kodėl Žardinskas, ir ne jis vienas, šaiposi iš Suvorovo? Ogi todėl, kad kad anas, parašęs "Ledlaužį" dar tais laikais, kai dauguma dokumentų buvo neprieinami (ir dėl to galbūt buvo galima pateisinti vienus ar kitus netikslumus), pradėjus viešinti ir publikuoti daugybę archyvinių dokumentų ne ėmė juos skaityti ir daryti išvadas, o toliau rašė savo vėjus apie "pirmąjį triuškinantį smūgį", o į teorijas "netelpančius" faktus ir dokumentsu tiesiog ignoravo. Beje, kas tas didysis istorijas E.Kiseliovas? Galima tikslesnę nuorodą į pareigas ar pan.? Vieną E.Kiseliovą žinauhttps://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Kiselyov bet jam iki istoriko - kaip asilui iki ristūno... Apie "Generolo Černiachovskio armiją" ir jos puolimą "per Lietuvą iki Karaliaučiaus" lyg ir nerašiau nieko, čia išsigalvojate. Rašiau apie tai, kokios buvo puolimo Rytprūsiuose perspektyvos remdamasis realiais ten vykusiais kovos veiksmais.

Slėpti arba pranešti apie tai

Yevgeny Kiselyov - Wikipedia

EN.WIKIPEDIA.ORG

Yevgeny Kiselyov - Wikipedia

Yevgeny Kiselyov - Wikipedia

1

§   · 5 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Nu dar gražiau, kas toks Andrius Kaluina, kad Eugenijų Kiseliovą kritikuoja? Juk jis tik istorikams veda laidas ir jiems klausimus uždavinėja. O Arvydas Žardinskas gali pats nuvažiuoti į Maskvą ir tuos 13 dokumentų mano paminėtų savo akimis pamatyti - sako, kad, lyg, jau prieinami ir AŠ DAVIAU ADRESĄ - aprašiau kaip surasti tą 15-tąjį skyrių to archyvo Gynybos ministerijos priešais Gen. štabą Rus. armijos. Ir paprašyčiau neaiškinti, kad "nėra" dokumentų, nes PAGRINDINIAI DOKUMENTAI DAR NEIŠSLAPTINTI. Bet karo istorikui pulkininkui Valerijui Danilovui pavyko atrasti jau išslaptintą apmąstymą apie tą strateginį kariuomenės išskleidimo planą, kuris ir patvirtina V. Suvorovo hipotezę.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių

 

 

§   · 5 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis O čia jau RIMČIAU ponas Arvydas Žardinskas PAGALIAU pateikė tą patį įrodymą, kurį aukščiau minėto atradėjo pulkininko Valerijaus Danilovo rankose nufotografavau. Tai, būtent, Stalinui PATEIKTA kieno RANKA RAŠYTAS: Žukovo, Timošenko, Vasilevskio ar Vatutino - aš nenustanėsiu, kieno, nes su dokumentais nedirbu ir jųjų rankraščių braižo nepažįstų. Bet jau vien tai, kad tokie aukšti generolai (vienas iš jų gražią rašyseną turintis) netingėjo ranka rašyti ir nesinaudojo stenografės-mašininkės, tai ir yra įrodymas, kad ypatingo slaptumo dokumentas, kad apie jį nežinotų niekas iš pašalinių.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: tekstas

 

 

§   · Atsakyti

§   · 5 sav.

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, tai "istorikas" ar "veda laidas istorikams", gerbiamasis? Žurnalistą užrašėte prie "istorikų", "soobraženijas" - prie "plano Groza" - taip ir su kitais tamstos argumentas. Pacituosiu vieną iš "Soobraženijų" (Arvydas Žardinskas išvertė kaip "Pasiūlymus" - tebūnie) pirmųjų pastraipų: Вероятнее всего главные силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 11 танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерийских и 5 воздушных, а всего до 100 дивизий будут развернуты к югу от линии Брест- Демблин для нанесения главного удара в направлении – Ковель, Ровно, Киев.
Одновременно надо ожидать удара на севере из Восточной Пруссии на Вильно, Витебск и Ригу, а также короткиx, концентрических ударoв со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находится в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Taigi kalbama apie laukiamą VOKIEČIŲ puolimą, dėl kurio ir siūloma parengti Raudonosios Armijos strateginio išskleidimo planus ir suduoti smūgį puolimui skleidžiamoms vokiečių ir jų sąjungininų pajėgoms. "Soobraženijose" nurodytas jų parengimo laikas - 1941 m. gegužė. Vokiečiai jau turi parengtą "Barbarosos" planą ir skleidžia pajėgas jo vykdymui, sovietai svarsto "pasiūlymus dėl strateginio išskleidimo plano karo su Vokietija atvejui". Vis dar aiškinsite, kad vokiečiai užpuolė dėl rengiamo sovietų puolimo? 
:-)

§   · 5 sav.

o    Dariusz Litwinowicz

Dariusz Litwinowicz Vytenis Aleksandraitis Hitlerio atsiminimai? Geras, ne viskas kas yra citata yra faktas, o svarbiausia - visos jūsų pasakos yra skirtos ne faktams įrodyti, o tik savo tezei apie Škirpos "genialumą" patvirtinti. Bergždžias reikalas.

§   · 5 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Labai TEISUS Dariusz Litwinowicz, nes K. Škirpa APŠMEIŽTAS tapo iš keršto, jog siųlė priemones visas, kad Lietuva išlaikytų Neprikklausomybę. Todėl jis tapo didžiausiu priešu komunistams ir sovvietams bei pačiam Večeslavui Molotovui, kurio sužaidimas su Vilniumi laikomas vienu didžiausiu diplomatijos šedevru ir triumfu prieš Lietuvą. Tegu dabar triumfuoja ir Andrius Kaluina, nes HAKFERIAI MANE PATVARKĖ taip, kad naujame laptope ir laidinį internetą praradau, o telefonu DALYKIŠKAI „diskutuoti” neįmanoma. Todėl privalau nutraukti diskusijas ir kreiptis į specialistus dėl laptopr visiško interneto sunaikinimo, nors laide internetas yra.

§   · 5 sav.

Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Mielas Stasys Mačionis, ČIA TEMA Istorijos NAGRINĖJIMO , o ne politikos.

·          

o     

o     

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Ką reiškia "off", gerbiamas Stasys Mačionis? Ar lietuviškai galite paklausti?

Slėpti arba pranešti apie tai

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 6 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai paprašysiu, kad Stasys Mačionisnormaliai lietuviškai paklaustų.

Slėpti arba pranešti apie tai

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 6 sav.

o    Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis D ė m e s i o , kai APTIKAU sovietų maršalų Stalinui PASIŪLYMĄ " ... a t a k u o t i . v o k i e č i ų . a r m i j ą ... " ( NUOTRAUKOJE raudonai pabrauktą) tai IŠ MANĘS PATYČIOS čia aukščiau Atsakymuose pasiekė kulminaciją. Todėl į šį atradimą gali atkreipti dėmesį istorikai Romualdas PovilaitisAlgis OgintasAstra Genovaitė AstrauskėNaglis PuteikisNina PuteikienėDarius KuolysRemigijus KaunelisSigitas MartinaviciusArturas Narkevicius ir kiti, jog diplomato Kazio Škirpos pasiūlymo dėl Vilniaus teisingumas tampa akivaizdus. . 

Juk čia aukščiau: vasario 24 19:16 buvau pateikęs Karo istoriko pulkininko Valerijaus Danilovo rankose pavykusį atrasti jau išslaptintą apmąstymą apie strateginį kariuomenės išskleidimo planą pateiktą 1941 kovo mėn pradžioje J. V. Stalinui, kuris ir patvirtina V. Viktoro Suvorovo hipotezę išsakytą veikale "Ledlaužis".. 

Ir kaip ne keista, bet mano nuolatiniai oponentai Andrius Kaluina ir Arvydas Žardinskas, ne tik kažkodėl nemato SIŪLYMO UŽPULTI VOKIEČIŲ ARMIJĄ, bet pastarasis net tyčiotis pradėjo, nors iš jo tinklalapio atradau tą maršalų (Žukovo, Timošenko, Vasilevskio ar Vagankovo) ranka parašytą planą-siūlymą. . 

Atkreipiu dėmesį, kad iš tokio aukšto rango maršalų net savo ranka rašė tą pasiūlymą ir net nesinaudojo savo stenografėmis-mašininkėmis, matyt, dėl to, kad nenutekėtų ypatingo slaptumo informacija. Tame pasiūlyme yra tokie sakiniai: 

"... Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находится в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. ...". 

Man neaišku, ką reiškia žodžiai "держит свою армию отмобилизованной"?. 

Priešdėlis "от" turėtų reikšti "iš". 

Tai negi vokiečių armiją buvo "i š m o b i l i z u o t a " , su išskleistu užnugariu? 

Labai neaišku, kaip vokiečių armija elgėsi, bet po antrosios Molotovo-Ribentropo Draugystės Maskvoje sutarties? Kaip žinoma; vokiečių armija buvo atitraukta - taip A. Hitleris pareiškė savo kalboje, kai užpuolė Sovietų Sąjungą. 

O kad jis būtų "planavęs pulti" Sovietų Sąjungą, tai didžiausia nesąmonė, kad mažytė kruopelytės dydžio Vokietija pradėtų grasinti didžiuliai Stalino imperijai 

Tik taip reikia vadinti ją, o ne kokią "sov.sąjungą". 

Juk Molotovo-Ribentropo paktas ir buvo skirtas, kad Stalino imperija nepultų Vokietijos ir todėl vadinosi NEPUOLIMO PAKTU, nes Hitleris prieš Staliną milžiną voliojosi po kojomis. 

Todėl jokios " g y n y b o s " iš Stalino imperijos net negalėjo būti - tokio plano dar niekas archyvuose nerado. 

Ir tai patvirtina prie Uralo mano atrastasis liudininkas-lakūnas iš Kirtimų aerodromo, kuris birželio iš 21-ą dienos į 22-ą dieną naktį praleido Paneriuose pas savo mergaitę ant šieno, kai ryte vokiečių aviaciją subombardavo aerodromą tik todėl, kad visų lėktuvų varikliai buvo išimti ir remontuojami-ruošiami, matyt, liepos 06 dienos numatytam Vokietijos užpuolimui. 

Kad jokios "gynybos" net būt negalėjo, už kurią ir UŽ STALINĄ ČIA GALVĄ DEDA net mūsų kariškis Andrius Kaluina - tai čia rimtas signalas, kad mūsų kariuomenėje yra kariškiai su STALINISTINIU MĄSTYMU. 

Todėl tai jau matau Lietuvai DIDELĘ GRĖSMĘ gynybos sistemoje, jeigu tokie "kariškiai" dirba, net nežinantys, kas yra "gynyba" - tai labai jau rimta. 

Kaip gali būti "gynyba", kai aerodromuose nebuvo budinčių lėktuvų, kurie pakiltų į orą pagal pasieniečių pranešimos, kad kažkokie lėktuvai kerta sieną? 

Todėl nieko nuostabaus, kad čia šioje temoje net buvau sulaukęs patyčias - jas atlikinėjo Arvydas Žardinskas. Tikiuosi, kad jis dar atsitokės 
:(

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, tekstas

 

 

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

§  Remigijus Kaunelis

Remigijus Kaunelis Vytenis Aleksandraitis ?

Slėpti arba pranešti apie tai

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 5 sav.

§  Arvydas Žardinskas Vytenis Aleksandraitis Senoli Vyteni, nukvakęs tu mūsų istorike, žinai ką tu primeni? Indėną, besidžiaugiantį gavus stiklinius karolius.😂 Ne tu "radai" tą dokumentą, o aš įbedžiau tavo nosį, t.y. tau pakišau nuorodą į jį. Tas dokumentas mano svetainėje "kabo" jau beveik SEPTYNIS metus, o pirmą kartą jis buvo paskelbtas daugiau nei prieš DVIDEŠIMT metų. Tyrinėjo tą dokumentą visi kas netingėjo, įskaitant ir daugelio mėgstamą Soloniną. Tiesa sakant, nei vienas jų iš to dokumento nesugebėjo "kažką tokio" išpešti. Ir štai dabar tu, surikęs EUREKA, bandai naiviai diletantiškai kažką rašinėti, kaip koks pirmokas, dorai nemokėdamas daugybos lentelė, bandytų spręsti integralus. Jau vien tavo pasažas su žodžiu отмобилизованной. Nejuokink savo anūkų katės rudeninių jauniklių. Tu net elementarių terminų reikšmės nežinai ir vis tiek kuri kažkokias fantastines teorijas. Marš į internetą - google tau padės - ir išsiaiškink ką tas terminas reiškia. P.S. Tai su internetu pas tave viskas tvarkoj, rado meistras tą MOSAD'o agentų ant laido užmegztą mazgą? 😂Dabar jei kas atsitiks, tai žinok bus FSB agentai prikišę nagus keršydami už tavo atskleistą "pačią didžiausią paslaptį". 😂🤣 P.S. P.S. Tai Kirtimuos ant šieno su mergaite lakūnas gulėjo vis tik birželio 21? Anksčiau rašei, kad liepos 21. Tai kuri data tikra? 🤣

1

Slėpti arba pranešti apie tai

§  Patinka

§   · Atsakyti

§   · 5 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Dėl pas mane rašytų "liepos 21 d." nesiginčysiu, kaip ji ten atsidūrė ta nesąmonė - aš ją ištaisiau net anksčiau, kai pastebėjau, o kas parašė-nežinau. Kad, galimai ištaisinėjami mano tekstai, tai ne kartą pastebėjau, arba aš kvailai suklydau - nežinau. Atrodo, suklydęs buvau antrame komentare, pamatęs skaičių 21-ą ir į mėnesio parašymo net nematęs, koks mėnesis parašytas, nes nepatikėjau nesąmonę rašytą ir todėl automatiškai galėjau pakartoti ją, nesuprasdamas kas klausiama, kai ponas Arvydas Žardinskas CHULIGANIZMU UŽSIIMINĖJO. 

O dėl žodžio "отмобилизованной", tai, tikrai, nežinau, ką tai reiškia, nes rusų kalbą, atrodo mokėjau nuo 3-jų metų, be lietuvių, iš karto išmokdamas dar ir lenkų, kalbomis kalbėti ir todėl slavų kalba man buvo aiški visais Europos dialektais. Todėl ir priešdėlis "от" man suvokiamas kai "iš" šnekamojoje kalboje. Gali reikšti ir ATmobilizavimą, t.y. demobilizavimą. Priešdėlis "de" yra iš tarptautinės kalbos paimtas kaip neiginys. Todėl nieko nuostabaus, kad rusai naudoja savo kalbos terminą ir demobilizaciją vadina žodžiu "отмобилизованно". Jei ji karinėje terminologijoje ką kitą reiškia, tai tokių nesąmonių rusų kalboje gali būti, bet apie tai google tyli, nes žodis "отмобилизованной", dabartinėje rusiškoje šnekamoje kalboje nenaudojama, kai jos pakaitalu atsirado žodis DEmobilizacija. Kad žodis "отмобилизованно" reikštų dar didesnę mobilizaciją, kaip SVIESTAS SVIESTUOTAS - tai rusų kalboje, kaži, ar gali būti tokia absurdiška kalbinė nesąmonė? Aš nesu rusų kalbos istorijos tyrinėtoju, nors savo senelių knygas skaičiau ne mažai. Šį žodį tik Pirmojo pasaulinio karo aprašyme, kuriame ir mano senelis dalyvavo kaip sanitaras, o po to provizoriumi Karo ligoninės, buvau atikęs rašant taip: 

"На границе с Россией Австро-Венгрия развернула к этому времени 8 полностью отмобилизованных армейских корпусов. В создавшейся обстановке русское правительство 16 июля начало частичную мобилизацию, относящуюся только к пограничным с Австро-Венгрией военным округам (Киевский, Одесский) и двум внутренним (Московский, Казанский), которые были связаны с первыми единым мобилизационным планом." 

Iš to teksto visiškai neaišku, kaip gali pilnai "IŠmobilizuoti" 8 armijos korpusai sudaryti kažkokią "obstanovk"-ę, dėl kurios "rusiška" (Rusijos) vyriausybė pradėjo dalinę mobilizaciją. Gal Lietuvių kalbos mokytoja Astra Genovaitė Astrauskėgali pakomentuoti šį absurdą rusišką? 

Kas nuostabiausia, tai, kad kalbų vertimo automatas (jį pirmas pasaulyje pradėjo kurti mano draugas habil.m.d. a.a. Romas Godunavičius) visai nereaguoja į tą nesąmoningą priešdėlį, kaip rusišką absurdo nesusispratimą. 

Bet III-čiojo pasaulinio karo pradžioje, kurį aš pats nutraukiau, mano akivaizdoje komandiniame punkte BUVO NAUDOJAMAS ŽODIS " m o b i l i z a c i j a " be jokių priešdėlių. 

Kai mūsų karinio dalinio Nr. 71536 štabo viršininkas žydas Jelovičius pradėjo keikti Tinguševo ir Temnikovo rajonų (tai rajonai šalia pačio slapčiausio pasaulyje miesto "Arzamas-16" ((dar anksčiau ir dabar Sarovas)), kuriame Lavrentijus Berija įkūrė atominio-termo branduolinio ginklo kūrimo ir gamybos centrą) , karinį komisarą, kuriam mūsų štabo viršininkas liepė MOBILIZUOTI "kolchoznikus", o ne "otmobilizuoti", ir kai mūsų žydą pasiuntė ant trijų raidžių, aš iš kart nubėgau prie savo radaro aparatūros, pažiūrėjau į oscilografą, o po to nubėgęs į savo stoties požemius, atradau išreguliuotą radaro imtuvą, kuris nematė jokių danguje lėktuvų ir todėl mūsų vadovybė manė, kad, tikrai, "karas prasideda". O kas išreguliavo visus mūsų radarus, tai mįslė tokia pati, kaip vakar iš mano kompiuterio pašalinta interneto naršyklė. Todėl už šį III-čiojo pasaulinio karo aprašymą Facebook-e buvau nubaustas 30-čiai dienų ir mano triptikas su Trilogija buvo panaikinta, kurios pavadinimas: 

T R I L O G I J A:
SOVIETINĖS ARMIJOS AKIBROKŠTAI;
lenktynių į Mėnulį fiaskoje,
pamynus teisingumo pamatus -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../index-soviet-arm...

Slėpti arba pranešti apie tai

 

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT

Šita publikacija Facebook-e užbl

Šita publikacija Facebook-e užbl

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis O tai Arvydas Žardinskas nori pasakyti, kad Žukovas, Timošenko, Šapošnikovas, Vasilevskis "nebuvo" maršalais.Na ir kas, kad kai kurie iš jų tik 1943 m. gavo tą laipsnį? Ar tai esmė? Ar CHULIGANAS Arvydas Žardinskas neturi daugiau prie ko kabinėtis?

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Aš Vagankovo kapines žinau, gerbiamas Arvydas Žardinskas. Ar kitų problemų neturite, jei suklydau - ne tokią radę parašiau?

§   · 5 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai, gal Vasilevskį? Nepamenu, Kas, čia, tardymas?

§  · 5 sav.

o    Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, nusišnekate gerbiamasis, kaip visad. Jūsų "atradimas" bent kiek rimčiau tema besidomintiems - jokia naujiena. Kaltinimai oponentams "dedant galvą už Staliną" - juokingesni nei jūsų nusišnekėjimai apie "nuostabų Škirpos pasiūlymą". Apie jūsų "grybus" su "išmobilizuota" vokiečių kariuomene net nerašysiu. Nenustebinote. Rusiškoje karinėje terminologijoje gaudotės teik pat kiek istorijoje, t.y., minimaliai. Man užteko šito: "O kad jis (t.y., Hitleris ) būtų "planavęs pulti" Sovietų Sąjungą, tai didžiausia nesąmonė, kad mažytė kruopelytės dydžio Vokietija pradėtų grasinti didžiuliai Stalino imperijai". Tai Hitleris matyt užpuolė SSRS neplanavęs? Ar jūsų manymu netgi nepuolė? Atleiskite, bet medicininius atvejus esu linkęs palikti medikams. Tegu jie su jumis diskutuoja. P.S. Dėl Lietuvos kariuomenės galite nesirūpinti - aš toks pats "kariškis" koks jūs "istorijos žinovas" :-)

2

§   · 5 sav.

§   · Redaguota

o    Algis Ogintas

Algis Ogintas Vyteni, joks aš istorikas... Tik atskirais klausimaus kartais,esant laikui pasidimiu propagandinais...

§   · 5 sav.

§  Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai čia ir yra PROPAGANDOS PINKLĖS, mielasisAlgis Ogintas. apvertus istoriją aukštyn kojomis.

§  · 5 sav.

§   · Redaguota

§  Algis Ogintas

Algis Ogintas Vytenis Aleksandraitisaš stengiuosi atvesrsti atgal apverstus propagandonų dalykus atskirose temose ir tiek... prie ko čia istorikas ?🤔

§                     

§  Active Now

Vytenis Aleksandraitis Be istorinių žinių neatversi, o kadangi Algis Ogintas yra šios Istorikų grupės narys, vadinasi jis yra man istorikas, nes jąja domisi

·         1 

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Negi " С о о б р а ж е н и я ..." užpulti Vokietiją čia aukščiau ir žemiau pateikta "neįrodo" to, ko mūsų sovietai nemokė-nutylėjo? Todėl nesistebiu, kad Andrius Kaluina mane NKVD-istiškai "medikams" atiduoda 1:16 nakties, kai reikia miegoti, ir nemato, jog Hitleris, tikrai, nepuolė Stalino imperijos, o tik gynėsi nuo jos, eidamas iki Staliningrado ir norėdamas ilgiau pagyventi. Todėl šiemet gegužės 09 d. NE švęsti Raudonojoje aikštėje reikia, o nešti vainikus su juodais kaspinais beprasmėms aukoms pagerbti. Juk man net pirmoje-trečioje klasėje buvo ne kaip ne aišku, kodėl Hitleris "išprotėjo", vadovaudamas kelioliką kartų mažesnei šaliai, puolė tokią didžiulę Stalino imperiją? Aišku pasidarė iš pastarosios herbo, kuri siekė visą pasaulį užvaldyti, į herbą įdėdama net visą gaublį planetos. 

Juk A. Hitleris 1941 m. lapkričio 8 d. Miuncheno „Leuvenbroekeller“ alūdėje pabrėžė, jog jam pradėjus puolimą Vakaruose, Sovietų Rusija pradėjo puolimą Rytuose. Jis pabrėžė, kad e Rytų Prūsijoje buvo tik 3 divizijos, o Rusija Baltijos regione mobilizavo net 22. Ir ir kiekvieną mėnesį intesyvėjančius sovietų veiksmus vokiečiai įdėmiai sekė. Per kelis mėnesius rusai pradėjo statyti ir iš dalies jau pastatė ne šimtą, o 900 aerodromų. Nebuvo sunku suprasti tokios milžiniškos, neįsivaizduojamos, masinės Rusijos oro pajėgų koncentracijos tikslą. Be to, prasidėjo puolimo bazės kūrimas, tokia galinga bazė, kad būtų galima spręsti tik apie artėjančio puolimo mastą. Tuo pačiu metu ginklų gamyba išaugo precedento neturinčiu greičiu. Buvo statomos naujos gamyklos ... - kalėjimai su kameromis, skirti žiauriausiems kankinimams. Tuo pat metu kariuomenė buvo perkeliama į sieną su Vokietija ne tik iš šalies, bet net iš šios pasaulio imperijos Tolimųjų Rytų. Padalinių skaičius viršijo 100, tada 120, 140, 150, 170.
Sužavėtas šiais duomenimis, tada Hitleris pakvietė Molotovą į Berlyną. Iš Berlyno derybų (1940 m. Lapkričio 12–14 d.) nepaliko abejonių, kad Rusija nusprendė pradėti puolimą vėliausiai 1941 metų rudenį, o gal vasarą ...
Pagaliau atėjo laikas, kai Rusijos pasirengimas puolimui buvo baigtas vertinant pagal tai, kad, išskyrus keletą skyrių aplink Maskvą, kurie buvo aiškiai saugomi nuo savo tautos, ir keletą divizijų Rytuose, visi kiti buvo vakariniame fronte .. .
Tuo metu ponas Stalinas buvo įsitikinęs, kad ši kampanija gali mus atidėti metams, ir netrukus ateis momentas, kai jis pagaliau galės žengti į sceną, naudodamas ne savo ginklus, o milžinišką žmonių rezervuarą. ...
... Hitleris pabrėžė, kad pradėjo sekti kiekvieną vokiečių didžiojo priešininko judesį Rytuose. Nuo balandžio iki gegužės jis nuolat buvo stebėjimo poste ir stebėjo visus bet kuriuo metu nustatytus procesus. Kai tik Hitleriui paaiškėjo, kad Stalinas ruošiasi išpuoliui, todėl reikėjo, jį aplenkti 24 valandomis.
Birželio viduryje simptomai tapo grėsmingi, o antroje birželio pusėje net nebuvo abejonių, kad jie byloja apie savaites ar net dienas. Ir tada Hitleris daviau įsakymą birželio 22 dienai. Jis pabrėžė: "Patikėkite, seni draugai, tai buvo pats sunkiausias mano gyvenimo sprendimas, sprendimas, kurį žinojau, kad tai mus temps į labai sunkią kovą, tačiau tikėjausi, kad tikimybė jį laimėti dar labiau padidės, jei aplenksime antrąją pusę. 
"... Atėjus birželio 22 d., aš, suvokdamas savo atsakomybę už savo sąžinę, nusprendžiau užkirsti kelią gresiančiai grėsmei, galbūt tik keliomis dienomis anksčiau nei planuota." - tokie A. Hitlerio paskutiniai žodžiai toje kalboje, kuri buvo slepiama. ir istorikų visai nenagrinėjama. 

Kaip ta A. Hitlerio kalba atitinka toms Žukovo-Vasilevskio "soobraženijoms" skirtoms Stalinui, jau seniai paskelbtoms - tai ne tas žodis. O mūsų Lietuvos istorikai tyli. 
:(http://www.battlefield.ru/considerations-strategic...

Slėpti arba pranešti apie tai

Соображения по плану стратегического развертывания - BATTLEFIELD.RU - всё о Великой Отечественной войне

BATTLEFIELD.RU

Соображения по плану…

Соображения по плану стратегического развертывания - BATTLEFIELD.RU - всё о Великой Отечественной войне

o     · 5 sav.

o     · 

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, nors suplakate į vieną, tai du labai skirtingi dalykai - senos sovietų "baikos" apie "taikią komunizmo statybą", kaip juos "netikėtai užpuolė nepasiruošusius karui" (tai iš tikrųjų SSRS propagandiniai vėjai) ir veiksniai, kurie nulėmė vokiečių sprendimą pradėti rengti puolimo planą ir jį aktyvuoti. Paskaitykite savo naujai atrastas "Soobraženijas" nuo pradžios, ypač tai, kaip aprašoma esama situacija, ir gal nustosite "svaigti" apie tai, kad vokiečiai užpuolė tik dėl gresiančio sovietų puolimo (o kitaip, matyti, nebūtų puolę). "Soobraženijose" aiškiai rašoma - vokiečiai prie SSRS sineos sutelkę nemažas pajėgas, jų kariuomenė mobilizuota (normalu, šalis beveik 2 metai kaip kariauja), užnugario padaliniai išskleisti (komplektuojami pagal karo meto etatus), todėl vokiečiai turi galimybę aplenkti sovietus skleisdama pajėgas ir suduoti netikėtą smūgį (она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар). Siekiant to neleisti, ir neatiduoti iniciatyvos vokiečiams, kaip tik ir teikiami pasiūlymai APLENKTI vokiečius skleidžiant pajėgas ir suduoti jiems smūgį, kol jie nebaigė skleidimo. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находится в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Taigi jūsų paties nurodytų "Soobraženijų" prielaida - vokiečiai telkia pajėgas, gali suduoti netikėtą smūgį. O ne "vokiečiai silpnesni keliolika kartų, puolam" , kaip jūs aiškinate. :-) Hitleris 1941 metais buvo atsidūręs situacijoje, kai švietėsi ilgas karas su britais (ir už jų stovinčiais amerikiečiais), kurio jis neturėjo šansų laimėti. Nepriklausomai nuo to, ką jis vėliau aiškino savo kalbose, karas su sovietais buvo suplanuotas kaip dar viena trumpa triuškinanti kampanija, po kurios britai, nebeturėdami jokių šansų nugalėti Vokietiją, turėjo pradėti derėtis dėl taikos. Hitleris Vokietijos nelaikė ne tik "keliolika kartų silpnesne" už SSRS - 1941 metais jis jos išvis nelaikė siplnesne už SSRS.

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Kodėl Andrius Kaluina i g n o r u o j a HOLIZMĄ - t. y. VISUMĄ ir nemato prie "soobraženijų" pridėto žemėlapio ? ? ? Ką tai reiškia jos su linijomis Vokietijos teritorijoje net iki Dancingo ir Kolbergo? Tai čia tokia " g y n y b a " ? ? ?

·          

Slėpti arba pranešti apie tai

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

o     · 5 sav.

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Kodėl Vytenis Aleksandraitis ignoruoja holizmą ir vengia matyti visumą? Pvz. sovietinę karinę doktriną ir aktyvios, puolamaisiais veiksmais pagrįstos gynybos rolę joje? "Soobraženijose" aiškiai parašyta, KODĖL siūloma pulti Vokietiją - nes ji telkia pajėgas ir gali suduoti netikėtą smūgį. Kokiomis kryptimis siūloma pulti - matyti iš pateikto žemėlapio ir ne tik jo. Beje, diskutavome apie Rytprūsių ir Kionigsbergo puolimą - pasivarginkite pažiūrėti, ką šiuo klausimu "sako" jūsų pateikiamas žemėlapis :-)

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 5 sav.

o     · Redaguota

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Tai, būtent, pagal H O L I Z M Ą žvelgdamas žymiai P L A Č I A U - m a t a u strėles nubrėžtas iki Gibraltaro ir Galifakso visos Europos užkariavimo, lenkiant Viduržiemio jūrą per Afriką; ir taiAndrius Kaluina vadina " g y n y b a " ?

Slėpti arba pranešti apie tai

Nėra nuotraukos aprašymo.

·          5 sav.

 

Slėpti 13 komentarų

 

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis , o gal pradžiai pasiaiškinkite šito žemėlapio kilmę? :-) Haliucinacijų ir pasakų komentuoti neturiu nei noro nei laiko

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis O čia jau laiAndrius Kaluina pabendrauja su Karo istoriku, buvusiu Rusijos Gynybos ministerijos moksliniu bendradarbiu pulkininku Aleksandru Dvorianskiu - jis detaliai paaiškins, nes jis kaip tik ir komentavo tą žemėlapį.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, tekstas

 1

o     · 5 sav.

·         Andrius Kaluina

Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, rusų pulkininkų "istorikų" piešinukus ir filmukus po dvi valandas žiūrėkite pats. Kol kas archyvuose nekam nepavyko rasti netgi pradinio Vokietijos puolimo plano, nekalbant apie " gibraltarus ir galifaksus". Kadangi filmuką matėte - apšvieskite, iš kokio konretaus dokumento tas žemėlapis? :-)

Slėpti arba pranešti apie tai

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Kiek galima aiškinti? Jau aš aukščiau aiškinau. KARTOJU: Pagal 1941-07-06 užpuolimo planą, Aleksandras Dvorianskis, daug metų dirbęs archyvuose, nustatė, kad liepos 20 d. Stalino imperijos kariuomenė turėjo būti ties ribomis sekančiomis: "Stokholmas-Kopenhagen-Berlin" , o dar po 10 dienų turėjo išeiti ant ribų: "Oslo-Pariž-Tunis" ir ties pastaruoju prie Tuniso jis pridėjo savo rašiklį.

·          

Slėpti arba pranešti apie tai

Nėra nuotraukos aprašymo.

 

 

o    Patinka

o     · Atsakyti

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Šita data buvo paminėta, pradedant pasakoti apie Stalino imperijos numatytą Pasaulinės sovietų respublikos įkūrimą nuo 1 min. 46 sek. šio įrašo ir, kad operacija buvo numatyta liepos 06 dienai, tai paminėta 2-oje minutėje 14-toje sekundėje šio įrašo, gerbiamas Arvydas Žardinskas. Manau, kad tai kolektyvinis tyrinėtojų darbo rezultatas, nustatyt ar išskaičiuoti šią datą, kol archyvai įslaptinti.

Slėpti arba pranešti apie tai

Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių, žmonės stovi ir tekstas

 

 

o    i

o     · 5 sav.

·         Vytenis AleksandraitisActive Now

Vytenis Aleksandraitis Labai tiksliai Arvydas Žardinskas išvertė šiuos žodžius. O Dvorianskio aš jau seniai ieškau ir nerandu, nes jei tas istorikas turi pulkininko, o ne mokslinį laipsnį, tai jo asmenybė gali būti irgi įslaptinta, kad kas provokaciją prieš jį nepadarytų, ypač, NKVD-istų anūkai prasigėrę, kurie mano kolegą nužudė, kuriam per Sausio įvykius skambinėjau į Maskvą ir kurio dėka Rugpjūčio pučas likviduotas. Ir kad Lietuvos Nepriklausomybės išgelbėtojas nužudytas, Lietuva šito nežino

Slėpti arba pranešti apie tai

 

 

 

o     

§